Skip to main content

Tagalog (Filipino)

Ang Consumer Financial Protection Bureau [kawanihan pampananggalang pampananalapi ng namimili] ay ang bagong ahensiyang federal ng pamahalaang nalikha upang magbuo ng mga produkto at serbisyo pampananalapi para sa lahat – kahit bumibili ng isang bahay, pumipili ng isang credit card, nagpapadala ng pera sa isang miyembro ng pamilya sa ibang bansa, o gumagamit ng anumang sa ilang iba pang mga produkto pampananalapi ng consumer.

Pinangangasiwaan namin ang mga bangko, credit union, at iba pang mga kumpanya pampananalapi, at nagpapatupad kami ng mga batas pampananalapi na nagsasanggalang sa iyo mula sa mga gawing hindi makatwiran, mapanlinlang, mapang-abuso.

Mayroon kayong reklamo tungkol sa isang produkto o sebisyo? Gusto naming marinig mula sa inyo. May tao na natatagalog na maaaring sumagot sa iyong tawag. Ipapasa naming ang iyong reklamo sa kumpanya at trabahuhin upang makakuha ng isang tugon mula sa kanila. Maaari kang magharap ng reklamo tungkol sa mga credit card, mortgage, pre-paid card, pagpapadala ng pera sa ibayong dagat, mga ulat ukol sa credit, mga account sa o serbisyo ng bangko, pangongoleksyon ng utang, pautang sa suweldo, pautang sa pag-aaral, mga pautang sa kotse o iba pang mga pautang pang-consumer. Tawagan ang CFPB sa (855) 411-2372 at pindutin ang 6.

Kailangan mo ng impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksang ito?

Pagpapadala ng pera (Sending money to another country)

Magpadala ng Pera sa ibang Bansa na may higit pang kumpiyansa  (Send money abroad with more confidence)

Magsagawang Pigilin upang maiwasan ang pagremata – isang listahan para sa mga konsumidor (Take control to avoid foreclosure – a checklist for consumers)

Mayroon kayong mortgage? (Have a mortgage? What you can expect under federal rules) 

Namimili ng mortgage? (Shopping for a mortgage? What you can expect under federal rules)

Ano ang bagong CFPB sangla tuntunin ang ibig sabihin para sa mga pamilya at mga may-ari ng bahay (What the new CFPB mortgage rules mean for families and homeowners)

Mga pabuya para sa mamimili: Gawin ang pinaka- galing sa bagong CFPB sangla tuntunin (Tips for homebuyers: Make the most of the new CFPB mortgage rules)

Ang 2014 "Gawin nang higit sa lahat ang iyong sangla" listahan (The 2014 “Make the most of your mortgage” checklist)

Kabuuran ng CFPB pagreremata sa pamamaraan sa pag-iwas (Summary of the CFPB foreclosure avoidance procedures)