Skip to main content

Pangalagaan ang iyong pananalapi mula sa epekto ng coronavirus

Na-update na ang nilalaman na ito sa Ingles, Malapit nang ma-update ang pagsasalin na ito.

Ang mga federal, state, at lokal na gobyerno ay gumagawa upang tumugon sa lumalaking banta ng coronavirus, o COVID-19 sa pampublikong kalusugan (sa Ingles). Habang nahaharap ang mga komunidad sa buong bansa sa pagdami ng mga nauulat na kaso, maraming lugar ang maaaring naaapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng mga negosyo, paaralan at iba pang mga pampublikong pasilidad o kaganapan, at sa ilang mga pagkakataon, mga quarantine.

Habang mga kinakailangang hakbang ang mga pagkilos na ito upang mabawasan ang mga pagkahantad, maaari itong maghatid ng kawalan ng kasiguruhan sa pananalapi para sa maraming taong maaaring makaranas ng pagkawala ng kita dahil sa sakit o pagsasara ng mga pinagtatrabahuhan.

Para sa mga update tungkol sa virus at kung paano manatiling ligtas, bisitahin ang website ng Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control and Prevention) (sa Ingles).

Habang nagpaplano ka para sa maaring epekto ng coronavirus, mayroong ilang hakbang na maaari mong isagawa na makakatulong upang mapangalagaan mo ang iyong pananalapi o ng mahal sa buhay, sa pangmaikli at pangmatagalang panahon.

Ipagpatuloy ang pagbabasa sa mga hakbang sa isasagawa sa mga sumusunod na sitwasyon:

Mga hakbang na isasagawa kung nahihirapan kang bayaran ang mga singil sa iyo o tuparin ang iba pang mga pampinansyal na obligasyon

Kung nahihirapan kang bayaran ang mga singil sa iyo (bills), o utang (loan), o magbayad sa oras, maaaring mayroong ilang pagpipilian na makakatulong, lalo na kung maaga kang makikipag-ugnayan sa iyong mga tagapagpautang o creditor.

Makipag-ugnay sa iyong mga tagapagpautang) at loan servicer [nangangasiwa ng utang]

Kung hindi mo kayang bayaran sa oras ang mga singil sa iyo, makipag-ugnay sa iyong tagapagpautang at servicer upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa iyong sitwasyon. Maaaring magkaroon ang nahuhuli sa pagbabayad ng pangmatagalang epekto sa iyong credit. Hinikayat ng CFBP at iba pang mga namamhala pampananalapi ang mga pampinansyal na institusyon na makipagtulungan sa kanilang mga customer na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa komunidad.

Maaaring maghandog sa iyo ang mga kumpanya ng credit card at tagapagpautang ng ilang pagpipilian na makakatulong sa iyo. Maaaring maging kabilang dito ang pagpapaliban sa ilang singil kagaya ng ATM, labis na pagbabayad, at singil para sa nahuling pagbabayad, pati na rin ang pagpapahintulot sa iyong iantala, ayusin, o laktawan ang ilang pagbabayad.

Kapag makikipag-ugnay sa iyong mga tagapagpautang, maging handa sa pagpapaliwanag ng:

  • Iyong sitwasyon
  • Magkano ang kaya mong bayaran
  • Kailan ka malamang na muling makakapagsimulang magbayad
  • Sa kaso ng mga mortgage (sa Ingles), maging handa sa pagtalakay ng iyong kita, mga gastusin at arian

Kung mayroon kang mga student loan (sa Ingles), maaaring maging nararapat ka sa programa ng pagpapaantala o pagbabawas ng kabayaran, na tinatawag ding forbearance (sa Ingles). Tandaan, bagaman hindi mo kailangang magbayad ngayon, patuloy na madadagdag ang interes, at kailangan mong bayaran ito sa kalaunan. Makipag-ugnay sa iyong student loan servicer upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa iyong mga pagpipilian. Kung mayroon kang federal na student loan, itanong din sa iyong servider ang tungkol sa mga alternatibong plano ng pagbabayad (sa Ingles).

Makipagtulungan sa mga tagapayo sa pabahay at credit upang maunawaan ang iyong mga pagpipilian

Magbibigay ang mga may kasanayang propesyonal na ito ng payo para sa maliit o libreng halaga, at makikipagtulungan sila sa iyo upang talakayin ang iyong sitwasyon, suriin ang mga pagpipilian, at kahit tulungan ka sa pakikipag-areglo sa iyong mga tagapagpautang at servicer.

  • Mga Tagapayo sa Pabahay na Inaprubahan ng HUD. Maaaring talakayin sa iyo ng mga tagapayo sa pabahay (sa Ingles) na inaprubahan ng U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) [kagawaran sa pabahay at pagpapaunlad sa kalunsuran ng U.S.] ang mga pagpipilian kung nahihirapan kang bayaran ang iyong mortgage loan o reverse mortgage [prenda ang halaga ng bahay] loan. Maaaring maging kabilang dito ang forbearance (sa Ingles) o binagong programa sa pagbabayad.
  • Mga Tagapayo sa Credit. Sa pangkalahatan, mga hindi-nagangalakal na mapagkakatiwalaang organisasyong nagbibigay-payo sa credit (sa Ingles) na makakapagpayo sa iyo pagdating sa pera at mga utang, at matutulungan ka sa pag-budget. Maaari ka ring matulungan ng iba sa makipag-areglo sa mga creditor. Mayroong mga tanging katanungang ibibigay na makakatulong sa iy ong makahanap ng organisasyong nagbibigay-payo sa credit (sa Ingles) na makikipagtulungan sa iyo.

Babala: Kung iniisip mong makipagtulungan sa isang kumpanyang nag-aareglo ng utang (debt settlement company) (sa Ingles) upang tugunan ang iyong mga utang, maging mapagduda sa anumang kumpanyang nangangakong gagawin ito pagkatapos ng isang nauunang kabayaran.

Makipag-ugnay sa mga tagasingil ng bayad sa utang

Kung kasalukuyan kang may utang na sinisingil, maaari kang makipagtulungan sa mga tagasingil upang matukoy ang makakyang plano ng pagbabayad. Naghahandog ang Bureau ng ilang mapagkukunan ng impormasyon at suporta para sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-areglo sa mga kumpanyang nagpapautang (sa Ingles).

Tingnan ang iyong mga credit report

Kung ikaw ay nakikipagtulungan sa mga tagapagpautang sa mga programang tumutulong sa pagbabayad o pagpipigil, regular na tingnan ang iyong mga credit report (sa Ingles) upang masigurong wasto ang mga statement [kwenta] at na hindi naiuulat ang mga pagkahuli sa maling paraan. May mahalagang papel ang iyong mga credit report at score [puntos] na ginagampanan sa iyong mga pagkakataon pampananalapi sa hinaharap.

Ano ang gagawin kung nawalan ka ng kita

Iba-iba ang mga programa at inihahandog ng mga state at lokal na gobyerno upang tulungan ang mga naapektuhan ang pananalapi ng coronavirus.

Maaari mong tingnan ang mga patakaran sa kawalan ng trabaho (unemployment) ng iyong estado (sa Ingles) upang matukoy ang mga kasalukuyang pagpipilian para sa mga benepisyo. Ang tanggapan ng pampublikong kalusugan ng iyong estado (sa Ingles) ay maaari ring magkaroon ng impormasyon.

Maaaring maapektuhan ang mga matatanda ng coronavirus at mga pamamaraan ng quarantine sa iba’t ibang paraan kumpara sa pangkalahatang publiko. Maaaring mayroong mga benepisyo mula sa gobyerno para sa mga matatandang nangangailangan ng tulong pampananalapi. Bisitahin ang benefitscheckup.org (sa Ingles) para sa higit pang impormasyon at upang malaman kung nararapat ka para sa anumang tulong na panlokal o ng state.

Magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga maaring scam

Naghahanap ang mga scammer ng mga pagkakataon upang samantalahin ang mga mahihina, lalo na sa mga panahon ng kagipitan o mga likas na sakuna (sa Ingles). Maging maingat sa mga email, text, o social media post na maaaring magbenta ng mga huwad na kalakal o impormasyon tunkol sa mga lumalabas na kaso ng coronavirus.

Ang Federal Trade Commission [federal na lupon pampangangalakal] ay mayroong mga tips upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga posibleng scam na may kaugnayan sa coronavirus (sa Ingles). Ang FTC at ang Food and Drug Administration) [pangasiwaan sa pagkain at gamot] ay mayroon dingnagbabala rin sa mga mamimili na mag-ingat sa mga nagbebenta ng mga produktong hindi pa naaaprubahan at may maling tatak (sa Ingles), na nagsasabing magagamot o maiiwasan nila ang coronavirus.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa kung paano maiiwasan, makikilala, at maiuulat ang panlilinlang at mga scam (sa Ingles).

Pagpanangalaga sa Matatanda

Kadalasang pinatatamaan ng mga scammer ang matatanda dahil maaaring mayroon silang mga arian o regular na kita sa anyo ng mga benepisyo sa pagreretiro o mga naipong pera at dahil kadalasan sila ay magalang at mapagtiwala kaysa sa ibang mga grupo ng edad. Dahil sa Dahil ang mga matatanda ay mas nanganganib (sa Ingles) malubhang sakit, maaari rin nilang ibukod ang kanilang mga sarili.

Problema na sa mga matatanda ang pagkakabukod sa iba at maaaring mauwi sa mas malamang na malilinlang sa mga scam dahil sa pagnanais na makaugnay sa iba. Maaaring mas lalala ang usaping ito dahila sa mga paraan pampigil ng virus kagaya ng social distancing [paglalayo sa iba] at quaratine. Makakatulong na makapag-ugnay ang mga matatanda at kanilang pamilya sa pamamagitan mga pagtawag sa phone at video chat, sa panahong itong inuudyok ng mga may-katungkulan pangkalusugan na pigilin ang pakipag-uugnay.

Ang mga matatanda, pati na rin ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay dapat malaman ang mga karaniwang uri ng scam, pati na rin ang kung paano maiiwasan at maiuulat ang mga ito. Makakatulong ang aming gabay na Mapagkukunan ng Suporta at Impormasyon sa Matalinong Pangangasiwa ng Pera para sa Matatanda (sa Ingles).

Kailangan ng higit pang tulong

Kung mayroon kang problema sa isang kalakal o serbisyo pampananalapi, subukan munang makipag-ugnay sa kumpanya. Kadalasang masasagot ng mga kumpanya ang sitwasyong natatangi sa iyo at mas bagay sa mga kalakal at serbisyong kanilang hinahandog. Maaari ka rin naming tulungang makipag-ugnay sa kumpanya kung mayroon kang reklamo. Maaari kang submit online (sa Ingles) o sa pamamagitan ng pagtawag sa (855) 411-2372. Sa pangkalahatan, sumasagot ang mga kumpanya sa loob ng 15 araw. Maaaring makipag-ugnay nang tuwiran sa iyo ang kumpanya upang patibayan ang impormasyong ibinigay sa iyong reklamo bago ito sumagot. Sa ilang mga pagkakataon, ipapaalam sa iyo ng kumpanya na naghahanda sila ng sagot at ibibigay ang panghuling sagot sa loob ng 60 araw.

Gumagawa ang CFPB upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito. Dapat ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglathala ng blog.

Tingnan ang lahat ng inilabas naming pinakabagong pahayag tungkol sa pandaigdigang epidemyang Coronavirus (sa Ingles)

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagtugon ng gobyerno, bisitahin ang webpage sa pambuong-gobyernong pagtugon sa COVID-19 (sa Ingles).

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .