Skip to main content

Hướng dẫn về gói viện trợ kích thích kinh tế COVID-19

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

Người dân Mỹ đang ngày càng cảm nhận rõ những tác động của coronavirus tới cuộc sống hàng ngày cũng như tình trang tài chính của họ. Nhờ có Đạo luật CARES (Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong Đại dịch Vi-rút Corona) được ban hành gần đây , phần lớn người dân Mỹ bắt đầu biết tới một số khoản viện trợ tài chính bắt đầu từ tháng 4 thông qua các khoản hỗ trợ do tác động kinh tế (EIP, Economic Impact Payments) được ban hành bởi Sở Thuế vụ (IRS, Internal Revenue Service).

Chúng tôi đã tiến hành chia nhỏ các câu hỏi phổ biến nhất về Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế, bao gồm số tiền quý vị đủ điều kiện nhận và thời gian quý vị có thể nhận được khoản tiền đó:

Khi nào tôi có thể nhận được khoản viện trợ của mình?

IRS bắt đầu triển khai Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế vào tháng 4 năm 2020. Hầu hết mọi người không cần phải làm gì cả - khoản hỗ trợ sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc gửi tới quý vị bằng check hoặc thẻ ATM có tiền sẵn (prepaid debit card).

Tôi có đủ điều kiện nhận viện trợ không và tôi sẽ nhận được bao nhiêu?

Nếu quý vị nhận trợ cấp an sinh xã hội, hưu trí, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người sống sót, lương hưu ngành đường sắt hoặc cựu chiến binh, quý vị tự động đủ điều kiện nhận được khoản viện trợ. Tìm hiểu thêm để xác định khoản viện trợ này có áp dụng cho quý vị không.

Đối với hầu hết mọi người, IRS sẽ sử dụng thông tin từ tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2018 của quý vị hoặc thông tin quý vị cung cấp để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế hay không.

Để đủ điều kiện nhận khoản viện trợ, quý vị phải:

 • là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú tại Hoa Kỳ
 • không được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác
 • có Số An sinh Xã hội (SSN) hợp lệ. Hoặc nếu quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị là quân nhân, chỉ cần một trong hai người có số An sinh Xã hội hợp lệ.
 • có tổng thu nhập được điều chỉnh dưới một mức nhất định dựa trên tình trạng khai thuế của quý vị và số lượng trẻ em đủ điều kiện dưới 17 tuổi. Nếu quý vị không phải nộp thuế vì có thu nhập hạn chế, ngay cả khi quý vị không có thu nhập, quý vị vẫn đủ điều kiện nhận khoản viện trợ.

Quý vị có thể đủ điều kiện dựa trên các tiêu chí dưới đây, ngay cả khi quý vị không được yêu cầu khai thuế. Nếu quý vị đủ điều kiện, Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế của quý vị sẽ dựa trên tổng thu nhập đã điều chỉnh, tình trạng khai thuế và số lượng trẻ em đủ điều kiện dưới 17 tuổi. Quý vị sẽ nhận được toàn bộ khoản viện trợ hoặc khoản viện trợ giảm đi khi thu nhập cao hơn.

Người độc thân hoặc đã kết hôn nhưng nộp thuế riêng rẽ

Quý vị đủ điều kiện nhận khoản viện trợ đầy đủ nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị dưới $75.000, và quý vị nhận được số tiền viện trợ giảm đi nếu thu nhập vượt quá $75.000. Giới hạn tổng thu nhập đã điều chỉnh để nhận được khoản viện trợ giảm đi là $99.000 nếu quý vị không có con và tăng thêm $10.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện dưới 17 tuổi.

Nếu quý vị có tổng thu nhập được điều chỉnh dưới $75.000, quý vị sẽ nhận được khoản viện trợ đầy đủ là $1.200. Quý vị cũng sẽ nhận được $500 cho mỗi trẻ dưới 17 tuổi được khai trong các khoản thuế của quý vị.

Nếu quý vị có tổng thu nhập điều chỉnh trên $75.000, khoản viện trợ quý vị nhận được sẽ giảm $5 trên mỗi $100 tổng thu nhập đã điều chỉnh vượt quá mức $75.000.

Nếu quý vị có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $99.000 và quý vị không khai bất kỳ trẻ em nào dưới 17 tuổi trong khai báo thuế, quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế. Giới hạn tổng thu nhập này sẽ tăng lên $109.000 nếu quý vị có một con, $119.000 nếu quý vị có hai con và thêm $10.000 cho mỗi trẻ sau đó.

Chủ hộ

Quý vị đủ điều kiện nhận viện trợ đầy đủ nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị dưới $112.500 và quý vị nhận số tiền viện trở giảm đi nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị trên mức $112.500. Giới hạn tổng thu nhập được điều chỉnh cho khoản viện trợ giảm đi là $136.500 nếu quý vị không có con và tăng thêm $10.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện dưới 17 tuổi.

Nếu quý vị có tổng thu nhập được điều chỉnh dưới $112.500, quý vị sẽ nhận được khoản viện trợ đầy đủ là $1.200. Quý vị cũng sẽ nhận được $500 cho mỗi trẻ dưới 17 tuổi được khai trong các khoản thuế của quý vị.

Nếu quý vị có tổng thu nhập điều chỉnh trên $112.500, khoản viện trợ quý vị sẽ nhận được sẽ giảm $5 trên mỗi $100 tổng thu nhập đã điều chỉnh vượt quá mức $112.500.

Nếu quý vị có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $136.500 và quý vị không khai bất kỳ trẻ em nào dưới 17 tuổi trong khai báo thuế, quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế. Giới hạn tổng thu nhập này sẽ tăng lên $146.500 nếu quý vị có một con, $156.500 nếu quý vị có hai con và thêm $10.000 cho mỗi trẻ sau đó.

Người đã kết hôn và khai thuế chung

Quý vị đủ điều kiện nhận khoản viện trợ đầy đủ nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị dưới $150.000 và quý vị nhận số tiền viện trở giảm đi nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị trên mức $150.000. Giới hạn tổng thu nhập được điều chỉnh cho khoản viện trợ giảm đi là $198.000 nếu quý vị không có con và tăng thêm $10.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện dưới 17 tuổi.

Nếu quý vị có tổng thu nhập được điều chỉnh dưới mức $150.000, quý vị sẽ nhận được khoản viện trợ đầy đủ là $2.400. Quý vị cũng sẽ nhận được $500 cho mỗi trẻ dưới 17 tuổi được khai trong các khoản thuế của quý vị.

Nếu quý vị có tổng thu nhập điều chỉnh trên $150.000, khoản viện trợ quý vị sẽ nhận được sẽ giảm $5 trên mỗi $100 tổng thu nhập đã điều chỉnh vượt quá mức $150.000.

Nếu quý vị có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $198.000 và quý vị không khai bất kỳ trẻ em nào dưới 17 tuổi trong khai báo thuế, quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế. Giới hạn tổng thu nhập này sẽ tăng lên $208.000 nếu quý vị có một con, $219.000 nếu quý vị có hai con và thêm $10.000 cho mỗi trẻ sau đó.

Tôi nhận trợ cấp hưu trí An sinh Xã hội, trợ cấp cho người khuyết tật, người sống sót, thu nhập đảm bảo bổ sung (SSI) hoặc trợ cấp cựu chiến binh. Tôi có tự động đủ điều kiện nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế không?

Trong một số trường hợp, nếu quý vị nhận được một số phúc lợi nhất định, quý vị sẽ tự động nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế. Hãy chắc chắn rằng quý vị đọc thêm thông tin để biết liệu khoản viện trợ này có áp dụng cho quý vị hay không và để biết liệu quý vị có cần gửi cho IRS thông tin bổ sung hay không và cách quý vị sẽ nhận được khoản viện trợ của mình.

IRS đang tiến hành giúp một số người thụ hưởng nhất định nhận Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế dễ dàng hơn bằng cách sử dụng thông tin từ các chương trình phúc lợi để tự động gửi thanh toán.

Quý vị sẽ đủ điều kiện nhận khoản viện trợ tự động này chỉ khi:

 • Quý vị không được yêu cầu khai thuế vào năm 2018 hoặc 2019 vì quý vị có mức thu nhập hạn chế; và
 • Quý vị nhận được một trong những phúc lợi sau:
  • Trợ cấp hưu trí an sinh xã hội, trợ cấp cho người sống sót hoặc khuyết tật (SSDI) từ Cơ quan An sinh Xã hội
  • Thu nhập bảo đảm bổ sung (SSI) từ Cơ quan Quản lý An Sinh Xã Hội
  • Trợ cấp Hưu trí Đường sắt và Trợ cấp cho người sống sót từ Hội đồng Hưu trí Đường sắt Hoa Kỳ
  • Bồi thường thương tật cho cựu chiến binh, trợ cấp hưu trí hoặc phúc lợi cho người sống sót từ Bộ Cựu Chiến Binh

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận khoản viện trợ tự động, quý vị sẽ nhận được $1200 ($2400 nếu vợ/chồng của quý vị cũng được nhận viện trợ). Quý vị sẽ nhận được khoản viện trợ này tự động giống như phương thức quý vị nhận được các khoản phúc lợi, bằng cách gửi tiền trực tiếp hoặc bằng chi phiếu. Quý vị sẽ không cần phải thực hiện thêm bất kỳ hành động nào để nhận được khoản viện trợ này.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận khoản viện trợ tự động thông qua chương trình phúc lợi nhưng quý vị cũng có con là người phụ thuộc dưới 17 tuổi, quý vị có thể cần cung cấp cho IRS thông tin về người phụ thuộc để nhận khoản viện trợ bổ sung. Quý vị sẽ nhận được thêm khoản viện trợ là $500 cho mỗi trẻ em dưới 17 tuổi. IRS cho biết quý vị có thể yêu cầu thêm khoản hổ trợ khi quý vị khai thuế vào năm tới.

Nếu quý vị nhận được một trong những phúc lợi này nhưng đã nộp thuế vào năm 2018 hoặc 2019 hoặc dự định nộp thuế vào năm 2019, bởi vì quý vị nhận được thu nhập bổ sung từ lương hưu hoặc một nguồn khác, quý vị sẽ nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế dựa trên tờ khai thuế năm 2019 hoặc năm 2018 nếu quý vị chưa khai thuế cho năm 2019.

Cho dù quý vị nhận được khoản hỗ trợ theo phương thức nào, IRS sẽ gửi thư cho quý vị tới địa chỉ mới nhất được ghi lại trong hồ sơ khoảng 15 ngày sau khi họ gửi tiền để cho quý vị biết phải làm gì nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề gì cũng như thông tin liên lạc quý vị có thể sử dụng nếu có thắc mắc.

Tôi cần thực hiện những hành động nào để nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế?

Nếu quý vị nhận trợ cấp an sinh xã hội, hưu trí, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người sống sót, lương hưu ngành đường sắt hoặc cựu chiến binh, quý vị tự động đủ điều kiện nhận được khoản viện trợ. Tìm hiểu thêm để xác định khoản viện trợ này có áp dụng cho quý vị không.

Hầu hết mọi người sẽ không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào và IRS sẽ tự động gửi khoản viện trợ tới quý vị. Với một số người đủ điều kiện nhận khoản viện trợ, IRS sẽ cần thêm thông tin từ họ trước khi gửi tiền cho người đó. Quý vị sẽ cung cấp thông tin qua một trong hai cổng thông tin IRS khác nhau. Điều quan trọng là quý vị cung cấp thông tin này bằng cách sử dụng cổng thông tin IRS phù hợp để IRS có thể xử lý thông tin của quý vị một cách nhanh chóng.

 • Nếu quý vị đã khai thuế của năm 2018 hoặc 2019, hãy truy cập cổng thông tin “Nhận Khoản Viện Trợ Của Tôi” để kiểm tra trạng thái khoản viện trợ của mình. Cổng thông tin này sẽ cho quý vị biết liệu khoản viện trợ của quý vị đã được xử lý chưa và liệu IRS có cần thêm thông tin trước khi gửi cho quý vị khoản viện trợ.
  • Nếu khoản viện trợ đã được xử lý, IRS không cần thêm thông tin nào từ quý vị vào thời điểm này.
  • Nếu quý vị đã trả tiền thuế bổ sung khi nộp tờ khai thuế, có thể IRS không có thông tin tài khoản thanh toán của quý vị để gửi trực tiếp khoản viện trợ tới quý vị. Quý vị có thể trực tiếp cung cấp thông tin trong cổng thông tin để IRS có thể xử lý thông tin này nhanh chóng và gửi khoản viện trợ tới quý vị. Nếu IRS không có thông tin tiền gửi trực tiếp của quý vị và quý vị không cung cấp cho họ, khoản viện trợ của quý vị sẽ được gửi bằng chi phiếu tới địa chỉ ghi trong hồ sơ.
 • Nếu quý vị vẫn cần khai thuế năm 2018 hoặc 2019 nhưng quý vị chưa khai, vui lòng khai thuế trước khi IRS gửi cho quý vị khoản viện trợ.
 • Nếu quý vị thường không khai thuế bởi vì quý vị có thu nhập hạn chế, quý vị sẽ cần gửi thông tin cho IRS trước để họ có thể gửi khoản viện trợ cho quý vị. Quý vị có thể thực hiện điều này bằng một trong hai cách sau:

IRS sẽ gửi khoản viện trợ của tôi bằng cách nào?

Nếu quý vị nhận được khoản trợ cấp an sinh xã hội, hưu trí, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người sống sót, trợ cấp hưu trí đường sắt hoặc cựu chiến binh, khoản viện trợ của quý vị sẽ được gửi tới quý vị theo cùng phương thức quý vị nhận được các phúc lợi trên. Tìm hiểu thêm để xác định khoản viện trợ này có áp dụng cho quý vị không.

Khoản Hỗ trợ do Tác động Kinh tế sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị, hoặc check hoặc thẻ ATM có tiền sẵn sẽ được gửi tới quý vị qua bưu điện.

Nếu quý vị nhận được khoản hoàn thuế

Nếu quý vị đã nhận được khoản hoàn thuế thông qua ký gửi trực tiếp với các khoản thuế gần đây nhất (2019 hoặc 2018), IRS có thông tin tài khoản ngân hàng của quý vị trong hồ sơ và họ sẽ gửi Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế trực tiếp đến tài khoản đó.

Nếu quý vị nợ tiền thuế

Nếu quý vị đã nộp thuế với lần khai thuế gần đây nhất (năm 2019 hoặc 2018), quý vị sẽ nhận được check hoặc thẻ ATM có tiền sẵn được gửi tới địa chỉ mà IRS có lưu trong hồ sơ.

Quý vị có thể kiểm tra trạng thái của Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế của mình thông qua công cụ Nhận Khoản Viện Trợ Của Tôi của IRS.

Nếu quý vị đã cung cấp thông tin qua cổng thông tin IRS dành cho người không khai thuế

Nếu quý vị đã cung cấp thông tin cá nhân cho IRS qua cổng thông tin dành cho người không khai thuế , tiền viện trợ của quý vị sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc liên hiệp tín dụng hoặc thẻ trả trước quý vị đã cung cấp khi gửi thông tin của mình. Nếu quý vị không cung cấp thông tin tài khoản thanh toán, chi phiếu sẽ được gửi đến địa chỉ quý vị đã cung cấp.

Cho dù quý vị nhận được khoản viện trợ qua phương thức nào, IRS sẽ gửi cho quý vị một lá thư qua bưu điện đến địa chỉ mới nhất họ lưu trong hồ sơ - khoảng 15 ngày sau khi họ gửi khoản viện trợ để thông báo cho quý vị biết phải làm gì nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, bao gồm cả trường hợp quý vị chưa nhận được khoản viện trợ.

Tôi có thể cung cấp cho IRS thông tin tài khoản để nhận ký gửi trực tiếp không?

Nếu quý vị nhận được khoản trợ cấp an sinh xã hội, hưu trí, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người sống sót, trợ cấp hưu trí đường sắt hoặc cựu chiến binh, khoản viện trợ của quý vị sẽ được gửi tới quý vị theo cùng phương thức quý vị nhận được các phúc lợi trên. Tìm hiểu thêm để xác định khoản viện trợ này có áp dụng cho quý vị không.

Nếu quý vị đã khai thuế năm 2018 hoặc 2019 và nợ thuế khi khai thuế, quý vị sẽ nhận được check hoặc thẻ ATM có tiền sẵn được gửi qua bưu điện. Nếu quý vị đã nộp thuế nhưng nhận được khoản hoàn thuế được gửi trực tiếp, quý vị sẽ nhận được khoản hoàn thuế gửi tới cùng một tài khoản và sẽ không thể cập nhật thông tin này tại thời điểm này.

Nếu quý vị không thường xuyên khai thuế và quý vị đang cung cấp thông tin của mình cho IRS thông qua non-filers portal (cổng thông tin dành cho người không khai thuế ), quý vị có thể cung cấp thông tin tài khoản trực tiếp trong cổng để nhận ký gửi trực tiếp.

Nếu quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và muốn khoản viện trợ được gửi vào thẻ trả trước của quý vị, hãy trực tiếp nhập định tuyến tiền gửi trực tiếp của thẻ và số tài khoản trong cổng thông tin. Kiểm tra tài khoản trực tuyến hoặc gọi cho nhà cung cấp thẻ để tìm hiểu xem tài khoản trả trước của quý vị có đủ điều kiện nhận tiền gửi trực tiếp hay không, đây là cách nhanh nhất quý vị có thể nhận khoản viện trợ.

Tôi đã chuyển đi nơi khác từ khi tôi khai hồ sơ thuế. Tôi có thể cập nhật địa chỉ mới bằng cách nào?

Nếu quý vị đã nhận được khoản hoàn thuế thông qua ký gửi trực tiếp với tờ khai thuế mới nhất (năm 2019 hoặc 2018), IRS sẽ gửi tiền trực tiếp vào tài khoản này và họ sẽ không cần địa chỉ cập nhật của quý vị. Nếu quý vị chưa nộp thuế năm 2019, IRS sẽ nhận được địa chỉ cập nhật của quý vị thông qua tờ khai thuế. IRS khuyến khích mọi người sử dụng các phương pháp điện tử này để cung cấp thông tin vì họ không thể xử lý các yêu cầu thay đổi địa chỉ tại thời điểm này do đại dịch.

Nếu tôi vẫn cần khai thuế năm 2018 hoặc 2019, tôi vẫn có thể nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế chứ?

Có. IRS kêu gọi bất cứ ai có nghĩa vụ khai thuế và chưa nộp tờ khai thuế của năm 2018 hoặc 2019 nộp ngay khi họ có thể để nhận được Khoản Viện Trợ Tác động Kinh tế. Khi quý vị khai thuế, hãy bao gồm thông tin gửi tiền trực tiếp trên tờ khai để IRS có thể nhanh chóng gửi cho quý vị khoản viện trợ.

Nếu quý vị được yêu cầu khai thuế, quý vị có các tùy chọn khai thuế miễn phí hoặc chi phí thấp. Nếu quý vị cần ai đó hỗ trợ khai thuế, điều quan trọng là quý vị hãy chọn người khai thuế có uy tín để họ đưa ra tờ khai thuế chính xác cho quý vị. Những sai sót có thể dẫn đến việc quý vị phải thanh toán chi phí bổ sung và gặp phải rắc rối trong tương lai.

Nếu tổng thu nhập điều chỉnh năm 2019 của quý vị ít hơn $69.000, quý vị có thể tìm thấy một hoặc nhiều công cụ trực tuyến hỗ trợ khai thuế miễn phí . Xem xét đề nghị của mỗi công ty để đảm bảo quý vị đủ điều kiện nhận tờ khai thuế liên bang miễn phí. Một số công ty cung cấp tờ khai thuế tiểu bang miễn phí, nhưng một số công ty khác có thể tính phí.

Hãy ghi nhớ rằng IRS đã gia hạn thời hạn khai thuế năm 2019 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020. Nếu quý vị lo ngại về việc đến gặp trực tiếp một chuyên gia thuế hoặc tổ chức cộng đồng địa phương để nhận trợ giúp trực tiếp về tờ khai thuế, IRS cho biết quý vị có thể nhận Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế trong suốt thời gian còn lại của năm 2020.

Tôi thường không phải khai báo thuế. Tôi vẫn có thể nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế chứ?

Có, nhưng quý vị sẽ cần phải truy cập IRS.gov và sau đó nhấp vào “Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây. ” Nếu quý vị không khai thuế vào năm 2018 hoặc 2019, cổng thông tin trang web này cho phép quý vị gửi thông tin cá nhân cơ bản cho IRS để quý vị có thể nhận khoản viện trợ. Để nhanh chóng nhận được khoản viện trợ, hãy nhập thông tin tài khoản của quý vị để khoản viện trợ sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc liên hiệp tín dụng hoặc thẻ trả trước của quý vị.

Công cụ sẽ yêu cầu các thông tin cơ bản sau đây để kiểm tra tính hội đủ điều kiện của quý vị, tính toán và gửi các Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế:

 • Tên đầy đủ và các số An sinh Xã hội, bao gồm thông tin của vợ/chồng và người phụ thuộc
 • Địa chỉ gửi thư
 • Loại tài khoản ngân hàng, số tài khoản và số định tuyến

Nếu quý vị nhận trợ cấp an sinh xã hội, hưu trí, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người sống sót, lương hưu ngành đường sắt hoặc cựu chiến binh, quý vị tự động đủ điều kiện nhận được khoản viện trợ. Tìm hiểu thêm để xác định khoản viện trợ này có áp dụng cho quý vị không.

Tôi không có số An sinh Xã hội. Tôi vẫn có thể nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế chứ?

Trong hầu hết các trường hợp, một người chỉ đủ điều kiện nhận Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế nếu có số An sinh Xã hội (SSN).

Sẽ có ngoại lệ nếu quý vị là quân nhân và nộp đơn khai thuế chung với vợ/chồng. Vợ/chồng của quý vị không bắt buộc phải có số An sinh Xã hội để quý vị nhận được Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế.

Một trường hợp ngoại lệ khác là quý vị có trẻ phụ thuộc dưới 17 tuổi được nhận nuôi và có “Số Nhận Diện Người Đóng Thuế Nhận Con Nuôi” (ATIN), quý vị sẽ nhận được khoản viện trợ là $500/trẻ.

Chính phủ có thể giảm hoặc khấu trừ nợ vào Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế của tôi không?

Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế của quý vị sẽ không lệ thuộc vào hầu hết các loại đền bù liên bang hoặc khấu trừ nợ liên bang do các khoản vay sinh viên quá hạn thanh toán hoặc nợ thuế. Tuy nhiên, các khoản viện trợ vẫn bị khấu trừ nợ liên bang nếu quý vị chậm thanh toán tiền hỗ trợ trẻ em.

Các khoản viện trợ cũng có thể bị khấu trừ nợ của chính quyền Tiểu bang hoặc địa phương và cả các khoản khấu trừ nợ theo lệnh của tòa án.

Tôi đã nhận được tin nhắn từ IRS yêu cầu tôi cung cấp thông tin cá nhân. Đây có phải là một trò lừa đảo không?

Vâng, đây là một trò lừa đảo. Việc triển khai Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế sẽ làm gia tăng nguy cơ lừa đảo. Điều quan trọng là quý vị luôn cảnh giác và nhận thức được những hành vi lừa đảo yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân hoặc riêng tư thông qua thư, email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản, phương tiện truyền thông xã hội hoặc trang web:

 • Yêu cầu quý vị xác minh số An sinh Xã hội, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng
 • Gợi ý rằng quý vị có thể nhận được khoản viện trợ nhanh hơn nếu họ điền thông tin thay mặt cho quý vị hoặc nếu quý vị ký giấy chuyển nhượng chi phiếu cho họ
 • Gửi cho quý vị một tấm chi phiếu giả mạo, có thể là một khoản tiền kỳ lạ, sau đó yêu cầu quý vị gọi tới một số điện thoại hoặc xác minh thông tin trực tuyến để rút tiền mặt từ chi phiếu đó

Vui lòng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo cũng có thể sao chép tên và số điện thoại của cơ quan chính phủ trên ID người gọi. Điều quan trọng cần ghi nhớ là Sở Thuế Vụ sẽ không bao giờ hỏi thông tin cá nhân của quý vị hoặc đe dọa lợi ích của quý vị qua điện thoại, email, tin nhắn hoặc phương tiện truyền thông xã hội.

Nếu quý vị nhận được email, tin nhắn hoặc phương tiện truyền thông xã hội mà quý vị không yêu cầu và có vẻ như được gửi từ IRS hoặc một tổ chức liên kết với IRS, như Hệ thống Thanh toán Thuế Liên bang Điện tử của Bộ Tài Chính, hãy thông báo cho IRS tại phishing@irs.gov. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về các trò lừa đảo liên quan đến coronavirus.

Kiểm tra trang web của IRS để biết thêm thông tin về Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế .

Tìm hiểu thêm thông tin về COVID-19 từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB)

Chúng tôi hiện đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến dịch COVID-19 lên trang tài liệu của chúng tôi. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang tài liệu về dịch COVID-19 của chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .