Skip to main content

Trợ giúp dành cho các doanh nghiệp nhỏ trong đại dịch COVID-19

Quốc hội đã thông qua Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (CARES) trong đại dịch coronavirus để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19. Đạo luật bao gồm Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) (tiếng Anh) được thiết kế nhằm cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ để họ có thể tiếp tục tra lương cho nhân viên.

Small Business Administration (SBA) (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ) thực hiện PPP được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ (tiếng Anh). Nếu các doanh nghiệp nhỏ đáp ứng các tiêu chuẩn về quy mô của chương trình, họ sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Các doanh nghiệp bao gồm:

  • Các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện
  • Tổ chức cựu chiến binh
  • Các doanh nghiệp thuộc bộ lạc được mô tả trong Đạo luật Doanh nghiệp Nhỏ
  • Các cá nhân tự làm chủ hoặc là nhà thầu độc lập

Chương trình Bảo vệ Tiền lương và các tổ chức cho vay

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ sẽ ủy quyền cho các tổ chức cho vay được SBA chứng nhận xử lý các đơn đăng ký từ các doanh nghiệp nhỏ theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương. Ngoài các tổ chức cho vay được SBA chứng nhận, các tổ chức nhận tiền gửi được liên bang bảo đảm, các hiệp hội tín dụng cũng như các tổ chức Hệ thống Tín dụng Nông nghiệp có thể đăng ký để được chấp thuận làm tổ chức cho vay trong chương trình này.

Nguồn lực bổ sung cho các doanh nghiệp nhỏ và nhân viên của họ

CFPB hiện cung cấp cho người tiêu dùng thông tin và tài nguyên cập nhật để bảo vệ và quản lý tài chính của họ trong thời gian khó khăn này(tiếng Anh). Ngoài ra, CFPB cung cấp công cụ giáo dục và thông tin tài chính cho người tiêu dùng(tiếng Anh).

Tìm hiểu thêm thông tin về COVID-19 từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB)

Chúng tôi hiện đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến dịch COVID-19 lên trang tài liệu của chúng tôi. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang tài liệu về dịch COVID-19 của chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .