Skip to main content

Isang gabay sa tulong sa pangkabuhayan para sa COVID-19

Na-update na ang nilalaman na ito sa Ingles, Malapit nang ma-update ang pagsasalin na ito.

Higit pang nararamdaman ng mga mamamayang Amerikano ang epekto ng coronavirus, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at kagalingang pampananalapi. Bilang resulta ng CARES Act na pinirmahan kamakailan , karamihan sa mga mamamayang Amerikano ay nagsimulang makita ang kaginhawaang pampananalapi simula noong April sa pamamagitan ng mga Economic Impact Payment (EIP, kabayaran dahil sa epekto sa kabuhayan) na inilalabas ng Internal Revenue Service (IRS, serbisyo ng rentas internas).

Gumawa kami upang isa-isahin ang pinakakaraniwang katanungan tungkol sa mga Economic Impact Payment, kabilang ang kung magkano ang iyong matatanggap at kailan mo maaaring asahang matanggap ito:

Kailan ko maaaring asahang matanggap ang kabayaran sa akin?

Sinimulang ilabas ng IRS ang mga Economic Impact Payment noong Abril 2020. Para sa karamihan, wala ka nang kailangang gawin pang iba – ang kabayaran ay tuwirang idedeposito sa iyong account sa bangko o ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng tseke o prepaid [may halaga na] debit card. Ngunit dapat malaman na kung ipinadala ito sa pamamagitan ng tseke, ito ay maaaring medyo matagalan.

Kuwalipikado ba ako at magkano ang aking matatanggap?

Kung tumatanggap ka ng ilang benepisyo mula sa social security, pagreretiro, kapansanan, survivors (bilang biyudo o biyuda), railroad (sa mga nagtrabaho sa riles), o bilang beterano, maaari kang awtomatikong maging kuwalipikadong tumanggap ng kabayaran. Dagdagan ang kaalaman upang makita kung naaangkop ito sa iyo.

Para sa karamihan, gagamitin ng IRS ang impormasyon mula sa iyong tax return noong 2019 o 2018 o impormasyong iyong ibinigay upang makita kung kuwalipikado ka para sa isang Economic Impact Payment.

Upang maging kuwalipikado para sa kabayaran, ikaw ay dapat na:

 • Maging isang citizen (mamamayan) ng Estados Unidos o residenteng dayuhan ng Estados Unidos
 • hindi tinuring na dumedepende sa tax return ng ibang tao
 • may balidong Social Security Number (SSN). O kung ikaw o ang iyong asawa ay miyembro ng militar, isa lamang sa inyo ang mangangailangan ng isang balidong SSN.
 • may adjusted gross income (inayos na kabuuang kita) na mababa sa partikular na halagang batay sa katayuan ng iyong pag-file at bilang ng mga kuwalipikadong anak na walang pang 17 taong gulang. Kung hindi ka inaatasang mag-file ng mga buwis dahil ikaw ay may limitadong kita, kahit na wala kang kita, karapat-dapat ka pa rin para sa kabayaran.

Maaari kang maging karapat-dapat batay sa mga pamantayan sa ibaba, kahit na hindi ka kinakailangang mag-file ng mga buwis. Kung kuwalipikado ka, ang halaga ng iyong Economic Impact Payment ay ibabatay sa iyong adjusted gross income, katayuan sa pag-file, at sa bilang ng mga kuwalipikadong anak na walang pang 17 taong gulang. Matatanggap mo ang buong kabayaran o binawasang halaga para sa mas matataas na kita.

Walang asawa o kasal ngunit hiwalay na nagpa-file

Karapat-dapat kang tumanggap ng buong halaga kung ang iyong adjusted gross income ay mababa sa $75,000 at isang binawasang halaga ng kabayaran kung ito ay mahigit sa $75,000. Ang limit ng adjusted gross income para sa binawasang kabayaran ay $99,000 kung wala kang anak at tumataas ng $10,000 para sa bawat kuwalipikadong anak na walang pang 17 taong gulang.

Kung ang iyong adjusted gross income ay mababa sa $75,000, matatanggap mo ang buong $1,200. Matatanggap mo rin ang $500 para sa bawat anak na walang pang 17 taong gulang na kini-claim mo sa iyong mga buwis.

Kung ang iyong adjusted gross income ay mataas sa $75,000, matatanggap mo ang halagang mababawasan ng $5 para sa bawat $100 sa adjusted gross income na mataas sa $75,000.

