Skip to main content

Hướng dẫn về gói viện trợ kích thích kinh tế trong đại dịch COVID-19

Blog này được đăng lần đầu vào ngày 10 tháng 4 năm 2020 được cập nhật vào ngày 7 tháng 7 năm 2020 để phản ánh thông tin mới.

Tất cả người dân Mỹ đang ngày càng bị ảnh hưởng nhiều hơn vì đại dịch coronavirus trong đời sống hàng ngày và tình hình tài chính của họ. Do Đạo Luật CARES mới được ký thông qua gần đây nên phần lớn người dân Mỹ đã bắt đầu nhận được một vài biện pháp cứu trợ tài chính từ tháng 4 thông qua Chương Trình Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế (EIP) do Sở Thuế Vụ (IRS) ban hành.

Chúng tôi đã nỗ lực phân tích các câu hỏi thường gặp nhất về Chương Trình Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế, bao gồm số tiền quý vị đủ điều kiện được nhận và thời điểm dự kiến quý vị sẽ nhận được khoản tiền đó:

Thời điểm dự kiến tôi có thể nhận khoản trợ cấp là khi nào?

IRS đã bắt đầu phân phát Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế từ tháng 4 năm 2020. Hầu hết mọi người sẽ không cần phải làm gì – khoản trợ cấp sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc quý vị sẽ nhận được trợ cấp dưới hình thức séc/ngân phiếu hay thẻ ghi nợ trả trước. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu quý vị nhận trợ cấp dưới hình thức séc/ngân phiếu thì sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút.

Tôi có đủ điều kiện không và tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

Nếu quý vị nhận được một số phúc lợi an sinh xã hội, hưu trí, khuyết tật, người sống sót, hưu trí ngành đường sắt hoặc cựu chiến binh thì quý vị có thể tự động đủ điều kiện nhận trợ cấp. Tìm hiểu thêm để xem khoản viện trợ này có áp dụng với quý vị không.

Đối với hầu hết mọi người, IRS sẽ sử dụng thông tin từ tờ khai thuế năm 2019 hay 2018 của quý vị hoặc thông tin do quý vị cung cấp để xem quý vị có đủ điều kiện nhận Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế hay không.

Để đủ điều kiện nhận viện trợ, quý vị phải:

 • Là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân tại Hoa Kỳ
 • Không được kê khai là người phụ thuộc trong tờ khai thuế của người khác
 • Có Số An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ. Hoặc nếu quý vị hay vợ/chồng quý vị là thành viên trong quân đội thì chỉ một trong hai người cần có số SSN hợp lệ
 • Có tổng thu nhập sau điều chỉnh thấp hơn một số tiền nhất định dựa trên tình trạng nộp thuế của quý vị và số lượng con cái đủ điều kiện dưới 17 tuổi. Nếu quý vị không cần nộp thuế vì có thu nhập hạn chế, ngay cả khi quý vị không có thu nhập, quý vị vẫn đủ điều kiện nhận viện trợ.

Quý vị có thể đủ điều kiện dựa trên các tiêu chuẩn dưới đây, ngay cả khi quý vị không phải nộp thuế. Nếu quý vị đủ điều kiện, Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế của quý vị sẽ căn cứ theo tổng thu nhập đã điều chỉnh, tình trạng nộp thuế và số lượng con cái đủ điều kiện dưới 17 tuổi. Quý vị sẽ nhận được toàn bộ khoản viện trợ hoặc khoản tiền ít hơn nếu thu nhập cao hơn.

 ĐANG ĐỘC THÂN HOẶC ĐÃ KẾT HÔN NHƯNG NỘP THUẾ RIÊNG    CHỦ HỘ GIA ĐÌNH    ĐÃ KẾT HÔN VÀ NỘP THUẾ CHUNG  

Quý vị đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản trợ cấp nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị dưới $75.000 và mức tiền thấp hơn nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị trên $75.000. Giới hạn tổng thu nhập đã điều chỉnh để nhận mức tiền thấp hơn là $99.000 nếu quý vị không có con và tăng thêm $10.000 cho mỗi con đủ điều kiện dưới 17 tuổi.  

Quý vị đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản trợ cấp nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị dưới $112.500 và mức tiền thấp hơn nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị trên $112.500. Giới hạn tổng thu nhập đã điều chỉnh để nhận mức tiền thấp hơn là $136.500 nếu quý vị không có con và tăng thêm $10.000 cho mỗi con đủ điều kiện dưới 17 tuổi.  

Quý vị đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản trợ cấp nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị dưới $150.000 và mức tiền thấp hơn nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị trên $150.000. Giới hạn tổng thu nhập đã điều chỉnh để nhận mức tiền thấp hơn là $198.000 nếu quý vị không có con và tăng thêm $10.000 cho mỗi con đủ điều kiện dưới 17 tuổi.  

Nếu có tổng thu nhập đã điều chỉnh dưới $75.000, quý vị sẽ nhận được toàn bộ $1.200. Quý vị cũng sẽ nhận được $500 cho mỗi con dưới 17 tuổi mà quý vị kê khai thuế.  

Nếu có tổng thu nhập đã điều chỉnh dưới $112.500, quý vị sẽ nhận được toàn bộ $1.200. Quý vị cũng sẽ nhận được $500 cho mỗi con dưới 17 tuổi mà quý vị kê khai thuế.  

Nếu có tổng thu nhập đã điều chỉnh dưới $150.000, quý vị sẽ nhận được toàn bộ $2.400. Quý vị cũng sẽ nhận được $500 cho mỗi con dưới 17 tuổi mà quý vị kê khai thuế.  

Nếu có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $75.000, quý vị sẽ nhận được một khoản tiền trừ $5 cho mỗi $100 trong tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $75.000.  

Nếu có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $112.500, quý vị sẽ nhận được một khoản tiền trừ $5 cho mỗi $100 trong tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $112.500.  

Nếu có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $150.000, quý vị sẽ nhận được một khoản tiền trừ $5 cho mỗi $100 trong tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $150.000.  

Nếu có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $99.000 quý vị không kê khai thuế cho bất kỳ người con nào dưới 17 tuổi, quý vị sẽ không nhận được Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế. Mức giới hạn này sẽ tăng đến $109.000 nếu quý vị có một con, tăng đến $119.000 nếu quý vị có hai con và cộng thêm $10.000 cho mỗi con tiếp theo.  

Nếu có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $136.500 quý vị không kê khai thuế cho bất kỳ người con nào dưới 17 tuổi, quý vị sẽ không nhận được Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế. Giới hạn này sẽ tăng đến $146.500 nếu quý vị có một con, tăng đến $156.500 nếu quý vị có hai con và cộng thêm $10.000 cho mỗi con tiếp theo. 

Nếu có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $198.000 quý vị không kê khai thuế cho bất kỳ người con nào dưới 17 tuổi, quý vị sẽ không nhận được Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế. Giới hạn này sẽ tăng đến $208.000 nếu quý vị có một con, tăng đến $218.000 nếu quý vị có hai con và cộng thêm $10.000 cho mỗi con tiếp theo. 

Trong một số trường hợp, nếu quý vị đang nhận một số phúc lợi nhất định, quý vị sẽ tự động được nhận Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế. Quý vị vui lòng đọc thêm để biết liệu khoản viện trợ này có áp dụng cho quý vị hay không và để biết liệu quý vị có cần gửi cho IRS bất kỳ thông tin nào khác hay không, cũng như quý vị sẽ nhận khoản viện trợ như thế nào.

IRS đang nỗ lực để một số người được viện trợ dễ dàng nhận Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế hơn bằng cách sử dụng thông tin từ các chương trình phúc lợi để tự động gửi khoản trợ cấp.

Quý vị sẽ chỉ đủ điều kiện nhận khoản viện trợ tự động này nếu:

 • Quý vị không cần nộp thuế cho năm 2018 hay 2019 vì quý vị có thu nhập hạn chế; và
 • Quý vị nhận được một trong những phúc lợi sau đây:
  • hưu trí An Sinh Xã Hội, người sống sót hoặc khuyết tật (SSDI) từ Sở An Sinh Xã Hội
  • An Sinh Xã Hội Bổ Sung (SSI) từ Sở An Sinh Xã Hội
  • Hưu Trí Ngành Đường Sắt và Người Sống Sót từ Hội Đồng Hưu Trí Ngành Đường Sắt Hoa Kỳ
  • Phúc lợi bồi thường khuyết tật, lương hưu hoặc người sống sót đối với cựu chiến binh từ Bộ Cựu Chiến Binh

Nếu đủ điều kiện để tự động nhận khoản viện trợ, quý vị sẽ nhận được $1200 ($2400 nếu vợ/chồng quý vị cũng được nhận phúc lợi). Quý vị sẽ tự động nhận được khoản viện trợ này theo cách thức giống như khi quý vị nhận các phúc lợi của mình, bằng tiền gửi trực tiếp hoặc bằng séc/ngân phiếu. Quý vị sẽ không cần phải làm gì để nhận khoản viện trợ này.

Nếu đủ điều kiện để tự động nhận khoản viện trợ thông qua chương trình phúc lợi, đồng thời cũng có con phụ thuộc dưới 17 tuổi, quý vị có thể cần cung cấp cho IRS thông tin về những người phụ thuộc của mình để tăng mức trợ cấp. Quý vị sẽ nhận được thêm $500 cho mỗi người con dưới 17 tuổi. IRS cho biết quý vị có thể yêu cầu tăng mức trợ cấp khi nộp thuế trong năm tiếp theo.

Nếu quý vị nhận được một trong những phúc lợi này nhưng đã nộp thuế trong năm 2018 hay 2019 hoặc dự định nộp thuế cho năm 2019 vì có thêm thu nhập thông qua lương hưu hoặc nguồn thu nhập khác, quý vị sẽ nhận Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế căn cứ theo tờ khai thuế năm 2019 của quý vị hoặc tờ khai thuế năm 2018 của quý vị nếu quý vị chưa nộp tờ khai thuế cho năm 2019.

Cho dù quý vị nhận khoản viện trợ của mình bằng hình thức nào, IRS đều sẽ gửi thư cho quý vị qua đường bưu điện –tới địa chỉ mới nhất mà họ có trong hồ sơ – khoảng 15 ngày sau khi họ gửi khoản trợ cấp cho quý vị, để quý vị biết cần làm gì nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề nào, kèm thông tin liên lạc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Nếu quý vị nhận được một số phúc lợi an sinh xã hội, hưu trí, khuyết tật, người sống sót, hưu trí ngành đường sắt hoặc cựu chiến binh thì quý vị có thể tự động đủ điều kiện nhận trợ cấp. Tìm hiểu thêm để xem khoản viện trợ này có áp dụng với quý vị không.

Hầu hết mọi người sẽ không cần làm gì và IRS sẽ tự động gửi khoản viện trợ cho quý vị. Đối với một số người đủ điều kiện nhận, đầu tiên IRS sẽ cần quý vị cung cấp thêm thông tin trước khi có thể gửi tiền cho quý vị. Quý vị sẽ cung cấp thêm thông tin thông qua một trong hai cổng thông tin khác nhau của IRS. Điều quan trọng là quý vị cung cấp thông tin này qua đúng cổng thông tin của IRS để IRS có thể nhanh chóng xử lý thông tin của quý vị.

