Skip to main content

Trả hết khoản tiền hoãn trả nợ tạm thời

Quý vị cần lên kế hoạch khi trả hết khoản tiền hoãn trả nợ vay thế chấp tạm thời. Hãy tìm hiểu về các lựa chọn của quý vị, nhận trợ giúp từ chuyên gia và tìm ra lựa chọn phù hợp với quý vị.Tìm hiểu về các lựa chọn trả nợ của quý vị

Trước khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời kết thúc, quý vị nên liên hệ với người cung cấp dịch vụ của mình để lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. Họ sẽ làm việc với quý vị để tìm ra cách hoàn trả khoản tiền hoãn trả nợ tạm thời của quý vị.

Video này giải thích các lựa chọn phổ biến cho người vay đang sắp phải trả hết khoản tiền hoãn trả nợ tạm thời. Nếu quý vị chỉ được nghe về lựa chọn hoàn trả toàn bộ tiền nợ trong một lần, hãy hỏi về các tùy chọn khác.

[Beginning of video.]

There are a number of options for repaying forbearance, but which options are available to you may depend on who owns or backs your mortgage, your mortgage servicer, and your particular situation. There's no one-size-fits-all for options. For instance, if you have a federally backed mortgage, which is a loan from Fannie Mae, Freddie Mac, FHA, VA, or USDA, your servicer cannot require you to pay back your forbearance as a lump sum. Many servicers for non-federally backed mortgages also do not require lump sum repayments but some may, so if you only hear about a lump sum repayment ask about other options.

There are four common ways to repay the money due from your forbearance. The first option is sometimes called a repayment plan. This can be a good option if you can make your regular mortgage payment plus some extra. It adds the amount unpaid during the forbearance to your regular monthly payments over a certain period of time. Let's say your servicer offers you a forbearance where you can pause your mortgage payments for three months, and your regular mortgage payment is $1,000 each month. So the payments you missed during your forbearance add up to $3,000. Suppose your servicer offers you one year to make up the $3,000 that was unpaid due to the forbearance. Doing the math, that comes to $250 added to your regular mortgage payment each month for one year. So your total mortgage payment would be $1,250 until you make up the skipped payments. After you've repaid the payments you skipped, your monthly payments would return to the normal $1,000.

Another option is sometimes called payment deferral. That's when you wait to make up your unpaid forbearance amounts until the end of the term of your loan or when you sell or refinance your home. This option can be useful if you can keep making your regular payment but can't pay any extra. If you receive a payment deferral, you don't need to make up the payments you are allowed to pause or reduce during forbearance until the end of your loan. At the end of the loan, your servicer may require you to repay the skipped payments all at once from the proceeds of the sale or through refinance. Let's say you sell your house in 10 years—in that case, you would pay off the forbearance then.

Another option is sometimes called a loan modification. That's when you work with your servicer to change the terms of your loan to accommodate the missed forbearance payments. A modification might be right for you if you can no longer afford your regular mortgage payment because of a permanent change in your situation, such as long-term job loss. A loan modification would be, for example, if the servicer adds the missed payments to your entire loan balance, then recalculates your monthly payment, adjusting your loan term to bring your monthly payments to an affordable level. So instead of having 20 years until your mortgage is paid off, you might have 22 years to pay off your new loan balance. As you can see, your monthly payments may be lower, but it could take longer to pay off your loan, and you might have to pay more interest over the life of your loan.

The final typical option is the lump sum payment. It's just how it sounds—as soon as your forbearance period ends you repay all of your missed payments in one payment. So, let's say your servicer offers you forbearance to pause your mortgage payment for three months. With a lump sum repayment agreement, in month four, you pay your normal mortgage payment plus the payments you paused. So, if your mortgage payment is $1,000 a month, in month four when your forbearance ends, you will pay $4,000. [That’s] $1,000 for your normal monthly payment and $3,000 to repay the payments you skipped. After that, your monthly payment will go back to the normal amount. If you have the money to make the lump sum payment this can be a simple option for getting back on track. However, many borrowers may not be able to afford the higher payment. If that's the case for you, ask your servicer about other options. Remember, if you have a federally backed mortgage you will not be required to pay your forbearance payments back in the lump sum.

Those are a lot of options, but not all may be available to you. It's important to work with your servicer to understand the process, consider your next steps, and understand the best option for your circumstance. For help talking to your mortgage servicer, or understanding your options, or if you are worried about foreclosure, contact a HUD-approved housing counseling agency in your area.

[End of video.]


Hiểu rõ các lựa chọn của quý vị khi trả hết khoản tiền hoãn trả nợ tạm thời

Nhìn chung, người vay có một vài lựa chọn để hoàn trả các khoản tiền còn nợ của họ. Tuy nhiên, phương thức hoàn trả có thể khác nhau tùy thuộc vào khoản vay của quý vị. Không phải người vay nào cũng đủ điều kiện tham gia vào tất cả các lựa chọn. Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của quý vị về những lựa chọn mà quý vị có thể chọn. Nếu quý vị lo lắng về việc mất nhà, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) chấp thuận. Họ có thể giúp quý vị tìm ra các lựa chọn của mình và hướng dẫn quý vị thủ tục giấy tờ và quy trình làm việc với người cung cấp dịch vụ của quý vị. Tìm một nhân viên tư vấn ở gần nhà quý vị.

Hãy nhớ rằng, mọi sự trợ giúp là miễn phí. Quý vị không phải trả tiền cho bất kỳ ai đang giúp quý vị tránh bị tịch thu tài sản thế chấp.

Kế hoạch trả nợ

Lựa chọn này có thể phù hợp với quý vị nếu...

Quý vị có đủ khả năng trả nhiều hơn khoản vay thế chấp thông thường của quý vị trong vài tháng.

Cách thức hoạt động

Một phần của khoản nợ sẽ được cộng vào số tiền quý vị chi trả hàng tháng.

Xem video giải thích về lựa chọn này

Lựa chọn này có thể phù hợp với quý vị nếu...

Quý vị có thể tiếp tục chi trả các khoản tiền trả góp thông thường của quý vị nhưng không đủ khả năng tăng thêm khoản tiền phải chi trả.

Cách thức hoạt động

Các lựa chọn này sẽ chuyển các khoản tiền còn nợ của quý vị đến cuối kỳ hạn của khoản vay hoặc đưa chúng vào một khoản thế chấp thứ cấp chỉ có thể hoàn trả khi quý vị xin vay lại, bán hoặc chấm dứt khoản vay thế chấp của mình.

Xem video giải thích về lựa chọn này

Lựa chọn này có thể phù hợp với quý vị nếu...

Quý vị không còn đủ khả năng để trả khoản vay thế chấp thông thường của quý vị.

Cách thức hoạt động

Khoản chi trả của quý vị có thể được giảm xuống mức hợp lý và các khoản tiền còn nợ của quý vị sẽ được cộng vào tổng số tiền quý vị nợ. Khoản tiền trả góp hàng tháng của quý vị cũng có thể được giảm thấp hơn, nhưng quý vị có thể mất nhiều thời gian hơn để trả hết khoản vay.

Xem video giải thích về lựa chọn này

Lựa chọn này có thể phù hợp với quý vị nếu...

Quý vị muốn trả lại tất cả các khoản tiền còn nợ cùng một lúc.

Cách thức hoạt động

Đối với hầu hết các khoản vay, người cung cấp dịch vụ không thể yêu cầu quý vị trả hết một lần. Vì vậy, nếu quý vị chỉ được nghe về lựa chọn trả hết một lần, hãy hỏi về các lựa chọn khác.

Xem video giải thích về lựa chọn này

Các lựa chọn trả nợ có thể khác nhau tùy theo từng cơ quan

Cũng giống như việc hoãn trả nợ tạm thời có thể khác nhau giữa các cơ quan liên bang, Fannie Mae, hoặc Freddie Mac, việc hoàn trả số tiền đã bị đình chỉ trong thời gian tạm hoãn cũng có thể khác nhau. Thông tin sau đây cung cấp một số tùy chọn hoàn trả cụ thể do từng cơ quan cung cấp.

Các chủ nhà có khoản vay thế chấp vay mượn từ hoặc được đảm bảo bởi Fannie Mae hoặc Freddie Mac có thể hội đủ điều kiện cho các lựa chọn trả nợ khác sau khi xin hoãn trả nợ tạm thời. Fannie Mae và Freddie Mac không yêu cầu trả hết một lần khi hết thời gian hoãn trả nợ tạm thời.

  • Nếu quý vị không thể hoàn trả tất cả các khoản tiền còn nợ của mình vào cùng một lúc và có đủ khả năng trả khoản vay thế chấp hàng tháng cao hơn trong một khoảng thời gian, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận một kế hoạch trả nợ, lựa chọn này cho phép quý vị hoàn trả số tiền quá hạn sau một khoảng thời gian.
  • Nếu có đủ khả năng khôi phục khoản vay thế chấp hàng tháng thông thường, quý vị có thể đủ điều kiện để chọn trì hoãn khoản nợ , lựa chọn này sẽ chuyển các khoản vay thế chấp còn nợ của quý vị thành khoản tiền cần chi trả khi bán nhà hoặc khi xin vay lại cho căn nhà của quý vị, hoặc khi kết thúc khoản vay.
  • Nếu quý vị bị giảm thu nhập kéo dài và không đủ khả năng trả hết khoản vay thế chấp hàng tháng thông thường, quý vị có thể đủ điều kiện để điều chỉnh khoản vay, lựa chọn này thay đổi các điều khoản của khoản vay để quý vị có khoản trả hết hợp lý hơn

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ liên lạc với quý vị khoảng 30 ngày trước khi kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời dự kiến sẽ kết thúc để xác định chương trình hỗ trợ nào là tốt nhất cho quý vị tại thời điểm đó. Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để xác định tùy chọn nào quý vị đủ điều kiện.

HUD/FHA không yêu cầu hoàn trả một lần khi kết thúc thời hạn hoãn trả nợ tạm thời. Các chủ nhà được đặc biệt hoãn trả nợ tạm thời do COVID-19 sẽ được người cung cấp dịch vụ của họ thẩm định trước xem họ có đủ điều kiện cho lựa chọn giữ nhà theo chương trình COVID-19 Standalone Partial Claim của FHA trước khi kết thúc thời gian hoãn trả nợ tạm thời. Chương trình COVID-19 Recovery Standalone Partial Claim dành cho những chủ nhà có thể khôi phục việc trả hết cho các khoản vay thế chấp hàng tháng hiện tại trong tương lai.

Chương trình COVID-19 Recovery Standalone Partial Claim chuyển số tiền quý vị nợ thành một khoản thế chấp thứ cấp chỉ cần hoàn trả khi quý vị xin vay lại khoản vay thế chấp của mình, bán nhà hoặc khi khoản vay thế chấp của quý vị bị chấm dứt. Thế chấp thứ cấp này không cộng dồn lãi suất.

Nếu quý vị không thể khôi phục việc trả hết khoản thế chấp hàng tháng hiện tại của mình, những người cung cấp dịch vụ vay thế chấp được FHA bảo hiểm sẽ xem xét nếu quý vị đủ điều kiện cho chương trình COVID-19 Recovery Modification. Chương trình COVID-19 Recovery Modification kéo dài thời hạn của khoản vay thế chấp lên 360 tháng với lãi suất cố định và giúp quý vị giảm phần tiền gốc và lãi suất hàng tháng của khoản trả hết vay thế chấp của quý vị.

Để biết thêm thông tin về Các khoản vay thế chấp của Federal Housing Administration Mortgages (Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang): answers@hud.gov, hãy gọi 1-800-CALL-FHA (1-800-225-5342), hoặc xem Thông tin của HUD dành cho chủ nhà .

Dịch vụ Nhà ở Nông thôn USDA không yêu cầu trả hết một lần các khoản tiền còn nợ khi kết thúc thời gian hoãn trả nợ tạm thời.

Nếu quý vị có thể khôi phục việc trả hết các khoản trả góp thông thường, người cung cấp dịch vụ hoặc người cho vay của quý vị nên đưa ra một kế hoạch trả nợ hợp lý hơn hoặc gia hạn thời hạn để trì hoãn khoản tiền còn nợ đến cuối khoản vay. Nếu quý vị không thể tiếp tục trả các khoản tiền góp thông thường, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên cho vay của quý vị nên đánh giá tình trạng của quý vị để cung cấp tất cả các tùy chọn giảm thiểu tổn thất sẵn có.

Sau khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời hoàn tất, bên cho vay sẽ liên lạc với người vay và xác định xem liệu người vay có thể tiếp tục trả các khoản tiền góp thông thường theo hợp đồng hay không. Nếu vậy, bên cho vay phải cung cấp cho người vay một kế hoạch trả nợ mới bằng văn bản để giải quyết số tiền còn nợ hoặc, theo yêu cầu của người vay, kéo dài thời hạn cho vay trong khoảng thời gian ít nhất là bằng với khoảng thời gian hoãn trả nợ tạm thời.

Ghé thăm trang web về coronavirus của Bộ Phát triển Nông thôn USDA để biết thêm thông tin về việc hoãn trả nợ tạm thời đối với các khoản vay được USDA đảm bảo.

Nhà cung cấp dịch vụ của các khoản vay VA không thể yêu cầu người vay ngay lập tức trả hết một lần khoản tiền còn nợ sau khi người vay kết thúc thời gian hoãn trả nợ tạm thời theo Đạo luật CARES.

VA có một loạt các lựa chọn giảm thiểu tổn thất như các kế hoạch trả nợ và điều chỉnh khoản vay để hỗ trợ người vay hoàn trả các khoản tiền còn nợ theo quy định của Đạo luật CARES. Ngoài ra, VA đang tiếp tục đánh giá các phương án khác để hỗ trợ thêm cho những người vay bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp quốc gia mới do coronavirus (COVID-19).

Các khoản cho vay trực tiếp của người Mỹ bản địa (NADL) do BSI Financial Services quản lý. Người vay NADL có thể yêu cầu một kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời bằng cách liên lạc với đội giải quyết vỡ nợ của BSI theo số 800-327-7861 hoặc customercare@bsifinancial.com.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của VA , nơi quý vị có thể tìm danh sách các câu hỏi thường gặp về Đạo luật CARES . Ngoài ra, quý vị có thể gọi (877) 827-3702 để liên lạc với Trung tâm Cho vay Khu vực của VA.

Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ khoản vay của quý vị để biết các tùy chọn trả nợ mà họ cung cấp. Quý vị có thể tìm thấy thông tin về các chương trình hoãn trả nợ tạm thời bằng cách kiểm tra các trang web của bên cho vay và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để biết thêm thông tin chi tiết. Hãy nhớ hỏi về những giới hạn, tùy chọn và chi phí nào có thể được áp dụng cho việc hoàn trả khoản vay của quý vị do thự

Nhận trợ giúp của chuyên gia

Nói chuyện với nhân viên tư vấn về nhà ở

Để được trợ giúp nói chuyện với công ty cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc hiểu các lựa chọn của mình, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận trong khu vực của quý vị. Cố vấn viên về nhà ở có thể lập một kế hoạch hành động phù hợp và giúp quý vị làm việc với công ty cho vay thế chấp, hoàn toàn miễn phí.

Nói chuyện với luật sư

Nếu quý vị cần luật sư, có thể có các nguồn hỗ trợ và quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua trợ giúp pháp lý. Nếu là quân nhân, quý vị nên xin tư vấn vớl Văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương.

Gửi khiếu nại

Nếu quý vị có khiếu nại về khoản vay thế chấp hoặc kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời, hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của quý vị — chúng tôi sẽ chuyển nó đến công ty và làm việc để giúp quý vị nhận được phản hồi, thường là trong vòng 15 ngày.