Skip to main content

Điều cần biết nếu quý vị đang muốn sử dụng khoản vay thế chấp nhà để trang trải chi phí trong đại dịch vi-rút corona

Gần đây, chúng tôi đã thực hiện những điều cần thiết để hỗ trợ người tiêu dùng có nhu cầu khẩn cấp về tài chính trong đại dịch vi-rút corona có quyền nhận các khoản vay thế chấp nhanh hơn. Chúng tôi đã ban hành quy tắc diễn giải để làm rõ rằng, trong một số trường hợp nhất định, người tiêu dùng có thể miễn hoặc sửa đổi thời gian chờ đợi nhất định trong các giao dịch thế chấp khi gặp phải tình trạng khẩn cấp về tài chính cá nhân thực sự (chính đáng) do đại dịch vi-rút corona. Điều này có thể giúp quý vị nhanh chóng nhận một số khoản vay thế chấp. Quy tắc nêu rõ:

  • Miễn thời gian chờ đợi. Quý vị có thể được miễn thời gian chờ đợi nhất định thường là bắt buộc trong khoảng thời gian từ lúc quý vị nhận được những thông tin quan trọng về khoản vay thế chấp mà quý vị đang muốn đến thời điểm trước khi được nhận khoản vay thế chấp
  • Từ bỏ quyền bãi bỏ. Quý vị có thể từ bỏ quyền bãi bỏ—hoặc quyền hủy bỏ khoản vay—đối với một số loại giao dịch không mua bán, như tái cấp vốn, khoản vay thế chấp vốn của nhà và các khoản thế chấp ngược (reverse mortgage). Khoảng thời gian này thường là ba ngày hành chính

Quy tắc này giúp người tiêu dùng có nhu cầu nhận các khoản trợ cấp do đại dịch COVID-19 trước khi kết thúc thời gian chờ đợi hiện hành. Mặc dù chúng tôi suy đoán sẽ có số lượng người tiêu dùng có hạn—những người đang tìm kiếm chương trình tái cấp vốn bằng tiền mặt có thể chứng minh nhu cầu tài chính ngắn hạn, chính xác trong thời gian khó khăn này—chúng tôi muốn chia sẻ thông tin về ý nghĩa của việc miễn thời gian chờ đợi này. Ngoài ra, sau đây là một số lời khuyên và cảnh báo cho bất cứ ai đang có ý định sử dụng khoản vay thế chấp nhà để trang trải cho các trường hợp khẩn cấp về tài chính trong giai đoạn này.

Thông tin cơ bản về vay thế chấp

Đối với các khoản vay thế chấp đóng (closed end mortgage), bao gồm cả khoản tái cấp vốn hoặc khoản vay thế chấp vốn của nhà, bên cho vay thường phải cung cấp cho quý vị hai thông tin quan trọng cụ thể vài ngày trước khi quý vị được nhận khoản vay. Thời gian này được gọi là “thời gian chờ đợi”.

Dự toán khoản vay

Khi quý vị nộp đơn xin cấp khoản vay, bên cho vay phải đưa ra Dự toán khoản vay, mô tả những thông tin quan trọng về đề nghị vay vốn của quý vị. Bên cho vay phải cung cấp cho quý vị Dự toán khoản vay trong vòng ba ngày hành chính kể từ khi bên cho vay nhận được đơn xin cấp khoản vay và ít nhất bảy ngày hành chính trước khi quý vị được nhận khoản vay thế chấp.

Báo cáo quyết toán

Nếu quý vị quyết định vay, bên cho vay phải cung cấp cho quý vị một Báo cáo quyết toán, cung cấp thông tin chi tiết cuối cùng về khoản vay mà quý vị đã chọn. Bên cho vay phải cung cấp cho quý vị Báo cáo quyết toán ít nhất ba ngày hành chính trước khi quý vị được nhận khoản vay.

Việc miễn thời gian chờ đợi có nghĩa gì

Thời gian chờ đợi này có thể rất hữu ích trong việc cho quý vị thời gian để đảm bảo thời hạn vay phù hợp với quý vị và tìm kiếm lời khuyên từ gia đình, bạn bè hoặc các chuyên gia như những nhân viên tư vấn hoặc luật sư về nhà ở. Nhìn chung, thời gian chờ đợi này:

  • Cho quý vị thời gian để đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ đề nghị vay vốn của mình
  • Cho quý vị có thời gian so sánh những đề nghị vay vốn để tìm ra lựa chọn tốt nhất
  • Cho phép quý vị có thời gian so sánh các chi phí và điều khoản cuối cùng so với các chi phí và điều khoản được dự toán trong đề nghị vay vốn của quý vị
  • Cho quý vị có thời gian để đặt ra những câu hỏi với bên cho vay trước khi quý vị nhận khoản vay

Quy tắc mới của Cục chỉ rõ rằng quý vị có thể được miễn thời gian chờ đợi do tình trạng khẩn cấp về tài chính cá nhân chính đáng liên quan đến đại dịch, nếu tình trạng khẩn cấp yêu cầu quý vị phải nhận được khoản trợ cấp nhanh hơn thời gian chờ đợi cho phép. Để được miễn, quý vị phải:

  • Cung cấp cho bên cho vay văn bản tuyên bố ngắn gọn—không được dùng bản in sẵn—mô tả tình trạng khẩn cấp xác định nhu cầu tài chính do đại dịch COVID-19 và nêu rõ việc quý vị sẽ được miễn hoặc sửa đổi thời gian chờ đợi
  • Quý vị phải tự ký tên và ghi ngày vào bản tuyên bố, cùng với bất kỳ người nào khác có nghĩa vụ chính đối với khoản vay

Dù quý vị có được miễn thời gian chờ đợi hay không, hãy đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ và có thể đủ khả năng thực hiện các điều khoản cho vay và quý vị yên tâm cam kết cho khoản vay này. Hãy đọc thêm tại đây để biết thêm lời khuyên khi chuẩn bị nhận khoản vay thế chấp .

Từ bỏ quyền bãi bỏ có nghĩa gì

Quyền bãi bỏ là quyền hủy bỏ một số loại giao dịch thế chấp nhất định. Quý vị có quyền bãi bỏ hầu hết các khoản thế chấp cho nhiều mục đích hoặc các khoản thế chấp không được sử dụng để mua nhà. Bao gồm các khoản tái cấp vốn, khoản vay thế chấp nhà và khoản thế chấp ngược. Quyền này thường cho phép quý vị có ba ngày hành chính để hủy bỏ thỏa thuận thế chấp. Nếu quý vị từ bỏ quyền bãi bỏ, quý vị từ bỏ quyền mà quý vị sẽ có để hủy bỏ giao dịch vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào—trừ khi có bằng chứng về hành vi lừa đảo.

Quy tắc mới của Cục nêu rõ rằng quý vị có thể từ bỏ quyền bãi bỏ do tình trạng tài chính cá nhân khẩn cấp chính đáng liên quan đến đại dịch. Để được miễn, quý vị phải:

  • Cung cấp cho bên cho vay văn bản tuyên bố ngắn gọn—không được dùng bản in sẵn—mô tả tình trạng khẩn cấp xác định nhu cầu tài chính do đại dịch COVID-19 và nêu rõ việc quý vị sẽ từ bỏ quyền bãi bỏ
  • Quý vị phải tự ký tên và ghi ngày vào tuyên bố, cùng với bất kỳ người nào khác có chung quyền sở hữu nhà ở

Trước khi quý vị tiếp cận khoản vay thế chấp vốn của nhà, hãy đánh giá tất cả các lựa chọn của quý vị

Nếu quý vị đang muốn tái cấp vốn khoản thế chấp của quý vị hoặc nhận khoản vay thế chấp nhà để giải quyết vấn đề tăng chi phí, mất thu nhập hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, điều quan trọng là quý vị nên xem xét tất cả các lựa chọn của mình. Mặc dù sử dụng khoản vay thế chấp nhà có thể là một lựa chọn tốt cho một số người tiêu dùng, nhưng nó có thể khiến những người khác tăng nguy cơ gặp phải những rủi ro tài chính trong tương lai. Nếu tình hình tài chính của quý vị không phục hồi nhanh như mong đợi hoặc nhà ở của quý vị mất giá và quý vị gặp khó khăn trong việc chi trả cho khoản vay của mình, quý vị có thể bị mất nhà do bị tịch thu.

Tôi có thể nhận thêm hỗ trợ ở đâu?

Nếu quý vị cần hỗ trợ tìm hiểu về các lựa chọn của mình, quý vị có thể liên lạc với một chuyên gia để giúp quý vị trong các tình huống cụ thể.

Nhân Viên Tư Vấn Nhà Ở Do HUD Phê Chuẩn. Nhân viên tư vấn nhà ở do Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD) phê chuẩn có thể thảo luận về các lựa chọn với quý vị nếu quý vị gặp khó khăn trong việc chi trả khoản vay thế chấp hoặc khoản vay thế chấp ngược của quý vị. Điều này cũng có thể bao gồm việc hoãn trả nợ hoặc chương trình sửa đổi số tiền chi trả.

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng. Các tổ chức tư vấn tín dụng uy tín thường là những tổ chức phi lợi nhuận có thể tư vấn cho quý vị về khoản tiền và khoản nợ của quý vị và hỗ trợ dự toán thu chi cho quý vị. Một số tổ chức cũng có thể giúp quý vị đàm phán với chủ nợ. Có những câu hỏi cụ thể để giúp quý vị tìm được tổ chức tư vấn tín dụng phù hợp với quý vị.

Luật sư. Nếu quý vị cần thuê một luật sư, có thể có các nguồn lực hỗ trợ quý vị thông qua liên đoàn luật sư địa phương, hệ thống hỗ trợ pháp lý, hoặc nếu quý vị là một quân nhân, Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý tại địa phương của quý vị.

Các nguồn lực khác

Quý vị không đơn độc, vì có nhiều người cũng đang gặp phải những khó khăn về tài chính trong giai đoạn này và có thể đang cân nhắc các cách khác nhau để nhận thêm các khoản trợ cấp và hỗ trợ tài chính. Chúng tôi sẽ cung cấp cho người tiêu dùng các công cụ và nguồn lực để bảo vệ nguồn tài chính và khả năng tài chính của họ trong giai đoạn khó khăn này.

Hãy truy cập các nguồn lực hỗ trợ trong đại dịch vi-rút corona của chúng tôi, bao gồm Hướng dẫn về các lựa chọn nhận trợ cấp thế chấp do tình hình đại dịch vi-rút corona, các công cụ trong trường hợp quý vị không thể trả tiền hóa đơnxử lý nợ

Xem hướng dẫn và lời khuyên về quy trình thế chấp của chúng tôi, bao gồm cả việc tái cấp vốn

Tìm hiểu xem thế chấp ngược hoạt động như thế nào

Tìm hiểu thêm thông tin về COVID-19 từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB)

Chúng tôi hiện đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến dịch COVID-19 lên trang tài liệu của chúng tôi. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang tài liệu về dịch COVID-19 của chúng tôi

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .