Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
48 filtered results
Info for consumers
Published

Ang kahalagahan ng patas at pantay na pag-access sa kredito para sa mga minorya at negosyo na pag-aari ng kababaihan

Ang Bureau ay may pananagutan sa pagtugon sa diskriminasyon sa pagpapahiram, kasama na ang pagpapahiram sa mga kababaihan- at mga negosyo na pagmamay-ari ng minorya, na nag-aplay para sa utang sa panahon ng pandemya ng COVID-19 sa ilalim ng CARES Act.
Data, research, and reports
Published

Protecting consumers and encouraging innovation: 2019 Fair Lending Report to Congress

This report describes our fair lending activities in innovation, outreach, prioritization, guidance and rulemaking, supervision, and enforcement for calendar year 2019.
Info for consumers
Published

The importance of fair and equitable access to credit for minority and women-owned businesses

The Bureau has a responsibility for addressing lending discrimination, including lending to women- and minority-owned businesses, which apply for credit during the COVID-19 pandemic under the CARES Act.
Info for consumers
Published

La importancia del acceso justo y equitativo a crédito para pequeñas empresas en manos de minorías y mujeres

Debemos actuar contra la discriminación a pequeñas empresas, que hayan solicitado préstamos durante la pandemia y cuyos dueños sean mujeres, o minorías.
Published

소수 민족 및 여성 소유 비즈니스의 신용에 대한 공정하고 공평한 접근의 중요성

금융소비자보호국(CFPB: Consumer Financial Protection Bureau)은 CARES 법에 따라 코로나 바이러스(COVID-19) 전염병 기간 동안 신용을 신청하는 여성 및 소수 민족 소유 비즈니스에 대한 대출을 포함하여 대출 차별에 대응할 책임이 있습니다.
Published

Tầm quan trọng của quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng với khoản vay dành cho các doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số và phụ nữ làm chủ

Cục có trách nhiệm giải quyết tình trạng phân biệt đối xử trong hoạt động cho vay, bao gồm việc cho các doanh nghiệp do phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ vay, áp dụng cho khoản vay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Đối Phó Vi-rút Corona (CARES).
Published

讓少數裔族與婦女所持有的企業擁有公平公正的貸款管道之重要性

本局有責任處理貸款歧視,包括由婦女性與少數裔族所持有的企業於冠狀病毒疫情期間,根據《冠狀病毒援助、紓困和經濟安全法案》(英文簡稱為 CARES 法案)所申請的貸款。
At the CFPB Data, research, and reports
Published

A report on the Bureau’s Building a Bridge to Credit Visibility Symposium

This report on the Bureau’s September 17th, 2018 Building a Bridge to Credit Visibility Symposium summarizes the panel discussions that took place during the event and highlights the key themes that stood out from those conversations.