Skip to main content

Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19: Điều cần biết và điều cần làm

Nhiều chủ nhà đang gặp khó khăn khi trả các khoản vay thế chấp do đại dịch vi-rút corona. Sau đây là thông tin hữu ích về các lựa chọn và quyền của quý vị.

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tiền bạc, quý vị không đơn độc

Luôn có sẵn trợ giúp. Đa số chủ nhà có quyền được tạm hoãn trả khoản vay thế chấp do gặp khó khăn tài chính liên quan đến vi-rút corona. Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp là khi bên dịch vụ vay thế chấp hoặc bên cho vay của quý vị cho phép quý vị tạm dừng hoặc giảm khoản tiền trả khoản vay thế chấp trong một thời gian giới hạn trong khi quý vị ổn định lại tình trạng tài chính của mình.

Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp không diễn ra tự động. Quý vị phải yêu cầu từ bên dịch vụ vay thế chấp của quý vị. Đây có thể là một bước quan trọng cần thực hiện, nhưng thực hiện ngay bây giờ có thể giúp quý vị tạm dừng các khoản chi trả của mình và tránh bị tịch thu nhà/đất.

Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp kết thúc bằng một kế hoạch chi trả, không phải trả một lần

Các chủ nhà được tạm hoãn trả khoản vay thế chấp theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) không bắt buộc phải hoàn trả các khoản tiền chưa trả của họ một lần sau khi giai đoạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp kết thúc. Quý vị có thể trao đổi với bên dịch vụ vay thế chấp của mình, hoặc bắt đầu với cố vấn viên nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development, HUD) chấp thuận, để thảo luận về kế hoạch trả nợ phù hợp với hoàn cảnh của quý vị.

Hầu hết các dịch vụ vay thế chấp phải cung cấp giai đoạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp, và vài dịch vụ khác có thể cung cấp các lựa chọn

Các biện pháp bảo vệ theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) áp dụng cho tất cả các khoản vay thế chấp do liên bang bảo đảm và được liên bang bảo trợ, bao gồm các khoản vay thế chấp Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (Federal Housing Authority, FHA), Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (Veteran Affairs, VA), Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture, USDA), Fannie Mae và Freddie Mac. Điều này bao gồm hầu hết các khoản thế chấp. Theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES), chủ nhà có các khoản vay được liên bang bảo đảm có quyền yêu cầu và nhận được thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp lên đến 180 ngày — có nghĩa là quý vị có thể tạm dừng các khoản tiền trả vay thế chấp của mình trong thời gian tối đa sáu tháng. Ngoài ra, quý vị có thể yêu cầu gia hạn thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp thêm tối đa 180 ngày, cho thời gian tổng cộng là 360 ngày.

Các khoản thế chấp không được quy định trong Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) cũng có thể cung cấp các lựa chọn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp tương tự. Nếu quý vị đang gặp khó khăn với các khoản chi trả, các dịch vụ vay thế chấp thường buộc phải trao đổi về các lựa chọn cứu trợ với quý vị, cho dù khoản vay của quý vị có được quy định theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) hay không.

Liên lạc với dịch vụ vay thế chấp của quý vị có thể dễ dàng hơn quý vị nghĩ

Trong những ngày đầu của đại dịch, các chủ nhà có báo đã gặp khó khăn khi liên lạc với các dịch vụ vay thế chấp qua điện thoại. Giờ đây, nhiều dịch vụ vay thế chấp đã tăng cường khả năng đáp ứng khách hàng. Chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị kiên nhẫn và quý vị có thể liên lạc với dịch vụ vay thế chấp của mình qua điện thoại hoặc trực tuyến. Một số dịch vụ vay thế chấp có thể có trang web để quý vị hiểu các lựa chọn của mình và yêu cầu thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp.

Các dịch vụ vay thế chấp thường không thể yêu cầu bằng chứng về tình hình khó khăn

Theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES), quý vị có thể yêu cầu thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp và nói với dịch vụ vay thế chấp của quý vị rằng quý vị đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch. Nếu quý vị có một khoản vay được liên bang bảo đảm, dịch vụ vay thế chấp không được phép yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng về tình hình khó khăn.

Quý vị không cần phải trả tiền để được trợ giúp với các lựa chọn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp

Cố vấn viên về nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) chấp thuận cung cấp dịch vụ của họ miễn phí cho những người vay yêu cầu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp. Quý vị nên tránh xa các vụ lừa đảo – đặc biệt là đề nghị trợ giúp đi kèm với phí trả trước – cho dù đề nghị này là cho khoản vay thế chấp của quý vị hay cho các dịch vụ khác, như giúp về trợ cấp thất nghiệp hoặc sửa đổi tín dụng.

Không cần phải đợi—yêu cầu trợ giúp ngay bây giờ

Đối với các khoản vay thế chấp được bảo đảm bởi một số cơ quan chính phủ, thời hạn yêu cầu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Những người khác có thể vẫn chưa xác định thời hạn hoặc có thể đã chỉ định một thời hạn sau đó. Nếu quý vị đã yêu cầu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp và cần gia hạn, tốt nhất quý vị nên đưa ra yêu cầu trước khi kết thúc năm.

Trong mọi trường hợp, thực hiện ngay khi có thể giúp quý vị kiểm soát tài chính của mình.

Federal Coronavirus resources

White House Coronavirus Task Force

Information about COVID-19 from the White House Coronavirus Task Force in conjunction with CDC, HHS, and other agency stakeholders.
Visit coronavirus.gov

USAGov

Information on what the U.S. Government is doing in response to COVID-19.
Visit usa.gov (English)
Visit usa.gov (Spanish)