Skip to main content

Mga nakakatulong na tools kapag hindi mo kayang bayaran ang iyong mga bills

Ang pandemya ay nagdulot ng kawalan ng katiyakan at pagkabalisa sa ating bansa at sa buong mundo. Ito ay maaaring partikular na totoo para sa mga walang trabaho o pansamantalang pinahinto sa trabaho dahil sa pandemyang coronavirus.

Ang toolkit para sa pagkakaroon ng pampinansyal na kapangyarihan na Your Money, Your Goals (Ang Iyong Pera, ang Iyong mga Mithiin) ay may mga mapagkukunan ng impormasyon na makakatulong sa iyong suriin ang iyong kasalukuyang kalagayang pampinansyal at gumawa ng mga desisyon tungkol sa iyong badyet.

Sa blog na ito, tinatampok namin ang ilang tools at handout upang tulungan kang gawin ang mahihirap na desisyong ito.

Pagbabayad sa iyong mga bills

Kung nahihirapan kang magbayad, makipag-ugnay sa mga kumpanyang pinagkakautangan mo ng pera. Talakayin ang iyong sitwasyon at mga opsyon. Maraming kumpanya ang nagpatupad ng mga espesyal na kaayusan sa pagbabayad para sa mga mamimiling nakakaranas ng kahirapan sa panahong ito.

Humanap ng mga espesipikong hakbang na gagawin upang maprotektahan ang iyong sarili o ang mahal sa buhay mula sa epektong pampinansyal ng coronavirus.

Narito ang ilang tools na makakatulong sa iyong mapangasiwaan ang iyong mga bills.

Pagbibigay ng priyoridad sa mga bills

Kapag hindi mo kayang bayaran ang lahat ng iyong bills sa oras, ang tool na ito ay makakatulong sa iyong unahin kung aling mga bills ang unang babayaran at makakatulong sa iyong pag-isipan ang epekto ng iyong mga pinili.

Tandaan: Para sa mga gastusing gaya ng mga utilidad, phone at internet, mga mortgage, o insurance, maraming provider ang naghahandog ng mga pag-aayos sa mga mamimiling nahaharap sa kahirapang pampinansyal, at marami ang naghahandog ng karagdagang tulong sa panahon ng pandemya. Alamin sa iyong mga service provider (tagapagkaloob ng serbisyo), kabilang ang sa mga utilidad, phone at internet provider, mga mortgage servicer, landlord (nagpapaupa), at kumpanya ng insurance. Maaari mong tawagan ang 211 at 311 upang matukoy ang mga mapagkukunan ng impormasyon at suporta sa iyong komunidad.

I-download ang mga tools sa Pagbibigay ng priyoridad sa mga bills

Kalendaryo para sa bill

Ang tool na ito ay makakatulong sa pagsubaybay sa kung kailan dapat bayaran ang iyong mga bills at iwasan ang mga singil sa nahuling pagbabayad. Para sa ilang bills na kagaya ng mga credit card, maaaring maayos mo ang takdang petsa ng pagbabayad ng bill sa pamamagitan ng pagtawag sa kumpanya ng iyong credit card. Para sa iba na kagaya ng upa, maaaring mahati mo ang malaking buwanang kabayaran sa dalawang maliliit na kabayaran.

I-download ang Kalendaryo para sa bill

Pangasiwaan ang iyong paggasta

Ang pagbawas sa iyong paggasta at mga gastusin ay maaaring maging isang mabisang paraan upang mabayaran ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagkakaroon ng kaliwanagan sa iyong paggasta ay nakakatulong sa pagtukoy sa kung saan mo maaaring bawasan o mapangasiwaan nang mas mabuti ang iyong pera.

Pansubaybay sa paggasta

Magkaroon ng tumpak sa pang-unawa sa iyong kalagayang pampinansyal. Sa mga normal na kalagayan, kabilang dito ang pagkakaroon ng mabuting pang-unawa sa kung saan nagmumula ang iyong pera (kita) at kung saan ito napupunta (mga gastusin). Habang ang ilan sa iyong mga gastusin, gaya ng para sa pagpapaalaga sa anak o libangan, ay maaaring nahinto sa pagkakataong ito, kailangan mo pa ring masigurong mababayaran mo ang iyong mga pangunahing pangangailangan – pagkain, tirahan, mga utilidad, at phone.

I-download ang Pansubaybay sa paggasta

Pagbawas sa mga gastusin

Ang tool na ito ay maaaring magbigay ng mga ideya sa kung paano babawasan ang mga babayaran at bawasan ang mga gastusin, nang sa gayon ay mabayaran mo ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang ilang tips ay karaniwang kilala, habang ang iba ay maaaring hindi pamilyar sa mga taong biglaang nangangailangan ng tulong.

I-download ang Pagbawas sa mga gastusin na tool

Pagharap sa utang

Mahalagang maunawaan na ang utang ay maaaring kumatawan sa napakatotoong balakid sa pagtamo ng mga mithiin at maaaring mahirap harapin. Ngunit may mga tools na magagamit mo na makakatulong sa iyong makontrol ang iyong utang. Kahit ang maliliit na hakbang tungo sa pagbabayad ng utang ay makakagawa ng malaking kaibahan sa pagbibigay ng pakiramdam na ito ay mapapangasiwaan.

Talaan ng utang

Ang tool na ito ay makakatulong sa iyong masubaybayan ang pagkakautang mo. Pagkatapos mong maliwanagan ng tungkol sa iyong mga utang, maaaring kailanganin mong gamitin ang planong aksyon para sa utang upang mapagpasyahan kung aling mga utang ang unang pagtutuunan ng pansin.

I-download ang Talaan ng utang

I-download ang Planong aksyon para sa utang

Kapag tumawag ang mga tagakolekta ng utang

Kung tinawagan ka ng tagakolekta ng utang, gamitin ang tool na ito upang masigurong ibinibigay mo ang mga tamang katanungan. Ang tool na ito ay tutulong sa iyong maberipika kung balido ang isang paghahabol, malaman kung paano sasalungatin ang paghahabol kung wala kang pagkakautang, at malaman kung ano ang susunod na gagawin kung mayroon kang pagkakautang.

Maging handa at magbasa ng tungkol sa iyong mga karapatan. Ito ay tutulong sa iyong maiwasan ang mga scammer na maaaring magpanggap bilang mga tagakolekta ng utang upang pagbayarin ka ng mga hindi mo pagkakautang.

I-download ang tool na Kapag tumawag ang mga tagakolekta ng utang

Kumuha ng higit pang mapagkukunan ng impormasyon sa pagharap sa utang sa panahon ng pandemyang coronavirus

Mag-ingat sa mga scammer

Habang nagsusumikap kang matustusan ang mga pangangailangan, overtime ang trabaho ng mga scammer upang subukang nakawin ang iyong pera, ang iyong pagkakakilanlan, o pareho.

Ang iyong sarili ang unang linya ng depensa pagdating sa pagprotekta sa iyong pampinansyal na impormasyon mula sa panlilinlang o pagnanakaw. Ang mga handout na Pagtingin sa mga palatandaan at Pagprotekta sa iyong pagkakakilanlan ay makakatulong sa iyong maging proactive pagdating sa pagpapanatiling ligtas ng iyong impormasyon.

I-download ang handout na Pagtingin sa mga palatandaan

I-download ang handout na Pagprotekta sa iyong pagkakakilanlan

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa mga scam na may kaugnayan sa corona virus

Pagtingin sa iyong credit

Mahalagang maglaan ng oras pagkatapos mong malaman kung paano mo babayaran ang iyong mga bills at matukoy ang mga opsyon sa pagbabayad upang matingnan ang iyong mga credit report. Ang iyong mga credit report at score ay may mahalagang papel na ginagampanan sa iyong mga pampinansyal na oportunidad sa hinaharap.

Paghiling sa iyong mga libreng credit report

Ginagabayan ka ng tool na ito sa mga hakbang sa paghiling ng iyong mga libreng credit report. Sa oras na mayroon ka na ng mga ito, gamitin ang tool na Pag-aaral sa iyong mga credit report yoang masigurong tama ang impormasyon ng iyong credit.

I-download ang tool na Paghiling sa iyong mga libreng credit report

I-download ang tool na Pag-aaral sa iyong mga credit report

Pagsasalungat sa mga pagkakamali

Nakakatulong sa iyo ang tool na ito na mahanap ang hindi tamang impormasyon sa iyong credit report. Nagkakaroon ng mga pagkakamali dahil sa pagkakamaling ibinigay tungkol sa iyo o bilang resulta ng panlilinlang o pagnanakaw ng pagkakakilanlan.

I-download ang handout na Pagsasalungat sa mga pagkakamali

Magbasa pa tungkol sa kung paano mapoprotektahan ang iyong credit mula sa mga epekto ng pandemyang coronavirus

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .