Skip to main content

Tagalog (Filipino)

Ang Consumer Financial Protection Bureau [kawanihan pampananggalang pampananalapi ng namimili] ay ang bagong ahensiyang federal ng pamahalaang nalikha upang magbuo ng mga produkto at serbisyo pampananalapi para sa lahat – kahit bumibili ng isang bahay, pumipili ng isang credit card, nagpapadala ng pera sa isang miyembro ng pamilya sa ibang bansa, o gumagamit ng anumang sa ilang iba pang mga produkto pampananalapi ng consumer.

Pinangangasiwaan namin ang mga bangko, credit union, at iba pang mga kumpanya pampananalapi, at nagpapatupad kami ng mga batas pampananalapi na nagsasanggalang sa iyo mula sa mga gawing hindi makatwiran, mapanlinlang, mapang-abuso.

Coronavirus

Gumagawa ang CFPB upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito. Dapat ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglathala ng blog. Tingnan ang lahat ng inilabas naming pinakabagong pahayag tungkol sa pandaigdigang epidemyang Coronavirus (sa Ingles)

Tagalog
English
Mortgage and housing assistance during the coronavirus national emergency
Credit card debt during coronavirus: Relief options and tips
A guide to COVID-19 economic stimulus relief
Protections for renters
Protect yourself financially from the impact of the coronavirus
The importance of fair and equitable access to credit for minority and women-owned businesses
Planning your finances for an uncertain future
Tools to help when you can't pay your bills
Help for small businesses during the COVID-19 pandemic
Build your kids’ money skills while they’re home from school
What you need to know about student loans and the coronavirus pandemic
Avoid scams while finding help during quarentine
Tips to stay on top of your finances during the coronavirus pandemic
Beware of scams related to the coronavirus
Protecting your credit during the coronavirus pandemic
Coronavirus and dealing with debt: Tips to help ease the impact
Tips for financial caregivers during the coronavirus pandemic

Mayroon kayong reklamo tungkol sa isang produkto o sebisyo? Gusto naming marinig mula sa inyo. May tao na natatagalog na maaaring sumagot sa iyong tawag. Ipapasa naming ang iyong reklamo sa kumpanya at trabahuhin upang makakuha ng isang tugon mula sa kanila. Maaari kang magharap ng reklamo tungkol sa mga credit card, mortgage, pre-paid card, pagpapadala ng pera sa ibayong dagat, mga ulat ukol sa credit, mga account sa o serbisyo ng bangko, pangongoleksyon ng utang, pautang sa suweldo, pautang sa pag-aaral, mga pautang sa kotse o iba pang mga pautang pang-consumer. Tawagan ang CFPB sa (855) 411-2372 at pindutin ang 6.

Kailangan mo ng impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksang ito?

Pag-iwas sa Pagreremata (How to avoid foreclosure)

Mayroon kayong mortgage? (Have a mortgage? What you can expect under federal rules)

Namimili ng mortgage? (Shopping for a mortgage? What you can expect under federal rules)

Tala-paalala sa pagbubukas ng isang bank o credit union account (Checklist for opening a bank or credit union account)

Pagpili ng produkto at mga serbisyong pananalapi (Selecting financial products and services)

Mga paraan upang bayaran ang iyong mga bill (Ways to pay your bills)

Mga paraan upang matanggap ang iyong pera (Ways to receive your money)

Ang iyong listahan ng gagawin sa panahon ng sakuna (Your disaster checklist)


Unawain ang iyong credit score (Understand your credit score)

Suriin ang iyong credit report nang kahit isang beses sa isang taon (Check your credit report at least once a year)

Paano muling itayo ang iyong credit (How to rebuild your credit)

Nagpaplano para mawalan ng utang? (Planning to become debt free?)

Alamin ang iyong mga karapatan kapag tumawag ang tagasingil ng utang (Know your rights when a debt collector calls)

Pamimili para sa iyong utang sa auto (Shopping for your auto loan)