Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
74 filtered results
Category: Info for consumers |
Published

ما هو المستقبل لمصرف Wells Fargo وعملائه

نتيجة لإجراءات الإنفاذ التي اتخذها مكتب الحماية المالية للمستهلكين CFPB ضد مصرف Wells Fargo، قد يتوقع عملاء قروض السيارات والرهون العقارية والأعمال المصرفية تلقي مدفوعات تساعد في تعويضهم عن الممارسات غير القانونية للمصرف.

Category: Info for consumers |
Published

Что следует ожидать банку Wells Fargo и его клиентам

В результате правоприменительных мер, наложенных CFPB на Wells Fargo Bank, его клиенты, получавшие услуги в области автокредитования, ипотеки и банковского бизнеса, могут получить выплаты с целью возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями банка.

Category: Info for consumers |
Published

Điều gì sẽ xảy ra sắp tới với Wells Fargo và khách hàng của họ

Do hành động thực thi của CFPB đối với Ngân Hàng Wells Fargo, khách hàng của các dịch vụ cho vay mua ô tô, thế chấp và ngân hàng của Wells Fargo có thể mong đợi nhận được các khoản tiền, giúp bù đắp cho các thông lệ bất hợp pháp của ngân hàng.

Category: Data, research, and reports |
Published

New risks emerge as line between payments and commerce blurs

Innovations across the payments ecosystem are transforming how people access financial products and services. However, the ease and utility of these services may raise concerns if peoples’ financial data is aggregated and monetized without their full awareness, knowledge, or permission.

Category: Policy and compliance |
Published

Overdraft fees can price people out of banking

People dealing with frequent overdraft fees may face a difficult and expensive uphill climb. These fees are often assessed for reasons people do not expect or understand, take a heavy toll on families living paycheck to paycheck, and in some cases ultimately drive people out of banking altogether.

Category: Info for consumers |
Published

Ang hindi inaasahang gastos ng mga lihim na singil

Nararamdaman ng maraming tahanan dito sa Estados Unidos ang mas mataas na presyo ng mga bilihin. Habang maraming mga indibidwal pati pamilya ay nag-aadjust ng kanilang mga budget, may ibang mga singil na wari ay mahirap iwasan – mga lihim na singil. Nais makarinig ang CFPB galing sa inyo kung paano kayo naaapektuhan ng mga lihim na singil.

Category: Info for consumers |
Published

정크 수수료의 숨겨진 비용

미국 전역의 가계에서는 더 높아진 가격을 체감하고 있습니다. 개인 및 가족들이 팍팍해지는 주머니 사정에 적응해 나가는데 피할 수 없는 수수료인 정크 수수료가 있습니다. CFPB에서는 이 정크 수수료가 일상적인 재정 생활에 어떤 영향을 미치는지 의견을 듣고 싶습니다.

Category: Info for consumers |
Published

The hidden cost of junk fees

Households across the U.S. have been feeling the cost of higher prices. As individuals and families adjust to the pinch on pocketbooks there are some fees they just can’t seem to escape – junk fees. The CFPB wants to hear from you on how junk fees have impacted your everyday financial lives.

Category: Info for consumers |
Published

El costo oculto de las tarifas inesperadas

Los hogares de los EE. UU. han estado sintiendo el costo de los precios más altos. A medida que las personas y las familias se acostumbran a apretarse el cinturón, hay algunas tarifas que no parecen poder evitar: las tarifas inesperadas. El CFPB quiere saber cómo las tarifas inesperadas han impactado su vida financiera cotidiana.

Category: Info for consumers |
Published

التكلفة الخفية للرسوم المفاجئة وغير المتوقعة

كانت وتظل الأسر على مستوى الولايات المتحدة تشعر بتكلفة الأسعار المرتفعة، ومع قيام الأفراد والعائلات بتكييف أحوالهم المالية لهذه التكلفة الملقاة عليهم إلا أن ثمة بعض الرسوم لا يمكنهم الفرار منها – وهي ما تسمى بالرسوم المفاجئة وغير المتوقعة. وعليه فإن مكتب الحماية المالية للمستهلكين CFPB يريد السماع منكم عن مدى تأثير تلك الرسوم المفاجئة وغير المتوقعة على حياتكم المالية اليومية.

Category: Info for consumers |
Published

Sự ảnh hưởng của phụ phí ẩn

Các hộ gia đình trên khắp Hoa Kỳ đang bị ảnh hưởng bởi giá chi phí cao. Khi các cá nhân và gia đình dần thích nghi với chi phí cao, nhưng có một số khoản phí mà họ dường như không thể thoát được là phụ phí. CFPB muốn nghe ý kiến của quý vị về sự ảnh hưởng của các khoản phí phụ đến tài chính hàng ngày của quý vị. Dịch vụ ngân hàng, thẻ tín dụng, tình trạng tài chính, phí hoàn thành giao dịch vay thế chấp, thẻ trả trước, phí chuyển tiền