 • Nếu quý vị đã nộp thuế năm 2018 hoặc 2019, hãy truy cập cổng thông tin “Nhận Khoản Viện Trợ của Tôi” của IRS để kiểm tra tình trạng trợ cấp của quý vị. Cổng thông tin này sẽ cho quý vị biết khoản viện trợ của quý vị đã được xử lý hay chưa và cho quý vị biết IRS có cần bổ sung thêm thông tin trước khi gửi cho quý vị hay không.
  • Nếu khoản viện trợ của quý vị đã được xử lý thì IRS không cần thêm bất kỳ thông tin nào từ quý vị tại thời điểm này.
  • Nếu quý vị nộp thêm thuế khi nộp tờ khai thuế thì có thể IRS không có thông tin về tài khoản ngân hàng của quý vị để gửi trực tiếp khoản viện trợ cho quý vị. Quý vị có thể cung cấp thông tin đó trực tiếp trên cổng thông tin để họ có thể nhanh chóng xử lý thông tin này và gửi cho quý vị. Nếu IRS không có thông tin gửi tiền trực tiếp của quý vị và quý vị không cung cấp thông tin này, khoản viện trợ của quý vị sẽ được gửi cho quý vị dưới dạng séc/ngân phiếu tới địa chỉ họ có trong hồ sơ.
 • Nếu quý vị vẫn cần nộp thuế năm 2018 hoặc 2019 nhưng chưa nộp, quý vị cần nộp thuế trước khi IRS có thể gửi khoản viện trợ cho quý vị.
 • Nếu quý vị không thường nộp thuế thu nhập hạn chế khiến quý vị không cần nộp thuế, quý vị vẫn cần gửi thông tin cho IRS trước tiên để họ có thể gửi khoản trợ cấp cho quý vị. Quý vị có thể thực hiện điều này bằng cách:

Nếu quý vị đang nhận một số phúc lợi an sinh xã hội, hưu trí, khuyết tật, người sống sót, hưu trí ngành đường sắt hoặc cựu chiến binh, khoản viện trợ của quý vị sẽ được phân phối theo cách thức giống như các phúc lợi của quý vị. Tìm hiểu thêm để xem khoản viện trợ này có áp dụng với quý vị không.

Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc dưới hình thức séc/ngân phiếu hay thẻ ghi nợ trả trước qua đường bưu điện.

Nếu quý vị được hoàn thuế

Nếu quý vị được hoàn thuế thông qua hình thức tiền gửi trực tiếp theo tờ khai thuế mới nhất (2019 hoặc 2018) thì IRS đã có thông tin tài khoản ngân hàng của quý vị trong hồ sơ và họ sẽ gửi Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế trực tiếp vào tài khoản đó.

Nếu quý vị nợ thuế

Nếu quý vị nộp thuế theo tờ khai thuế mới nhất (2019 hoặc 2018), quý vị sẽ nhận được séc/ngân phiếu hoặc thẻ ghi nợ trả trước theo địa chỉ IRS có trong hồ sơ.

Quý vị có thể kiểm tra trạng thái của Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế của mình bằng công cụ Nhận Khoản Viện Trợ của Tôi  do IRS cung cấp.

Nếu quý vị đã cung cấp thông tin qua cổng thông tin dành cho người không nộp thuế của IRS

Nếu quý vị đã cung cấp thông tin cá nhân cho IRS thông qua cổng thông tin dành cho người không nộp thuế , khoản viện trợ của quý vị sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hay liên minh tín dụng (credit union) hoặc thẻ trả trước mà quý vị đã cung cấp khi gửi thông tin của mình. Nếu quý vị không cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của mình, séc/ngân phiếu sẽ được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ quý vị cung cấp.

Cho dù quý vị nhận khoản viện trợ của mình theo hình thức nào, IRS đều sẽ gửi thư cho quý vị qua đường bưu điện –tới địa chỉ mới nhất mà họ có trong hồ sơ – khoảng 15 ngày sau khi họ gửi khoản viện trợ cho quý vị, để quý vị biết cần làm gì nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề nào, bao gồm cả việc quý vị chưa nhận được khoản viện trợ.

Nếu quý vị đang nhận một số phúc lợi an sinh xã hội, hưu trí, khuyết tật, người sống sót, hưu trí ngành đường sắt hoặc cựu chiến binh, khoản viện trợ của quý vị sẽ được phân phối theo cách thức giống như các phúc lợi của quý vị. Tìm hiểu thêm để xem khoản viện trợ này có áp dụng với quý vị không.

Nếu quý vị đã nộp thuế cho năm 2018 hoặc 2019 và còn nợ thuế khi nộp thuế, quý vị sẽ nhận được séc/ngân phiếu hoặc thẻ ghi nợ trả trước trong thư gửi qua đường bưu điện. Nếu quý vị đã nộp thuế nhưng được hoàn thuế qua hình thức gửi trực tiếp, quý vị sẽ được hoàn thuế vào cùng tài khoản và không được cập nhật thông tin này tại thời điểm này.

Nếu quý vị không thường nộp thuế và cung cấp thông tin cho IRS thông qua cổng thông tin dành cho người không nộp thuế của họ, quý vị có thể cung cấp thông tin tài khoản trực tiếp trên cổng thông tin để nhận tiền trực tiếp.

Nếu quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và muốn nhận khoản viện trợ vào thẻ trả trước riêng của mình, hãy nhập số tài khoản và số định tuyến gửi tiền trực tiếp của thẻ ngay trên cổng thông tin. Kiểm tra trực tuyến tài khoản của quý vị hoặc gọi tới nhà cung cấp thẻ để tìm hiểu xem tài khoản trả trước của quý vị có đủ điều kiện nhận tiền gửi trực tiếp hay không, đây là cách nhanh nhất để nhận khoản viện trợ.

Nếu quý vị được hoàn thuế thông qua hình thức tiền gửi trực tiếp theo tờ khai thuế mới nhất (năm 2019 hoặc 2018) của quý vị, IRS sẽ gửi tiền trực tiếp vào tài khoản này và sẽ không cần địa chỉ cập nhật của quý vị. Nếu quý vị chưa nộp thuế năm 2019, IRS sẽ nhận địa chỉ cập nhật của quý vị thông qua tờ khai thuế của quý vị. IRS khuyến khích mọi người cung cấp thông tin qua phương thức điện tử vì họ không thể xử lý các yêu cầu khác về thay đổi địa chỉ tại thời điểm này do đại dịch.

Có. IRS đề nghị bất kỳ người nào có nghĩa vụ nộp thuế mà vẫn chưa nộp thuế cho năm 2018 hoặc 2019 phải nộp thuế càng sớm càng tốt để nhận Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế. Khi quý vị nộp thuế, hãy gộp cả thông tin gửi tiền trực tiếp của quý vị trong tờ khai thuế để IRS có thể nhanh chóng gửi khoản viện trợ cho quý vị.

Nếu cần nộp tờ khai thuế, quý vị có thể được hưởng các tùy chọn miễn phí hoặc chi phí thấp để nộp tờ khai. Nếu quý vị nhờ người khác nộp hộ tờ khai, điều quan trọng là quý vị hãy chọn một người giúp khai thuế có uy tín để nộp tờ khai thuế với thông tin chính xác. Nếu xảy ra sai sót, quý vị có thể phải chịu thêm chi phí và gặp rắc rối khác sau này.

Nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh năm 2019 của quý vị thấp hơn $69.000, quý vị có thể tìm một hoặc nhiều công cụ trực tuyến để nộp thuế miễn phí . Xem xét đề xuất của từng công ty để đảm bảo quý vị đủ điều kiện nộp thuế liên bang miễn phí. Một vài công ty cho phép nộp thuế tiểu bang miễn phí nhưng các công ty khác có thể tính phí.

Hãy nhớ rằng IRS đã gia hạn thời hạn nộp thuế cho năm 2019 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020. Nếu quý vị ngại phải gặp trực tiếp chuyên gia thuế hoặc tổ chức cộng đồng địa phương để được giúp nộp thuế, IRS cho biết Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế sẽ được cung cấp cho đến hết năm 2020.

Có, nhưng quý vị sẽ phải truy cập IRS.gov và sau đó nhấp vào “Non-Filers: Enter Payment Info Here. (Người Không Nộp Thuế: Nhập Thông Tin Thanh Toán Tại Đây.)” Nếu quý vị không nộp thuế cho năm 2018 hoặc 2019, cổng thông tin trên web này cho phép quý vị gửi thông tin cá nhân cơ bản cho IRS để có thể nhận các khoản viện trợ. Để nhanh chóng nhận khoản viện trợ, quý vị hãy nhập thông tin tài khoản ngân hàng hay liên minh tín dụng (credit union) hoặc thẻ trả trước của quý vị.

Công cụ này sẽ yêu cầu quý vị cung cấp những thông tin cơ bản sau đây để kiểm tra tư cách đủ điều kiện của quý vị, tính toán và gửi Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế:

 • Họ tên và số An Sinh Xã Hội, bao gồm cả của vợ/chồng và người phụ thuộc
 • Địa chỉ nhận thư
 • Loại tài khoản ngân hàng, số tài khoản và số định tuyến

Nếu quý vị nhận được một số phúc lợi an sinh xã hội, hưu trí, khuyết tật, người sống sót, hưu trí ngành đường sắt hoặc cựu chiến binh thì quý vị có thể tự động đủ điều kiện nhận viện trợ. Tìm hiểu thêm để xem khoản viện trợ này có áp dụng với quý vị không.

Trong hầu hết mọi trường hợp, một người chỉ đủ điều kiện nhận Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế nếu họ có số An Sinh Xã Hội (SSN).

Có trường hợp ngoại lệ là nếu quý vị đang tham gia quân ngũ và có tờ khai thuế chung với vợ/chồng. Vợ/chồng của quý vị không cần có SSN để quý vị nhận Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế.

Một trường hợp ngoại lệ khác là quý vị có con phụ thuộc dưới 17 tuổi, con được nhận nuôi và có “Số Định Danh Người Nộp Thuế Nhận Nuôi” (ATIN), khi đó quý vị sẽ nhận được $500 trợ cấp nuôi con.

Người thụ hưởng Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế sẽ nhận được khoản viện trợ này theo cùng cách thức họ nhận các phúc lợi hàng tháng hoặc tờ khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018.

 • Nếu người thụ hưởng không nộp thuế năm 2019 hoặc 2018, họ sẽ nhận được khoản viện trợ EIP theo cùng cách thức họ nhận các khoản trợ cấp An Sinh Xã Hội hoặc SSI hàng tháng. Cách thức này có thể là tiền gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ Direct Express của họ hoặc séc/ngân phiếu gửi qua đường bưu điện.
 • Nếu người thụ hưởng đã nộp thuế cho năm 2019 hoặc 2018, khoản viện trợ sẽ được gửi vào chính tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ nhận tiền hoàn thuế mới nhất hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ ghi trên tờ khai thuế mới nhất của người thụ hưởng.

Thảo luận về Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế với người thụ hưởng

Người đại diện nhận trợ cấp chỉ có trách nhiệm quản lý các phúc lợi An Sinh Xã Hội hoặc SSI. Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế không phải là phúc lợi SSA và thuộc về người thụ hưởng. Hãy thảo luận về khoản viện trợ với người thụ hưởng và nếu họ yêu cầu nhận số tiền đó thì quý vị có nghĩa vụ phải giao số tiền đó cho họ.

Đọc thêm hướng dẫn dành cho người đại diện nhận trợ cấp từ Sở An Sinh Xã Hội

Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế không ảnh hưởng đến tư cách đủ điều kiện nhận các phúc lợi kiểm chứng bằng thu nhập

Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế là một khoản tín dụng thuế. Điều đó có nghĩa là khoản viện trợ này sẽ không được tính là thu nhập và sẽ không ảnh hưởng đến tư cách đủ điều kiện của người thụ hưởng để nhận các phúc lợi kiểm chứng bằng thu nhập. Chỉ cần được chi tiêu hết trong vòng 12 tháng kể từ ngày được nhận, khoản viện trợ này cũng sẽ không được tính vào giới hạn nguồn thu nhập để nhận các phúc lợi Medicaid, Chương Trình Tiết Kiệm Medicare, SSI, Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) hoặc Nhà Ở Công Cộng.

Viện dưỡng lão và nơi ở tập thể có dịch vụ điều dưỡng không thể nhận Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế trong 12 tháng đầu

Vì khoản trợ cấp này không đủ điều kiện trở thành nguồn thu nhập cho mục đích nhận phúc lợi Medicaid cho đến 12 tháng sau khi nhận lần đầu nên các viện dưỡng lão và nơi ở tập thể có dịch vụ điều dưỡng không được yêu cầu người cư trú ký văn bản nhượng lại khoản trợ cấp của họ cho đến khi kết thúc thời hạn này. Nếu quý vị cho rằng viện dưỡng hay nơi ở tập thể có dịch vụ điều dưỡng nào đó đã lấy khoản viện trợ này một cách không chính đáng từ quý vị hoặc người thân của quý vị, hãy nộp đơn khiếu nại lên giám đốc sở tư pháp tiểu bang của quý vị .

Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế của quý vị sẽ không bị bù trừ hay sai áp của liên bang vì tiền vay cho sinh viên hoặc nợ thuế không trả đúng hạn. Tuy nhiên, các khoản viện trợ vẫn có thể bị sai áp nếu quý vị thiếu tiền cấp dưỡng nuôi con.

Các khoản viện trợ cũng có thể bị chính quyền Tiểu Bang hoặc địa phương sai áp và cũng có thể bị sai áp theo lệnh của tòa án.

Đúng, đây là hành vi lừa đảo. Khi Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế được phân phát, nguy cơ lừa đảo sẽ tăng lên. Điều quan trọng là phải cảnh giác và nhận biết được các thư từ không mong muốn, yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân hoặc riêng tư – qua thư gửi đường bưu điện, email, điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hoặc trang web – mà:

 • Yêu cầu quý vị xác nhận thông tin số SSN, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của quý vị
 • Đề xuất quý vị có thể nhận khoản viện trợ nhanh hơn nếu họ điền thông tin thay mặt cho quý vị hoặc nếu quý vị ký văn bản nhượng séc/ngân phiếu lại cho họ
 • Gửi cho quý vị một tờ séc/ngân phiếu giả, có lẽ là với số tiền lẻ, rồi sau đó yêu cầu quý vị gọi tới một số điện thoại nào đó hoặc xác nhận thông tin trực tuyến để đổi séc lấy tiền mặt

Hãy chú ý rằng những kẻ lừa đảo cũng có thể mạo danh tên và số điện thoại của cơ quan chính phủ trên ID người dùng. Điều quan trọng quý vị cần nhớ rằng Sở Thuế Vụ (IRS) sẽ không yêu cầu quý vị cung cấp thông tin nhân hoặc đe dọa gây ảnh hưởng không tốt đến các phúc lợi của quý vị qua điện thoại, email, tin nhắn hoặc mạng hội.

Nếu quý vị nhận được email, tin nhắn văn bản hay tin nhắn qua mạng xã hội không mong muốn, trông giống như từ IRS hoặc một tổ chức liên kết với IRS, như Hệ Thống Nộp Thuế Liên Bang Điện Tử của Bộ Ngân Khố, hãy thông báo cho IRS theo địa chỉ phishing@irs.gov. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động lừa đảo liên quan đến đại dịch coronavirus.

Xem trang web của IRS để xem thêm thông tin về Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế .

Tìm hiểu thêm thông tin về đại dịch COVID-19 từ Cục Bảo Vệ Tài Chính cho Người Tiêu Dùng (CFPB)

Chúng tôi đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình thay đổi nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ đăng tải toàn bộ thông tin liên quan đến đại dịch COVID-19 và các bài viết blog lên trang nguồn thông tin của chúng tôi. Thông tin được coi là chính xác vào ngày đăng blog.

Hãy truy cập trang nguồn thông tin về đại dịch COVID-19 của chúng tôi

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .