Skip to main content

Blog

Category
Date range
15 filtered results
Published

Tầm quan trọng của quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng với khoản vay dành cho các doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số và phụ nữ làm chủ

Cục có trách nhiệm giải quyết tình trạng phân biệt đối xử trong hoạt động cho vay, bao gồm việc cho các doanh nghiệp do phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ vay, áp dụng cho khoản vay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Đối Phó Vi-rút Corona (CARES).

Category: Info for consumers |
Published

Các công cụ hỗ trợ hữu ích khi quý vị không có khả năng thanh toán các hóa đơn

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn, chúng tôi có các công cụ giúp quý vị kiểm soát tài chính của mình và đưa ra quyết định khó khăn về việc ưu tiên các hóa đơn khi quý vị phải đối phó với tác động tài chính của đại dịch coronavirus.

Published

Hướng dẫn về gói viện trợ kích thích kinh tế COVID-19

Phần lớn người Mỹ sẽ bắt đầu được hưởng một số khoản viện trợ tài chính vào tháng 4 thông qua Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế (còn được gọi là khoản tiền kích thích kinh tế) ban hành bởi Sở Thuế Vụ (IRS). Chúng tôi đã tiến hành chia nhỏ thành các câu hỏi phổ biến nhất về các khoản viện trợ này.