Skip to main content

Nagpapatuloy ang gawain sa pangangasiwang nakatalagang pangalagaan ang mga consumer

Nakatalaga kaming pangalagaan ang mga consumer sa pamamagitan ng aming gawain sa pangangasiwa habang nagsisikap na tiyakin ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga remote [nakahiwalay] na kawani sa pagsusuri at mga empleyado ng aming mga pinapangasiwaang institusyon. Sa kabila ng hindi inaasahang pambansang pagkaabala na dulot ng coronavirus, o COVID-19, patuloy kaming nagsasagawa ng mga pagsusuri at iba pang gawain sa pangangasiwa, ngunit remote naming ginagawa ang mahalagang gawain sa ngayon. Nagsasagawa ang aming mga tagasuri ng mga gawain sa panagangasiwa mula sa mga lugar pangtungkulin sa kanilang bahay sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at pagsasaayos ng trabaho kung kinakailangan. Nagpaplano rin kami ng maramihang paghahanda kung sakaling iatas ng mga alalahanin sa kalusugan at kaligtasan na magpatuloy kaming magsagawa ng gawain sa pagsusuri mula sa mga kahaliling lugar sa loob ng mas mahabang panahon.

Habang isinasakatuparan namin ang aming layunin na pangalagaan ang mga consumer sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagsunod sa Federal na batas pampananalapi ng consumer at ang kasapatan ng mga sistema sa pamamahala ng pagsunod, isinasaalang-alang din namin ang mga hamong kinakaharap ng mga institusyon. Sa layuning ito, angkop kaming nakibagay sa kung paano namin isasagawa ang aming gawain sa pangangasiwa sa pamamagitan ng regular na pakikipag-usap sa aming mga pinangangasiwaang entidad. Habang isinasagawa namin ang aming gawain, isasaalang-alang namin ang mga sitwasyon na kinakaharap ng mga pinangangasiwaang entidad at magiging makaramdam sa mga pagsisikap na may magandang layunin na maipapakitang naplanong para tulungan ang mga consumer. Nananatili rin kaming may malapit na ugnayan sa aming mga kapatid na nagpapatupad na ahensiya na Federal at state habang patuloy naming tinitiyak na pinanganalagaan ang mga consumer, na nakikipagtulungan sa lahat ng sakop ng regulasyon sa mapanghamong panahong ito.

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .