Skip to main content

Pagpaplano para sa mga kalagayan ng iyong pananalapi para sa hinaharap na walang katiyakan

Mabilis na binago ng coronavirus ang mga kalagayang pampinansyal ng maraming tao. Mayroong mga hakbang na maaari mong gawin kung biglang nabawasan ang iyong kita. Ngunit nakapagtalaga ka na ba o ang iyong mga mahal sa buhay ng mga plano kung ang isa sa inyo ay hindi na kayang pangasiwaan ang iyong mga kalagayang pampinansyal? Narito ang ilang bagay na makakatulong sa iyong masagot ang tanong na iyon.

Sino ang nangangasiwa sa mga kalagayang pampinansyal sa iyong pamilya?

Kung ikaw ang tagapamahala ng pera sa iyong sambahayan, magagawa ng iyong katuwang na mapangasiwaan ang badyet at mga bills nang wala ang iyong gabay? Kung hindi mo karaniwang pinangangasiwaan ang mga kalagayang pampinansyal, malalaman mo ba kung saan magsisimula? Mayroon kaming anim na katanungang masasagot mo at ng iyong asawa nang magkasama. Ang paraan ng iyong pagsagot sa mga katanungann ay magpapakita kung gaano kahanda ang bawat isa sa inyo pagdating sa pangangasiwa sa mga kalagayang pampinansyal ng pamilya. Ang iyong mga sagot ay magbibigay rin sa iyo ng isang checklist ng impormasyong ibabahagi kung ang isa sa inyo ay hindi nakapasa sa pagsusulit.

Subaybayan ang iyong mga birtwal na asset

Bilang karagdagan sa mga pisikal na asset, naiipon mo rin ang mga digital na asset –mga bagay na may halaga o kabuluhan na nalikha kapag ikaw ay naka-online o nasa isa sa inyong mga device. Kapag naghahanda para sa inyong kinabukasan, maaaring gustuhin ninyong maglipat, magbahagi, o gawing makukuha ang inyong mga digital na asset ng ibang tao. Mayroon kaming mga tips upang lumikha ng isang plano para sa iyong mga birtwal na pag-aari.

Magtakda na ngayon ng tulong, nang sa gayon ay handa na ito kung kailangan mo ito

Ang pagpili ng isang taong mapagkakatiwalaan ngayon upang matulungan kang mapangasiwaan ang iyong mga kalagayang pampinansyal kung hindi mo na magagawa ito-pansamantala man o sa pangmatagalang panahon – ay maaaring maging isang mabuting ideya. Marahil ay pipiliin mo ang iyong asawa dahil mayroon kayong isang joint banking account. Marahil ay pipiliin mo ang isa pang miyembro ng iyong pamilya o kaibigan. Sinuman ang piliin mo, narito ang ilang opsyon para sa pangangalagang pampinansyal na maaari mong talakayin sa kanila nang maaga.

Tulungang magplano ang iyong mga mahal sa buhay

Maaari ka ring malapitan upang tulungan ang iba, gaya ng isang magulang o matandang kamag-anak. Ang aming magkasamang pagpapayo kasama ang Securities and Exchange Commission (Komisyon ng Panagot at Palitan) ay isang mapapakinabangang tool dahil makakatulong ito sa iyong gabayan sila sa mga paraan upang maging handa. Binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa kanila tungkol sa maagang pagpaplano bago pa maging huli ang lahat. Mayroon din itong mabubuting tips sa kung paano mapapangasiwaan ang kanilang pera kapag dumating na ang oras.

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .