Skip to main content

Quý vị lo lắng về các khoản vay thế chấp? Nhận trợ giúp mà quý vị có quyền hưởng.

Trong bối cảnh đại dịch vi-rút corona, hàng triệu chủ nhà khó có thể trả các khoản vay thế chấp của họ. Nếu như quý vị gặp tình cảnh tương tự, quý vị có thể yêu cầu nhận trợ giúp theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES)

Trao đổi với dịch vụ vay thế chấp của quý vị

Dịch vụ vay thế chấp của quý vị là công ty mà quý vị trả khoản vay thế chấp của quý vị hàng tháng. Gọi cho dịch vụ vay thế chấp của quý vị theo số trên bảng sao kê của quý vị. Hoặc nếu quý vị chưa trả và dịch vụ vay thế chấp của quý vị sẽ gọi điện cho quý vị—hãy nghe máy. Hãy cho dịch vụ vay thế chấp của quý vị biết tại sao quý vị không thể trả hàng tháng và yêu cầu dịch vụ vay thế chấp của quý vị trợ giúp để tránh bị tịch thu nhà/đất thế chấp.

Nhận trợ giúp chuyên môn từ một cố vấn viên

Để được trợ giúp trao đổi với dịch vụ vay thế chấp của quý vị hoặc hiểu các lựa chọn của quý vị, vui lòng liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development, HUD) phê chuẩn trong khu vực của quý vị. Các cố vấn viên có thể lập kế hoạch thực hiện riêng và giúp quý vị làm việc với dịch vụ vay thế chấp của quý vị hoàn toàn miễn phí.

Truy cập consumerfinance.gov/mortgagehelp hoặc gọi Cục Bảo Vệ Tài Chính cho Người Tiêu Dùng (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) theo số (855) 411-CFPB (2372) để tìm một cố vấn viên về nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) phê chuẩn.

Tránh xa những chiêu trò lừa đảo

Những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng những chủ nhà gặp rắc rối bằng cách tính nhiều tiền—thậm chí hàng nghìn đô-la—cho những lời hứa hẹn giúp đỡ dối trá. Quý vị không nên trả cho bất cứ ai để giúp quý vị tránh khỏi bị tịch thu nhà/đất thế chấp. Sự trợ giúp mà quý vị cần có thể được cung cấp miễn phí cho quý vị từ dịch vụ vay thế chấp hoặc thông qua cơ quan tư vấn nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) phê chuẩn.

Federal Coronavirus resources

White House Coronavirus Task Force

Information about COVID-19 from the White House Coronavirus Task Force in conjunction with CDC, HHS, and other agency stakeholders.
Visit coronavirus.gov

USAGov

Information on what the U.S. Government is doing in response to COVID-19.
Visit usa.gov (English)
Visit usa.gov (Spanish)