Skip to main content

Pinapalakas ang kakayahang makakuha ng impormasyon para sa mga mamimili na limitado ang kakayahan sa paggamit ng Ingles

Ang pagdaranas ng pinansiyal na kahirapan ay maaaring nakakatakot at nakakasindak. Ang mga pakiramdam na iyon ay maaaring mapalala pa kapag ang lubos na mahahalagang impormasyon ay hindi maaaring makuha sa inyong pangunahing wika

Sa CFPB, nais naming siguraduhin na ang mga pinansiyal na produkto at serbisyo ay maaaring makuha ng lahat ng mga mamimili, kabilang na inyong mga taong may limitadong kakayahan sa paggamit ng Ingles – at ang ibig sabihin nito ay siguraduhin muna na ang aming mga sariling mapagkukunan ay patas, magkakapareho, maaaring makuha at madaling maintindihan.

Itinuturing namin bilang aming gabay ang mga pangangailangan ng mga mamimili na limitado ang kakayahan sa paggamit ng Ingles (LEP ang kanyang acronym sa Ingles)

Simula nang itinatag ang CFPB noong 2011, hindi nagbabago ang aming pagsunod sa Ehekutibong Kautusang 13166, na kung saan kinakailangang magbigay ang mga pederal na ahensiya ng makabuluhang kakayahan na makakuha ng impormasyon at mga serbisyo sa 25 milyong mga residente ng U.S. na limitado ang kakayahan sa paggamit ng Ingles (LEP). Sa kasaysayan, nagawa namin ito sa pamamagitan ng direktang pamamahagi ng mga mapagkukunan sa mga mamimili sa walong pinaka-karaniwang sinasalitang wika, bukod sa Ingles. Noong 2022, napagpasiyahan namin na pag-aralan kung ang aming mga mapagkukunan ay epektibo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga LEP na komunidad upang matulungan sila na malutas ang mga pampinansiyal na kahirapan. Sa loob ng nakaraang taon, kami ay nagsagawa ng:

  • Grupong nakatuon sa mamimili sa Arabic, Chinese, Haitian Creole, Korean, Tagalog, and Vietnamese upang marinig ang tungkol sa mga karanasan ng tao sa pinansiyal na sistema ng Estados Unidos, ang pinaka-karaniwang mga pinansiyal na isyu, at ang mga pag-unawa tungkol sa pamahalaan ng U.S. at ng CFPB.
  • Mga pakikipanayam sa mga organisasyon na nagbibigay ng direkta at hindi direktang tulong na kaugnay sa mga pinansiyal na bagay sa mga LEP na mamimili.
  • Mga pagtatasa ng kakayahang magamit ang aming mga isinaling-wikang mga mapagkukunan upang masiguro na ang mga ito ay madaling gamitin at upang maipamahagi ang aming estratehiya tungkol sa pangmatagalang pagkuha ng wika.

Ano ang aming natutunan

Hindi masyadong masalita, mas madaling maunawaan. Mas ninanais ng mga kalahok sa focus group ang mga webpage na magandang gamitin sa mobile na may hindi masyadong maraming mga text at mas maraming mga larawan o icon. Nais nila ng mga mas kakaunti, “maiiksi lang” na mga piraso ng impormasyon sa anyo ng maiiksing talata at madadaling matapos na video.

Pagsusuri ng mga pangunahing kaalaman. Ang mga taong hindi kasing-pamilyar sa kung paano gumagana ang pagbabangko at mga pinansiyal na sistema sa U.S. ay kinakailangan ng mas marami pang panimulang impormasyon tungkol sa pangunahing mga paksa. Kapag walang mga mapagkukunan sa kanilang pangunahing wika, ang mga tao ay gagamit ng mga hindi maaasahang, ikatlong-partidong mga kagamitan sa pagsasaling-wika, at magreresulta ito sa pagkakaroon ng karanasan sa paggamit ng aming pinansiyal na sistema na mas mahirap at mas nakalilito.

Simpleng wika. Ang mga nilalamang isinaling-wika ay kalimitang mahirap maintindihan dahil ang mga salitang ginagamit ay masyadong pormal o teknikal, lalong-lalo na para sa mga taong may mas mababang antas ng karunungang bumasa't sumulat. Ang paggamit ng estilo ng pagsasalita at pagsusulat na mas may kultural na kaugnayan, tulad ng “Taglish” - ang kumbinasyon ng Tagalog at Ingles, ay maaaring makatulong na malutas ang kahirapang ito.

Ingles bilang panghambing. Ang pagdaragdag ng mga Ingles na sangguniang salita o mga karaniwang ginagamit na mga acronym sa pagitan ng mga panaklong na simbolo (parenthesis) ay maaaring makatulong sa mga tao na mahanap ang mga wastong kahulugan ng mga termino. Ang paglalarawan ng mga pagkakaayos ng webpage sa ibang mga wika ay makatutulong din sa mga mamimiling nakapagsasalita ng higit sa isang wika na maipagkumpara ang mga nilalaman.

Paano nagsusumikap ang CFPB patungo sa isang mas patas na kakayahang makakuha ng naaangkop na wika

Ang Consumerfinance.gov ay naghahandog na ng nilalaman at mapagkukunan sa walong wika maliban pa sa Ingles, kabilang ang Arabic, Chinese, Haitian Creole, Korean, Russian, Spanish, Tagalog, at Vietnamese. Ang aming pangmatagalang layunin ay upang makapagbigay ng kaparehong karanasan sa mga LEP na mamimili na tinatanggap din ng aming mga mamimili na nagsasalita ng Ingles.

Bilang resulta, naglunsad kami ng bagong idinisenyong mga landing page ng website sa Arabic, Chinese, Haitian Creole, Korean, Russian, Tagalog, and Vietnamese, na naghahangad na gawing mas madali mapuntahan ang mga kagamitan at mapagkukunan ng CFPB at malaman ang higit pa tungkol sa pagbabangko at sistemang pinansiyal. Kabilang sa mga pahina ang mga karaniwang ginagamit na mga pampinansiyal na termino at acronym.

Tumatanggap ng mga reklamo ang CFPB sa 180 magkakaibang mga wika tungkol sa pinansiyal na produkto o serbisyo, at ang mga muling idinisenyong mga landing page na ito ay nagbibigay ng mas detalyadong pagpapaliwanag ng prosesong iyan, upang malaman ng mga mamimili kung ano ang dapat asahan.

Sa CFPB, ang pagpapabuti ng kakayahang makakuha ng wika para sa LEP na mga mamimili at sa mga taong tumutulong sa kanila na kaugnay ng pinansiyal na mga bagay ay nananatiling pangmatagalang prayoridad at ito ay ang aming unang hakbang pa lamang. Ikinagagalak naming ipagpatuloy ang pagsusumikap na ito, upang ang lahat ng mga mamimili ay magkaroon ng kakayahang makakuha ng patas, kompetitibo, ligtas, at magkakaparehong pinansiyal na pamilihan.

Bisitahin ang aming bagong idinisenyong mga webpage at sumali sa aming mailing list upang mabigyan ng paunawa tungkol sa patuloy na pagsusumikap na ito.

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .