Skip to main content

Hỗ trợ nhà ở và thế chấp trong tình trạng khẩn cấp toàn quốc dovi-rút corona

Nếu quý vị lo lắng về cách trả nợ thế chấp hay tiền thuê nhà đến hạn do tình trạng khẩn cấp toàn quốc do vi-rút corona, hãy đọc thông tin về điều cần làm hiện tại và những lựa chọn viện trợ trả tiền thuê nhà hay nợ thế chấp mà quý vị có.

Español | Español | 繁體中文 | 简体中文 | 한국어 | Tagalog

Cơ quan Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB), Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị Hoa Kỳ (HUD) đang phối hợp với nhau để giúp đỡ người sở hữu nhà và người thuê nhà trong đại dịch vi-rút corona.

Tìm hiểu thêm về:

Quý vị cần hỗ trợ với những thông tin cơ bản không?

Tìm hiểu cách đọc bản kê khai nợ thế chấp hàng tháng hoặc hiểu các thuật ngữ quan trọng về vay thế chấp, ví dụ như hoãn trả nợ thế chấp.

Bắt đầu với những thông tin cơ bản về vay thế chấp

Các lựa chọn viện trợ thế chấp: các bước để nhận viện trợ

Tìm hiểu về các lựa chọn và quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận lựa chọn nào

Bộ luật mới của liên bang, Đạo luật Viện trợ, Cứu tế và Bảo đảm Kinh tế trước Vi-rút Corona (CARES), đưa ra các điều khoản bảo vệ cho người sở hữu nhà có khoản vay thế chấp được trợtài hay được cấp ngân quỹ bởi liên bang hay Government Sponsored Enterprise (GSE) (bởi FHA, VA, USDA, Fannie Mae hay Freddie Mac).

Tìm hiểu về các lựa chọn viện trợ vay thế chấp

Tìm hiểu xem quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận lựa chọn nào

Xem cách yêu cầu viện trợ vay thế chấp hay hoãn trả nợ

Quý vị có quyền được hoãn trả nợ thế chấp nếu khoản vay thế chấp của quý vị được liên bang hay GSE tài trợ và quý vị đang gặp khó khăn về tài chính vì, trực tiếp hay gián tiếp, tình trạng khẩn cấp toàn quốc do vi-rút corona. Khi yêu cầu viện trợ tvay hế chấp, hãy chuẩn bị các thông tin và câu hỏi mà quý vị muốn hỏi.

Yêu cầu viện trợ vay thế chấp hoặc hoãn trả nợ

Cần làm gì sau khi quý vị nhận được lựa chọn viện trợ thế chấp

Trong khi quý vị đang trong giai đoạn hoãn trả nợ đặc biệt vì vi-rút corona hoặc làm việc với lựa chọn hỗ trợ khoản vay thế chấp khác, có một số điều quý vị cần làm để tiếp tục bảo vệ bản thân.

Đánh giá những điều quý vị nên làm sau khi nhận viện trợ thế chấp

Bảo vệ người thuê nhà

Nếu quý vị là người thuê nhà sống trong nhà ở do liên bang trợ cấp hay đang thuê nhà của một chủ có khoản vay thế chấp được liên bang tài trợ, Đạo luật CARES quy định tạm ngưng hoặc tạm hoãn trục xuất người thuê nhà ra khỏi nhà.

Tìm hiểu xem điều này có ảnh hưởng gì đối với quý vị và quý vị nên làm gì

Tránh lừa đảo và người xấu

Gửi khiếu nại

Quý vị đang gặp khó khăn với dịch vụ hay sản phẩm tài chính? Trước tiên, hãy thử liên lạc với công ty. Nếu quý vị đã cố gắng liên lạc với công ty và vẫn chưa giải quyết được vấn đề, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại. Hãy cho chúng tôi biết vấn đề của quý vị là gì - chúng tôi sẽ chuyển những vấn đề đó đến công ty và nỗ lực đưa ra câu trả lời cho quý vị, thường là trong 15 ngày.

Với người đứng tên thế chấp: Bắt đầu khiếu nại

Đối với người thuê nhà: Đọc thêm về cách gửi đơn khiếu nại về phân biệt đối xử hay khiếu nại chủ nhà