Kung ang iyong adjusted gross income ay mas mahigit sa $99,000 at wala kang kini-claim sa anak na walang pang 17 taong gulang, hindi mo matatanggap ang Economic Impact Payment. Tataas ang limit na ito sa $109,000 kung mayroon kang isang anak, $119,000 kung mayroon kang dalawang anak, at karagdagang $10,000 para sa bawat anak pagkatapon noon.

Puno ng sambahayan

Karapat-dapat mong matanggap ang buong kabayaran kung ang iyong adjusted gross income ay mababa sa $112,500 at isang binawasang halaga ng kabayaran kung ito ay mahigit sa $112,500. Ang limit ng adjusted gross income para sa binawasang kabayaran ay $136,500 kung wala kang anak at tumataas ng $10,000 para sa bawat kuwalipikadong anak na walang pang 17 taong gulang.

Kung ang iyong adjusted gross income ay mababa sa $112,500, matatanggap mo ang buong $1,200. Matatanggap mo rin ang $500 para sa bawat anak na walang pang 17 taong gulang na kini-claim mo sa iyong mga buwis.

Kung ang iyong adjusted gross income ay mataas sa $112,500, matatanggap mo ang halagang mababawasan ng $5 para sa bawat $100 sa adjusted gross income na mataas sa $112,500.

Kung ang iyong adjusted gross income ay mas mahigit sa $136,500 at wala kang kini-claim sa anak na walang pang 17 taong gulang, hindi mo matatanggap ang Economic Impact Payment. Tataas ang limit na ito sa $146,500 kung mayroon kang isang anak, $156,500 kung mayroon kang dalawang anak, at karagdagang $10,000 para sa bawat anak pagkatapon noon.

Kasal na magkasamang nagpa-file

Karapat-dapat mong matanggap ang buong kabayaran kung ang iyong adjusted gross income ay mababa sa $150,000 at isang binawasang halaga ng kabayaran kung ito ay mahigit sa $150,000. Ang limit ng adjusted gross income para sa binawasang kabayaran ay $198,000 kung wala kang anak at tumataas ng $10,000 para sa bawat kuwalipikadong anak na walang pang 17 taong gulang.

Kung ang iyong adjusted gross income ay mas mababa sa $150,000, matatanggap mo ang buong $2,400. Matatanggap mo rin ang $500 para sa bawat anak na walang pang 17 taong gulang na kini-claim mo sa iyong mga buwis.

Kung ang iyong adjusted gross income ay mataas sa $150,000, matatanggap mo ang halagang mababawasan ng $5 para sa bawat $100 sa adjusted gross income na mataas sa $150,000

Kung ang iyong adjusted gross income ay mas mahigit sa $198,000 at wala kang kini-claim sa anak na walang pang 17 taong gulang, hindi mo matatanggap ang Economic Impact Payment. Tataas ang limit na ito sa $208,000 kung mayroon kang isang anak, $218,000 kung mayroon kang dalawang anak, at karagdagang $10,000 para sa bawat anak pagkatapon noon.

Tumatanggap ako ng mga benepisyo mula sa Social Security, kapansanan, survivors (bilang biyudo/biyuda), SSI, o para sa beterano. Ako ba ay awtomatikong kuwalipikado para sa Economic Impact Payment?

Sa ilang pagkakataon, kung tumatanggap ka ng mga partikular na benepisyo, awtomatiko kang makakatanggap ng Economic Impact Payment. Siguraduhing higit ka pang nagbabasa upang malaman kung naaangkop ito sa iyo at upang malaman kung kailangan mong magpadala sa IRS ng anumang karagdagang impormasyon, at kung paano mo matatanggap ang kabayaran sa iyo.

Nagsusumikap ang IRS na gawing mas madali para sa ilang benepisyaryong matanggap ang Economic Impact Payment sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyon mula sa mga programa ng benepisyo upang awtomatikong maipadala ang kabayaran.

Magiging kuwalipikado ka para sa awtomatikong kabayarang ito kung:

 • Hindi mo kinakailangang mag-file ng mga buwis para sa 2018 o 2019 dahil nagkaroon ka ng limitadong kita; at
 • Tumatanggap ka ng isa sa mga sumusunod na benepisyo:
  • Pagreretiro sa Social Security, survivors (para sa biyudo o biyuda), o kapansanan (SSDI) mula sa Social Security Administration (Pangasiwaan para sa Seguridad na Panlipunan)
  • Supplemental Security Income (SSI, Suplementong Panseguridad na Kita) mula sa Social Security Administration
  • Railroad Retirement (para sa mga nagtrabaho sa riles at Survivors (para sa mga biyudo o biyuda) mula sa U.S. Railroad Retirement Board (Lupon ng Pagreretiro sa Riles ng Estados Unidos)
  • Kompensasyon para sa mga beteranong may kapansanan, pensyon, o benepisyo ng naiwan Department of Veterans Affairs (Kagawaran ng mga Kapakanan ng mga Beterano

Kung kuwalipikado ka para sa isang awtomatikong kabayaran, tatanggap ka ng $1200 ($2400, kung tatanggap din ang iyong asawa ng benepisyo). Awtomatiko mo itong matatanggap sa parehong paraang natatanggap mo ang iyong mga benepisyo, direktang idineposito man o sa pamamagitan ng tseke. Hindi mo kakailanganing gumawa ng anumang karagdagang aksyon upang matanggap ito.

Kung kuwalipikado ka para sa awtomatikong kabayaran sa pamamagitan ng programa ng benepisyo ngunit mayroon ka ring mga dumedependeng anak na walang pang 17 taong gulang, maaaring kailanganin mong bigyan ang IRS ng impormasyon tungkol sa mga dumedepende sa iyo upang tumanggap ng karagdagang kabayaran. Tatanggap ka ng karagdagang $500 kada anak na walang pang 17 taong gulang. Sinasabi ng IRS na maaari mong iulat ng karagdagang kabayaran kapag nag-harap ka ng iyong mga buwis sa susunod na taon.

Kung tumatanggap ka ng isa sa mga benepisyong ito bgunit nag-file ng iyong mga buwis para sa 2018 at 2019, o nagpaplanong gawin ito para sa 2019, dahil tumatanggap ka ng karagdagang kita sa pamamagitan ng pensyon o iba pang pinagmumulan, matatanggap mo ang iyong Economic Impact Payment batay sa iyong tax return para sa 2019, o return para sa 2018 kung hindi ka pa nagpa-file para sa 2019.

Anuman ang iyong paraan ng pagtanggap sa kabayaran sa iyo, padadalhan ka ng IRS ng sulat –sa pinakakasalukuyan mong address na naka-file sa kanila – mga 15 na araw pagkatapos nilang ipadala ang kabayaran sa iyo upang ipaalam sa iyo kung ano ang gagawin kung mayroon kang mga problema, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa anumang mga katanungan.

Anu-anong mga hakbang ang kailangan kong gawin upang makatanggap ng Economic Impact Payment?

Kung tumatanggap ka ng ilang benepisyo mula sa social security, pagreretiro, kapansanan, survivors (bilang biyudo o biyuda), railroad (sa mga nagtrabaho sa riles), o bilang beterano, maaari kang awtomatikong maging kuwalipikadong tumanggap ng kabayaran. Dagdagan ang kaalaman upang makita kung naaangkop ito sa iyo.

Para sa karamihan, hindi mo kakailanganing gumawa ng anumang aksyon at awtomatikong ipapadala sa iyo ng IRS ang kabayaran sa iyo. Para sa ilang taong karapat-dapat para sa kabayaran, una munang mangangailangan ang IRS ng higit pang impormasyon mula sa iyo bago nila maipadala sa iyo ang pera. Gagawin mo ito gamit ang dalawang magkaibang portal ng IRS. Mahalagang ibigay mo ang impormasyong ito gamit ang tamang portal ng IRS nang sa gayon ay agad na maiproseso ng IRS ang iyong impormasyon.

 • Kung nai-file mo na ang iyong mga buwis para sa 2018 o 2019, pumunta sa portal ng IRS na “Get My Payment” (Kunin ang Kabayaran sa Akin) upang malaman ang katayuan ng kabayaran sa iyo. Ipapaalam sa iyo ng portal na ito kung naiproseso na ang kabayaran sa iyo at ipapaalam sa iyo kung kailangan ng IRS ng higit pang impormasyon bago ipadala sa iyo ang kabayaran.
  • Kung naiproseso na ang kabayaran sa iyo, hindi na mangangailangan ang IRS ng anumang karagdagang impormasyon mula sa iyo sa pagkakataong ito.
  • Kung nagbayad ka ng mga karagdagang buwis noong nag-file ka ng iyong tax return, posibleng ang wala ang impormasyon ng iyong account sa IRS upang direktang ideposito ang kabayaran sa iyo. Maaari mo itong ibigay nang direkta sa portal nang sa gayon ay maipoproseso nila agad ang impormasyong ito at ipadala sa iyo ang kabayaran. Kung wala sa IRS ang iyong impormasyon para sa direktang pagdedeposito at hindi mo ito ibinigay sa kanila, ipapadala ang kabayaran sa iyo sa pamamagitan ng tseke sa address na naka-file sa kanila.
 • Kung kailangan mo pa ring mag-file ng mga buwis para sa 2018 o 2019 ngunit hindi pa ito nagagawa, kailangan mong i-file ang iyong mga buwis bago maipadala sa iyo ng IRS ang kabayaran.
 • Kung hindi ka karaniwang nagpa-file ng mga buwis dahil mayroon kang limitadong kita na hindi nag-aatas sa iyong mag-file, kakailanganin mong munang isumite ang impormasyon sa IRS nang sa gayon ay maipadala nila sa iyo ang kabayaran. Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng:

Paano ipapadala ng IRS ang kabayaran sa akin?

Kung tumatanggap ka ng ilang benepisyo mula sa social security, pagreretiro, kapansanan, survivors (bilang biyudo o biyuda), railroad retirement (sa mga nagtrabaho sa riles), o bilang beterano, ipapamahagi ang kabayaran sa iuyo sa parehong paraan gaya ng iyong mga benepisyo. Dagdagan ang kaalaman upang makita kung naaangkop ito sa iyo.

Ang mga Economic Impact Payment ay tuwirang idedeposito sa iyong account sa bangko o padadalhan ka sa koreo ng tseke o prepaid debit card.

Kung nakatanggap ka ng tax refund

Kung natanggap mo ang refund sa pamamagitan ng direktang deposito sa pinakahuli mong mga buwis (2019 o 2018), naka-file sa IRS ang impormasyon ng iyong account sa bangko, at direkta nilang ipapadala ang iyong Economic Impact Payment sa account na iyon.

Kung may utang kang mga buwis

Kung nagbayad ka ng mga buwis sa pinakakasalukuyan mong pag-file (2019 o 2018), makakatanggap ka ng isang tseke o prepaid debit card sa address na naka-file sa IRS.

Maaari mong alamin ang katayuan ng iyong Economic Impact Payment gamit ang tool ng IRS na Get My Payment.

Kung nagbigay ka ng impormasyon gamit ang portal ng IRS para sa mga non-filer

Kung ibinigay mo ang iyong personal na impormasyon sa IRS gamit ang portal para sa mga non-filer , direktang idedeposito ang iyong pera sa account sa bangko o credit union o prepaid card na iyong ibinigay noong isinumite mo ang iyong impormasyon. Kung hindi ka nagbigay ng impormasyon sa account para sa kabayaran, ipapadala sa iyo ang isang tseke sa address na iyong ibinigay.

Anuman ang iyong paraan ng pagtanggap sa kabayaran sa iyo, padadalhan ka ng IRS ng sulat –sa pinakakasalukuyan mong address na mayroon sila na naka-file – mga 15 araw pagkatapos nilang ipadala ang kabayaran sa iyo upang ipaalam sa iyo kung ano ang gagawin kung may problema ka, kabilang ang kung hindi mo pa natatanggap ang kabayaran.

Maaari ko bang ibigay sa IRS ang impormasyon ng aking account para sa direktang pagdedeposito?

Kung tumatanggap ka ng ilang benepisyo mula sa social security, pagreretiro, kapansanan, survivors (bilang biyudo o biyuda), railroad retirement (sa mga nagtrabaho sa riles), o bilang beterano, ipapamahagi ang kabayaran sa iuyo sa parehong paraan gaya ng iyong mga benepisyo. Dagdagan ang kaalaman upang makita kung naaangkop ito sa iyo.

Kung nag-file ka ng iyong mga buwis sa 2018 o 2019 at may pagkakautang na mga buwis noong nag-file ka, makakatanggap ka ng tseke o prepaid debit card sa koreo. Kung nag-file ka ng iyong mga buwis ngunit nakatanggap ng refund na direktang idineposito, matatanggap mo ang refund sa parehong account ay hindi maia-update ang impormasyong ito sa pagkakataong ito. Maaari mong tingnan sa portal upang masubaybayan din ang katayuan ng kabayaran sa iyo at tingnan kung hihilingin ng IRS ang karagdagang impormasyon mula sa iyo para iproseso ang kabayaran sa iyo.

Kung hindi ka karaniwang nagpa-file ng mga buwis at ibinibigay mo ang iyong impormasyon sa IRS sa pamamagitan ng portal para sa mga non-filer , maaari mong direktang ibigay ang impormasyon ng iyong account sa portal para sa direktang pagdedeposito.

Kung hinihiling sa iyong magbigay ng impormasyon ng account sa bangko at ninanais mong matanggap ang kabayaran sa iyong sariling prepaid card, direktang ilagay ang direktang pandepositong routing ng iyong card at numero ng account sa portal. Tingnan ang iyong account online o tawagan ang iyong card provider upang malaman kung karapat-dapat ang iyong prepaid account na tumanggap ng direktang deposito, na siyang pinakamabilis na paraan upang makatanggap ng kabayaran.

Lumipat ako simula nang mag-file ako para sa aking buwis. Paano ko maia-update ang aking address?

Kung natanggap mo ang refund sa pamamagitan ng direktang deposito gamit ang iyong pinakahuling tax return (2019 o 2018), direktang idedeposito ng IRS ang iyong pera sa account na ito, at hindi nila kakailanganin ang iyong ini-update na address. Kung hindi mo pa naipa-file ang iyong mga buwis para sa 2019, matatanggap ng IRS ang iyong ini-update na address sa pamamagitan ng iyong tax return. Hinihikayat ng IRS ang mga taong gamitin ang mga elektronikong pamamaraang ito para sa pagbibigay ng impormasyong ito dahil hindi nila maipoproseso ang ibang mga kahilingan para baguhin ang address sa pagkakataong ito dahil sa pandemya.

Kung kailangan ko pa ring mag-file para sa aking mga buwis noong 2018 at 2019, makakatanggap pa rin ba ako ng Economic Impact Payment?

Oo. Hinihikayat ng IRS ang sinumang may obligasyong mag-file ng buwis at hindi pa nakakapag-file ng tax return para sa 2018 o 2019, na mag-file sa lalong madaling panahon upang matanggap ang Economic Impact Payment. Kapag nag-file ka para sa iyong mga buwis, isama ang iyong impormasyon sa direktang pagdedeposito sa return nang sa gayon ay agad na maipadala sa iyo ng IRS ang kabayaran sa iyo.

Kung inaatasan kang mag-file ng tax return, maaaring mayroong mga opsyong libre o nasa mababang halaga para sa pag-file ng iyong return. Kung kailangan mo ng tutulong sa iyong mag-file, mahalagang pumili ng isang mapagkakatiwalaang tax preparer na magpa-file ng tumpak na return. Ang mga pagkakamali ay magreresulta ng mga karagdagang gastusin at kumplikasyon sa hinaharap.

Kung ang iyong adjusted gross income noong 2019 ay mas mababa sa $69,000, maaari kang makahanap ng isa o higit pang online tools upang mag-file para sa iyong mga buwis nang libre . Pag-aralan ang inihahandog ng bawat kumpanya upang masigurong kuwalipikado ka para sa libreng pederal na return. Ilang kumpanya ang naghahandog ng mga libreng tax return ng estadom ngunit ang iba ay maaaring magpataw ng singil.

Laging isaisip na pinalawig ng IRS ang huling araw para sa pagpa-file para sa iyong mga buwis sa 2019 hanggang Hulyo 15, 2020. Kung nag-aalala ka sa personal na pagbisita sa isang propesyonal sa buwis o lokal na organisasyon sa komunidad upang makakuha ng tulong sa iyong tax return, ipinahihiwatig ng IRS na makukuha ang mga Economic Impact Payment sa kabuuan ng 2020.

Hindi ako karaniwang inaatasang mag-file para sa mga buwis. Matatanggap ko pa rin ba ang Economic Impact Payment?

Oo, ngunit kakailanganin mong bumisita sa IRS.gov at pagkatapos ay i-click ang “Non-Filers: Enter Payment Info Here” (Mga Hindi Nagpa-file: Ilagay ang Impormasyon Dito). Kung hindi ka nag-file ng tax return para sa 2018 o 2019, pinahihintulutan ka ng web portal na ito na isumite ang pangunahing personal na impormasyon sa IRS nang sa gayon ay matanggap mo ang mga kabayaran. Upang agad na matanggap ang kabayaran sa iyo, ilagay ang impormasyon ng account nang sa gayon ay direktang maidedeposito ang kabayaran sa iyong account sa bangko o credit union o prepaid card.

Hihilingin ng tool ang mga sumusunod na pangunahing impormasyon upang malaman ang iyong pagiging karapat-dapat, kalkulahin at ipadala ang mga Economic Income Payment:

 • Mga buong pangalan at Social Security number, kabilang ang para sa asawa at dumedepende
 • Address na pangkoreo
 • Uri ng account sa bangko, mga numero ng account at routing

Kung tumatanggap ka ng ilang benepisyo mula sa social security, pagreretiro, kapansanan, survivors (bilang biyudo o biyuda), railroad (sa mga nagtrabaho sa riles), o bilang beterano, maaari kang awtomatikong maging kuwalipikadong tumanggap ng kabayaran. Dagdagan ang kaalaman upang makita kung naaangkop ito sa iyo.

Wala akong numero ng Social Security. Makukuha ko pa rin ba ang Economic Impact Payment?

Sa karamihan sa mga kaso, karapat-dapat lamang ang isang taong makatanggap ng Economic Impact Payment kung mayroon silang Social Security number (SSN).

Isang eksepsyon dito ay kung ikaw ay isang miyembro ng militar at nag-file bilang mag-asawang magkasamang nagpa-file ng tax return. Hindi kinakailangang magkaroon ng SSN ang iyong asawa para makuha mo ang Economic Impact Payment.

Isa pang eksepsyon ay mayroon kang dumedependeng anak na wala pang 17 taong gulang na isang ampon at may “Adoption Taxpayer Identification Number” (ATIN, Numero ng Pagkakakilanlan para sa Nagbabayad ng Buwis sa Pag-ampon), at tatanggap ka ng $500 na kabayaran sa anak.

Magagawa bang ibawas o kunin ng pederal na gobyerno ang Economic Impact Payment?

Ang iyong Economic Impact Payment ay hindi napapailalim sa karamihan sa mga uri ng pagbawi o pagkuha ng pederal na gobyerno bilang resulta ng hindi nabayarang student loan o utang sa buwis. Ngunit napapailalim pa rin ang mga kabayaran sa pagkuha ng pederal na gobyerno kung hindi ka nakakapagbigay ng suporta sa anak.

Maaari ring mapailalim ang mga kabayaran sa pagkuha ng pang-Estado o lokal na gobyerno at maging ng mga pagkuhang iniuutos ng korte.

Nakatanggap ako ng mensahe mula sa IRS na hinihingi ang aking personal na impormasyon. Ito ba ay isang scam?

Oo, ito ay isang scam. Sa pagpapalabas ng mga Economic Impact Payment, mayroong mas malaking panganib ng mga scam. Mahalagang manatiling mapagmasid at may kaalaman sa mga hindi hinihinging komunikasyong humihingi ng iyong personal o pribadong impormasyon – sa pamamagitan ng sulat, email, tawag sa telepono, text, social media o mga website – na:

 • Hihilingin sa iyong beripikahin ang iyong SSN, account sa bangko, o impormasyon ng credit card
 • Magmumungkahing mas mabilis mong makukuha ang kabayaran kung pupunan nila ang impormasyon sa ngalan mo o kung iendorso ang tseke sa kanila.
 • Pagpapadala sa iyo ng pekeng tsekeng marahil ay may kakaibang halaga, at pagkatapos ay ipatawag sa iyo ang numero o beripikahin ang impormasyon online upang mai-cash ang tsekeng iyon

Dapat mong malaman na kaya rin ng mga scammer na gayahin ang pangalan at numero ng telepono ng ahensya ng gobyerno sa caller ID. Mahalagang matandaan na ang hinding-hindi hihingin sa iyo ng Internal Revenue Service ang iyong personal na impormasyon o takutin ka pagdating sa iyong mga benepisyo sa pamamagitan ng tawag sa telepono, email, text o social media.

Kung nakatanggap ka ng hindi inaasahang email, text, o pagtatangka sa social media na mukhang galing sa IRS o isang organisasyong nauugnay sa IRS, gaya ng Department of the Treasury Electronic Federal Tax Payment System (Elektronikong Sistema ng Pagbabayad ng Pederal na Buwis ng Kagawaran ng Pananalapi) , ipaalam sa IRS sa mailto:phishing@irs.gov. Maaari mo ring madagdagan ang kaalaman tungkol sa mga scam na may kaugnayan sa coronavirus.

Tingnan ang website ng IRS para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga Economic Impact Payment .

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .