Skip to main content

Pagpapadala ng pera sa ibang bansa

Nagpadala ka ba ng pera sa pamilya, mga kaibigan, o sa iba pa sa ibang bansa? Nagpaplano ka bang magpadala ng pera sa ibang bansa?

Kami ang CFPB, isang bagong ahensiyang pederal na pamahalaan, na pumoprotekta sa mga mamimili at tinitiyak na gumagana ang mga produkto at serbisyo sa pananalapi sa lahat ng nasa U.S.–kasama ang kapag nagpapadala ka ng pera sa ibang bansa. Nais namin na magkaroon ka ng impormasyon na kailangan mo para gumawa ng pinakamagandang desisyon sa pananalapi para sa iyo at sa iyong pamilya.

Kung sa palagay mo mayroon kang problema, tawagan kami sa: (855) 411-2372 at pindutin ang 6.

ANG IYONG MGA KARAPATAN

Kapag nagpapadala ka ng pera sa ibang bansa, sa karamihang mga kaso mayroon kang mga bagong pederal na karapatan para protektahan ka, kasama ang karapatan mong:

 • Ihatid ang pera sa tamang tao o negosyo.
 • Bago ka magbayad, at pagkatapos ng pagpapadala, makatanggap ng impormasyon tungkol sa:
  • halaga ng palitan ng pera (kung mayroon)
  • mga partikular na singil
  • mga buwis
  • matatanggap na halaga
 • Kanselahin ang pagpapadala, karaniwan sa loob ng 30 minuto pagkatapos itong ipinadala, nang walang babayaran.
 • Mag-ulat ng problema sa kumpanya sa loob ng 180 araw at ipasiyasat ito. Kailangan suriin ng kumpanya ang problema sa loob ng 90 araw at iulat sa iyo ang kinalabasan.
  • Sa ilang mga kaso, maaari kang makakuha ng refund o ipadala muli ang ipinadala.
 • Makipag-ugnayan sa CFPB kung mayroon kang problema sa pagpapadala ng pera.

Mga karaniwang problema na inuulat sa CFPB

 • Bago, o pagkatapos mong magpadala ng pera, hindi ka binigyan ng kumpanya ng:
  • Halaga ng palitan ng pera (kung mayroon)
  • Mga partikular na singil
  • Kabuuan ng inaasahang ihahatid
 • Mali ang halaga ng palitan ng pera, mga singil, o ang kabuuan para sa tatanggap na nakalista sa resibo.
 • Hindi makuha ng tatanggap ang pera sa ipinangakong petsa.
 • Mali ang sinigil na halaga sa iyo.
 • Mali ang natanggap na halaga ng tao.
 • Naniniwala ka na ang kumpanya o ang taong pinadalhan mo ng pera ay gumawa ng pandaraya o isang panloloko.

Kung sa palagay mo nagkaroon ka ng problemang inilarawan dito o na nilabag ang iyong mga bagong karapatang pederal, makipag-ugnayan kaagad sa kumpanya. Sa ilang mga kaso, maaari kang makatanggap ng refund o ipadala muli ang ipinadala nang walang dagdag na gastos.  Kasunod, tawagan kami sa (855) 411-2372 at pindutin ang 6 para sa Tagalogat ipa-follow up namin ito sa kumpanya.

BAGO AT PAGKATAPOS

Narito ang mga halimbawa ng impormasyon na kailangan ibigay sa iyo ng karamihan sa mga kumpanya bago at pagkatapos mong magpadala ng pera.

Bago ka magbayad

Bago ka magpadala ng pera, makikita mo ang:

 • Halagang bayaran nyo.
 • Halagang palitan ng pera, kung mayroon.
 • Kabuuan para sa Tatanggap (iyon ay, ang inaasahang darating na halaga).

Pagkatapos mong magbayad

Pagkatapos mong magpadala ng pera, makikita mo:

 • Kung kailan makukuha ang pera.
 • Kung ano ang gagawin sakaling may mali
 • Kung paano magsusumite ng reklamo.
 • Ang halaga ng palitan ng pera, kung mayroon.
 • Ang kabuuan para sa tatanggap (iyon ay, ang inaasahang darating na halaga).
 • Mga tagubilin sa iyong karapatan na kanselahin ang mga pagpapadala.
 • Paano magsusumite ng reklamo, kasama ang impormasyon para makipag-ugnayan sa CFPB at, sa ilang mga kaso, sa isang tagapamahala sa estado.

IKUMPARA ANG HALAGA

Nais naming nasa iyo ang lahat ng impormasyon na kailangan mo para magdesisyon kung aling kumpanya ang pinakamabuti para sa iyo.

Bago magpadala ng pera, kailangan bigyan ka ng mga kumpanya ng impormasyon tungkol sa halaga ng palitan ng pera (kung mayroon), ang mga buwis na kinokolekta ng tagapagkaloob ng serbisyo, mga partikular na singil, at ang halagang matatanggap ng tatanggap. Sa sandaling iyon, maaari mong piliin na huwag magpadala. Maaari mong gamitin ang impormasyon para ikumpara ang halagang natanggap mula sa kasing raming kumpanya na gugustuhin mo. Makakatulong ito na matiyak na tamang kumpanya ang pipiliin mo para sa iyo at sa iyong pamilya.

Kung sa palagay mo mayroon kang problema, tawagan kami sa: (855) 411-2372 at pindutin ang 6.