Skip to main content

Yêu cầu viện trợ thế chấp hoặc hoãn trả nợ

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | 한국어 | Tagalog

Để yêu cầu hoãn trả nợ theo Đạo luật CARES, quý vị sẽ cần liên lạc với bên cung cấp dịch vụ cho vay. Để bảo đảm quý vị sẵn sàng cho cuộc trò chuyện đó, chúng tôi có một vài thông tin để giúp quý vị chuẩn bị.

Gọi điện cho bên cung cấp dịch vụ cho vay

Đối với người sở hữu nhà có khoản vay thế chấp được hỗ trợ theo Đạo luật CARES, quý vị chỉ cần giải thích rằng quý vị đang gặp khó khăn tài chính liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến đại dịch.

Bên cung cấp dịch vụ cho vay có thể có các bản hội thoại viết sẵn để trò chuyện với quý vị. Quý vị có thể xem bản hội thoại từ Fannie Mae Freddie Mac , để dự đoán trước hướng đi của cuộc trò chuyện.

Quý vị có thể phải đợi điện thoại một chút để nói chuyện với bên cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp vì có rất nhiều người cũng có nhu cầu như quý vị.

Hãy chuẩn bị với những câu hỏi mà quý vị muốn hỏi sau đây. Xem trang web của bên cung cấp dịch vụ cho vay trước khi gọi để xem liệu có danh sách thông tin mà quý vị có thể cần hay không hay liệu quý vị có thể đăng ký trực tuyến không.

Chuẩn bị sẵn thông tin về số tài khoản.

Đặt những câu hỏi sau

  • Anh/chị sẽ sử dụng những yêu cầu nào để xác định tư cách hoãn trả nợ của tôi?
  • Tôi có những quyền gì nếu không đồng ý với quyết định của anh/chị?
  • Có các lựa chọn nào để giúp tôi tạm hoãn hay tạm giảm các khoản tiền để trả nợ của mình?
  • Tình trạng của tôi có được điều chỉnh nợ, hoãn trả nợ hay hưởng các lựa chọn khác không? Các khoản phí liên quan đến mỗi lựa chọn là gì?
  • Khi nào anh/chị miễn phí trả chậm đối với tài khoản thế chấp của tôi?
  • Các lựa chọn chi trả vào cuối kỳ hoãn trả nợ của tôi là gì?
  • Tôi có phải chịu lãi suất cho các khoản nợ thế chấp chưa trả trong khi được hoãn trả nợ không?

Hãy ghi chép lại thông tin

Sau khi quý vị đã nhận được quyền hoãn trả nợ hay lựa chọn viện trợ thế chấp khác, hãy yêu cầu bên cung cấp dịch vụ cho vay cung cấp văn bản xác nhận chi tiết thỏa thuận hoãn trả nợ và chắc chắn rằng quý vị hiểu rõ về các điều khoản.

Quý vị cần làm gì tiếp theo

Sau khi nhận viện trợ thế chấp, có một số điều mà quý vị nên tiếp tục làm để bảo vệ bản thân. Xem các bước sau khi nhận viện trợ thế chấp.