Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
343 filtered results
Category: At the CFPB | Category: Data, research, and reports |
Published

Our auto finance data pilot

We are piloting a new collection of auto data. As part of that effort, we issued orders to nine large auto lenders to provide information about their auto lending portfolio. Through this effort we will be better able to monitor the auto market and plan to share results with the public.

Category: At the CFPB |
Published

제한적 영어 구사능력을 가진 소비자를 위한 정보 접근성 강화

재정적 어려움에 처하면 두렵고 겁이 날 수 있는데 중요한 금융정보가 모국어로 되어 있지 않으면 그 상황이 더욱 어렵게 느껴질 수 있습니다. CFPB에서는 모든 소비자가 금융상품과 서비스를 이용할 수 있도록 자체 자료에 대한 접근성을 개선하고자 다음 조치를 취하고 있습니다.

Category: At the CFPB |
Published

Fortalecimiento de la accesibilidad a la información para los consumidores con dominio limitado del inglés

Experimentar un desafío financiero puede ser alarmante e intimidante, pero es aún más difícil cuando la información financiera crucial no está en su idioma principal. En el CFPB, queremos asegurarnos de que los productos y servicios financieros sean accesibles para todos los consumidores, por lo que estos son los pasos que estamos tomando para mejorar la accesibilidad de nuestros propios recursos.

Category: At the CFPB |
Published

為有限英語能力的消費者改善資訊獲取能力

人們遇到金融挑戰時可能會感到害怕和恐懼,但如果關鍵的金融資訊不是以您的主要語言來提供,這就更難了。消費者金融保護局(CFPB)希望確保所有消費者都能獲得金融產品和服務,因此我們正在採取步驟,改善我們的資源提供的便利性。

Category: At the CFPB |
Published

تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات للمستهلكين ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنكليزية (LEP)

إن مواجهة التحديات المالية قد تبدو مخيفة ومرعبة، ولكن الأكثر صعوبة هو عندما لا تكون المعلومات المالية المهمة متوفرة بلغتك الرئيسية. إننا في مكتب الحماية المالية للمستهلكين (CFPB) نريد التأكد من وصول جميع المستهلكين إلى المنتجات والخدمات المالية، لذا إليك الخطوات التي نتخذها لتحسين إمكانية الوصول إلى مواردنا الخاصة.

Category: At the CFPB |
Published

Расширение доступа к информации для потребителей с ограниченным знанием английского языка

Финансовые трудности могут вызывать страх и казаться непреодолимыми, но ситуация еще больше усложняется, если крайне важная финансовая информация изложена не на вашем родном языке. В Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) мы хотим обеспечить доступ к финансовым продуктам и услугам для всех потребителей, и далее перечислены предпринимаемые нами меры по улучшению доступности наших собственных ресурсов.

Category: At the CFPB |
Published

Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho người tiêu dùng có trình độ tiếng Anh hạn chế

Quý vị có thể cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi trải qua thử thách tài chính. Tuy nhiên, quý vị thậm chí còn thấy khó khăn hơn trong trường hợp thông tin tài chính quan trọng không có bằng ngôn ngữ chính của mình. Tại CFPB, chúng tôi muốn đảm bảo tất cả người tiêu dùng đều có thể tiếp cận sản phẩm và dịch vụ tài chính, do đó đây là các bước chúng tôi đang thực hiện để cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực của riêng mình.

Category: At the CFPB |
Published

Strengthening information accessibility for consumers with limited English proficiency

Experiencing a financial challenge can feel scary and intimidating, but it’s even harder when crucial financial information isn’t in your primary language. At the CFPB, we want to ensure financial products and services are accessible to all consumers, so here are the steps we’re taking to improve the accessibility of our own resources.

Category: At the CFPB |
Published

N ap fè sa pi fasil pou konsomatè ki gen konpetans limite nan anglè jwenn enfòmasyon

Lè ou gen pwoblèm lajan sa kapab fè ou pè epi fè ou santi ou kraponnen, men li pi difisil toujou lè enfòmasyon pi enpòtan yo sou zafè finans pa nan lang prensipal ou. Nan CFPB, nou vle pou tout konsomatè yo kapab jwenn pwodwi ak sèvis finansye yo, donk men dispozisyon n ap pran yo pou fè sa vin pi fasil pou w jwenn resous pa nou yo.

Category: At the CFPB |
Published

Pinapalakas ang kakayahang makakuha ng impormasyon para sa mga mamimili na limitado ang kakayahan sa paggamit ng Ingles

Ang pagdaranas ng pinansiyal na kahirapan ay maaaring nakakatakot at nakakasindak, ngunit magiging mas mahirap pa ito kung ang lubos na mahalagang pinansiyal na impormasyon ay hindi maaaring makuha sa inyong pangunahing wika. Sa CFPB, nais naming siguraduhin na ang mga pinansiyal na produkto at serbisyo ay maaaring makuha ng lahat ng mga mamimili, kaya naririto ang mga hakbang na aming ginagawa upang mapabuti ang kakayahan na makuha ang aming impormasyon at iba pang mga mapagkukunan.

Category: At the CFPB |
Published

En nuestra agencia, nos esforzamos por escuchar a quienes servimos

En la CFPB investigamos a los usuarios y usamos lo que aprendemos para organizar nuestro trabajo, lo que nos permite hacer que escuchar a quienes servimos, sea el centro de nuestra forma de actuar.