Skip to main content
Bank accounts key terms (in Tagalog)

Mga pangunahing termino para sa mga account sa bangko

Automated Clearing House (ACH)

Ang awtorisasyong Automated Clearing House (ACH) ay awtorisasyon sa kabayaran na nagbibigay sa nagpapautang ng pahintulot na kunin ang pera sa elektronikong paraan mula sa iyong bangko, credit union, o prepaid card account kapag dapat ka nang magbayad. Maaari mong bawiin ang awtorisasyong ito.


Awtomatikong debit na pagbabayad (Automatic debit payment)

Sa mga awtomatikong debit, ibinibigay mo ang iyong pahintulot sa kumpanya na kumuha ng mga kabayaran nang direkta mula sa iyong account sa bangko. Naiiba ito sa feature na nauulit na bill-pay na inihahandog ng iyong bangko. Sa nauulit na bill-pay, binibigyan mo ang iyong bangko o credit union ng pahintulot na magpadala ng mga kabayaran sa kumpanya.


Sertipiko ng deposito (CD) (Certificate of deposit (CD))

Ang Sertipiko ng Deposito, o CD, ay isang espesyal na uri ng savings account na hinahandog ng mga bangko at credit union. Karaniwang itinatabi mo ang iyong mga pondo sa CD para sa tinukoy na haba ng panahon upang maiwasan ang mga parusa.

Magbasa nang higit pa (sa Ingles)


Rollover ng sertipiko ng deposito (CD) (Certificate of deposit (CD) rollover)

Maaaring mangyari ang isang rollover o renewal sa katapusan ng termino ng isang CD.

Magbasa nang higit pa (sa Ingles)


Demand draft

Ang demand draft ay nagpapahintulot sa isang taong i-withdraw ang pera mula sa iyong checking account nang wala ang iyong pirma.

Magbasa nang higit pa (sa Ingles)


Deposit hold

Ang haba ng panahong hinahawakan ng bangko o credit union ang mga pondong idineposito mo sa pamamagitan ng tseke ay paminsan-minsang tinutukoy bilang “deposit hold” o “check hold ”. Maaaring gawing available ng ilang bangko o credit union ang mga pondo nang mas mabilis kaysa sa iniaatas ng batas, at ang ilan ay maaaring pabilisin ang pagiging available ng mga pondo na may singil.


Fiduciary

Ang fiduciary ay isang taong namamahala ng pera o ari-arian para sa ibang tao. Kapag ikaw ay pinangalanang fiduciary, inaatasan ka ng batas na pamahalaan ang pera at ari-arian ng tao para sa ikapakikinabang niya at hindi mo.


Guardian of property

Ang guardian of property ay isang taong pinangalanan ng hukuman para pamahalaan ang pera at ari-arian ng ibang tao na natagpuan ng hukuman na hindi kayang pamahalaan ang sariling pera at ari-arian nang mag-isa.

Magbasa nang higit pa (sa Ingles)


Numero ng pagkakakilanlan ng indibidwal na nagbabayad ng buwis (ITIN) (Individual taxpayer identification number (ITIN))

Ang ITIN ay isang numero ng pagkakakilanlan na nakukuha mo sa Serbisyo ng Rentas Internas (Internal Revenue Service). Makukuha lamang ang ITIN ng ilang hindi residente at residenteng alien, kanilang asawa, at dependent na hindi makakakuha ng Numero ng Social Security.


Joint account

Kung gusto mong pahintulutan ang isang kaibigan o miyembro ng pamilya na sumulat ng mga tseke at gumawa ng mga deposito sa ngalan mo, maaari mong isaalang-alang ang pagbukas ng joint account. Karaniwan, ang bawat isang nakapangalan ang joint account ay maaaring sumulat ng tseke, mag-withdraw ng pera, gumawa ng mga transaksyon, maglipat ng mga pondo, o magsara ng account. Kung ang isa sa mga may hawak ng account ay may pagkakautang na pera, maaaring subukan ng creditor na mangolekta mula sa perang nasa joint account sa bangko.


Money market account

Ang money market account ay isang espesyal na uri ng account na hinahandog ng mga bangko at credit union.

Magbasa nang higit pa (sa Ingles)


Mga singil sa mga hindi sapat na pondo (NSF) (Non-sufficient funds (NSF) fees)

Ang singil sa NSF o hindi sapat na pondo ay maaaring mangyari kapag hindi nabayaran ang iyong tseke o elektronikong awtorisasyon dahil sa kakulangan ng mga pondo sa iyong account. Karaniwang tinutukoy ito bilang “ibinalik” o “tumalbog” na tseke.


Overdraft

Nangyayari ang overdraft kapag wala kang sapat na pera sa iyong account para bayaran ang transaksyon, ngunit binabayaran pa rin ng bangko ang transaksyon sa kabila nito. Maaari kang labis na mag-withdraw sa iyong account sa pamamagitan ng mga tseke, transaksyon sa ATM, mga pagbili gamit ang debit card, awtomatikong pagbayad sa bayarin, at elektroniko o personal na pag-withdraw.

Maraming bangko at credit union ang naghahandog ng mga programa ng proteksyon sa overdraft kung saan karaniwang binabayaran ng bangko o credit union ang transaksyon at pinapatawan ka ng singil (bukod sa pag-aatas ng pagbayad sa halaga ng overdraft). Maaari ring mabayaran ang mga overdraft sa pamamagitan ng pag-transfer ng mga pondo mula sa naka-link na account, credit card, o line of credit.


Personal na line of credit (Personal line of credit)

Ang personal na line of credit ay isang loan na maa-access mo paminsan-minsan. Sumusulat ka ng mga espesyal na tseke o humihiling ng pag-transfer sa iyong checking account sa pamamagitan ng telepono o online.

Katulad ng account ng credit card, mayroon kang credit limit, tumatanggap ng buwanang bill, gumagawa ng pinakamababang kabayaran, nagbabayad ng interes batay sa natitira mong balanse, at maaaring magbayad ng singil sa bawat pagkakataong ginagamit mo ang account.

Ang mga personal na line of credit ay hindi ligtas, hindi tulad ng mga Home Equity Line Of Credit (HELOC), na sinusuportahan ng mortgage sa iyong tirahan. Ang mga personal line of credit ay inihahandog ng mga bangko at credit union at karaniwang nag-aatas na magkaroon ka rin ng checking account sa parehong institusyon.


Power of attorney

Ang power of attorney (POA) ay isang legal na dokumentong nagpapahintulot sa isang taong kumilos sa ngalan mo. Ang paggawa ng POA ay isang paraan para maghirang ng humahaliling tagagawa ng desisyon; karaniwan ay hindi mamahalin ng halaga nito, bagaman maaaring kakailanganin ang tulong ng isang abogado.

Maaaring gamitin ang pinansyal na POA bilang kasangkapan sa pagpaplano para sa kawalan ng kapasidad sa hinaharap – ang kawalan ng kakayahang gumawa ng mga pinansyal na desisyon dahil, halimbawa, sa dementia, traumatic brain injury, o iba pang kapansanang nakakaapekto sa paggana ng utak. Kapag ginagamit para sa paunang pagpaplano, karaniwang “durable” ang POA na nangangahulugang patuloy itong magkakaroon ng bisa kahit nawalan na ng kapasidad ang taong gumawa nito. Patuloy na magbasa upang matutunan pa ang tungkol sa power of attorney (POA).


Representative payee

Naghihirang ang Pangasiwaan ng Seguridad na Panlipunan (SSA) ng isang indibidwal upang maging representative payee para sa isang taong nangangailangan ng tulong sa pamamahala ng kanyang mga benepisyong kabayaran mula sa Social Security o Karagdagang Kitang Panseguridad (SSI). Mapapamahalaan lamang ng representative payee ang mga benepisyong tsekeng binabayaran ng SSA. Kung ang taong tumatanggap ng mga benepisyo ay may iba pang pera o ari-arian na hindi niya kayang pamahalaan, kailangang magkaroon ang representative payee ng legal na awtoridad mula sa iba pang mapagkukunan upang mapamahalaan ang iba pang mga pondo. Halimbawa, maaari ring hirangin ng hukuman ang representative payee bilang guardian of property. Bilang Social Security representative payee, ikaw ang fiduciary.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga representative payee, basahin ang gabay na ito tungkol sa pamamahala sa pera ng iba.


Mababawing living trust (Revocable living trust)

Ang mababawing living trust ay isang legal na dokumentong nagbibigay sa iyo ng awtoridad na gumawa ng mga desisyon tungkol sa pera o ari-arian ng ibang tao na hinahawakan bilang trust.

Magbasa nang higit pa (sa Ingles)


Social Security representative payee

Ang representative payee ay hinirang ng Pangasiwaan ng Seguridad na Panlipunan (Social Security Administration) para sa isa pang taong nangangailangan ng tulong sa pamamahala ng kanilang mga benepisyong kabayaran mula sa Social Security o Karagdagang Kitang Panseguridad (Supplemental Security Income).

Magbasa nang higit pa (sa Ingles)


VA fiduciary

Ang fiduciary ay isang taong namamahala sa pera o ari-arian para sa ibang tao. Nagtatalaga ang Kagawaran ng mga Gawain para sa mga Beterano (VA) ng mga VA fiduciary upang mapamahalaan ang mga benepisyo ng mga beterano para mga taong hindi kayang pamahalaan nang mag-isa ang mga sariling pondo.

Magbasa nang higit pa (sa Ingles)