Skip to main content

Bảo vệ tín dụng của quý vị trong đại dịch coronavirus

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

Blog này được đăng lần đầu vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 và được cập nhật vào ngày 29 tháng 7 năm 2020 để phản ánh thông tin mới.

Nếu quý vị gặp khó khăn chi trả các hóa đơn, quý vị có thể lo về những điều sẽ xảy ra với báo cáo và điểm tín dụng của mình. Quý vị có thể sử dụng thông tin dưới đây để quản lý và bảo vệ tín dụng của mình trong đại dịch COVID-19 (vi-rút corona).

Liên lạc với bên cho vay hoặc chủ nợ của quý vị

Nhiều bên cho vay và chủ nợ báo cáo việc trả nợ của quý vị cho các tổ chức báo cáo tín dụng (còn được gọi là công ty báo cáo về người tiêu dùng hay tổ chức tín dụng). Trong số đó bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ thu nợ thế chấp và công ty thẻ tín dụng, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích, dịch vụ điện thoại di động, chủ nhà và những người khác mà quý vị nợ tiền và cung cấp dữ liệu về các tài khoản cần thu nợ.

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn, quý vị cần liên lạc với bên cho vay hoặc chủ nợ của mình. Nhiều bên cho vay và chủ nợ đã công bố các biện pháp để giúp người vay bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đạo Luật Viện Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế trong Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) có các yêu cầu về hoãn nợ và báo cáo tín dụng có thể áp dụng cho tình trạng của quý vị. Nếu quý vị không thể trả nợ, hãy liên lạc với công ty cho vay

Như trong các trường hợp xảy ra thiên tai và tình huống khẩn cấp khác, chủ nợ hoặc bên cho vay của quý vị có thể sẵn sàng—và trong một số trường hợp bắt buộc phải—hoãn nợ, gia hạn khoản vay, giảm lãi suất và/hoặc đưa ra các điều kiện trả nợ linh hoạt khác. Một số bên cho vay cũng cho biết sẽ không báo cáo các khoản trả chậm cho các tổ chức báo cáo về tín dụng hoặc miễn phí trả chậm cho người vay do đại dịch này. Theo Đạo Luật CARES, trong một số trường hợp nhất định, các bên cho vay phải báo cáo tài khoản của quý vị là trả nợ đúng hạn.

Quý vị có thể liên lạc với bên cho vay hoặc chủ nợ của mình và tìm hiểu xem có những phương án hay chương trình nào. Đôi khi những chương trình này được gọi là "chương trình giải quyết khó khăn" hay "chương trình cứu trợ". Những chương trình này có thể cho phép quý vị ký kết thỏa thuận để:

 • Trả chậm hoặc tạm dừng một hay hai đợt trả nợ
 • Trả nợ một phần
 • Hoãn nợ (tạm thời dừng trả nợ) bất kỳ số tiền nào không trả nợ đúng hạn
 • Điều chỉnh khoản vay hoặc hợp đồng
 • Được tạm dừng trả nợ đối với tiền vay sinh viên của liên bang
 • Nhận hình thức hỗ trợ hoặc cứu trợ khác

Đạo Luật CARES gọi những thỏa thuận này là “điều chỉnh phù hợp”.

Để liên lạc với bên cho vay của quý vị, hãy tìm số dịch vụ chăm sóc khách hàng trên một bản hóa đơn cho thế chấp, thẻ tín dụng, khoản vay mua xe hơi hoặc khoản vay khác của quý vị. Một vài bên cho vay đang phải nhận rất nhiều cuộc gọi do đại dịch, vì vậy thời gian chờ có thể kéo dài. Quý vị cũng có thể kiểm tra trang web của bên cho vay để xem liệu có thông tin có thể giúp quý vị hay không, các cách trao đổi bằng phương thức điện tử hoặc đơn đăng ký trực tuyến cho các chương trình giải quyết khó khăn.

Khi liên lạc với bên cho vay, quý vị phải có sẵn số tài khoản và thông tin trả nợ. Chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận về tình hình tài chính và việc làm của quý vị, cũng như quý vị có thể chi trả bao nhiêu trên cơ sở thu nhập, phí tổn và tài sản của quý vị. Chuẩn bị trước danh sách câu hỏi. Quý vị cần đảm bảo mình hoàn toàn thoải mái với các điều khoản trước khi đi đến thỏa thuận.

Dưới đây là một vài câu hỏi quan trọng mà quý vị cần hỏi:

 • Nếu tôi không thể trả nợ do đại dịch coronavirus thì có những chương trình giải quyết khó khăn hay cứu trợ nào?
 • Những chương trình có tính phí không?
 • Tôi có quyền chọn hoãn trả bất kỳ số tiền nào còn nợ cho đến cuối kỳ hạn của khoản vay không?
 • Nếu tôi không thể hoãn trả hoặc giảm các khoản trả nợ hàng tháng thì lãi có tiếp tục phát sinh trong thời gian giải quyết khó khăn hoặc cứu trợ không?
 • Thời gian giải quyết khó khăn hoặc cứu trợ kéo dài bao lâu và khi nào tôi sẽ phải bắt đầu trả nợ?
 • Nếu tình hình tài chính của tôi không thay đổi sau khi kết thúc thời gian giải quyết khó khăn hoặc cứu trợ thì sẽ có những lựa chọn nào?
 • Thỏa thuận hoặc cứu trợ này sẽ được báo cáo tới tổ chức báo cáo về tín dụng như thế nào? Lưu ý: Đạo luật CARES vừa được thông qua đặt ra các yêu cầu đặc biệt đối với các công ty báo cáo tới tổ chức báo cáo về tín dụng nếu họ tiến hành cứu trợ trả nợ do đại dịch coronavirus.
 • Đối với thẻ tín dụng—liệu tôi có bị cấm dùng thẻ nếu đăng ký hoặc yêu cầu cứu trợ không?

Có các chương trình hoãn nợ hoặc cứu trợ đặc biệt cho một vài loại thế chấp. Để tìm hiểu thêm, truy cập Trang hỗ trợ về thế chấp và nhà ở.

Sử dụng danh sách liệt kê của chúng tôi:

 • Tìm tên của bên cho vay trong tờ sao kê của quý vị.
 • Xem trang web của bên cho vay để xem liệu có các chương trình giải quyết khó khăn hay cứu trợ không.
 • Gọi tới bên cho vay của quý vị và tìm các chương trình giải quyết khó khăn hoặc cứu trợ.
 • Đặt câu hỏi về các điều khoản điều chỉnh cho phù hợp, bao gồm cả cách thức báo cáo việc đó với tổ chức báo cáo về tín dụng.
 • Tìm hiểu xem quý vị cần làm gì sau khi kết thúc thời gian cứu trợ hoặc thỏa thuận. Hỏi về những tùy chọn trả nợ, ví dụ như trả nợ số tiền nợ quá hạn khi kết thúc kỳ hạn của khoản vay.
 • Xác nhận thỏa thuận hoặc cứu trợ bằng văn bản và đề nghị bên cho vay xác nhận thỏa thuận bằng văn bản.
 • Tuân thủ thỏa thuận và thực hiện mọi khoản trả nợ như đã thỏa thuận.
 • Kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị để đảm bảo những báo cáo đó phản ánh chính xác thỏa thuận với bên cho vay. Chủ nợ có thể chậm cập nhật hồ sơ gửi tới tổ chức báo cáo về tín dụng, do đó quý vị cần kiểm tra hàng tháng để đảm bảo hồ sơ tín dụng của quý vị phản ánh chính xác thỏa thuận của quý vị. Giờ đây, quý vị có thể yêu cầu miễn phí báo cáo tín dụng của quý vị hàng tuần từ mỗi tổ chức báo cáo về tín dụng trên toàn quốc đến tháng 4 năm 2021 khi truy cập AnnualCreditReport.com .
 • Phản đối bất kỳ lỗi sai nào quý vị phát hiện trong báo cáo tín dụng của mình. Nếu trong báo cáo tín dụng của quý vị không phản ánh chính xác việc điều chỉnh cho phù hợp của quý vị, hãy liên lạc với bên cho vay và cả tổ chức báo cáo về tín dụng và phản đối lỗi sai đó. Đính kèm bất kỳ tài liệu nào nếu quý vị có thể để chứng minh việc điều chỉnh cho phù hợp không được báo cáo chính xác.
 • Nếu quý vị không biết hoặc không chắc chắn về việc trả nợ, hãy liên lạc với bên cho vay của mình trước khi kết thúc thời gian cứu trợ hoặc thỏa thuận để xác nhận các bước tiếp theo và những lựa chọn để trả nợ bất kỳ khoản nợ quá hạn.

Tín dụng của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Tùy thuộc vào việc liệu quý vị có thể thỏa thuận hoặc điều chỉnh cho phù hợp hay không khi trao đổi với bên cho vay, báo cáo và điểm tín dụng của quý vị có thể sẽ bị ảnh hưởng khác nhau. Điểm tín dụng của quý vị được tính trên cơ sở thông tin trong báo cáo tín dụng của quý vị. Có các loại điểm tín dụng cho những mục đích khác nhau và cho các sản phẩm vay. Có nhiều yếu tố được xét đến khi tính điểm tín dụng của quý vị. Tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa báo cáo tín dụng và điểm tín dụng.

Ngoài các công ty khác, hai công ty FICO và VantageScore đều xây dựng các mô hình chấm điểm phân tích tín dụng của quý vị và tính điểm tín dụng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách những công ty này đang ứng phó với đại dịch COVID-19 và xử lý việc hoãn nợ và trả chậm từ FICO  và VantageScore . Điều quan trọng cần lưu ý là các bên cho vay khác nhau sử dụng điểm tín dụng khác nhau, bao gồm cả điểm do họ tự xây dựng và quản lý.

Đạo luật CARES đặt ra những yêu cầu đặc biệt đối với các công ty báo cáo thông tin trả nợ của quý vị tới tổ chức báo cáo về tín dụng. Những yêu cầu này sẽ áp dụng nếu quý vị chịu ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus và nếu bên cho vay của quý vị cho phép quý vị điều chỉnh cho phù hợp để trả chậm một khoản trả nợ, hoãn một khoản nợ không trả đúng hạn, điều chỉnh khoản vay hoặc cứu trợ khác.

Nếu bên cho vay cùng quý vị có thỏa thuận hoặc điều chỉnh cho phù hợp:

Cách bên cho vay báo cáo tài khoản của quý vị tới tổ chức báo cáo tín dụng theo Đạo luật CARES tùy thuộc vào việc liệu quý vị đang trả nợ đúng hạn hay đã không trả nợ đúng hạn khi lập thỏa thuận này. Những yêu cầu báo cáo này chỉ áp dụng nếu quý vị thực hiện bất kỳ khoản trả nợ nào mà thỏa thuận yêu cầu.

 • Nếu tài khoản của quý vị trả nợ đúng hạn và quý vị có thỏa thuận trả nợ một phần, bỏ qua một khoản trả nợ hay điều chỉnh cho phù hợp khác thì chủ nợ phải báo cáo với công ty báo cáo về tín dụng rằng quý vị trả nợ đúng hạn cho khoản vay hoặc tài khoản của quý vị.
 • Nếu tài khoản của quý vị cho thấy quý vị không trả nợ đúng hạn và quý vị lập thỏa thuận thì chủ nợ không thể báo cáo quý vị là không trả nợ đúng hạn ở mức độ nghiêm trọng hơn (ví dụ như báo cáo rằng quý vị quá hạn trả nợ 60 ngày trong khi quý vị bắt đầu quá hạn 30 ngày) trong suốt kỳ hạn thỏa thuận.
 • Nếu tài khoản của quý vị cho thấy quý vị không trả nợ đúng hạn và quý vị lập thỏa thuận, và quý vị trả nợ đúng hạn cho tài khoản của mình, chủ nợ phải báo cáo rằng quý vị đang trả nợ đúng hạn khoản vay hoặc tài khoản của quý vị.

Yêu cầu của Đạo luật CARES này chỉ áp dụng cho các thỏa thuận được lập từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 và đến thời điểm muộn hơn trong hai thời điểm sau:

 • 120 ngày sau ngày 27 tháng 3 năm 2020 hoặc
 • 120 ngày sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn quốc liên quan đến đại dịch COVID–19.

Nếu bên cho vay của quý vị KHÔNG tiến hành điều chỉnh cho phù hợp cho quý vị:

Nếu bên cho vay của quý vị không buộc phải tiến hành điều chỉnh cho phù hợp và quyết định không lập thỏa thuận với quý vị, báo cáo tín dụng của quý vị sẽ bị ảnh hưởng. Nếu quý vị không thể trả nợ hoặc trả một khoản tối thiểu theo yêu cầu và không được điều chỉnh cho phù hợp, bên cho vay của quý vị thường sẽ báo cáo tài khoản của quý vị là hiện không trả nợ đúng hạn.

Bên cho vay của quý vị có thể đề nghị hoặc quý vị có thể yêu cầu bên cho vay có “ghi chú đặc biệt” trên tài khoản của quý vị, lưu ý rằng tài khoản bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp toàn quốc do đại dịch. Ghi chú sẽ không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của quý vị và khoản vay của quý vị vẫn sẽ được ghi nhận là không trả nợ đúng hạn. Nhưng một chủ nhà, chủ hãng/công ty hoặc bên cho vay tiềm năng có thể xem xét điều đó khi quyết định cho quý vị một khoản vay, công việc hay nhà ở. Ghi chú đặc biệt có thể giúp bên cho vay hoặc người dùng báo cáo khác hiểu rằng thông thường quý vị sẽ trả nợ nhưng không thể trả nợ trong một khoảng thời gian do đại dịch. Ngoài ra, ghi chú đặc biệt chỉ mang tính tạm thời và chỉ có thể xuất hiện trong tài khoản của quý vị trong một khoảng thời gian, ví dụ như trong thời gian tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Khi bên cho vay ngưng cung cấp thông tin về ghi chú đặc biệt, ghi chú này sẽ biến mất vĩnh viễn và hoàn toàn không có trong báo cáo tín dụng của quý vị. Sẽ không có bản ghi cho biết từng có ghi chú đặc biệt như vậy trong báo cáo tín dụng của quý vị.

Quý vị cũng có thể bổ sung “ghi chú vĩnh viễn” vào hồ sơ tín dụng của mình, cho biết đại dịch đã ảnh hưởng bất lợi đến quý vị. Ghi chú này sẽ không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của quý vị và khoản vay quá hạn của quý vị vẫn sẽ được phản ánh trong điểm tín dụng của quý vị. Tuy nhiên, ghi chú sẽ vẫn lưu trong hồ sơ của quý vị ngay cả sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp quốc gia và chủ nhà, chủ hãng/công ty hoặc bên cho vay tiềm năng có thể xem xét điều này.

Đạo luật CARES cũng áp dụng cho một số khoản vay sinh viên nhất định của liên bang và bao gồm cả các yêu cầu liên quan đến tạm ngừng trả nợ và báo cáo tín dụng. Trong suốt thời hạn Bộ Giáo dục cho tạm ngừng trả nợ các khoản vay sinh viên của liên bang, bất kỳ khoản trả nợ nào được tạm ngừng sẽ được báo cáo là khoản trả nợ theo lịch đều đặn của người vay thực hiện.

Làm thế nào để tôi nhận được bản sao báo cáo tín dụng của mình?

Giờ đây, việc kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị thường xuyên đang dễ dàng hơn bao giờ hết. Đó là vì mọi người đều có đủ điều kiện nhận báo cáo tín dụng trực tuyến hàng tuần miễn phí từ ba tổ chức báo cáo về tín dụng trên toàn quốc: Equifax, Experian và Transunion. Để nhận báo cáo miễn phí, quý vị hãy vào trang web AnnualCreditReport.com . Các tổ chức báo cáo về tín dụng đang cung cấp miễn phí những báo cáo này cho đến tháng 4 năm 2021.

Mỗi một trong ba tổ chức báo cáo về tín dụng trên toàn quốc – Equifax, TransUnion và Experian – đều bắt buộc phải cung cấp cho quý vị báo cáo tín dụng miễn phí theo yêu cầu, 12 tháng một lần. Đừng quên kiểm tra báo cáo của quý vị xem có lỗi sai hay không and dispute any inaccurate information.

Ngoài báo cáo tín dụng trực tuyến hàng tuần miễn phí đến tháng 4 năm 2021 và báo cáo tín dụng hàng năm miễn phí, toàn thể người tiêu dùng Hoa Kỳ còn được nhận sáu báo cáo tín dụng miễn phí trong mỗi 12 tháng từ Equifax cho đến tháng 12 năm 2026. Quý vị có thể truy cập những báo cáo miễn phí này trực tuyến tại địa chỉ AnnualCreditReport.com hoặc nhận tài khoản "myEquifax" tại địa chỉ equifax.com/personal/credit-report-services/free-credit-reports/  hoặc gọi tới Equifax theo số 866-349-5191.

Tôi nên kiểm tra báo cáo tín dụng của mình bao lâu một lần sau khi trao đổi với bên cho vay?

Sau khi cùng bên cho vay thỏa thuận hoặc điều chỉnh cho phù hợp, quý vị nên kiểm tra báo cáo tín dụng của mình để đảm bảo phản ánh chính xác thỏa thuận hoặc điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ: nếu bên cho vay của quý vị đã đồng ý cho quý vị tạm dừng trả nợ một tháng, hãy chắc chắn là họ không báo cáo đó là khoản nợ quá hạn hay không trả nợ đúng hạn. Có thể mất một tháng trở lên để ghi nhận những thay đổi từ bên cho vay của quý vị trong báo cáo tín dụng của quý vị nhưng quý vị nên kiểm tra báo cáo thường xuyên, đặc biệt là nếu quý vị đang hoặc sẽ tham gia thị trường tín dụng hoặc nếu dữ liệu báo cáo tín dụng của quý vị sẽ được sử dụng để ra quyết định cho vay, tuyển dụng hoặc cấp nhà ở cho quý vị. Do đó, hãy kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị sau một hoặc hai tháng để xem liệu báo cáo có chính xác không.

Có những báo cáo khác mà có thể quý vị cũng muốn kiểm tra, ví dụ như báo cáo theo dõi lịch sử tài khoản ngân hàng và tài khoản thanh toán, lịch sử thanh toán phí điện thoại, tiện ích và tiền thuê nhà, ngoài những nội dung khác. Cục Bảo vệ Tài chính cho Người tiêu dùng (CFPB) có một danh sách các công ty báo cáo về người tiêu dùng, trong đó quý vị có thể tìm hiểu thêm về những báo cáo có thể quan trọng đối với quý vị, tùy thuộc vào tình huống cụ thể của quý vị.

Quý vị cũng có thể nhận bản sao điểm tín dụng của mình miễn phí. Xem danh sách cập nhật các công ty và tổ chức tuyên bố cung cấp điểm tín dụng miễn phí để tìm hiểu về các tùy chọn truy cập miễn phí điểm tín dụng của quý vị.

Làm thế nào để tôi có thể sửa các lỗi sai trong báo cáo tín dụng của mình?

Nếu báo cáo tín dụng của quý vị không chính xác hoặc không phản ánh các thỏa thuận của quý vị với bên cho vay, quý vị có thể kiểm tra báo cáo của mình xem có lỗi sai hay không và phản đối bất kỳ thông tin không chính xác nào. Nếu quý vị phát hiện thông tin không chính xác trong báo cáo tín dụng của mình, hãy sử dụng hướng dẫn từng bước của CFPB để phản đối thông tin đó với tổ chức báo cáo về tài chính và công ty đã cung cấp thông tin đó cho họ, còn được gọi là “người cung cấp”. Sau khi quý vị gửi phản đối của mình, hãy kiểm tra lại báo cáo. Có thể quý vị phải chờ một hoặc hai tháng mới kiểm tra xem liệu lỗi sai đã được sửa cho đúng hay chưa. Quý vị nên kiểm tra báo cáo của mình tại tất cả ba tổ chức báo cáo tín dụng trên toàn quốc. Bên cho vay hoặc chủ nợ của quý vị chỉ có thể báo cáo hoặc cung cấp thông tin của quý vị cho một tổ chức báo cáo tín dụng, do đó việc kiểm tra với cả ba sẽ đảm bảo quý vị biết thông tin của mình được báo cáo chính xác. Và nếu cần phản đối thông tin không chính xác, quý vị sẽ biết phải liên lạc với tổ chức báo cáo về tín dụng nào.

Nếu không thể giải quyết tranh chấp với tổ chức báo cáo về tín dụng, quý vị có thể yêu cầu gộp một bản khai ngắn gọn về tranh chấp đó trong hồ sơ của mình và đưa vào hoặc tóm tắt trong các báo cáo sau này. Quý vị cũng có thể gửi phàn nàn tại bất kỳ thời điểm nào tới CFPB theo địa chỉ consumerfinance.gov/complaint.

Tìm hiểu thêm thông tin về đại dịch COVID-19 từ Cục Bảo Vệ Tài Chính cho Người Tiêu Dùng (CFPB)

Chúng tôi đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình thay đổi nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ đăng tải toàn bộ thông tin liên quan đến đại dịch COVID-19 và các bài viết blog lên trang nguồn thông tin của chúng tôi. Thông tin được coi là chính xác vào ngày đăng blog.

Hãy truy cập trang nguồn thông tin về đại dịch COVID-19 của chúng tôi

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .