Skip to main content

Pag-aalaga ng iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus

Na-update na ang nilalaman na ito sa Ingles, Malapit nang ma-update ang pagsasalin na ito.

May mahalagang papel ang iyong mga credit report at score na ginagampanan sa iyong mga oportunidad pampananalapi sa hinaharap. Maaari mong gamitin ang mga hakbang na ito sa ibaba upang mapangasiwaan at maalagaan ang iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng COVID-19 (coronavirus).

Kumuha ng kopya ng iyong credit report

Kung hindi mo pa hinihiling ang iyong mga libreng taunang credit report (annual credit report), maaari kang makakuha ng mga kopya sa AnnualCreditReport.com. Ang bawat isa sa tatlong ahensya para sa credit report (kilala rin bilang mga kumpanya para sa credit report) – Equifax, TransUnion, at Experian – ay nagpapahintulot sa iyong makuha ang iyong report nang libre, isang beses kada labindalawang buwan. Maaari kang humiling ng mga karagdagang report para sa maliit na singil kung natanggap mo na ang iyong libreng report. SIguraduhing tinitingnan mo ang iyong mga report kung may mga pagkakamali (sa Ingles) at at huwag sang-ayunan ang anumang hindi tumpak na impormasyon. (sa Ingles)

Bilang karagdagan sa iyong libreng taunang credit report, karapat-dapat ang lahat ng mamimili sa United States sa anim na libreng credit report kada 12 buwan mula sa Equifax hanggang Disyembre 2026. Ang kailangan mo lamang gawin ay kumuha ng “myEquifax” account sa equifax.com/personal/credit-report-services/free-credit-reports/ o tumawag sa sa 866-349-5191.

Kung hindi ka makakapagbayad, makipag-ugnayan sa iyong mga tagapagpautang

Maraming tagapagpautang ang nag-anunsyo ng mga masiglang hakbang upang tulungan ang mga umuutang na naapektuhan ng COVID-19. Gaya ng iba pang mga likas na sakuna at kagipitan, maaaring pumayag silang magbigay ng forbearance [pagtiis sa pagkahuli] , pagpapalawig ng utang, pagbawas sa mga patubo, at/o iba pang mga pakikibagay para sa pagbabayad. Sinasabi rin ng ilang mga nagpapautang na hindi nila ire-report ang mga nahuling pagbabayad sa mga ahensyang nagre-report ng credit o ipagpapaliban ang mga singil para sa nahuling pagbabayad para sa mga humihiram bilang pakikibagay dahil sa pandaigdigang salot na ito. Kung sa tingin mo ay hindi ka makakapagbayad (sa Ingles), makipag-ugnay sa iyong mga tagapagpautang upang ipaliwanag ang iyong sitwasyon at siguraduhing makuha ang kumpirmasyong nakasulat sa anumang mga kasunduan.

Ang CFPB ay mayroong mga mapagkukunan ng impormasyon at suporta upang matulungan kang talakayin ang epekto ng COVID-19 sa iyong pampinansyal na sitwasyon (sa Ingles) sa iyong mga tagapagpautang.

Pag-uulat ng credit sa ilalim ng batas ng CARES

Ang kamakailan lang na ipinasang Coronavirus Aid, Relief, at Economic Security (CARES) Act ay naglalagay ng mga espesyal na kailangan sa mga kompanya na nag-uulat ng iyong impormasyon sa pagbabayad sa mga kompanya na nag-uulat ng credit. Nai-aaplay ang mga iniaatas na ito kung apektado ka ng pandemyang sakit na coronavirus at kung ang iyong tagapagpautang ay gumawa ng kasunduan (tinawag na "akomodasyon" sa Batas) sa iyo para makapagpaliban ng pagbabayad, gumawa ng mga bahagyang pagbabayad, mag-forbear ng kapabayaaan, magbago ng pautang, o iba pang kaluwagan.

Nakadepende sa kung naka-update o delinquent ka na nang ginawa ang kasunduan kung paano iniuulat ng iyong mga creditor ang iyong account sa mga kompanya ng pag-uulat ng credit sa ilalim ng batas ng CARES.

  • Kung naka-update ang iyong account at gumawa ka ng kasunduan para makagawa ng bahagyang pagbabayad, laktawan ang pagbabayad, o iba pang kaluwagan, mag-uulat kung gayon ang kreditor sa mga kompanya ng pag-uulat sa credit na naka-update ka sa iyong utang o account. Nai-aaplay lamang ito kung natutugunan mo ang mga termino ng kasunduan.
  • Kung delinquent ang iyong account at gumawa ka ng kasunduan, mananatili ang status sa iyong account sa panahon ng kasunduan hanggang sa madala mo sa naka-update ang iyong account.
  • Kung delinquent ang iyong account at gumawa ka ng kasunduan, at nadala mo sa naka-update ang iyong account, dapat iulat ng creditor na naka-update ka sa iyong utang o account.

Nai-aaplay lamang ang kinakailangan ng batas ng CARES sa mga kasunduan na ginawa sa pagitan ng Enero 31, 2020 at sa bandang huli ng alinman:

  • 120 araw pagkatapos ng Marso 27, 2020 o
  • 120 araw pagkalipas ng pagtatapos ng pambansang emergency dahil sa COVID-19.

Nai-aaplay din ang batas ng CARES sa ilang pautang ng pederal sa mga mag-aaral at kabilang ang mga kinakailangan na may kaugnayan sa pagsuspinde ng mga pagbabayad at pag-uulat ng credit. Sa panahon na nasuspinde ng Kagawaran ng Edukasyon ang mga pagbabayad sa pautang ng pederal sa mga mag-aaral, ang anumang nasuspindeng pagbabayad ay iuulat na parang regular na naka-iskedyul na pagbabayad na ginawa ng borrower.

Regular na pagtingin sa iyong mga report

Kung nakikipagtulungan ka sa mga tagapagpautang (sa mga programang tumutulong sa pagbabayad o forbearance, regular na i-check ang iyong mga credit report (sa Ingles) upang masigurong wasto ang mga ito at sumasalamin sa iyong mga kasunduan. Halimbawa, kung sumang-ayon ang iyong tagapagpautang na pahintulutan kang laktawan ang isang buwang pagbabayad, siguraduhing hindi nila ire-report ito bilang delingkwente o hindi nabayaran.

Mayroon pang ibang mga report na maaaring kailanganin mo ring tingnan, gaya ng mga report na sumusubaybay sa kasaysayan ng iyong bank at checking account, bukod sa iba. Ang CFPB ay mayroong list (sa Ingles) ng mga kumpanya para sa pagre-report ng mamimili kung saan matututunan mo kung aling mga report ang maaaring maging mahalaga sa iyo, depende sa iyong tanging sitwasyon.

I-report at tutulan ang maling impormasyon

Kung nakahanap ka ng maling impormasyon tungkol sa iyong mga credit report, gamitin ang gabay sa mga hakbang ng CFPB sa hindi pagsang-ayon sa impormasyong iyon (sa Ingles) sa ahensya para sa credit report at sa kumpanyang nagbigay ng impormasyong iyon sa kanila, na kilala rin bilang tagapagkaloob ng impormasyon (furnisher).

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .