Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
18 filtered results
Info for consumers
Published

Mga tips [payo] para sa mga tagapag-alaga pampananalapi sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus

Ang mga scammer [mandaraya], na kapwa kilala at hindi kilala ng kanilang mga pinatatamaan, ay kadalasang nakatuon ang atensyon sa mga matatanda dahil maaaring mayroon silang mga arian o regular na kita sa anyo ng mga benepisyo sa pagreretiro o mga naipong pera at dahil kadalasan sila ay magalang at mapagtiwala.
Published

코로나바이러스 팬데믹 기간 동안 재정적 보호자를 위한 팁

사기꾼들은 목표 대상을 지인이든 아니든 고령층으로 설정하는 경우가 많은데, 이는 고령층이 많은 자산을 보유하고 있거나, 은퇴 연금이나 저축 등의 형태로 고정 소득이 있으며, 친절하고 다른 사람을 잘 믿는 경향이 있기 때문입니다.
Published

Lời khuyên dành cho những người chăm sóc tài chính trong đại dịch Coronavirus

Những kẻ lừa đảo, được xác định và không được xác định bởi đối tượng mục tiêu của chúng, thường tập trung vào người lớn tuổi vì họ có thể có nhiều tài sản hoặc thu nhập thường xuyên dưới dạng trợ cấp hưu trí hoặc tiền tiết kiệm và bởi vì họ thường lịch sự và không nghi ngờ.