Skip to main content

Cách giúp chủ nhà bảo vệ ngôi nhà của họ

Khi đại dịch toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của nhiều gia đình trên khắp cả nước, Cục Bảo Vệ Tài Chính Cho Người Tiêu Dùng (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) và các tổ chức trên toàn quốc đang nỗ lực để giúp người tiêu dùng Mỹ bảo vệ và quản lý tài chính của họ. Trong những ngày này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải nỗ lực hơn nữa để tiếp cận những người đang gặp khó khăn, để giúp họ hiểu các lựa chọn của mình và điều hướng lựa chọn của họ.

Phối hợp với các cơ quan liên bang khác, Cục Bảo Vệ Tài Chính cho Người Tiêu Dùng (CFPB) đang liên lạc với các tổ chức giống như của quý vị để khuyến khích những người đang gặp khó khăn về tài chính do hậu quả của đại dịch kiểm soát các khoản vay thế chấp của họ và yêu cầu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp. Một loạt tài liệu, bao gồm tài liệu quảng cáo, video và các trang web cập nhật, có thể giúp tổ chức của quý vị hiểu rõ hơn các điều khoản tạm hoãn trả khoản vay thế chấp. Chúng tôi đề nghị quý vị chia sẻ tài liệu với những người mà quý vị phục vụ.

Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) giúp đỡ những chủ nhà chưa trả được khi họ làm việc với các dịch vụ vay thế chấp của họ

Cục Bảo Vệ Tài Chính cho Người Tiêu Dùng (CFPB) muốn chủ nhà biết sự thật về các biện pháp bảo vệ thế chấp và hành động để bảo vệ ngôi nhà của họ và tránh bị tịch thu.

Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) cung cấp các biện pháp bảo vệ cho nhiều chủ nhà đang gặp khó khăn tài chính vì đại dịch COVID-19. Các biện pháp bảo vệ áp dụng cho tất cả các khoản vay thế chấp do liên bang bảo đảm và được liên bang bảo trợ, bao gồm các khoản vay thế chấp Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (Federal Housing Authority, FHA), Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (Veteran Affairs, VA), Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture, USDA), Fannie Mae và Freddie Mac. Các khoản thế chấp không được quy định trong Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) cũng có thể cung cấp các lựa chọn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp tương tự.

Nhiều chủ nhà đã bắt đầu hồi phục, nhưng nhiều chủ nhà vẫn đang gặp khó khăn

Trong khi hơn sáu triệu chủ nhà đã chọn sử dụng thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp để giúp họ đối phó với những thách thức tài chính, nhiều chủ nhà lại không sử dụng lựa chọn này. Hơn nửa triệu chủ nhà đã chưa trả các khoản vay thế chấp kể từ khi bắt đầu đại dịch vẫn chưa chọn tạm miễn giảm khoản vay thế chấp. Và một số chủ nhà đang kết thúc thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp và gặp khó khăn - hơn 80.000 chủ nhà đã không gia hạn thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp của họ sau đó đã không có khả năng trả đúng hạn.

Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp không diễn ra tự động. Chủ nhà phải yêu cầu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp từ bên dịch vụ vay thế chấp của họ. Họ cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để trả lời bất kỳ cuộc gọi hoặc tin nhắn nào từ bên dịch vụ vay thế chấp của họ, để bắt đầu quá trình tạm hoãn trả khoản vay thế chấp.

Một số người vay chưa trả tiền vay và không yêu cầu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp

Khoảng 500.000 chủ nhà chưa trả khoản vay thế chấp vẫn chưa yêu cầu bên dịch vụ vay thế chấp của họ tạm hoãn trả khoản vay thế chấp, mặc dù nhiều người trong số họ có khả năng đủ điều kiện. Một số khoản thế chấp được liên bang bảo đảm có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 để yêu cầu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ban đầu. Những chủ nhà đang gặp khó khăn tài chính nên yêu cầu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ngay lập tức để không bị mất quyền đó.

Những người vay khác hiện đang ở trong thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp và có thể cần gia hạn

Đối với nhiều chủ nhà đã được tạm miễn giảm khoản vay thế chấp, giai đoạn này sắp kết thúc. Những người vay vẫn đang gặp khó khăn và có khoản vay được quy định theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) có quyền gia hạn thời gian tạm miễn giảm khoản vay thế chấp lên đến 180 ngày cho tổng số 360 ngày. Nếu họ không liên lạc với bên dịch vụ vay thế chấp của mình để yêu cầu gia hạn hoặc lập kế hoạch tiếp tục trả, họ có nguy cơ không trả đúng hạn và mất nhà vì bị tịch thu nhà, sau khi thời kỳ hoãn tịch thu nhà/đất của liên bang hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Giúp những người mà quý vị phục vụ tránh bị tịch thu nhà

Cục Bảo Vệ Tài Chính cho Người Tiêu Dùng (CFPB) đã lập các tài liệu có thể hỗ trợ khi quý vị nói chuyện với mọi người trong cộng đồng của mình—bằng tiếng Anh và sắp tới bằng nhiều ngôn ngữ khác.

Để biết các điều khoản chi tiết hơn về tạm hoãn trả khoản vay thế chấp và Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES), vui lòng xem các nguồn lực về nhà ở của chúng tôi.

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .