Skip to main content

Tìm hiểu về các lựa chọn viện trợ thế chấp

Một bộ luật liên bang mới đã đưa ra 2 điều khoản bảo vệ cho người sở hữu nhà có khoản vay thế chấp được tài trợ bởi các Tổ chức được Chính phủ Tài trợ (GSE). Tìm hiểu thêm về những lựa chọn này và liệu chúng có phù hợp với hoàn cảnh của quý vị hay không.

Nếu quý vị không có khoản vay thế chấp được GSE hay liên bang bảo lãnh, quý vị vẫn có thể có các lựa chọn viện trợ thông qua bên cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp của mình hay tiểu bang. Tìm hiểu xem ai là người sở hữu hay cung cấp khoản vay thế chấp cho quý vị.

Đạo luật CARES hỗ trợ tất cả khoản vay thế chấp được GSE hay liên bang tài trợ

Theo Đạo luật Viện trợ, Cứu tế và Bảo đảm Kinh tế trước Vi-rút Corona (CARES), có hai đạo luật bảo vệ cho người sở hữu nhà có khoản vay thế chấp được liên bang hay GSE tài trợ.

  • Đầu tiên, bên cho vay hoặc bên cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị không thể tịch biên tài sản của quý vị để thế nợ trong 60 ngày sau ngày 18/3/2020. Cụ thể, Đạo luật CARES nghiêm cấm bên cho vay hoặc bên cung cấp dịch vụ cho vay bắt đầu quy trình tịch biên tài sản tư pháp hay phi tư pháp với quý vị, hay hoàn thành việc bán tài sản thế chấp hay phán quyết tịch biên trong thời gian này.
  • Thứ hai, nếu quý vị gặp khó khăn tài chính do đại dịch vi-rút corona, quý vị có quyền yêu cầu hoãn trả nợ tối đa 180 ngày. Quý vị cũng có quyền yêu cầu gia hạn thêm 180 ngày nữa. Quý vị phải liên lạc với bên cung cấp dịch vụ cho vay để yêu cầu hoãn trả nợ. Quý vị sẽ không phải trả khoản phụ phí, phí phạt hay lãi suất tăng thêm nào (ngoài khoản tiền cần trả theo lịch trình). Quý vị không cần nộp thêm tài liệu để chứng minh tư cách hội đủ điều kiện ngoại trừ khiếu nại về khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch.

Hoãn trả nợ thế chấp

Hoãn trả nợ là khi bên cho vay hoặc bên cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp của quý vị cho phép quý vị tạm dừng (hoãn) hay giảm tiền trả nợ thế chấp cho quý vị trong một khoảng thời gian nhất định trong khi quý vị nỗ lực khôi phục tình trạng tài chính của mình.

Đạo luật CARES cung cấp cho nhiều người có nhà quyền tạm dừng tất cả việc chi trả khoản vay thế chấp trong một khoảng thời gian.

Hoãn trả nợ không có nghĩa là khoản nợ của quý vị được xóa hay miễn. Quý vị vẫn phải trả lại tất cả khoản nợ được giảm hay chưa trả trong tương lai, mà trong hầu hết trường hợp, sẽ được trả từ từ. Vào cuối thời hạn hoãn trả nợ, bên cung cấp dịch vụ cho vay sẽ liên lạc với quý vị về cách chi trả cho các khoản nợ còn thiếu. Có thể có nhiều chương trình khác nhau cho quý vị.

Hãy bảo đảm quý vị hiểu cách hoàn trả khoản nợ được hoãn. Có thể có các chương trình hoặc lựa chọn hoãn trả nợ khác nhau, tùy theo loại vay nợ của quý vị.

Ví dụ, nếu quý vị có khoản vay Fannie Mae, Freddie Mac, FHA, VA hay USDA, quý vị sẽ không phải trả tất cả số tiền được tạm hoãn trong một lần - trừ khi quý vị có khả năng làm như vậy.

Nếu thu nhập của quý vị được khôi phục trước khi kết thúc giai đoạn hoãn trả nợ, hãy liên lạc với bên cung cấp dịch vụ cho vay và tiếp tục trả ngay khi quý vị có thể để làm giảm trách nhiệm chi trả trong tương lai.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm

Nếu quý vị hội đủ điều kiện được hoãn trả nợ, hướng dẫn của chúng tôi sẽ giúp quý vị đưa ra quyết định tốt nhất dựa trên hoàn cảnh của quý vị.

Tạm dừng hoãn trả nợ hay dừng tịch biên tài sản để thế nợ

Tịch biên tài sản để thế nợ là khi bên cho vay lấy lại tài sản sau khi người sở hữu nhà không thể thực hiện những khoản chi trả bắt buộc để trả nợ thế chấp.

Quy trình tịch biên tài sản để thế nợ khác nhau tùy theo từng tiểu bang. Theo luật liên bang, bên cung cấp dịch vụ cho vay không thể bắt đầu quy trình tịch biên tài sản để thế nợ tại tiểu bang cho đến khi khoản vay của quý vị trễ hạn hơn 120 ngày. Có thể có các ngoại lệ tùy theo chương trình giảm nhẹ tổn thất hoặc hoãn trả nợ của quý vị.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm

Bên cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị có thể làm việc với quý vị để tránh tịch biên tài sản để thế nợ.

(Homeowner’s Guide to Success) giải thích về luật liên bang và những điều cần làm nếu quý vị không thể trả nợ thế chấp.

Quý vị cần làm gì tiếp theo

Quý vị phải xác định ai là người sở hữu hay tài trợ khoản vay thế chấp của quý vị để xem quý vị có phù hợp với lựa chọn viện trợ thế chấp nào không.

Tìm hiểu xem quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng loại viện trợ thế chấp nào