Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
9 filtered results
Info for consumers
Published

Các công cụ hỗ trợ hữu ích khi quý vị không có khả năng thanh toán các hóa đơn

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn, chúng tôi có các công cụ giúp quý vị kiểm soát tài chính của mình và đưa ra quyết định khó khăn về việc ưu tiên các hóa đơn khi quý vị phải đối phó với tác động tài chính của đại dịch coronavirus.