Skip to main content

Gabay sa tulong na pampasigla ng ekonomiya sa panahon ng COVID-19

Orihinal na nai-post ang blog na ito noong Abril 10, 2020, at ini-update noong July 7, 2020, upang ipakita ang bagong impormasyon.

Lalo pang nadarama ng mga Amerikano ang epekto ng coronavirus, sa pareho nilang pang-araw-araw na buhay at sa kapakanan ng kanilang pananalapi.  Bilang resulta ng nilagdaan kamakailan na Batas na CARE , nagsimulang makita ng karamihang Amerikano ang tulong na pananalapi simula April sa pamamagitan ng Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan (Economic Impact Payments, EIP) na inilabas ng Internal Revenue Service (IRS).

Nagtrabaho kami upang paghiwa-hiwalayin ang mga pinakakaraniwang tanong tungkol sa Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan, kabilang ang kung magkano ang karapat-dapat mong tanggapin at kailan mo maaasahang tanggapin ito.

Kailan ko maaasahang matatanggap ang aking bayad?

Nagsimulang maglabas ang IRS ng Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan noong April 2020. Para sa karamihang tao, wala kang anumang dapat gawin – idedeposito nang tuwiran ang bayad sa iyong bank account o ipadadala sa iyo sa pamamagitan ng tseke o prepaid na debit card. Gayunman, dapat mong malaman na kung ipinadala ito sa pamamagitan ng tseke, maaari itong medyo magtagal.

Nararapat ba ako at magkano ang aking matatanggap?

Maaari kang kusang nararapat na makatanggap ng bayad kung tumatanggap ka ng ilang benepisyo ng social security, pagreretiro, kapansanan, mga naulila, pagreretiro sa tren, o beterano. Alamin ang higit pa upang malaman kung naaangkop ito sa iyo.

Para sa karamihang tao, gagamitin ng IRS ang impormasyon mula sa iyong ulat sa buwis ng 2019 o 2018 o impormasyong ibinigay mo upang malaman kung nararapat ka para sa Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan.

Para maging nararapat sa pagbabayad, dapat ikaw ay:

 • Isang mamamayan ng U.S. o residenteng banyaga sa U.S.
 • Hindi naangkin bilang isang dependent [umaasa] sa ulat sa buwis ng ibang tao
 • May-bisang Numero ng Social Security (SSN). O kung ikaw o ang iyong asawa ay miyembro ng militar, isa lang sa inyo ang nangangailangan ng may-bisang SSN
 • May nasaayos na kabuuang kita na mababa sa tiyak na halaga na nakabatay sa iyong katayuan sa pagharap at ang bilang ng mga nararapat na anak na wala pang 17. Kung hindi mo kinakailangang magharap ng mga buwis dahil mayroon kang kitang may-hangganan, kahit wala kang kita, karapat-dapat ka pa rin para sa pagbabayad.

Maaari kang maging karapat-dapat batay sa mga pamantayang nasa ibaba, kahit hindi mo kinakailangang magharap ng mga buwis. Kung nararapat ka, ibabatay ang halaga ng iyong Economic Impact Payment sa iyong nasaayos na kabuuang kita, katayuan ng pagharap, at ang bilang ng mga nararapat na anak na wala pang edad na 17. Matatanggap mo ang alinman sa buong kabayaran o nabawasang halaga para sa mas matataas na kita.


WALANG ASAWA O MAY ASAWA NGUNIT NAGHARAP NANG HIWALAY PINUNO NG ISANG SAMBAHAYAN MAY ASAWA NA NAGHARAP NANG MAGKASAMA

Karapat-dapat mong matanggap ang buong kabayaran kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mababa sa $75,000, at binawasang halaga kung ito ay mahigit sa $75,000. Ang nasaayos na hangganan sa kabuuang kita para sa binawasang kabayaran ay $99,000 kung wala kang anak, at tumataas nang $10,000 para sa bawat nararapat na anak na wala pang 17 taon.  

