Skip to main content

Iwasan ang mga scam habang naghahanap ng tulong sa panahon ng quarantine

Maaaring lubhang naapektuhan ng coronavirus ang matatanda – dito nambibiktima ang mga scammer. Kung ikaw o ang isang taong kilala mo ay dapat manatili sa bahay at nangangailangan ng tulong sa mga dapat gawin sa labas ng bahay, kakailanganin mong malaman ang tungkol sa pinakabagong scam na ito.

Kung ikaw ay isang matanda o tagapag-alaga ng isang matanda, maaaring mangailangan ka ng tulong sa pagkuha ng mga grocery, iniresetang gamot, at iba pang mga kinakailangang supply. Kung nag-alok ng tulong ang isang taong hindi mo kilala, mag-ingat. Ang ilang scammer ay nag-aalok na bumili ng mga supply ngunit hindi na bumabalik pa na dala ang mga supply o iyong pera. Kadalasang mas ligtas na humanap ng mapagkakatiwalaang kaibigan o kapitbahay o magsaayos ng delivery sa isang kilalang kumpanya.

Kung mag-o-order ka ng mga supply online, alamin kung saan ka bumibili. Maaaring sabihin ng mga nagbebenta online na mayroon silang mabentang-mabentang mga produkto, gaya ng mga supply na panlinis, para sa sambahayan, at mga medikal na supply gayong sa katunayan, wala sila ng mga ito. Gamitin ang isang matatag na serbisyo ng delivery o direktang mag-order mula sa tindahan. Maraming tindahan ng grocery at parmasyutiko ang naghahandog ng delivery nang hindi na kailangan ng personal na pakikipag-ugnayan. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong para sa iyong sarili o sa mahal sa buhay, ang Eldercare Locator , isang pampublikong serbisyo ng U.S. Administration on Aging (Pangasiwaan para sa Pagtanda ng Estados Unidos), ang maaaring mag-ugnay sa iyo sa mga serbisyo para sa matatanda at kanilang mga pamilya. Maaari ka ring tumawag sa 1-800-677-1116.

Tumutulong ka rin ba sa pangangasiwa ng pera ng isang tao?

Kung tumutulong ka sa mga pangunahing bagay, maaaring pinangangasiwaan mo rin ang pera ng isang tao, at hindi siya maaaring makasama dahil sa mga pagdidistansya at mga quarantine. Kung gayon, narito ang ilang ideya.

  • Mangumusta sa pamamagitan ng telepono o video chat. Panatilihin ang ugnayan upang malaman kung paano niya kinakaharap ang mga bagay-bagay–at nang sa gayon ay alam niyang nasa isipan mo siya.
  • Magtanong. Kung ang iyong mahal sa buhay ay nagbanggit ng mga pag-aalala tungkol sa pera o nakakita ng hindi pagkaraniwang aktibidad sa kanyang mga account, manghingi ng mga detalye. Ang mga matatanda at ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay maaaring matutunan ang mga karaniwang uri ng mga scam, pati na rin ang kung paano maiiwasan at iuulat ang mga ito sa pamamagitan ng pagtingin sa programang Pass it On (Ipasa) at Money Smart for Older Adults (Kaalaman sa Pera para sa Matatanda).
  • Mga pampinansyal na tagapag-alaga: dagdagan ang kaalaman tungkol sa iyong mga responsibilidad. Ang mga gabay sa Managing Someone Else’s Money (Pangangasiwa ng Pera ng Ibang Tao) ng CFPB ay maaaring makatulong sa iyong maunawaan ang iyong papel bilang isang katiwala. Ipinapaliwanag ng bawat gabay ang iyong mga responsibilidad, at kung paano makikita ang pananamantala sa pananalapi at iwasan ang mga scam.

Tumulong na panatilihing ligtas ang bawat isa mula sa mga scam

Tumulong sa pagpapalaganap ng kaalaman at iiwas ang mga mahal sa buhay upang hindi malinlang ng scam, anuman ang kanilang edad o kalagayan ng kalusugan. Kung nakakita ka ng isang scam, iulat ito sa FTC sa https://reportfraud.ftc.gov/ .

Michael Herndon, Consumer Financial Protection (Proteksyon sa Pananalapi ng Mamimili), Katulong na Direktor, Office for Older Americans (Tanggapan para sa Matatandang Amerikano)

Lois Greisman, Federal Trade Commission (Pederal na Komisyon sa Kalakal), Elder Justice Coordinator (Taga-ugnay para sa Katarungan para sa Matatanda)

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .