Skip to main content

Tầm quan trọng của quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng với khoản vay dành cho các doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số và phụ nữ làm chủ

Các doanh nghiệp nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số và phụ nữ làm chủ, là nền tảng của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Quốc Hội đã thông qua và sửa đổi Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Đối Phó Vi-rút Corona (CARES) để giảm thiểu tác động của đại dịch. Đạo Luật CARES bao gồm Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ, cung cấp các khoản vay và phương án giảm nợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Vốn vay sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ trả lương cho nhân viên và chi trả các chi phí ngắn hạn khác, bao gồm lãi suất vay nợ cầm cố, tiền thuê nhà và chi phí dịch vụ tiện ích. Trong Đạo Luật CARES sửa đổi, Quốc Hội dành riêng nguồn vốn bổ sung là 321 tỷ đô la cho PPP, trong đó ít nhất 60 tỷ đô la tiền trợ cấp PPP dùng để bảo đảm các khoản vay của các tổ chức nhận tiền gửi quy mô nhỏ, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính cộng đồng. Cục đang phối hợp với Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) thúc đẩy quyền tiếp cận khoản vay cho các doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số và phụ nữ làm chủ. Tìm hiểu thêm về Các nguồn lực ứng phó với đại dịch COVID-19 của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ .

Khi các chủ doanh nghiệp nhỏ và bên cho vay vốn làm việc với nhau để tiếp cận các lựa chọn theo Đạo Luật CARES hoặc các chương trình cho vay khác, luật chống phân biệt đối xử, như Đạo Luật Cơ Hội Tín Dụng Bình Đẳng liên bang, bảo vệ các chủ doanh nghiệp nhỏ tránh bị phân biệt đối xử do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính và các đặc điểm được bảo vệ khác. Các biện pháp bảo vệ này áp dụng cho các khách hàng mới và hiện tại (bao gồm cả các khách hàng lưu ký) đang tìm kiến các khoản vay từ các tổ chức tín dụng. Cục cung cấp các nguồn thông tin cùng với các dấu hiệu cảnh báo về hành vi phân biệt đối xử trong hoạt động cho vay. Một số ví dụ về dấu hiệu tiềm ẩn cảnh báo hành vi phân biệt đối xử trong hoạt động cho vay dựa trên chủng tộc, giới tính hoặc các đặc điểm được bảo vệ khác bao gồm:

  • Từ chối cho vay hoặc lựa chọn cho vay mặc dù quý vị đủ điều kiện vay dựa trên các yêu cầu đã biết
  • Cung cấp khoản vay hoặc lựa chọn cho vay ở mức lãi suất cao hơn hoặc áp dụng các điều khoản bất lợi hơn so với khoản vay quý vị đăng ký, mặc dù quý vị đủ điều kiện nhận mức lãi suất vay thấp hơn
  • Bên cho vay không khuyến khích nộp đơn đăng ký vay vì đặc điểm được bảo vệ
  • Từ chối cho vay, nhưng không nêu rõ lý do hoặc không hướng dẫn tìm hiểu lý do
  • Đưa ra những bình luận tiêu cực về chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc các tình trạng được bảo vệ khác

Các chủ doanh nghiệp nhỏ cho rằng họ bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính hoặc đặc điểm được bảo vệ khác có thể nộp đơn khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử trong hoạt động cho vay trực tuyến. Thông qua hệ thống khiếu nại tiêu dùng của chúng tôi, các công ty sẽ phản hồi các đơn khiếu nại về các sản phẩm và dịch vụ tài chính tiêu dùng. Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng (CFPB) xem xét các thông tin khiếu nại trong công tác giám sát và thực thi của chúng tôi. Ngoài ra, Cục đã ban hành một số nguồn thông tin tìm hiểu cách thức người tiêu dùng có thể bảo vệ nguồn tài chính của họ trong đại dịch.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục thúc đẩy các cơ hội kinh doanh dành cho các doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ làm chủ, hoặc các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ làm chủ, hoặc các doanh nghiệp nhỏ muốn hợp tác kinh doanh với chúng tôi vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta sẽ sát cánh bên nhau.

Tìm hiểu thêm thông tin về COVID-19 từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB)

Chúng tôi hiện đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến dịch COVID-19 lên trang tài liệu của chúng tôi. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang tài liệu về dịch COVID-19 của chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .