Skip to main content

Blog

Category
Date range
Archived items
Clear filters
9 filtered results
Category: Info for consumers |
Published

What you need to know if you are thinking about using home equity to cover expenses during the coronavirus pandemic

The Bureau took steps to make it easier for consumers with urgent financial needs due to the coronavirus pandemic to access mortgage credit more quickly. If you are considering using home equity right now, it is important to understand what this means for you and look at all of your options to determine the best choice for your finances now, and in the future.

Category: Info for consumers |
Published

Lo que necesita saber si está pensando en usar el valor acumulado de su vivienda para cubrir sus gastos durante la pandemia del coronavirus

El CFPB ha tomado pasos para hacer más fácil y rápido el acceso al crédito hipotecario, para aquellos consumidores que tengan necesidades financieras urgentes. Si está considerando usar el valor acumulado de su vivienda en estos momentos, es importante que entienda qué significa esto para usted, y que evalúe todas sus opciones para que así, determine cuál es la mejor de ellas para sus finanzas, ahora y en el futuro.

Published

Ano ang dapat mong malaman kung pinag-iisipan mong gamitin ang equity ng bahay para tugunan ang mga gastusin sa panahon ng pandemyang coronavirus

Nagsagawa ng mga hakbang ang Bureau para gawing mas madali sa mga consumer, na may kagyat na pangangailangang pananalapi dahil sa pandemyang coronavirus, na mas mabilis na maabot ang mortgage credit [pagutang]. Kung pinag-iisipan mong gamitin ang equity ng bahay ngayon, mahalagang maunawaan mo kung ano ang kahulugan nito para sa iyo at tingnan ang lahat ng pagpipilian mo para matukoy ang pinakamagandang hakbang para sa pananalapi mo ngayon, at sa hinaharap.

Published

如果您想在新冠病毒疫情期间通过房产净值贷款来支付费用,需要了解哪些信息

本局采取了一些措施,让因新冠病毒疫情有紧急财务需求的消费者可以更迅速、更便捷地申请抵押贷款信贷。如果您想立即申请房产净值贷款,则必须了解这对您意味着什么,并查看所有的选择,以便确定适合您当前和未来财务状况的最佳选择。

Published

Điều cần biết nếu quý vị đang muốn sử dụng khoản vay thế chấp nhà để trang trải chi phí trong đại dịch vi-rút corona

Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng đã thực hiện các bước để hỗ trợ người tiêu dùng có nhu cầu khẩn cấp về tài chính trong đại dịch vi-rút corona được đễ dễ dàng nhân các khoản vay thế chấp nhanh hơn. Nếu hiện quý vị đang muốn sử dụng khoản vay thế chấp nhà, điều quan trọng là phải hiểu rõ điều này có ảnh hưởng như thế nào và xem xét tất cả các lựa chọn của quý vị để xác định được lựa chọn tốt nhất cho vấn đề tài chính của quý vị ngay lúc này và trong tương lai.

Published

您的房產淨值可以提供取得冠狀病毒疫情期間所需資金的管道。然而,在重新貸款或取得房產淨值貸款之前,請查看所有的選擇,以便決定對您現在及未來的財務狀況最有利的選擇。

本局採取了措施,讓消費者能更容易和更快取得抵押貸款信貸,以應對冠狀病毒疫情所引發的緊急財務需求。如果您目前正在考慮利用房產淨值,為了決定對您現在及未來的財務狀況的最佳選擇,瞭解這對您意味著什麽並查看所有選擇相當重要。

Category: Info for consumers |
Published

코로나 바이러스(COVID-19) 기간 중에 주택 담보로 금전적 도움을 받으려고 할 때 알아 두어야 할 사항들

소비자 금융 보호국은 코로나 바이러스로 인해 급하게 금전적 도움이 필요한 소비자들이 모기지 대출을 보다 쉽게 받을 수 있도록 조치를 취했습니다. 지금 당장 주택 담보(홈 에퀴티)를 생각하고 계시다면 귀하의 현재와 앞으로의 재정 상태를 고려해 봤을 때 가장 좋은 옵션이 무엇인지 충분히 이해하는 것이 가장 중요합니다.

Category: Info for consumers |
Published

You have protections when it comes to automatic debit payments from your account
Archived

Before you give anyone your bank account number and permission to automatically withdraw money from your bank account on a regular basis, it’s good to know how automatic debits work, what to be careful about, and how to stop the automatic payments if you cancel the service or just change your mind about how you want to pay.