Skip to main content

Paano gamitin ang iyong prepaid debit card [may lagak na] na Economic Impact payment [ambag pang-epekto sa kabuhayan] nang walang binabayaran

Kiung nakatanggap ka kamakailan ng Economic Impact Payment prepaid debit card mula sa gobyerno sa pamamagitan ng koreo, pera ito para sa iyo sa ilalim ng Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act.

Huwag itapon ang card na ito. Kakailanganin mo ang card na ito para maabot ang iyong Economic Impact Payment. Kailangan mo munang i-activate ang iyong card—sa pamamagitan ng telepono o online—bago mo ito magamit. Kapag na-activate na, ligtas at kinukupkop ang pera mo sa card. Tiyaking iulat kaagad kapag nawala o ninakaw ang iyong card.

Narito ang ilang pangkaraniwang tanong at tip para tulungan kang abutin ang iyong pera at gamitin ang iyong card, kabilang ang kung paano ito gawin sa mga limitadong singil. Habang libre ang karamihan sa mga transaksyon, maaring lumaki ang maliliit na singil, kaya dapat mong malaman kung paano mo higit na mapapakinabangan ang pera mo.

Nakatanggap ako ng Economic Impact payment VISA prepaid debit card mula sa gobyerno sa pamamagitan ng koreo. Isa ba itong panloloko?

Hindi ito isang panloloko. Nagpapadala ang gobyerno sa ilang tao ng mga Economic Impact Payment Card kung karapaat-dapat sila sa isang stimulus na pagbabayad at hindi direktang maideposito ng IRS ang pagbabayad..

Darating ang iyong Economic Impact Card sa isang simpleng sobre mula sa "Money Network Cardholder Services" kasama ng mahahalagang impormasyon tungkol sa card, mga panuto para sa pag-a-activate, mga singil, at isang sulat mula sa U.S. Treasury. Nakalagay mismo sa harapan ng card ang mga salitang "VISA" at "DEBIT" at ang bangkong nagpalaba nito, "MetaBank, N.A.", sa likod at dapat magmukhang ganito:

Photograph example of the Economic Impact Payment VISA prepaid debit card

Paano ko ia-activate ang card?

Bago mo maabot ang iyong Economic Impact Payment, kakailanganin mo munang i-activate ang iyong card, online man o sa pamamagitan ng telepono. Isang card lang ang matatanggap mo para sa iyong sambahayan at kailangan itong i-activate ng pangunahing may-ari ng card.

Kung ikaw ang pangunahing may-ari ng card:

 • Pumunta sa EIPCard.com o tumawag sa 1-800-240-8100 (TTY: 1-800-241-9100)
 • Ibigay ang iyong pangalan, address, at social seurity number para patunayan ang iyong pagkakakilanlan
 • Gumawa ng 4-digit na PIN para makakuha ka ng pera sa ATM. Kung nakalimutan mo ang iyong PIN, puwede kang tumawag sa customer service para makakuha ng bago
 • Tingnan ang balanse para malaman kung magkano ang natanggap mo

Kapag na-activate mo na ang iyong card, puwede mo na kaagad gamitin ang iyong card. Walang buwanan o singil sa hindi paggamit at hindi mawawala ang pera mo. Hindi mo kailangang bayaran ang perang ito at hindi mo kailangang magbayad ng buwis para sa perang ito.

Paano ko titingnan ang aking balanse nang walang bnabayarang singil?

Maraming paraan para madali mong matingnan mo ang iyong balanse 24/7 nang libre, kabilang ang sa pamamagitan ng push notification [kaagad na patalastas], text, o email:

 • Online: bumisita sa EIPCard.com (kailangan ng pagpaparehistro ng account)
 • Sa pamamagitan ng Telepono: tumawag sa 1-800-240-8100 (TTY: 1.800.241.9100) at gamitin ang autimated voice response system
 • Mobile App: i-download ang Money Network® Mobile App (kailangan ng pagpaparehistro ng account)

Tip: Kung karaniwan mong tinitingnan ang iyong balanse sa card sa ATM, subukan ang isa sa mga libreng paraan sa itaas para maiwasang magbayad ng singil sa pagtatanong.

Paano ko gagamitin ang aking card para makakuha ng pera nang walang binabayarang singil?

Maraming paraan para makakuha ng pera mula sa iyong card nang walang binabayarang singil.

 • Gamitin ang isa sa mga In-Network AllPoint brand ATM para mag-withdraw ng pera. Gamitin ang ATM locator sa EIPCard.com o Money Network® Mobile App para makahanap ng ATM na malapit sa iyo. Maaaring may mga limitasyon sa halaga ng perang maaari mong i-withdraw sa mga ATM.
 • Makakuha ng cash-back [dagdag na pera] sa mga kalahok na negosyo, tulad ng grocery at mga convenience store. Kung pinapayagan ng negosyo ang cash-back habang bumibili, piliin ang keypad ng "Debit", ilagay ang iyong 4-digit na PIN, piliin ang "Oo" para makakuha ng cash-back, at pagkatapos ay ilagay ang halaga ng perang gusto mo. Tingnan ang mga patakaran ng negosyo sa mga hangganan sa halaga.
 • Humiling ng Money Network Check at i-cash ito sa mga piling kalahok na mga lugar na check-cashing [nagbabayad ng tseke] location. Pumunta sa EIPCard.com para mahanap ang pinakamalalapit na kalahok na check cashing location. Para makaiwas sa singil, i-cash lamang ang mga Money Network Check at sa mga kalahok na check cashing location lamang. Maaaring may mga hangganan.

Tip: Kung mayroon ka nang account sa bangko o credit union na komportable kang gamitin para i-access ang pera nang libre, maililipat mo rin ang pera mula sa iyong card papunta sa personal na account na ito at pagkatapos ay i-withdraw ang pera sa parehong paraan na karaniwan mong ginagawa kapag maaabot na ito.

Paano ko ililipat ang pera mula sa aking card patungo sa isang personal na account nang walang binabayarang singil?

Para ilipat ang iyong pera sa isang personal na account nang walang singil, kakailanganin mong mag-log in sa iyong account sa EIPCard.com para simulan ang paglilipat.

 • Para ilipat sa isang account sa personal na bangko o credit union, kakailanganin mong ibigay ang iyong routing at account number ng iyong personal na account sa EIPcard.com .
 • Para ilipat sa isang umiiral na personal prepaid card, tingnan muna kung tumatanggap ng mga paglilipat ang iyong personal na prepaid card sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong account o pagtawag sa iyong tagapagbigay ng card. Kung tumatanggap ito, ibigay ang routing at account number ng iyong personal na card sa EIPCard.com .

Tip: Sa maraming kaso, tatanggapin ng mga peer-to-peer (P2P) app—tulad ng Venmo o Zelle—ang iyong Economic Impact Payment Card bilang pinagmumulan ng pondo. Alamin sa iyong tagapagbigay ng P2P ang mga tiyak na panuto kung puwede mo itong gawin nang libre.

Gusto kong magbayad ng bayarin (tulad ng upa) na hindi tumatanggap ng pagbabayad gamit ang mga debit card. Paano ko ito magagawa nang walang binabayarang singil?

Puwede kang magbayad ng upa, mga bayarin, o iba pang pagbabayad mula sa iyong account gamit ang Money Network Check nang walang binabayaran.

Para gawin ito, kailangan mong:

 • Humiling ng Money Network Check sa pamamagitan ng pagtawag sa customer service sa 1-800-240-8100
 • Tingnan ang iyong balanse para matiyak na mayroon kang sapat na pondo para maisagawa ang iyong pagbabayad
 • Kapag natanggap mo ang tseke, punan ang petsa, halaga ng dolyar, at pangalan ng iyong binabayaran
 • I-activate ang tseke sa pamamagitan ng pagtawag sa customer service sa 1-800-240-8100 at pagsunod sa mga panuto na ilagay ang numero ng tseke, digit, at halaga, at pag-rekord sa numero ng nagpalabas at numero ng transaksyon na ibinigay ng automated phone system
 • Kapag matagumpay mong na-activate ang tseke, kaagad na ibabawas ang iyong pangbabayad sa balanse ng iyong account at maipapadala mo na ang iyong pagbabayad para sa upa o iba pang bayarin

Tip: Kung paminsan-minsan kang nagbabayad ng bayarin gamit ang money order, pag-isipang gamitin ang Money Network Check para bayaran ang iyong bayarin para maiwasan ang pagbabayad ng singil sa money order.

Hindi ako pamilyar sa mga prepaid debit card. Ano ang mahalagang dapat malaman tungkol sa paggamit ng card na ito?

Ang Economic Impact Payment Card ay isang VISA prepaid debit card. Inilagay ng gobyerno sa card ang iyong Economic Impact Payment para sa iyo. Hindi mo kailangang bayaran ang perang ito at hindi ka mabubuwisan para sa perang ito. Kapag na-activate na, ligtas ang iyong pera sa card na ito at nararapat para sa FDIC insurance. Tiyaking iulat kaagad kapag nawala o ninakaw ang iyong card.

Kung nagkaroon ka nang dati ng isang checking account debit card o credit card, maaaring naiiba ang card na ito. Una, hindi nakaugnay ang card na ito sa anumang account sa bangko o credit union at hindi magkakaroon ng anumang epekto sa iyong credit score o tulungan kang pataasin ang iyong credit. Hindi ka puwedeng mag-overdraft o gumastos nang higit sa halagang inilagay sa card. Kung wala kang sapat na pera para mabayaran ang isang pagbili, maaaring tanggihan o bahagyang payagan ang transaksyon. Kapag nangyari ito, maaaring hilingin sa iyo na gumamit ng isa pang anyo ng pagbabayad para bayaran ang buo o natitirang halaga kung gusto mo para makumpleto ang transaksyon.

Puwede kang kumuha ng pera, humiling ng tseke, o bumili kahit saan na tumatanggap ng mga VISA debit card. Sa tuwing ginagamit mo ang iyong card, ibabawas ang halaga mula sa iyong balanse hanggang sa magamit mong lahat ang iyong pondo. Hindi mo mailalagay ang sarili mong pera sa card na ito at hindi mawawala ang iyong pera. Kung hindi mo nagamit ang lahat ng pera mo bago ang petsa ng pag-expire na nakalathala sa card, puwede mong tawagan ang customer service para humiling ng refund check para sa natitirang balanse.

Tip: Kung gagamitin mo ang card na ito para magbayad ng gas, ibigay ang iyong card sa naglilingkod para paunang bayaran ang gas sa halip na magbayad sa pump para iwasan ang paunang pahintulot. Ang paunang pahintulot ay naglalagay ng pansamantalang pagpipigil sa pera mo na mas mataas sa halaga ng transaksyon at maaaring tumagal nang 10 araw ng negosyo bago maibalik sa iyo. Makakatulong ang pagbibigay sa naglilingkod ng paunang bayad para sa gas para iwasang malagyan ng pagpipigil sa iyong pera upang magkaroon ka ng access sa iyong pera kung kailangan mo ito.

Ano ang gagawin ko kung nailagay sa maling lugar, nawala, o ninakaw ang aking card?

Kung sa tingin mo ay nailagay mo sa maling lugar ang iyong card, pumunta sa EIPCard.com at i-lock ang iyong card para iwasan ang mga hindi napahintulutang transaksyon o mga pag-withdraw sa ATM habang hinahanap mo ito.

Kung tuluyan nang nawala o ninakaw ang iyong card, tumawag sa customer service sa 1.800.240.8100 (TTY: 1.800.241.9100) para iulat kaagad ang nawala o nanakaw mong card. Ide-deactivate ang iyong card upang walang sinumang makagamit nito. May singil na $7.50 para mag-order ng bagong kapalit na card ($17.00 kung kailangan mo itong mapabilis).

Saan ko mahahanap ang mga singil para sa mga mapipiling serbisyo?

Habang libre ang karamihan sa mga transaksyon, maaaring may ilang singil.

Tingnan ang iyong kasunduan sa may-ari ng card at iba pang materyales tungkol sa mahahalagang impormasyon na kasama ng sobre na naglalaman ng iyong card o sa EIPCard.com . Kabilang dito ang buong schedule ng mga singil at serbisyo, pati na rin ang higit pang detalye tungkol sa iyong card.

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .