Skip to main content
Trợ giúp sẵn có cho người thuê
Lệnh cấm của CDC đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, nhưng vẫn còn sự trợ giúp. Xin tiền hỗ trợ để trang trải tiền thuê nhà và các tiện ích ngay hôm nay.

Các biện pháp bảo vệ người thuê sống trong nhà ở được liên bang trợ cấp

Nếu quý vị sống trong một tòa nhà có năm căn hộ trở lên, hoặc quý vị nhận được phiếu hỗ trợ dựa trên người thuê HUD, quý vị có thể được hưởng nhiều biện pháp bảo vệ từ liên bang hơn.

Quý vị có thể có quyền được thông báo trước 30 ngày

Quý vị được bảo vệ như thế nào:

Quý vị có quyền nhận được thông báo trước 30 ngày theo Đạo luật CARES trước khi chủ nhà của quý vị có thể yêu cầu quý vị rời đi hoặc nộp đơn trục xuất. Điều này có nghĩa là quý vị có thể có thêm thời gian để tìm hỗ trợ cho thuê hoặc tư vấn pháp lý trước khi chủ nhà của quý vị bắt đầu trục xuất.

Điều này áp dụng nếu:

 1. Quý vị hoặc chủ nhà của quý vị nhận được trợ cấp liên bang hoặc
 2. Quý vị sống trong một tòa nhà có 5 căn hộ trở lên và tòa nhà của quý vị có một khoản thế chấp được liên bang bảo hiểm

Quý vị có thể được bảo vệ khỏi bị trục xuất và các khoản phí trả chậm

Quý vị được bảo vệ như thế nào:

Chủ nhà của quý vị không được phép:

 • Bắt đầu trục xuất hoặc đuổi quý vị vì quý vị chưa trả tiền thuê nhà hoặc phí trả chậm
 • Tính phí trễ hạn hoặc các khoản phạt khác nếu thanh toán tiền thuê nhà muộn, hoặc
 • Yêu cầu quý vị trả tất cả số tiền thuê nhà quý vị nợ một lần

Sau khi thời gian hoãn trả nợ thế chấp tạm thời kết thúc, chủ nhà phải thông báo cho quý vị ít nhất 30 ngày trước khi họ có thể bắt đầu trục xuất. Đây được gọi là thông báo yêu cầu dọn đi trước 30 ngày.

Điều này áp dụng nếu:

 1. Quý vị sống trong một tòa nhà có 5 căn hộ trở lên và
 2. Chủ nhà của quý vị đang được trợ giúp thế chấp (hoãn trả nợ tạm thời) cho một khoản vay thế chấp được bảo hiểm bởi
 • Fannie Mae và Freddie Mac (FHFA) hoặc
 • Cơ quản lý nhà ở liên bang (FHA)

Họ cũng phải cho quý vị biết về những quyền này trong khi họ đang được nhận trợ giúp thế chấp.

Quý vị có thể được bảo vệ khỏi một số khoản phí trễ hạn từ năm ngoái

Quý vị được bảo vệ như thế nào:

Hầu hết các luật bảo vệ theo Đạo luật CARES (Viện trợ Coronavirus, Cứu trợ và An ninh Kinh tế) đã hết hạn vào cuối năm 2020. Nếu quý vị sống trong nhà ở được bảo hiểm theo Đạo luật CARES:

 • Chủ nhà của quý vị không được phép tính phí trả chậm hoặc các khoản phạt khác vì quý vị đã trả tiền thuê nhà muộn, trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020, và
 • Bởi vì những khoản phí hoặc tiền phạt này không được phép, họ không thể đuổi quý vị chỉ vì quý vị không thanh toán cho họ

Chủ nhà của quý vị vẫn có thể kiện hoặc đuổi quý vị ra khỏi nhà để thu phí và tiền phạt trả muộn trước 27 tháng 3 năm 2020 hoặc sau ngày 24 tháng 7 năm 2020.

Điều này áp dụng nếu:

 1. Quý vị hoặc chủ nhà của quý vị nhận được trợ cấp liên bang hoặc
 2. Chủ nhà của quý vị đã nhận được sự trợ giúp thế chấp theo Đạo luật CARES vào năm ngoái và nhà ở của quý vị có một khoản thế chấp được bảo hiểm bởi chính phủ liên bang

Tìm hiểu xem nhà ở của quý vị có được bảo hiểm không

Quý vị có thể hỏi chủ nhà của mình xem họ có được hoãn trả nợ thế chấp tạm thời không. Hoặc quý vị có thể nói chuyện với luật sư, người có thể giúp quý vị tìm hiểu.

Liên lạc với hiệp hội luật sư tại địa phương hoặc văn phòng trợ giúp về pháp lý

Tìm hiểu xem nhà ở của quý vị có được bảo hiểm không

Các trợ cấp này bao gồm:

 • Nhà ở công cộng
 • Mục 236 hoặc 538 nhà ở dành cho nhiều hộ gia đình
 • Nhà ở dựa trên dự án Mục 8 (Section 8)
 • Phiếu lựa chọn nhà ở Mục 8 (Section 8)
 • Quỹ tài trợ McKinney-Vento giúp người vô gia cư
 • Cơ hội nhà ở cho người bị AIDS (HOPWA)
 • Tín dụng Thuế Nhà Ở cho Người Có Thu Nhập Thấp (LIHTC) cho chủ nhà
 • Mục 8 phục hồi khả năng tự sống cho người vô gia cư ở mức trung bình
 • Mục 811 nhà ở cho người khuyết tật
 • Mục 202 nhà ở cho người già
 • Nhà ở Dưới Lãi suất Thị trường (BMIR)
 • Chương trình phát triển nông thôn dành cho nhà ở cho nhiều hộ gia đình, tài trợ hoặc phiếu voucher

Nếu quý vị không chắc chắn:

Các cơ quan này bao gồm:

 • Fannie Mae và Freddie Mac (FHFA)
 • Cơ quản lý nhà ở liên bang (FHA)
 • Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), và
 • Hội đồng cựu chiến binh (VA)

Sử dụng các công cụ này để tìm hiểu.

Để tìm hiểu xem HUD có bảo đảm thế chấp cho tòa nhà của quý vị hay không:

Để tìm hiểu xem Fannie Mae hoặc Freddie Mac (FHFA) có bảo đảm thế chấp cho tòa nhà của quý vị hay không:

Hỗ trợ về pháp lý

Nếu chủ nhà hăm dọa đuổi quý vị ra khỏi nhà hoặc quý vị cần giúp đỡ để hiểu thêm về các quyền lợi của mình, hãy nói chuyện với luật sư. Quý vị có thể đủ điều kiện để được giúp đỡ về pháp lý miễn phí dựa trên thu nhập của quý vị.

Liên lạc với hiệp hội luật sư tại địa phương hoặc văn phòng trợ giúp về pháp lý

Trợ giúp khác liên quan đến việc trục xuất

Phải làm gì nếu quý vị lo lắng về việc bị trục xuất ra khỏi nhà

Chúng tôi có thông tin để giúp quý vị hiểu các quyền của mình, dựa trên tình hình hiện tại của quý vị.

Nhận trợ giúp về tiền thuê nhà và các tiện ích

Quý vị có thể nộp đơn cho các tổ chức tiểu bang hoặc địa phương để xin tiền hỗ trợ từ liên bang trang trải cho tiền thuê nhà, tiện ích và các chi phí nhà ở khác.