Karapat-dapat kang makatanggap ng buong kabayaran kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mababa sa $112,500, at binawasang halagang kabayaran kung ito ay mahigit sa $112,500. Ang nasaayos na hangganan sa kabuuang kita para sa binawasang kabayaran ay $136,500 kung wala kang anak, at tumataas nang $10,000 para sa bawat nararapat na anak na wala pang 17 taon.  

Karapat-dapat kang makatanggap ng buong kabayaran kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mababa sa $150,000, at binawasang halagang kabayaran kung ito ay mahigit sa $150,000. Ang nasaayos na hangganan sa kabuuang kita para sa binawasang kabayaran ay $198,000 kung wala kang anak at tumataas nang $10,000 para sa bawat nararapat na anak na wala pang 17 taon.  

Kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mababa sa $75,000, matatangap mo ang buong $1,200. Matatanggap mo rin ang $500 para sa bawat anak na wala pang edad na 17 na naangkin mo sa iyong mga buwis.  

Kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mababa sa $112,500, matatangap mo ang buong $1,200. Matatanggap mo rin ang $500 para sa bawat anak na wala pang edad na 17 na naangkin mo sa iyong mga buwis.  

Kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay wala pang $150,000, matatangap mo ang buong $2,400. Matatanggap mo rin ang $500 para sa bawat anak na wala pang edad na 17 na naangkin mo sa iyong mga buwis.  

Kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mataas sa $75,000, matatanggap mo ang halaga na babawasan ng $5 para sa bawat $100 sa nasaayos na kabuuang kita na mataas sa $75,000.  

Kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mataas sa $112,500, matatanggap mo ang halaga na babawasan ng $5 para sa bawat $100 sa nasaayos na kabuuang kita na mataas sa $112,500.  

Kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mataas sa $150,000, matatanggap mo ang halaga na babawasan ng $5 para sa bawat $100 sa nasaayos na kabuuang kita na mataas sa $150,000.  

Kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mahigit sa $99,000 at hindi ka nag-angkin ng sinumang anak na wala pang edad na 17, hindi ka tatanggap ng Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan. Tataas ang hangganan na ito sa $109,000 kung mayroon kang isang anak, $119,000 kung mayroon kang dalawang anak, at karagdagang $10,000 para sa bawat anak pagkatapos niyon. 

Kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mahigit sa $136,500 at hindi ka nag-claim ng sinumang anak na wala pang edad na 17, hindi ka tatanggap ng Economic Impact Payment. Tataas ang hangganan na ito sa $146,500 kung mayroon kang isang anak, $156,500 kung mayroon kang dalawang anak, at karagdagang $10,000 para sa bawat anak pagkatapos niyon.  

Kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita ay mahigit sa $198,000 at hindi ka nag-claim ng sinumang anak na wala pang edad na 17, hindi ka tatanggap ng Economic Impact Payment. Tataas ang hangganan na ito sa $208,000 kung mayroon kang isang anak, $218,000 kung mayroon kang dalawang anak, at karagdagang $10,000 para sa bawat anak pagkatapos niyon.  

Tumatanggap ako ng mga benepisyo ng pagreretiro mula sa Social Security, kapansanan, naulila, SSI, o beterano. Kusa ba akong nararapat para sa Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan?

Sa ilang kaso, kung nakakatanggap ka ng ilang benepisyo, kusa kang tatanggap ng Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan. Siguraduhin na magbasa ka pa upang malaman kung angkop ito sa iyo at upang malaman kung kailangan mong magpadala sa IRS ng anumang karagdagang impormasyon, at kung paano mo matatanggap ang bayad sa iyo.

Nagsisikap ang IRS upang gawing mas madali para sa ilang benepisyaryo na matanggap ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyon mula sa mga programa ng benepisyo upang kusang ipadala ang bayad.

Magiging nararapat ka lang para sa kusang pagbabayad na ito kung:

 • Hindi mo kailangang magharap ng mga buwis noong 2018 o 2019 dahil mayroon kang kitang may-hangganan; at
 • Natatanggap mo ang isa sa mga sumusunod na benepisyo:
  • Pagreretiro, naulila, o kapansanan ng Social Security (SSDI) mula sa Social Security Administration
  • Social Security Income (SSI) mula sa Social Security Administration
  • Pagreretiro at mga Naulila sa Tren mula sa U.S. Railroad Retirement Board
  • Kabayaran sa kapansanan ng mga beterano, pensyon, o mga benepisyo ng naulila mula sa Department of Veterans Affairs

Kung nararapat ka para sa isang kusang pagbabayad, tatanggap ka ng $1200 ($2400 kung tumatanggap din ang iyong asawa ng benepisyo). Tatanggapin mo ito nang kusa sa katulad na paraan na natatanggap mo ang iyong mga benepisyo, alinman sa tuwirang deposito o sa pamamagitan ng tseke. Hindi mo kakailanganing gumawa ng karagdagang pagkilos para matanggap ito.

Kung nararapat ka para sa kusang pagbabayad sa pamamagitan ng programa ng benepisyo ngunit mayroon ka ring dependent na mga anak na wala pang edad na 17, maaaring kailangan mong magbigay sa IRS ng impormasyon tungkol sa iyong mga dependent upang makatanggap ng karagdagang pagbabayad. Tatanggap ka ng karagdagang $500 bawat anak na wala pang edad na 17. Sinasabi ng IRS na maaari mong angkinin ang karagdagang bayad kapag nagharap ka ng iyong mga buwis sa susunod na taon.

Kung natatanggap mo ang isa sa mga benepisyong ito ngunit nagharap ng alinman sa iyong mga buwis noong 2018 o 2019, o nagpaplano sa 2019, dahil tumatanggap ka ng karagdagang kita sa pamamagitan ng pensyon o iba pang pinagmumulan, makatatanggap ka ng iyong Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan batay sa iyong ulat ng buwis ng 2019, o iyong ulat ng 2018 kung hindi ka pa nagharap para sa 2019.

Kahit na paano mo natatanggap ang iyong bayad, magpapadala sa iyo ang IRS ng sulat sa koreo – sa pinakabagong address na mayroon sila sa file – halos 15 araw matapos nilang ipadala sa iyo ang bayad upang ipaalam sa iyo kung ano ang gagawin kung mayroon kang anumang problema, at impormasyon pangpakikiugnay para sa anumang tanong.

Ano-anong hakbang ang kailangan kong gawin upang matanggap ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan?

Maaari kang kusang nararapat na makatanggap ng bayad kung tumatanggap ka ng ilang benepisyo ng social security, pagreretiro, kapansanan, mga naulila, pagreretiro sa tren, o beterano. Alamin and higit pa upang malaman kung naaangkop ito sa iyo.

Para sa karamihang tao, hindi mo kakailanganing gumawa ng anumang pagkilos at kusang ipadadala ng IRS ang bayad sa iyo. Para sa ilang tao na karapat-dapat para sa pagbabayad, kakailanganin muna ng IRS ang karagdagang impormasyon mula sa iyo bago sila magpadala sa iyo ng pera. Gagawin mo ito gamit ang isa sa dalawang magkaibang portal [panimuang website] ng IRS. Mahalaga na ibigay mo ang impormasyong ito gamit ang tamang portal ng IRS upang magawa nang madali ng IRS ang iyong impormasyon.

 • Kung nagharap ka na ng iyong 2018 o 2019 na mga buwis, pumunta sa portal ng IRS na “Kuhanin ang Aking Bayad”  para tingnan ang katayuan ng iyong bayad. Hahayaan ng portal na ito na malaman mo kung nagawa na ang iyong bayad at malalaman mo kung kailangan ng IRS ng higit pang impormasyon bago ipadala sa iyo ang bayad sa iyo.
  • Kung nagawa na ang bayad sa iyo, hindi kailangan ng IRS ang anumang impormasyon mula sa iyo sa panahong ito.
  • Kung nagbayad ka ng mga karagdagang buwis kapag nagharap ka ng iyong ulat ng buwis, posible na wala ang IRS ng iyong impormasyon ng account sa pagbabayad upang tuwirang ideposito ang bayad sa iyo. Maaari mong ibigay iyon nang tuwiran sa portal para magamit nila ang impormasyong ito nang mabilis at ipadala sa iyo ang bayad sa iyo. Kung wala ang IRS ng iyong impormasyon ng tuwirang deposito at hindi mo ito naibigay sa kanila, ipadadala ang bayad sa iyo sa pamamagitan ng tseke sa address na mayroon sila na nasa file.l
 • Kung kailangan mo pa ring magharap ng iyong 2018 o 2019 na mga buwis ngunit hindi pa ito nagawa, kailangan mong magharap ng iyong mga buwis bago maipadala ng IRS sa iyo ang bayad sa iyo.
 • Kung hindi ka karaniwang naghaharap ng buwis dahili may-hangganan ang iyong kita kaya hindi hinihingi sa iyo na magharap, kakailanganin mong magsampa muna ng impormasyon sa IRS upang maipadla sa iyo ang bayad sa iyo. Magagawa mo ito alinman sa:

Paano ipadadala ng IRS ang aking bayad?

Kung tumatanggap ka ng ilang benepisyo ng social security, pagreretiro, kapansanan, naulila, pagreretiro sa tren, o beterano, ibibigay ang bayad sa iyo sa parehong paraan tulad ng iyong mga benepisyo. Alamin ang higit pa upang malaman kung naaangkop ito sa iyo.

Tuwirang idedeposito sa iyong bank account ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan o ipadadala sa iyo sa koreo ang isang tseke o prepaid debit card.

Kung tumanggap ka ng refund sa buwis

Kung tumanggap ka ng refund sa pamamagitan ng tuwirang deposito sa iyong pinakabagong mga buwis (2019 o 2018), mayroon sa file ang IRS ng impormasyon ng iyong bank account, at ipadadala nila ang iyong Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan nang direkta sa account na iyon.

Kung may utang kang mga buwis

Kung nagbayad ka ng mga buwis sa iyong pinakabagong pagharap (2019 o 2018), makatatanggap ka ng tseke o prepaid debit card sa address na mayroon ang IRS sa file.

Maaari mong tingnan ang katayuan ng iyong Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan gamit ang tool ng IRS na Kuhanin ang Aking Bayad .

Kung nagbigay ka ng impormasyon gamit ang portal ng mga hindi nagharap ng IRS

Kung ibinigay mo ang iyong personal na impormasyon sa IRS gamit ang portal ng mga hindi nagharap , tuwirang idedeposito ang iyong pera sa bank o credit union account o prepaid card na ibinigay mo nang magsampa ka ng iyong impormasyon. Kung hindi ka nagbigay ng impormasyon ng account sa pagbabayad, ibubuson sa iyo ang isang tseke sa address na ibinigay mo.

Kahit na paano mo natatanggap ang iyong bayad, magpapadala sa iyo ang IRS ng sulat sa koreo – sa pinakabagong address na mayroon sila sa file – halos 15 araw matapos nilang ipadala sa iyo ang bayad upang ipaalam sa iyo kung ano ang gagawin kung mayroon kang anumang problema, kabilang kung hindi ka nakatanggap ng bayad.

Maaari ko bang ibigay sa IRS ang impormasyon ng aking account?

Kung tumatanggap ka ng ilang benepisyo ng social security, pagreretiro, kapansanan, naulila, pagreretiro sa tren, o beterano, ibibigay ang bayad sa iyo sa parehong paraan tulad ng iyong mga benepisyo. Alamin ang higit pa upang malaman kung naaangkop ito sa iyo.

Kung nagharap ka ng mga buwis noong 2018 o 2019 at may utang na mga buwis nang magharap ka, tatanggap ka ng tseke o prepaid debit card sa koreo. Kung nagharap ka ng iyong mga buwis ngunit nakatanggap ng refund na tuwirang idineposito, matatanggap mo ang refund sa parehong account at hindi magagawang i-update ang impormasyong ito sa panahong ito.

Kung hindi ka karaniwang naghaharap ng mga buwis at nagbibigay ka ng iyong impormasyon sa IRS sa pamamagitan ng kanilang portal ng mga hindi nagharap , maaari mong ibigay ang iyong impormasyon ng account nang direkta sa portal para sa tuwirang deposito.

Kung hinihingi sa iyo na ibigay ang impormasyon ng account sa pagbabangko at gusto mong matanggap ang bayad sa iyong sariling prepaid card, ilagay ang tuwirang deposit routing at numero ng account ng iyong card nang tuwiran sa portal. Tingnan ang iyong account online o tumawag sa provider ng card upang malaman kung karapat-dapat ang iyong prepaid account na makatanggap ng tuwirang deposito, na siyang pinakamabilis na paraan upang matanggap ang bayad.

Lumipat na ako magmula nang magharap ako ng aking mga buwis.  Paano ko maaaring i-update ang aking address?

Kung nakatanggap ka ng refund sa pamamagitan ng tuwirang deposito sa iyong pinakabagong ulat ng buwis (alinman sa 2019 o 2018), tuwirang idedeposito ng IRS ang iyong pera sa account na ito, at hindi nila kakailanganin ang inyong naka-update na address. Kung hindi ka pa nagharap ng iyong buwis ng 2019, tatanggapin ng IRS ang iyong naka-update na address sa pamamagitan ng iyong ulat ng buwis. Hinihikayat ng IRS ang mga tao na gamitin itong mga elektronikong paraan sa pagbibigay ng impormasyong ito dahil hindi nila maaasikaso ang iba pang kahilingan para sa pagpapalit ng address sa panahong ito dahil sa pandemya.

Kung kailangan ko pa ring iharap ang aking mga buwis ng 2018 at 2019, maaari ko pa rin bang matanggap ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan?

Oo. Hinihimok ng IRS ang sinuman na may obligasyong magharap ng buwis at hindi pa nagharap ng ulat ng buwis para sa 2018 o 2019, na magharap sa lalong madaling panahon na magagawa nila upang makatanggap ng Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan. Kapag nagharap ka ng iyong mga buwis, isama ang impormasyon ng iyong tuwirang deposito sa ulat upang maipadala nang mabilis ng IRS sa iyo ang bayad sa iyo.

Kung hinihingi sa iyo na magharap ng ulat ng buwis, maaaring may libre o murang mga pagpipilian para sa pagharap ng iyong ulat. Kung kailangan mo ng isang tao upang tulungan ka na magharap, mahalaga na piliin mo ang mapagkakatiwalaang tagahanda ng buwis na maghaharap ng tumpak na ulat. Maaaring magresulta ang mga pagkakamali sa mga karagdagang gastos at kumplikasyon sa hinaharap.

Kung ang iyong nasaayos na kabuuang kita noong 2019 ay mas mababa sa $69,000, maaari mong makita ang isa o higit pang mga online tool upang magharap ng iyong mga buwis nang libre . Suriin ang alok ng bawat kompanya upang masiguro na nararapat ka para sa libreng ulat sa pederal. Nag-aalok ang ilang kompanya ng mga libreng ulat ng buwis sa state, ngunit maaaring maningil ng bayad ang iba pa.

Tandaan na pinalawig ng IRS ang deadline para sa pagharap ng iyong buwis ng 2019 hanggang Hulyo 15, 2020. Kung nababahala ka tungkol sa pagbisita sa isang propesyonal sa buwis o lokal na organisasyon sa komunidad nang personal upang humingi ng tulong sa iyong ulat ng buwis, ipinahihiwatig ng IRS na magagamit ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan sa natitirang bahagi ng 2020.

Hindi ako karaniwang kinakailangang magharap ng mga buwis. Matatanggap ko pa rin ba ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan?

Oo, ngunit kakailanganin mong bumisita sa IRS.gov at pagkatapos ay i-click ang “Mga Hindi Nagharap: Ilagay ang Impormasyon ng Pagbabayad Dito. ” Kung hindi ka nagharap ng ulat ng buwis noong 2018 o 2019, pinapayagan ka ng web portal na ito na magsampa ng pangunahing personal na impormasyon sa IRS upang matanggap mo ang mga pagbabayad. Upang mabilis na matanggap ang bayad sa iyo, ilagay ang iyong impormasyon ng account upang tuwirang ideposito ang bayad sa iyo sa iyong bank o credit union account o prepaid card.

Hihilingin ng tool ang sumusunod na pangunahing impormasyon upang tingnan ang iyong pagiging karapat-dapat, kalkulahin at ipadala ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan:

 • Mga buong pangalan at numero ng Social Security, kabilang ang para sa asawa at mga dependent
 • Address sa koreo
 • Uri ng bank account, mga numero ng account at routing

Maaari kang kusang nararapat na makatanggap ng bayad kung tumatanggap ka ng ilang benepisyo ng social security, pagreretiro, kapansanan, mga naulila, pagreretiro sa tren, o beterano. Alamin ang higit pa upang malaman kung naaangkop ito sa iyo.

Wala akong numero ng Social Security. Makukuha ko pa rin ba ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan?

Sa halos lahat ng kaso, karapat-dapat lang ang isang tao na tumanggap ng Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan kung mayroon siyang numero ng Social Security (SSN).

Ang isang pasubali dito ay kung miyembro ka ng militar at nagharap ng ulat ng buwis na mag-asawang naghaharap nang magkasama. Hindi kailangang magkaroon ang iyong asawa ng SSN para makakuha ka ng Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan.

Ang isa pang pasubali ay mayroon kang dependent na anak na wala pang edad na 17 na isang ampon at mayroong "Adoption Taxpayer Identification Number" (ATIN), tatanggap ka ng $500 na bayad sa anak.

Ako ay isang kinatawang nagbabayad para sa Social Security o benepisyaryo ng Dagdag na Social Security (SSI). Ano ang kailangan kong malaman tungkol sa Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan?

Darating ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan ng benepisyaryo sa parehong paraan na tinanggap niya ang kanyang buwanang mga benepisyo o kanyang ulat ng buwis para sa 2019 o 2018.

 • Kung hindi nagharap ang benepisyaryo ng ulat ng buwis ng 2019 o 2018, tatanggap siya ng kanyang mga bayad ng EIP sa parehong paraan na tinatanggap niya ang buwanang mga bayad ng Social Security o SSI. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng tuwirang deposito sa kanyang banking account o Direct Express card, o papel na tseke na ikinoreo.
 • Kung hindi nagharap ang benepisyaryo ng ulat ng buwis ng 2019 o 2018, idedeposito ang bayad sa parehong bank account o debit card gaya ng pinakabagong refund sa buwis o ikokoreo sa address na nasa huling ulat ng buwis ng benepisyaryo.

Talakayin ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan sa benepisyaryo

Responsable lang ang kinatawang nagbabayad sa pamamahala ng mga benepisyo ng Social Security o SSI. Hindi isang benepisyo ng SSA ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan at pag-aari ng benepisyaryo. Talakayin ang bayad sa benepisyaryo, at kung hiniling niyang maabot ang mga pondo, tungkulin mo na ibigay ito.

Magbasa ng karagdagang paggabay para sa mga kinatawang nagbabayad mula sa Social Security Administration

Hindi naaapektuhan ng Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan ang pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo na hinahambing sa kita.

Kredito sa buwis ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan. Nangangahulugan iyon na hindi ito dapat ibilang bilang kita at hindi dapat makaapekto sa pagiging karapat-dapat ng benepisyaryo para sa mga benepisyo na hinahambing sa kita. Hangga't ginastos ang bayad sa loob ng 12 buwan ng petsa na natanggap ito, hindi rin ito bibilangin kasama sa mga hangganan ng mapagkukunan para sa mga benepisyo ng Medicaid, Medicare Savings Programs, SSI, SNAP, o Pampublikong Pabahay.

Hindi makukuha ng mga nursing home at mga pasilidad ng tinutulungang pamumuhay ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan sa unang 12 buwan.

Dahil hindi nararapat ang bayad bilang isang mapagkukunan para sa mga layuning ng Medicaid hanggang 12 buwan matapos nang una itong matanggap, hindi dapat hingin ng mga nursing home at pasilidad ng tinutulungang pamumuhay sa mga residente na isuko ang kanilang bayad hanggang lumipas ang panahong ito. Kung naniniwala ka na kinuha ng nursing home o pasilidad ng tinutulungang pamumuhay nang mali mula sa iyo o sa isang mahal sa buhay ang bayad, magharap ng reklamo sa attorney general [pangunahing abugado] ng inyong state .

Maaari bang bawasan o abonohan ng gobyerno ang aking Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan?

Hindi sasailalim ang iyong Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan sa karamihang uri ng pagpapagaan na federal o pag-aabono na federal bilang resulta ng hindi nabayarang mga utang ng mag-aaral o utang na buwis. Gayunman, sasailalim pa rin ang mga pagbabayad sa pag-aabono kung huli ka sa suporta sa anak.

Maaari pa ring sumailalim ang mga pagbabayad sa pag-aabono ng State o lokal na pamahalaan at ganoon din sa mga pag-aabono na iniutos ng korte.

Nakatanggap ako ng mensahe mula sa IRS na hinihingi ang aking personal na impormasyon. Isa ba itong scam?

Oo, isa itong scam. Sa paglalabas ng Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan, may tumaas na panganib ng mga scam. Mahalaga na manatiling mapagbantay at may alam sa mga hindi hinihinging komunikasyon na humihingi ng iyong personal o pribadong impormasyon – sa pamamagitan ng koreo, email, tawag sa telepono, text, social media o mga website – na:

 • Hinihingi sa iyo na patibayan ang iyong impormasyon ng SSN, bank account, o credit card
 • Nagmumungkahi na makakukuha ka ng mas mabilis na pagbabayad kung sila ang sasagot sa impormasyon para sa iyo o kung papipirmahan mo ang iyong tseke sa kanila
 • Magpadala sa iyo ng huwad na tseke, maaaring sa kakaibang halaga, at pagkatapos ay hihingin sa iyo na tumawag sa isang numero o patibayan ang impormasyon online upang maipalit sa pera ang tsekeng iyon

Dapat mong malaman na kaya rin ng mga scammer na gayahin ang pangalan at numero ng telepono ng ahensya ng gobyerno sa ID ng tumatawag. Mahalagang tandaan na hindi kailanman hihingi sa iyo ang Internal Revenue Service ng iyong personal na impormasyon o pagbantaan ang iyong mga benepisyo sa pamamagitan ng tawag sa telepono, email, text o social media. 

Kung makatanggap ka ng hindi hinihinging email, text o pagtatangka sa social media na mukhang nagmula sa IRS o isang organisasyong may kaugnayan sa IRS, gaya ng Department of the Treasury Electronic Federal Tax Payment System, abisuhan ang IRS sa phishing@irs.gov. Maaari mo ring malaman ang higit pa tungkol sa mga scam na may kaugnayan sa coronavirus.

Tingnan ang website ng IRS para sa marami pang impormasyon tungkol sa Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan .

Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Nagsisikap kami upang patuloy na i-update ang impormasyo para sa mga consumer sa panahong ito ng mabilis na nagbabagong sitwasyon.

Ilalathala namin ang lahat ng impormasyong may kaugnayan sa COVID-19 at mga blog sa aming pahina ng mapagkukunan. Dapat ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglathala ng blog.

Tingnan ang aming pahina ng mapagkukunan sa COVID-19

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .