Skip to main content

Bảo vệ tín dụng trong đại dịch Coronavirus

Báo cáo và điểm số tín dụng của quý vị đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề liên quan về tài chính trong tương lai. Quý vị có thể tìm hiểu các biện pháp dưới đây để quản lý và bảo vệ tín dụng trong đại dịch COVID-19 (Coronavirus).

Nhận một bản báo cáo tín dụng của quý vị

Nếu quý vị chưa yêu cầu bản báo cáo tín dụng hàng năm miễn phí, quý vị có thể lấy được các bản sao tại AnnualCreditReport.com. Một trong số ba cơ quan báo cáo tín dụng trên toàn quốc (còn được gọi là công ty báo cáo tín dụng) – Equifax, TransUnion, và Experian – cho phép quý vị nhận bản báo cáo miễn phí cứ 12 tháng một lần. Quý vị có thể yêu cầu thêm bản báo cáo và quý phải trả một ít phí, nếu đã nhận bản báo cáo miễn phí rồi. Hãy nhớ kiểm tra các bản báo cáo xem có sai không (bằng tiếng Anh) và khiếu nại mọi thông tin không chính xác (bằng tiếng Anh).

Bên cạnh báo cáo tín dụng miễn phí hàng năm, tất cả người tiêu dùng Hoa Kỳ đều được hưởng sáu bản báo cáo tín dụng miễn phí mỗi năm từ Equifax đến tháng 12 năm 2026. Quý vị cần tạo tài khoản "myEquifax" tại equifax.com/personal/credit-report-services/free-credit-reports/ hoặc gọi Equifax tại 866-349-5191.

Nếu quý vị không thể trả nợ, hãy liên lạc với công ty cho vay

Nhiều công ty cho vay đã công bố các biện pháp chuẩn bị nhằm hỗ trợ những người vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Giống như các thảm họa thiên nhiên và tình trạng khẩn cấp khác, những công ty này có thể sẵn sàng cung cấp chương trình giảm nợ, gia hạn cho vay, giảm lãi suất và/hoặc các phương án trả nợ phù hợp khác. Một số công ty cho vay cũng nói rằng họ sẽ không báo cáo những lần trả quá hạn cho các cơ quan báo cáo tín dụng hoặc họ sẽ miễn các khoản phí trả quá hạn cho những người vay của chương trình giảm nợ bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Nếu quý vị cảm thấy mình không thể trả nợ (bằng tiếng Anh), hãy liên lạc với công ty cho vay để giải thích hoàn cảnh của quý vị và nên xác nhận những thỏa thuận bằng văn bản.

CFPB có các nguồn lực trợ giúp quý vị thảo luận với công ty cho vay về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến tình hình tài chính của quý vị (bằng tiếng Anh).

Thường xuyên kiểm tra bản báo cáo

Nếu quý vị đang làm việc với công ty cho vay về các chương trình hỗ trợ trả nợ hoặc giảm nợ, hãy thường xuyên kiểm tra các bản báo cáo tín dụng của quý vị (bằng tiếng Anh) để đảm bảo các báo cáo tài chính là chính xác và hiện đúng theo thỏa thuận của quý vị. Ví dụ: nếu công ty cho vay đồng ý cho phép quý vị bỏ qua khoản nợ một tháng, quý vị nên kiểm tra lại xem họ không báo cáo là khoản nợ quá hạn hoặc chưa trả.

Quý vị cũng nên kiểm tra những bản báo cáo khác như các báo cáo giám sát ngân hàng của quý vị và kiểm tra lịch sử tài khoản, v.v. CFPB có danh sách (bằng tiếng Anh) các công ty báo cáo người tiêu dùng nơi quý vị có thể tìm hiểu thêm về những bản báo cáo có thể cần thiết, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của quý vị.

Báo cáo và khiếu nại thông tin không chính xác

Nếu quý vị tìm thấy thông tin không chính xác trong các báo cáo tín dụng của mình, hãy sử dụng bản hướng dẫn từng bước của CFPB để khiếu nại thông tin đó (bằng tiếng Anh) với cơ quan báo cáo tín dụng và công ty cung cấp thông tin đó cho họ, còn được gọi là công ty cung cấp.

CFPB đang nỗ lực làm việc nhằm liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog. Để biết thêm thông tin về các nguồn lực có sẵn giúp người tiêu dùng quản lý tài chính của họ trong thời gian này, vui lòng vào trang web đối phó với Coronavirus của CFPB (bằng tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về cách đối phó của chính phủ, vào trang web đối phó với dịch COVID-19 của toàn chính phủ (bằng tiếng Anh).

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .