Skip to main content

Những điều quý vị cần biết về các khoản vay sinh viên và đại dịch coronavirus

Người vay khoản vay sinh viên hiện có nhiều lợi ích hơn để cân nhắc khi lập kế hoạch về tác động tài chính tiềm năng gây ra bởi đại dịch coronavirus. Đạo luật mới thông qua của liên bang, Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (CARES) trong đại dịch Coronavirus, tự động hoãn thanh toán tiền gốc và lãi cho các khoản vay sinh viên liên bang cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Các khoản thanh toán bị hoãn này sẽ được tính vào bất kỳ chương trình miễn nợ khoản vay sinh viên nào, miễn là tất cả các yêu cầu khác của chương trình miễn nợ khoản vay được đáp ứng.

Dưới đây là một số điều quan trọng quý vị cần biết về việc Đạo luật có thể ảnh hưởng đến quý vị như thế nào.

Tôi có cần nộp đơn xin hoãn các khoản thanh toán hoặc tiền lãi của các khoản vay sinh viên liên bang của mình không?

Không. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, mức lãi suất được đặt thành 0% và các khoản thanh toán khoản vay sinh viên liên bang được hoãn lại. Công ty cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị sẽ hoãn tất cả tiền lãi và các khoản thanh toán mà không cần nhận bất kỳ hành động nào từ quý vị. Quý vị không cần phải liên hệ với công ty dịch vụ cho vay.

Nếu quý vị đã thanh toán khoản vay sinh viên liên bang sau ngày 13 tháng 3, quý vị có thể yêu cầu hoàn tiền từ công ty dịch vụ cho vay sinh viên. Tuy nhiên, nếu quý vị có khả năng thanh toán hoặc tiếp tục thanh toán các khoản vay sinh viên của mình, mọi khoản thanh toán quý vị đã thực hiện hoặc thực hiện sau ngày 13 tháng 3 sẽ được trừ trực tiếp vào tiền gốc. Điều này sẽ giúp quý vị nhanh chóng trả hết các khoản vay.

Tiền lãi và các khoản thanh toán sẽ được hoãn lại cho tất cả các khoản vay sinh viên của tôi chứ, bao gồm cả các khoản vay sinh viên tư nhân?

Không. Lệnh hoãn thanh toán chỉ áp dụng cho các khoản vay sinh viên liên bang - khoản vay sinh viên phổ biến nhất được ban hành kể từ năm 2010.

Một số khoản vay sinh viên liên bang thuộc Chương trình Cho vay Giáo dục Gia đình Liên bang (FFEL) thuộc sở hữu của những tổ chức cho vay thương mại và một số Khoản vay Perkins được tổ chức bởi trường đại học hoặc trường học quý vị đã theo học. Tổ chức cho vay FFEL hoặc trường của quý vị có thể chọn hoãn thu tiền lãi và các khoản thanh toán trên cơ sở tự nguyện, nhưng những tổ chức này không bị pháp luật yêu cầu phải có hành động như vậy. Quý vị có thể liên hệ với công ty dịch vụ để tìm hiểu xem các tùy chọn này có dành cho quý vị không.

Các lợi ích được ủy quyền bởi Đạo luật CARES cũng không áp dụng cho các khoản vay sinh viên tư nhân (không phải của liên bang) thuộc sở hữu của các ngân hàng, hiệp hội tín dụng, trường học hoặc các tổ chức tư nhân khác. Nhiều tổ chức cho vay sinh viên tư nhân đang cung cấp tùy chọn gia hạn thời hạn hoãn thanh toán và các lợi ích khác. Hãy liên hệ với tổ chức cho vay hoặc công ty dịch vụ của quý vị để biết thêm thông tin. Nếu quý vị nghĩ rằng mình không đủ khả năng chi trả khoản vay, một số tùy chọn dành cho quý vị sẽ được thảo luận dưới đây.

Ai đó đã liên lạc với tôi yêu cầu tôi chi trả một khoản phí để hoãn các khoản thanh toán của tôi. Đây có phải là một trò lừa đảo không?

Có! Chính phủ liên bang sẽ không yêu cầu quý vị chi trả khoản phí nào để hoãn thanh toán khoản vay của quý vị. Chính phủ liên bang không yêu cầu quý vị thực hiện bất kỳ hành động nào. Nếu ai đó yêu cầu quý vị chi trả một khoản tiền để xử lý thông tin này, đó là một trò lừa đảo và quý vị nên báo cáo họ tới Trợ lý khiếu nại của FTC .

Tôi sẽ nhận được xác nhận rằng tiền lãi và các khoản thanh toán khoản vay sinh viên liên bang của tôi đã được hoãn lại chứ?

Như đã lưu ý ở trên, công ty cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị sẽ hoãn thu tất cả tiền lãi và các khoản thanh toán mà không cần có bất kỳ hành động nào từ quý vị. Các công ty dịch vụ được yêu cầu gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản giải thích việc tạm ngừng thu tiền lãi và các khoản thanh toán hàng tháng từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Những thông báo này dự kiến sẽ được gửi đi vào giữa tháng 4. Hãy đảm bảo công ty dịch vụ có thông tin liên lạc đã cập nhật của quý vị, và quý vị cũng nên thường xuyên kiểm tra hòm thư hoặc email.

Tôi không đủ khả năng thanh toán khoản vay sinh viên của mình, tôi nên làm gì?

Đối với các khoản vay sinh viên liên bang, quý vị không phải thanh toán vì các khoản thanh toán của quý vị sẽ được hoãn lại cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Đối với tất cả các khoản vay khác, bao gồm các khoản vay liên bang được tổ chức bởi tổ chức cho vay thương mại, trường học hoặc công ty cho vay tư nhân khác, quý vị nên liên hệ với công ty dịch vụ của mình để tìm hiểu về các tùy chọn sẵn có được thảo luận dưới đây.

Khoản vay sinh viên liên bang được tổ chức bởi tổ chức cho vay thương mại hoặc trường học của quý vị

Không phải tất cả các khoản vay sinh viên liên bang đều được tổ chức bởi Bộ Giáo dục. Một số khoản vay thuộc Chương trình Cho vay Giáo dục Gia đình Liên bang (FFEL) thuộc sở hữu của những tổ chức cho vay thương mại và một số Khoản vay Perkins được tổ chức bởi trường đại học hoặc trường học quý vị đã theo học.

Tổ chức cho vay FFEL và các trường học có thể chọn cấp quyền hoãn nộp tiền lãi và các khoản thanh toán cho người vay. Nếu quý vị có các khoản vay FFEL hoặc Perkins, quý vị nên liên hệ với công ty dịch vụ khoản vay sinh viên của mình để biết thêm thông tin.

Tất cả những người vay khoản vay sinh viên liên bang cũng nên tìm hiểu về các chương trình trả nợ theo thu nhập nếu chưa đăng ký tham gia những chương trình này. Tùy thuộc vào thu nhập hoặc quy mô gia đình, khoản thanh toán của quý vị có thể thấp tới mức $0. Không cần gọi điện tới công ty dịch vụ, quý vị có thể đăng ký trực tuyến bằng cách truy cập: https://studentaid.gov/app/ibrInstructions.action .

Lời khuyên: Nếu quý vị đã đăng ký chương trình trả nợ theo thu nhập nhưng đang phải trải qua sự thay đổi về thu nhập, hãy yêu cầu công ty dịch vụ tính toán lại khoản thanh toán hàng tháng của quý vị.

Nếu quý vị vẫn được yêu cầu thực hiện khoản thanh toán quý vị không đủ khả năng chi trả và quý vị chỉ cần tạm hoãn khoản thanh toán đó, hãy tìm hiểu xem tùy chọn thanh toán chậm hoặc hoãn nợ có dành cho quý vị không. Các công ty dịch vụ đã được ủy quyền cấp phép hoãn nợ 90 ngày cho những người vay đang gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của đại dịch. Thanh toán chậm hoặc hoãn thanh toán các khoản vay của quý vị sẽ không ảnh hưởng tiêu cực tới báo cáo tín dụng. Một lần nữa, quý vị nên liên hệ với công ty dịch vụ cho vay để tìm hiểu về các lựa chọn dành cho quý vị. Quý vị có thể điền vào các biểu mẫu trên trang web của công ty dịch vụ của quý vị hoặc yêu cầu công ty hỗ trợ.

Lời khuyên: Đối với những người vay các khoản vay Perkins, Bộ Giáo Dục ủy quyền cho các tổ chức này cấp lệnh hoãn thanh toán không quá ba tháng. Quý vị phải yêu cầu quyền lợi này từ tổ chức cho vay của quý vị. Ngoài ra, quý vị không cần phải cung cấp hồ sơ để được xem xét hưởng lệnh hoãn thanh toán. Thời hạn hoãn thanh toán này được tính vào thời hạn tối đa tích lũy hoãn thanh toán là 3 năm với các khoản vay Perkins.

Các khoản vay sinh viên tư nhân

Nhiều tổ chức cho vay tư nhân đã thực hiện các tùy chọn hoãn thanh toán, cho phép người vay hoãn các khoản thanh toán hàng tháng lên tới 90 ngày. Một số tổ chức cho vay tư nhân cũng đang miễn các khoản phí thanh toán trễ và sẽ không nộp báo cáo tiêu cực cho các cơ quan báo cáo tiêu dùng. Một số tổ chức cho vay tư nhân cũng cung cấp tùy chọn giảm số tiền thanh toán. Để tìm hiểu những lựa chọn nào có sẵn cho quý vị, vui lòng liên hệ với công ty dịch vụ khoản vay sinh viên của quý vị.

Tôi đang nộp hồ sơ đăng ký chương trình Miễn nợ Khoản vay Dịch vụ Công cộng, điều này có thể ảnh hưởng gì đến tiến trình của tôi?

Nếu quý vị nộp hồ sơ đăng ký chương trình Miễn nợ Khoản vay Dịch vụ Công cộng (PSLF), quý vị cần lưu ý một vài nội dung chính. Chỉ có các Khoản vay trực tiếp đủ điều kiện nhận PSLF. Tất cả các khoản vay trực tiếp thuộc sở hữu của chính phủ liên bang. Với các khoản vay trực tiếp, mặc dù các khoản thanh toán bị hoãn lại, các khoản thanh toán bị hoãn lại đó sẽ được tính như thể quý vị đã thực hiện thanh toán cho các chương trình miễn nợ khoản vay miễn là các Yêu cầu của chương trình PSLF được đáp ứng.

Nếu quý vị có các loại khoản vay liên bang khác và đang làm việc trong dịch vụ công cộng, quý vị có thể hợp nhất hầu hết, nếu không phải là tất cả, các khoản vay đó thành Khoản vay Hợp nhất Trực tiếp, đủ điều kiện cho PSLF nếu các yêu cầu khác của chương trình được đáp ứng. Tìm hiểu thêm về các yêu của cầu chương trình PSLF.

Các khoản vay sinh viên liên bang của tôi đã quá hạn thanh toán. Tôi có thể làm gì?

Bộ Giáo Dục đã ngừng thu các khoản vay sinh viên liên bang mặc định, bao gồm cả lệnh sai áp tiền lương và đền bù tiền hoàn thuế và trợ cấp An sinh Xã hội. Ngoài ra, Đạo luật CARES cũng hoãn thu tiền lãi đối với các khoản vay thuộc sở hữu liên bang quá hạn thanh toán cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Quý vị không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào với các khoản vay thuộc sở hữu liên bang của mình. Đối với tất cả các khoản vay liên bang quáhạn thanh toán khác, hãy liên hệ với công ty giữ trái khoán của quý vị để tìm hiểu về các lựa chọn dành cho quý vị.

Nếu quý vị đang khôi phục khoản vay sinh viên quá hạn thanh toán, mọi khoản thanh toán bị bỏ lỡ do đại dịch coronavirus sẽ không được coi là khoản thanh toán bị bỏ lỡ đối với việc phục hồi. Ghé thăm trang web của Bộ Giáo Dục để tìm hiểu thêm về phục hồi khoản vay sinh viên liên bang đã quá hạn thanh toán .

Khi nào tôi cần liên hệ với công ty dịch vụ của mình?

Nếu quý vị đang gặp khó khăn hoặc mất thu nhập và không đủ khả năng thanh toán các khoản vay không của liên bang, quý vị nên liên hệ với công ty dịch vụ càng sớm càng tốt. Công ty dịch vụ có thể thảo luận với quý vị về các lựa chọn. Về các vấn đề khác, vui lòng kiểm tra liệu quý vị có thể tìm hiểu thông tin trên trang web của công ty dịch vụ hay không, sau đó gọi điện tới công ty dịch vụ nếu quý vị cần thêm trợ giúp.

Tìm hiểu thêm thông tin về COVID-19 từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB)

Chúng tôi hiện đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến dịch COVID-19 lên trang tài liệu của chúng tôi. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang tài liệu về dịch COVID-19 của chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .