Skip to main content

Mga tips upang manatiling may kontrol sa iyong mga kalagayang pampinansyal sa panahon ng pandemyang coronavirus

Maraming tao ang nahaharap sa malubhang kahirapang pampinansyal na dulot ng pandemyang COVID-19. Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong mga kalagayang pampinansyal, ngunit hindi nakaranas ng pagkawala ng kita o hindi tumaas ang mga gastusin sa ngayon, isaalang-alang ang mga sumusunod:

Ang aming mga kasamang pederal na tagapangasiwa at ang kanilang mga kaakibat sa estado ay nagsusumikap pa rin araw-araw upang mapanatiling ligtas ang ating sistemang pampinansyal. Sa pangkalahatan, ang lahat ng deposito sa bangko na hanggang $250,000 ay may seguro ng Federal Deposit Insurance Corporation (Korporasyong Pederal ng Seguro sa Deposito) . Ang mga deposito sa lahat ng pederal na credit union, at ang karamihan sa mga may tsarter ng estado na credit union, ay may seguro rin ng hanggang $250,000 ng National Credit Union Share Insurance Fund (NCUSIF), (Pambansang Pondo ng Bahagi ng Seguro ng Unyon ng Kredito) . Pangalagaan ang iyong kalagayang pampinansyal gaya ng karaniwan. Kung ikaw ay nasa posisyon upang patatagin ang kapakanan ng iyong kalagayang pampinansyal, magbasa pa sa ibaba ng tungkol sa kung paano magkokontrol. Mas magiging handa ka sa mga suliranin sa kalaunan, ito man ay mula sa pandemya o ibang bagay.

Pagsumikapang bayaran ang iyong mga bills

May mga paraan upang makakuha ng tulong kung ikaw ay nahihirapang bayaran ang iyong mga bills dahil sa epektong pampinansyal ng COVID-19. Ngunit kung mababayaran mo pa rin ang iyong mga bills, malamang na maging mas makabubuti sa iyo ang manatili sa kinalalagyan mo. Laging isaisip na kung magpapasya kang gamitin ang programang magpapahintulot sa iyong panandaliang huminto o bawasan ang mga kabayaran, magiging utang mo pa rin ang perang hindi mo nabayaran sa oras na matapos ang programa.

Tandaang, kung ikaw AY nahihirapan, mayroon kang mga opsyon.

Kung hindi mo kayang bayaran ang iyong mga bills
Tingnan ang mga hakbang na ito. Huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa iyong mga pampinansyal na lender at creditor kung hindi ka makapagbayad dahil ang COVID-19 ay nagdulot sa iyong mawalan ng kita. Hinihikayat ng CFPB at iba pang mga pampinansyal na tagapangasiwa na makipagtulungan sa kanilang mga customer sa panahong ito.
Kung hindi mo kayang bayaran ang iyong mortgage
Pinahihintulutan ng bagong CARES Act ang mga may-ari ng tirahang may loan na suportado ng pederal na pamahalaan na apektado ng pandemya na humiling forbearance para sa kanilang mortgage ng hanggang 180 araw. Ang forbearance ay maaaring mapalawig ng hanggang sa karagdagang 180 araw. Maaari ring maghandog ang mga pribadong mortgage loan ng mga programa. Dagdagan ang kaalaman dito.
Kung hindi mo mabayaran ang iyong mga student loan
Awtomatiko ring sinususpinde ng CARES Act ang mga pagbabayad sa mga student loan na pinangngangasiwaan ng pederal na pamahalaan hanggang Setyembre 30, 2020. Para sa tulong sa student loan bukod sa loan na pinanghahawakan ng pederal na pamahalaan, dapat kang makipag-ugnay sa iyong servicer upang malaman kung anong opsyon ang magagamit mo.
Kung may mga bills ka nang hindi nabayaran
Tingnan ang mga tips na ito para sa pagharap sa utang – isang karanasang nagdudulot ng stress maging sa mga normal na kalagayan.
Kung ikaw ay isang pampinansyal na tagapag-alaga
Ang mga nagsisilbi bilang mga pampinansyal na tagapag-alaga para sa matatanda o mga taong may mga kapansanan ay maaaring magkaroon ng mga katangi-tanging pag-aalala o hamon.

Panatilihing ligtas ang iyong pera

Nakaranas ka man ng pampinansyal na pagsubok, huwag pumunta sa ATM upang kumuha ng cash na higit pa sa kailangan mo . Ligtas ang iyong pera sa iyong bank o credit union account. Hindi katulad ng perang itinatago sa bahay, malamang na mayroon kang mga pederal na proteksyon kung ang perang iyong dineposito ay ilegal na kinuha o sa kaganapang malamang na hindi mangyari ay magsara ang iyong institusyon. Lagi kang makakakuha ng cash kapag kailangan mo ito. Nagtatrabaho ang mga propesyonal na pinupunan ang mga cash machine at ginagalaw ang pera sa buong bansa at itinuturing na essential service workers (mahahalagang manggagawang nagbibigay ng serbisyo).

Magkaroon ng kontrol sa iyong kalagayang pampinansyal

Ang pagkuha ng money smart ay isa sa pinakamahusay na paraan upang maging handa para sa anumang uri ng problemang maaaring dumating sa hinagarap. Naghahandog din kami ng iba’t ibang tools kabilang ang ilang idinisenyo upang tulungan kang subaybayan ang iyong paggasta, bumuo ng badyet, bayaran ang iyong utang, o suriin ang kabuuan ng kagalingan ng iyong kalagayang pampinansyal. At laging huwag kalimutang pangasiwaan at protektahan ang iyong credit.

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .