Skip to main content

Tagalog (Filipino)

Ang Consumer Financial Protection Bureau [kawanihan pampananggalang pampananalapi ng namimili] ay ang bagong ahensiyang federal ng pamahalaang nalikha upang magbuo ng mga produkto at serbisyo pampananalapi para sa lahat – kahit bumibili ng isang bahay, pumipili ng isang credit card, nagpapadala ng pera sa isang miyembro ng pamilya sa ibang bansa, o gumagamit ng anumang sa ilang iba pang mga produkto pampananalapi ng consumer.

Pinangangasiwaan namin ang mga bangko, credit union, at iba pang mga kumpanya pampananalapi, at nagpapatupad kami ng mga batas pampananalapi na nagsasanggalang sa iyo mula sa mga gawing hindi makatwiran, mapanlinlang, mapang-abuso.

Coronavirus

Gumagawa ang CFPB upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito. Dapat ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglathala ng blog. Pagtulong para sa mga may-ari ng tahanan at umuupa habang nagaganap ang pambayan na emergency sa coronavirus.

Tagalog English
Paano gamitin ang iyong prepaid debit card [may lagak na] na Economic Impact payment [ambag pang-epekto sa kabuhayan] nang walang binabayaran How to use your Economic Impact Payment prepaid debit card without paying a fee
Considering an early retirement withdrawal? CARES Act rules and what you should know.
How to avoid COVID-19 government imposter scams
Download new fraud prevention activity sheets for older adults
Supervisory work continues with a commitment to protecting consumers
Tulong sa mortgage at pabahay sa panahon ng pambansang emergency kaugnay ng coronavirus Mortgage and housing assistance during the coronavirus national emergency
Utang sa credit card sa panahon ng coronavirus: Pangkaluwagang pamimilian (relief options) at tips Credit card debt during coronavirus: Relief options and tips
Isang gabay sa tulong sa pangkabuhayan para sa COVID-19 A guide to COVID-19 economic stimulus relief
Mga proteksyon para sa mga nangungupahan sa panahon ng pandemyang coronavirus Protections for renters
Pangalagaan ang iyong pananalapi mula sa epekto ng coronavirus Protect yourself financially from the impact of the coronavirus
Ang kahalagahan ng patas at pantay na pag-access sa kredito para sa mga minorya at negosyo na pag-aari ng kababaihan The importance of fair and equitable access to credit for minority and women-owned businesses
Pagpaplano para sa mga kalagayan ng iyong pananalapi para sa hinaharap na walang katiyakan Planning your finances for an uncertain future
Mga nakakatulong na tools kapag hindi mo kayang bayaran ang iyong mga bills Tools to help when you can't pay your bills
Tulong para sa maliliit na negosyo sa panahon ng pandemyang COVID-19 Help for small businesses during the COVID-19 pandemic
Bigyan ng kasanayan ang iyong mga anak pagdating sa pera habang sila ay nasa bahay nang walang sa eskuwela
Build your kids’ money skills while they’re home from school
Ang kailangan mong malaman tungkol sa mga student loan at sa pandemyang coronavirus What you need to know about student loans and the coronavirus pandemic
Iwasan ang mga scam habang naghahanap ng tulong sa panahon ng quarantine Avoid scams while finding help during quarentine
Mga tips upang manatiling may kontrol sa iyong mga kalagayang pampinansyal sa panahon ng pandemyang coronavirus Tips to stay on top of your finances during the coronavirus pandemic
Mag-ingat sa mga scam [pandaraya] na may kinalaman sa coronavirus Beware of scams related to the coronavirus
Pag-aalaga ng iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus Protecting your credit during the coronavirus pandemic
Coronavirus at pagharap sa utang: Mga tips na makakatulong na mapagaan ang epekto Coronavirus and dealing with debt: Tips to help ease the impact
Mga tips [payo] para sa mga tagapag-alaga pampananalapi sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus Tips for financial caregivers during the coronavirus pandemic

Magsampa ng reklamo

Mayroon kayong reklamo tungkol sa isang produkto o sebisyo? Gusto naming marinig mula sa inyo. May tao na natatagalog na maaaring sumagot sa iyong tawag. Ipapasa naming ang iyong reklamo sa kumpanya at trabahuhin upang makakuha ng isang tugon mula sa kanila. Maaari kang magharap ng reklamo tungkol sa mga credit card, mortgage, pre-paid card, pagpapadala ng pera sa ibayong dagat, mga ulat ukol sa credit, mga account sa o serbisyo ng bangko, pangongoleksyon ng utang, pautang sa suweldo, pautang sa pag-aaral, mga pautang sa kotse o iba pang mga pautang pang-consumer. Tawagan ang CFPB sa (855) 411-2372 at pindutin ang 6.

Kailangan mo ng impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksang ito?

Pag-iwas sa Pagreremata (How to avoid foreclosure)

Mayroon kayong mortgage? (Have a mortgage? What you can expect under federal rules)

Namimili ng mortgage? (Shopping for a mortgage? What you can expect under federal rules)

Tala-paalala sa pagbubukas ng isang bank o credit union account (Checklist for opening a bank or credit union account)

Pagpili ng produkto at mga serbisyong pananalapi (Selecting financial products and services)

Mga paraan upang bayaran ang iyong mga bill (Ways to pay your bills)

Mga paraan upang matanggap ang iyong pera (Ways to receive your money)

Ang iyong listahan ng gagawin sa panahon ng sakuna (Your disaster checklist)

Suriin ang iyong credit report kahit isang beses kada taon (Check your credit report once a year)

Handa nang bumili ng bahay? (Ready to buy a home?)

Paano ayusin ang credit mo (How to rebuild your credit)

Maunawaan ang iyong credit report (Understand your credit report)

Maunawaan ang iyong credit score (Understand your credit score)Nagpaplano para mawalan ng utang? (Planning to become debt free?)

Pamimili para sa iyong utang sa auto (Shopping for your auto loan)