Skip to main content

Hỗ trợ nhà ở và thế chấp trong tình trạng khẩn cấp toàn quốc dovi-rút corona

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Xin trợ giúp về tiền vay thế chấp nếu quý vị đang gặp khó khăn

Hãy tiến hành ngay nếu quý vị đang được hoãn trả nợ

Biện pháp bảo vệ người thuê nhà


Quý vị cần hỗ trợ với những thông tin cơ bản không?

Tìm hiểu cách đọc bản kê khai nợ thế chấp hàng tháng hoặc hiểu các thuật ngữ quan trọng về vay thế chấp, ví dụ như hoãn trả nợ thế chấp.

Bắt đầu với những thông tin cơ bản về vay thế chấp

Tư Vấn Viên Về Nhà Ở

Các tư vấn viên về nhà ở được phê duyệt bởi Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development, HUD) có thể thảo luận với quý vị về những phương án nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc trả nợ tiền vay thế chấp, quản lý tiền vay thế chấp ngược hoặc trả tiền thuê nhà.

Tìm tư vấn viên về nhà ở

Bảo vệ người thuê nhà

Nếu quý vị là người thuê nhà sống trong nhà ở do liên bang trợ cấp hay đang thuê nhà của một chủ có khoản vay thế chấp được liên bang tài trợ, Đạo luật CARES quy định tạm ngưng hoặc tạm hoãn trục xuất người thuê nhà ra khỏi nhà.

Tìm hiểu xem điều này có ảnh hưởng gì đối với quý vị và quý vị nên làm gì

Các phương án hỗ trợ tiền vay thế chấp

Tìm hiểu về các lựa chọn viện trợ vay thế chấp

Tìm hiểu xem quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận lựa chọn nào

Tránh lừa đảo và người xấu

Hãy cẩn trọng trước những trò lừa đảo liên quan đến vi-rút corona

Xem thêm thông tin về các vụ lừa đảo liên quan đến vi-rút corona

Tìm hiểu các bước mà quý vị có thể thực hiện nếu quý vị tin rằng mình là nạn nhận của một vụ lửa đảo tịch biên tài sản để thế nợ

Gửi khiếu nại

Nếu có vấn đề với một sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính cho tiêu dùng, quý vị có thể liên lạc với công ty trước tiên. Các công ty thường có thể giải đáp thắc mắc riêng trong trường hợp của quý vị và cụ thể hơn cho những sản phẩm và dịch vụ do họ cung cấp. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị kết nối với công ty nếu quý vị có khiếu nại. Quý vị có thể gửi tới CFPB bằng hình thức trực tuyến hoặc gọi số (855) 411-2372.

Với người đứng tên thế chấp: Bắt đầu khiếu nại

Đối với người thuê nhà: Đọc thêm về cách gửi đơn khiếu nại về phân biệt đối xử hay khiếu nại chủ nhà