Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
102 filtered results
Category: Info for consumers |
Published

Ang hindi inaasahang gastos ng mga lihim na singil

Nararamdaman ng maraming tahanan dito sa Estados Unidos ang mas mataas na presyo ng mga bilihin. Habang maraming mga indibidwal pati pamilya ay nag-aadjust ng kanilang mga budget, may ibang mga singil na wari ay mahirap iwasan – mga lihim na singil. Nais makarinig ang CFPB galing sa inyo kung paano kayo naaapektuhan ng mga lihim na singil.

Category: Info for consumers |
Published

정크 수수료의 숨겨진 비용

미국 전역의 가계에서는 더 높아진 가격을 체감하고 있습니다. 개인 및 가족들이 팍팍해지는 주머니 사정에 적응해 나가는데 피할 수 없는 수수료인 정크 수수료가 있습니다. CFPB에서는 이 정크 수수료가 일상적인 재정 생활에 어떤 영향을 미치는지 의견을 듣고 싶습니다.

Category: Info for consumers |
Published

The hidden cost of junk fees

Households across the U.S. have been feeling the cost of higher prices. As individuals and families adjust to the pinch on pocketbooks there are some fees they just can’t seem to escape – junk fees. The CFPB wants to hear from you on how junk fees have impacted your everyday financial lives.

Category: Info for consumers |
Published

El costo oculto de las tarifas inesperadas

Los hogares de los EE. UU. han estado sintiendo el costo de los precios más altos. A medida que las personas y las familias se acostumbran a apretarse el cinturón, hay algunas tarifas que no parecen poder evitar: las tarifas inesperadas. El CFPB quiere saber cómo las tarifas inesperadas han impactado su vida financiera cotidiana.

Category: Info for consumers |
Published

التكلفة الخفية للرسوم المفاجئة وغير المتوقعة

كانت وتظل الأسر على مستوى الولايات المتحدة تشعر بتكلفة الأسعار المرتفعة، ومع قيام الأفراد والعائلات بتكييف أحوالهم المالية لهذه التكلفة الملقاة عليهم إلا أن ثمة بعض الرسوم لا يمكنهم الفرار منها – وهي ما تسمى بالرسوم المفاجئة وغير المتوقعة. وعليه فإن مكتب الحماية المالية للمستهلكين CFPB يريد السماع منكم عن مدى تأثير تلك الرسوم المفاجئة وغير المتوقعة على حياتكم المالية اليومية.

Category: Info for consumers |
Published

Sự ảnh hưởng của phụ phí ẩn

Các hộ gia đình trên khắp Hoa Kỳ đang bị ảnh hưởng bởi giá chi phí cao. Khi các cá nhân và gia đình dần thích nghi với chi phí cao, nhưng có một số khoản phí mà họ dường như không thể thoát được là phụ phí. CFPB muốn nghe ý kiến của quý vị về sự ảnh hưởng của các khoản phí phụ đến tài chính hàng ngày của quý vị. Dịch vụ ngân hàng, thẻ tín dụng, tình trạng tài chính, phí hoàn thành giao dịch vay thế chấp, thẻ trả trước, phí chuyển tiền

Category: Data, research, and reports |
Published

Making Ends Meet series: Consumer finances during the pandemic

New analysis in our Making Ends Meet survey series shows that consumers’ finances improved during the pandemic as pandemic policies kept consumers who lost their jobs from suffering financial hardship. But some pandemic-related flexibilities and forbearance programs failed to reach many consumers facing hardship.

Category: Data, research, and reports |
Published

Making Ends Meet series: Changes in consumer financial status during the early months of the pandemic

A new analysis in our Making Ends Meet survey series looks at the early impact of COVID-19 on the financial status of consumers, finding that their ability to stay on top of their finances was greater in June 2020 than June 2019, likely as a result of government policies and private programs to reduce financial distress.

Category: Director's notebook |
Published

The Bureau is taking much-needed action to protect consumers, particularly the most economically vulnerable

Last week, I was honored to have been appointed Acting Director of the CFPB by the President. Having joined the Bureau in 2011, I have seen firsthand the impact of the Bureau’s mission and the incredible work being done by its staff. I know that the Bureau’s staff shares my devotion to the Bureau’s mission, and I look forward to serving in this latest capacity.