Skip to main content

Blog

Category
Date range
Clear filters
7 filtered results
Category: Info for consumers |
Published

Ang kahalagahan ng patas at pantay na pag-access sa kredito para sa mga minorya at negosyo na pag-aari ng kababaihan

Ang Bureau ay may pananagutan sa pagtugon sa diskriminasyon sa pagpapahiram, kasama na ang pagpapahiram sa mga kababaihan- at mga negosyo na pagmamay-ari ng minorya, na nag-aplay para sa utang sa panahon ng pandemya ng COVID-19 sa ilalim ng CARES Act.

Published

Tầm quan trọng của quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng với khoản vay dành cho các doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số và phụ nữ làm chủ

Cục có trách nhiệm giải quyết tình trạng phân biệt đối xử trong hoạt động cho vay, bao gồm việc cho các doanh nghiệp do phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ vay, áp dụng cho khoản vay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Đối Phó Vi-rút Corona (CARES).

Published

为少数族裔和女性所拥有的企业公平、公正地获得信贷的重要性

该局有责任处理贷款歧视问题,包括贷款给女性和少数族裔所拥有的企业,这些企业在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期间根据 CARES 法案申请借贷。

Published

讓少數裔族與婦女所持有的企業擁有公平公正的貸款管道之重要性

本局有責任處理貸款歧視,包括由婦女性與少數裔族所持有的企業於冠狀病毒疫情期間,根據《冠狀病毒援助、紓困和經濟安全法案》(英文簡稱為 CARES 法案)所申請的貸款。

Category: Info for consumers |
Published

The importance of fair and equitable access to credit for minority and women-owned businesses

The Bureau has a responsibility for addressing lending discrimination, including lending to women- and minority-owned businesses, which apply for credit during the COVID-19 pandemic under the CARES Act.

Category: Info for consumers |
Published

La importancia del acceso justo y equitativo a crédito para pequeñas empresas en manos de minorías y mujeres

Bajo la Ley CARES, en el CFPB tenemos la responsabilidad de actuar contra la discriminación en el otorgamiento de préstamos a pequeñas empresas, que los soliciten durante la pandemia del COVID-19, y cuyos dueños sean mujeres, o pertenezcan a minorías.

Published

소수 민족 및 여성 소유 비즈니스의 신용에 대한 공정하고 공평한 접근의 중요성

금융소비자보호국(CFPB: Consumer Financial Protection Bureau)은 CARES 법에 따라 코로나 바이러스(COVID-19) 전염병 기간 동안 신용을 신청하는 여성 및 소수 민족 소유 비즈니스에 대한 대출을 포함하여 대출 차별에 대응할 책임이 있습니다.