Skip to main content

Ang kailangan mong malaman tungkol sa mga student loan at sa pandemyang coronavirus

Ang mga borrower (humihiram) ng student loan ay may mas higit pang mga benepisyong dapat isaalang-alang sa kasalukuyan kapag nagpaplano para sa potensyal na epektong pampinansyal hatid ng coronavirus. Isang baginA new federal law, ang Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES, Batas sa Tulong at Seguridad na Pang-ekonomiya), pay nagkakaloob ng awtomatikong pagsuspinde ng mga kabayaran sa prinsipal at interes sa mga student loan na pinangangasiwaan ng pederal na gobyerno hanggang Setyembre 30, 2020. Ang mga isinuspinding kabayarang ito ay ibibilang sa anumang programa ng pagpapatawad sa student loan, hangga’t natutugunan ang lahat ng iba pang iniaatas sa programa ng pagpapatawad sa loan.

Narito ang ilang pangunahing bagay na kailangan mong malaman tungkol sa kung paano ka maaaring maapektuhan nito.

Kailangan ko bang mag-apply upang masuspinde ang aking mga kabayaran o interes sa mga loan na pinangangasiwaan ng pederal na gobyerno?

Hindi. Simula Marso 13 hanggang Setyembre 30, 2020, ang antas ng interes ay nakatakda sa 0% at isinuspinde ang mga kabayaran para sa mga student loan na pag-aari ng pederal na gobyerno. Sususpindihin ng iyong servider para sa pederal na student loan ang lahat ng interes at mga kabayaran nang walang anumang aksyon mula sa iyo. Hindi mo kailangang makipag-ugnay sa servicer ng iyong student loan.

Kung nagbayad ka para sa mga student loan na pinangangasiwaan ng pederal na gobyerno pagkatapos ng Marso 13, maaari kang humiling ng refund mula sa servicer ng iyong student loan. Ngunit, ngunit mayroon kang kakayahang pampinansyal para magbayad o ipagpatuloy ang pagbabayad sa iyong mga student loan, anumang ibinayad mo pagkatapos ng Marso 13 ay direktang iaangkop sa prinsipal. Ito makakatulong sa iyong mabayaran nang mas mabilis ang iyong mga loan.

Sinuspinde ba ang interes at mga pagbabayad para sa lahat ng aking student loan, kabilang ang aking mga pribadong student loan?

Hindi. Ang pagsuspinde sa mga pagbabayad ay naaangkop lamang sa mga student loan na pinangangasiwaan ng pederal na gobyerno, na siyang karamihan sa mga student loan na inilabas mula pa noong 2010.

Ang ilang pederal na student loan sa ilalim ng Programang Federal Family Education Loan (FFEL, Pederal na Utang ng Pamilya para sa Edukasyon) ay pag-aari ng mga pangkomersyong lender, at ang ilang Perkins Loan ay pinangasiwaan ng institusyon o paaralang pinasukan mo. Ang iyong lender para sa FFEL o paaralan ay maaaring piliin ang pagsuspinde sa interes at mga pagbabayad nang boluntaryo, ngunit hindi sila inaatasan ng batas na gawin ito. Maaari kang makipag-ugnay sa iyong servicer upang malaman kung magagamit mo ang mga opsyong ito.

Ang mga benepisyong inawtorisahan ng CARES Act ay hindi rin naaangkop sa mga pribadong (hindi pederal) na student loan na pag-aari ng mga bangko, credit union, paaralan, o iba pang mga pribadong entidad. Maraming lender ng pribadong student loan ang naghahandog ng mga opsyon ng pinalawig na forbearance at iba pang mga benepisyo. Makipag-ugnay sa iyong lender o servicer para sa higit pang impormasyon. Kung sa tingin mo ay hindi ko kayang magbayad, tinatalakay sa ibaba ang ilan sa iyong opsyon.

May nakipag-ugnay sa akin para magbayad ng singil para masuspinde ang aking mga pagbabayad. Ito ba ay isang scam?

Oo! Hindi ka hihingan ng pederal na gobyerno ng singil upang suspindihin ang iyong mga pagbabayad. Walang aksyong hinihingi sa iyo. Kung may humingi sa iyo ng pera para iproseso ang impormasyong ito, ito ay isang scam at dapat mong iulat ang mga ito sa tumutulong sa reklamo sa FTC .

Makakakuha ba ako ng kumpirmasyon na nasuspinde ang interes at mga pagbabayad para sa aking mga student loan na pag-aari ng pederal na gobyerno?

Gaya ng nakasaad sa itaas, sususpindihin ng iyong servider para sa pederal na student loan ang lahat ng interes at mga kabayaran nang walang anumang aksyon mula sa iyo. Inaatasan ang mga servicer na padalhan ka ng nakasulat na abisong nagpapaliwanag ng pagsuspinde sa interes at mga buwanang pagbabayad sa pagitan ng Marso 13 at Setyembre 30, 2020. Ang mga abisong ito ay inaasahang maipapadala nang hindi lalampas ng kalagitnaan ng Abril. Siguraduhing may pinakabagong impormasyon ang iyong servicer at tingnan kung may sulat o email.

Hindi ko kayang magbayad ng student loan, ano ang dapat kong gawin?

Para sa mga loan na pinangangasiwaan ng pederal na gobyerno, hindi mo kailangang magbayad dahil sususpindihin ang iyong mga pagbabayad hanggang Setyembre 2020.

Para sa lahat ng iba pang loan, kabilang ang mga pederal na loan na pinangangasiwaan ng mga pangkomersyong lender (nagpapautang), paaralan o iba pang pribadong lender, dapat kang makipag-ugnay sa iyong servicer upang magsaliksik ng mga magagamit na opsyong nakalista sa ibaba.

Mga pederal na student loan na pinangangasiwaan ng mga pangkomersyong lender o ng iyong paaralan

Hindi lahat ng pederal na student loan ay pinangangasiwaan ng Department of Education. Ang ilang loan sa ilalim ng Programang Federal Family Education Loan (FFEL, Pederal na Utang ng Pamilya para sa Edukasyon) ay pag-aari ng mga pangkomersyong lender, at ang ilang Perkins Loan ay pinangasiwaan ng institusyon o paaralang pinasukan mo.

Maaaring piliin ng mga FFEL lender o paaralan na maghandog ng mga benepisyo ng pagsuspinde sa interes at pagbabayad. Kung mayroon kang mga loan na FFEL o Perkins, dapat kang makipag-ugnay sa servicer ng iyong loan para sa higit pang impormasyon.

Para sa lahat ng borrower ng pederal na student loan, maaaring kailanganin mo ring saliksikin ang mga plano ng pagbabayad na ayon sa kita kung hindi ka pa naka-enrol. Depende sa iyong kita o laki ng iyong pamilya, ang iyong mga pagbabayad ay maaaring maging kasing baba ng $0. Maaari kang makapag-enrol online nang hindi tinatawagan ang iyong servicer sa pamamagitan ng pagbisita sa: https://studentaid.gov/app/ibrInstructions.action

Tip: Kung nag-enrol ka na sa plano ng pagbabayad ayon sa kita ngunit nakakaranas ng pagbabago sa kita, hilingin sa iyong servicer na muling kalkulahin ang iyong buwanang pagbabayad.

Kung kailangan mo pa ring magbayad na hindi mo kayang bayaran at kailangan mo lamang ng pansamantalang paghinto sa mga pagbabayad, saliksikin kung isang opsyon para sa iyo ang deferment o forbearance. Inawtorisahan ang mga servider na magbigay ng 90-araw na forbearance sa mga borrower na nakakaranas ng kahirapang pampinansyal dahil sa pandemya. Ang paglalagay sa iyong mga loan sa deferment o forbearance ay hindi magreresulta sa negatibong pag-uulat sa credit. Muli, dapat kang makipag-ugnay sa servicer ng iyong loan upang magsaliksik ng iyong mga opsyon. Dapat mong punan ang mga form sa website ng iyong servicer o humingi ng tulong sa iyong servicer.

Tip: Para sa mga borrower ng Perkins loan, inawtorisahan ng Department of Education ang mga institusyon na magbigay ng forbearance na hindi lalampas ng tatlong buwan. Dapat mong hilingin ito mula sa iyong institusyon. Dagdag dito, hindi ka inaatasang magbigay ng dokumentasyon upang maisaalang-alang para sa forbearance. Ang forbearance na ito ay nabibilang patungo sa naiipong tatlong taong maximum na pinahihintulutan para sa forbearance ng Perkins loan.

Mga pribadong student loan

Maraming pribadong lender ang ipinatupad na ang mga opsyon sa forbearance na magpapahintulot sa mga borrower na pansamantalang itigil ang buwanang pagbabayad, ang ilan ng hanggang 90 araw. Ipinagpapaliban din ng ilang pribadong lender ang mga singil para sa nahuling pagbabayad at hindi magpa-file ng mga negatibong ulat sa mga ahensyang nag-uulat sa mamimili. Naghahandog din ang ilang pribadong lender ng kanilang binawasang pagbabayad. Upang malaman kung ano ang magagamit mo, makipag-ugnay sa servicer ng iyong student loan.

Nagtatrabaho ako patungo sa Public Service Loan Forgiveness, ano ang epekto nito sa aking ginagawa?

Kung nagtatrabaho ka patungo sa Public Service Loan Forgiveness (PSLF, Pagpapatawad ng Utang mula sa Pampublikong Serbisyo), kailangan mong malaman ang mga pangunahing bagay. Karapat-dapat lamang para sa PSLF ang mga Direktang Loan. Ang lahat ng Direktang Loan ay pag-aari ng pederal na gobyerno. Para sa mga Direktang Loan, bagaman sinuspinde ang mga pagbabayad, ang mga sinuspindeng pagbabayad ay ibibilang na tila nakapagbayad ka patungo sa mga programa sa pagpapatawad ng loan hangga’t natutugunan ang mga iniaatas ng programang PSLF.

Kung mayroon kang ibang uri ng mga pederal na loan at nagtatrabaho sa pampublikong serbisyo, maaari mong pagsamahin ang karamihan sa, kung hindi lahat ng, mga loan sa Direct Consolidation Loan (Direktang Pagsasama-sama ng Loan), na karapat-dapat para sa PSLF, kung natugunan ang ibang mga iniaatas ng programa. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa mga iniaatas ng programa ng PSLF.

Hindi ko nabayaran ang aking mga pederal na student loan. Mayroon ba akong magagawa?

Itinigil ng Department of Education ang pagkolekta sa mga hindi nabayarang mga pederal na student loan, kabilang ang pagkuha sa mga sahod at pagbawi ng mga refund sa buwis at mga benepisyo sa Social Security. Dagdag dito, sinususpinde rin ng CARES Act ang interes para sa mga loan na pag-aari ng pederal na gobyerno na hindi nabayaran, hanggang Setyembre 30. Walang karagdagang aksyon ang kailangan mula sa iyo para sa iyong mga loan na pag-aari ng gobyerno. Para sa lahat ng iba pang hindi nabayarang pederal na loan, makipag-ugnay sa nangangasiwa ng iyong loan upang malaman ang tungkol sa iyong mga opsyon.

Kung binibigyan mo ng rehabilitasyon ang hindi nabayarang student loan, anumang hindi nabayaran dahil sa pandemyang coronavirus ay hindi ituturing na hindi nabayaran laban sa iyong rehabilitasyon. Bisitahin ang website ng Department of Education upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa pagbibigay ng rehabilitasyon sa hindi nabayarang pederal na student loan.

Kailan ko kailangang muling makipag-ugnay sa aking servicer?

Kung nakakaranas ka ng kahirapan o pagkawala ng kita at hindi kayang bayaran ang iyong mga hindi pederal na loan, dapat kang agad na makipag-ugnay sa iyong servicer. Maaari nilang talakayin sa iyo ang mga opsyon. Para sa lahat ng iba pang bagay, tingnan kung may malalaman kang impormasyon sa website ng iyong servicer, pagkatapos ay tawagan ang iyong servicer kung kailangan mo ng karagdagang tulong.

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .