Skip to main content

Dịch Coronavirus và giải quyết khoản nợ: Các mẹo giúp giảm thiệt hại

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

Giải quyết các khoản nợ có thể là quá trình rất căng thẳng. Cộng với đại dịch coronavirus đang diễn biến phức tạp, việc giải quyết nợ sẽ càng khó khăn hơn. Khi quý vị chuẩn bị cho sự ảnh hưởng của Coronavirus về kinh tế, quý vị có thể thực hiện một số biện pháp nhằm giúp quản lý nợ trong những thời điểm khó khăn này.

Quý vị có thể xem chính sách thất nghiệp của tiểu bang để xác định các lựa chọn hiện tại về trợ cấp. Sở y tế công cộng tiểu bang của quý vị cũng có thể có thông tin này

Dealing with debt can be a stressful experience. Coupling that with the coronavirus pandemic may make it even harder to address. As you plan for the potential economic impact of coronavirus, there are a number of steps that you can take to help manage debt in these difficult times.

Những biện pháp cần thực hiện nếu quý vị gặp khó khăn chi trả các hóa đơn trong đại dịch Coronavirus COVID-19 (bằng tiếng Anh).


Văn phòng thu nợ đã liên lạc với quý vị chưa?

Nếu quý vị hiện có một khoản nợ cần phải trả, quý vị có thể làm việc với các văn phòng thu nợ để xác định phương án trả nợ thực tế. Chúng tôi có nhiều tài liệu để quý vị liên lạc và dàn xếp với các công ty đòi nợ (bằng tiếng Anh).

Biết quyền lợi của quý vị: Đạo luật Thu hồi Nợ Công bằng (FDCPA) quy định rằng văn phòng thu nợ không được phép sử dụng các hành vi không công bằng trong việc thu hồi nợ.

Tìm hiểu một số ví dụ về các hành vi "không công bằng" của văn phòng thu nợ (bằng tiếng Anh)

Thông thường, chủ nợ hoặc văn phòng thu nợ không được chiết tiền trợ cấp An sinh Xã hội hoặc trợ cấp Cựu chiến binh (bằng tiếng Anh), cũng như một số loại trợ cấp khác để trả nợ. Nếu quý vị tin rằng quý vị không có khoản nợ nào hoặc đó không phải là khoản nợ của quý vị, hãy gửi yêu cầu bằng văn bản cho văn phòng thu nợ và “khiếu nại” về khoản nợ. Quý vị cũng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản cho văn phòng thu nợ để nhận thêm thông tin về khoản nợ.

Quý vị thắc mắc về cách trả lời văn phòng thu nợ?

Thư mẫu của chúng tôi* có thể giúp, nếu quý vị:

* Những mẫu thư này không tư vấn về pháp lý. Quý vị cũng nên giữ lại bản sao của bất kỳ bức thư nào quý vị đã gửi đi.


Quý vị đang tìm cách dàn xếp khoản nợ?

Các công ty xử lý nợ, đôi khi còn được gọi là các công ty "miễn trừ nợ" hoặc "điều chỉnh nợ", thường tuyên bố họ có thể thương lượng với các chủ nợ để giảm số tiền quý vị nợ. Hãy suy nghĩ kỹ về tất cả các lựa chọn của quý vị, bao gồm làm việc với cố vấn tín dụng phi lợi nhuận, và thương lượng trực tiếp với chủ nợ hoặc văn phòng thu nợ (bằng tiếng Anh). Trước khi đồng ý làm việc với công ty xử lý nợ (bằng tiếng Anh), quý vị cần suy nghĩ kỹ về các rủi ro.

Tìm hiểu thêm về việc xử lý nợ (bằng tiếng Anh).

CFPB đang nỗ lực làm việc nhằm liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem tất cả các bản phát hành mới nhất của chúng tôi về đại dịch Coronavirus (bằng tiếng Anh)

Để biết thêm thông tin về cách đối phó của chính phủ, vui lòng truy cập trang web đối phó COVID-19 của toàn chính phủ (bằng tiếng Anh).

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .