Skip to main content

Isinasaalang-alang ang maagang pag-withdraw [pagkuha] ng pamg-retirement? Mga patakaran ng CARES Act at ang dapat mong malaman.

Kung wala kang trabaho at kinakailangan mong kumita, maaari mong isaalang-alang ang pag-withdraw mula sa iyong mga naipon pang-retirement. Karaniwan, kung i-withdraw mo ang pera mula sa kinaugaliang\ Individual Retirement Account (IRA, pangsariling account pangreretiro) at mga account na ipinagkaloob ng employer bago nang edad na 59 ½ taon, kailangan mong magbayad ng 10 porsyentong multa sa maagang pag-withdraw.

Dagdag dito, ang mga pag-withdraw mula sa iyong mga kasalukuyang plan na ipinagkaloob ng employer ay tinatakdaan sa halagang kailangan upang matugunan ang nakatakdang pangkat ng mga napahintulutang kahirapan, gaya ng pag-iwas sa foreclosure, mga pagkukumpuni sa tirahan pagkatapos ng isang sakuna, o mga gastusin pampaggagamot.

Kung nakaranas ka ng kahirapan na bunga ng pandemya, maaaring magbigay sa iyo ang mga pansamantalang pagbabago sa mga patakaran sa ilalim ng CARES Act ng higit pang kakayahan upang makapag-withdraw mula sa mga account pang-retirement sa 2020 na tax deferred (ipinagpaliban ang buwis).

Mangyaring pansinin na tinatalakay ng blog na ito ang mga pag-withdraw mula sa mga retirement plan—hindi mga loan [utang] sa retirement plan. Maaari mong naising maglaan ng panahon upang timbangin ang mga panganib at pakinabang ng pag-withdraw ng pera sa halip na pagkuha ng loan. Alamin ang higit pa tungkol sa pagkuha ng loan mula sa iyong mga account pang-retirement .

Anu-anong mga tax-deferred account ang apektado ng mga pagbabago?

  • kinaugaliang IRA
  • plano pang-retirement na ipinagkaloob ng employer gaya ng 401(k) o 403(b) o iba pang mga uri ng mga tinukoy na contribution [nag-aambag] plan.

Mangyaring pansinin na ang mga employer at sponsor [tagatangkilik] ng plano ay kailangang sumali sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga tadhana ng CARES Act. Maraming employer ang hindi naghahandog ng pagpipiliang ito.

Paano ako magiging nararapat para sa exemption [pagkalibre]?

  • Na-diagnose [nakilala] ng COVID-19 kayo, ang iyong asawa, o dependent [umaasa sa iyo] ng isang pagsusuring pinahintulutan ng CDC, O
  • Nakaranas ka ng masamang kinalalabasan pampananalapi bilang bunga ng ilang kalagayang kaugnay sa COVID-19, gaya ng quarantine, pagkakatanggal sa trabaho, pagbawas sa oras ng trabaho, pagsara o pagbawas ng iyong negosyo, kawalan ng kakayahang magtrabaho dahil sa kakulangan ng mag-aalaga sa bata, o iba pang mga salik na tinukoy ng Department of Treasury (kagawaran ng pananalapi).

Ang pamamahaging kaugnay sa coronavirus ay isang tumutugon sa saligang ito at nilikha mula sa isang karapat-dapat na retirement plan sa isang nararapat na tao mula January 1, 2020, hanggang December 30, 2020.

Magkano ang maaari mong i-withdraw nang walang multa?

Pinahihintulutan kang mag-withdraw ng hanggang $100,000 kada tao na kinuha sa taong 2020 upang hindi mapagmultahin ng 10 porsyento. Kung mayroon kang mahigit sa $100,000 sa isa sa mga account pang-retirement na ito, pansinin na $100,000 kada tao ito at hindi kada account. Hindi ka maaaring kumuha ng mahigit sa kabuuang $100,000 mula sa lahat ng iyong account. Maaari lamang ang mga pag-withdraw mula sa account na batay sa employer kung sumasang-ayon ang employer sa pagpipiliang ito sa ilalim ng CARES Act.

Mangyaring pansinin na inaalis ng CARES Act ang kusang 20 porsyentong withholding [pagbawas pangbuwis] na ginagamit bilang paunang kabayaran sa mga buwis na maaaring maging utang mo sa mga plan na ipinagkaloob ng employer gaya ng iyong 401(k). Hindi iniaatas ang kusang 20 porsyentong withholding na ito kapag kumuha ka ng pera o nag-withdraw mula sa isang kinaugaliang IRA plan. Kaya, maaaring makabuting hindi mo gastusin ang buong halagang nai-withdraw mo dahil maaaring maging pagkakautang mo ang ilang halaga sa perang iyon sa anyo ng buwis sa kalaunan.

Makukuha mo ba ang buong balanse?

Kung magwi-withdraw ka mula sa account na batay sa employer at baguhan sa iyong trabaho at hindi itinuturing na ganap na vested [may buong kapangyarihan] para sa mga layuning pagreretiro, maaaring hindi mo makuha ang bahagi ng mga pondong naambag ng iyong employer. Kahit na hindi ka ganap na vested, maaaring hindi ka pahintulutan ng iyong employer na maabot ang bahaging iyong ng iyong account. Tandaan, hindi ka maaaring kumuha ng mahigit sa kabuuang $100,000.

Gaano kagatal ang aabutin upang makuha ang perang nai-withdraw mo mula sa iyong mga account?

Magkano man ang maaari mong maabot, dapat mong malaman na ang pag-withdraw ng pera mula sa account pampagretiro ay hindi kasing simple ng paglipat ng pera mula sa isang savings papunta sa isang checking account. Maaaring abutin ang paglakad nang ilang linggo. Kung kailangan mo ang pera para sa isang bagay na nakabatay sa panahon, bigyan mo ang iyong sarili ng hindi bababa sa dalawang linggong sapat na panahon sakaling maantala o mawala ang papeles. Maraming kumpanya ang nahihirapang magbigay sa customer ng pag-alalay sa pamamagitan ng telepono o online, at maaari ring matakdaan ang kanilang kakayahang pangasiwaan ng mga pagnenegosyo. Makipag-usap sa iyong plan provider [nakakaloob ng plano] o tagapangasiwa tungkol sa mga hakbang at humingi ng tantiyang panahon.

Mas mabuti bang mag-withdraw mula sa aking retirement ngayon, o hayaan itong lumaki?

Maaari kang mag-withdraw mula sa pondong nawalan ng halaga sa panahon ng pandemyang COVID-19. Kapag nag-withdraw ka ng pera mula sa isang investment portfolio [katipunan ng pamumuhunan] sa isang “mababang” merkado, tinatakdaan mo ang kakayahan nitong lumaki at muling makuha ang halaga kapag muling sumulong ang merkado. Ang $100,000 na pag-withdraw ngayong araw, sa antas ng paglago ng 5 porsyento, ay lalago sa halos $160,000 sa 10 taon nang walang anumang karagdagang kontribusyon.

Mga posibleng kinalalabasang buwis at ang mga paraan upang harapin ang mga ito

Mayroong mga posibleng kinalalabasang buwis at iba’t ibang paraan upang harapin ang mga ito. Habang kinukupkop ka ng Batas mula sa 10 porsyentong multa mula sa maagang pamamahagi, hindi nito ipinagpaliban ang nai-withdraw na halaga mula sa buwis. Idadagdag ang halaga sa iyong taunang kita at angkop na bubuwisan. Kung hindi ka humiling na maibukod ang porsyento ng halaga para sa mga buwis kapag nag-withdraw ka, maaari kang magkautang ng malaki kapag nag-file ka ng buwis para sa 2020. Ipinamamahagi ng CARES Act ang sagutin sa buwis sa panahon ng hanggang tatlong taon ng buwis, maliban kung pinili mong hindi gawin ito, at pinahihintulutan ka nitong muling mag-ambag ng ilan o lahat ng pondong nai-withdraw mo bago sumapit ang ikatlong taon. Maaaring kailanganin mong kumuha ng isang dalubhasa sa buwis upang tulungan kang mag-file. Alamin kung nararapat ka para libreng tulong sa pag-file ng iyong mga buwis

Mag-ingat sa panloloko

Malayan na maaari kang maging hangarin ng mga scammer na mangangakong ibabalik ang nawala mo sa iyong mga account o maghahandog ng mga pambihirang kita sa mga panahong ito. Maaaring sabihin nilang walang mga panganib at may malalaking kita. Malamang na mga scam ang mga pag-alok na ito. Huwag hayaan ang mga manlolokong nakawin ang perang pinaghirapan mo at mga naipon mo sa mga nagdaang taon. Laging suriin ang kasaysayan ng anumang dalubhasa sa investment upang masigurong hindi ka nakikitungo sa isang scammer sa pamamagitan ng paggamit ng libreng impormasyong ibinibigay ng Securities and Exchange Commission (komisyon sa mga panagot at palitan).

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .