Skip to main content

Trả lại tiền hoãn trả nợ tạm thời

English | Español | 繁體中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Trước khi kết thúc thời gian hoãn trả nợ tạm thời khoảng vay thế chấp, hãy sắp xếp với người cung cấp dịch vụ của quý vị để hoàn trả bất kỳ khoản tiền góp nào bị đình chỉ hoặc tạm dừng.

Những chủ nhà được hoãn trả nợ tạm thời do gặp khó khăn từ COVID không cần hoàn trả toàn bộ các khoản tiền được tạm hoãn của họ cùng một lúc sau khi thời gian tạm hoãn kết thúc.

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

Xem xét tình hình của quý vị khi lập kế hoạch trả lại các khoản tiền còn nợ

Nói chung, có một số cách người vay có thể hoàn trả các khoản tiền còn nợ của họ. Tuy nhiên, phương thức hoàn trả có thể khác nhau tùy thuộc vào khoản vay của quý vị. Không phải tất cả những người đi vay sẽ đủ điều kiện tham tất cả các lựa chọn. Hỏi nhà cung cấp dịch vụ của quý vị về những tùy chọn nào có sẵn có. Nếu cần thêm thời gian, quý vị có thể yêu cầu gia hạn.

Các tùy chọn 

Tùy chọn này có thể phù hợp với quý vị nếu quý vị… 

Cách thức hoạt động

Kế hoạch trả nợ

…có đủ khả năng trả nhiều hơn khoản vay thế chấp thông thường của quý vị trong một vài tháng. 

Một phần số tiền quý vị nợ sẽ được cộng vào số tiền quý vị trả hàng tháng. 

Trì hoãn hoặc trả một phần

…có thể tiếp tục trả các khoản tiền góp thông thường của quý vị nhưng không đủ khả năng tăng các khoản tiền góp. 

Các tùy chọn này sẽ chuyển các khoản tiền còn nợ của quý   vị đến cuối khoản vay hoặc đưa chúng vào một khoản thế chấp thứ cấp chỉ phải   hoàn trả khi quý vị tái cấp vốn, bán hoặc chấm dứt khoản vay thế chấp của   mình.

Điều chỉnh

…không còn đủ khả năng để trả khoản vay thế chấp thông thường của quý vị.t 

Khoản tiền còn nợ của quý vị có thể được giảm xuống mức hợp lý và các khoản tiền còn nợ của quý vị sẽ được cộng vào tổng số tiền quý vị nợ. Khoản tiền góp hàng tháng của quý vị cũng có thể thấp hơn, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn để trả hết khoản vay của quý vị. 

Khôi phục (gộp trả một lần)

…muốn trả lại tất cả các khoản tiền còn của quý vị cùng một lúc. 

Đối với hầu hết các khoản vay, nhà cung cấp dịch vụ không thể yêu cầu quý vị trả hết một lần. Vì vậy, nếu quý vị chỉ được nghe về việc hoàn trả một lần, hãy hỏi về các lựa chọn khác. 

Các tùy chọn trả nợ khác nhau tùy theo từng cơ quan

Cũng giống như việc hoãn trả nợ tạm thời có thể khác nhau giữa các cơ quan liên bang, Fannie Mae, hoặc Freddie Mac, việc hoàn trả số tiền đã bị đình chỉ trong thời gian tạm hoãn cũng có thể khác nhau. Thông tin sau đây cung cấp một số tùy chọn hoàn trả cụ thể do từng cơ quan cung cấp.

Chủ nhà có khoản vay thế chấp được sở hữu hoặc đảm bảo bởi Fannie Mae hoặc là Freddie Mac có thể hội đủ điều kiện cho các tùy chọn trả nợ khác nhau tùy theo quy định tạm hoãn trả nợ của quý vị. Fannie Mae và Freddie Mac không yêu cầu trả một lần khi kết thúc thời gian hoãn trả nợ tạm thời

  • Nếu quý vị không thể hoàn trả tất cả các khoản tiền còn nợ của mình cùng một lúc và có đủ khả năng trả khoản vay thế chấp hàng tháng cao hơn trong một khoảng thời gian, quý vị có thể đủ điều kiện để chọn kế hoạch trả nợ, điều này cho phép quý vị hoàn trả số tiền quá hạn trong một khoảng thời gian.
  • Nếu có đủ khả năng để tiếp tục khoản vay thế chấp hàng tháng đều đặn, quý vị có thể đủ điều kiện để chọn hoãn trả , điều này sẽ đặt các khoản vay thế chấp còn nợ của quý vị thành khoản chi trả đến hạn khi bán hoặc tái cấp vốn cho căn nhà của quý vị, hoặc khi kết thúc khoản vay.
  • Nếu quý vị bị giảm thu nhập liên tục và không đủ khả năng trả tiền khoản thế chấp hàng tháng đều đặn, quý vị có thể đủ điều kiện để chọn điều chỉnh khoản vay , điều này thay đổi các điều khoản của khoản vay của quý vị để tạo ra một khoản trả hợp lý hơn.

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ liên lạc với quý vị khoảng 30 ngày trước khi kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời dự kiến sẽ kết thúc để xác định chương trình hỗ trợ nào là tốt nhất cho quý vị tại thời điểm đó. Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để xác định tùy chọn nào quý vị đủ điều kiện.

FHA không yêu cầu hoàn trả một lần khi kết thúc thời gian hoãn trả nợ tạm thời. Các chủ nhà được đặc biệt hoãn trả nợ tạm thời do COVID-19 sẽ được người cung cấp dịch vụ của họ trước tiên thẩm định xem có đủ điều kiện cho tùy chọn giữ nhà theo chương trình COVID-19 Standalone Partial Claim (Yêu cầu bồi thường một phần độc lập) của FHA trước khi kết thúc thời gian hoãn trả nợ tạm thời.

COVID-19 Standalone Partial Claim đặt số tiền quý vị nợ vào một khoản thế chấp thứ cấp chỉ cần hoàn trả khi quý vị tái cấp vốn cho khoản thế chấp của mình, bán nhà hoặc khoản vay thế chấp của quý vị chấm dứt theo cách khác. Thế chấp thứ cấp này không cộng dồn lãi suất. Nếu quý vị không đủ điều kiện cho COVID-19 Standalone Partial Claim, những nhà cung cấp dịch vụ của các khoản vay thế chấp được FHA bảo hiểm cung cấp các giải pháp khác để giúp quý vị hoàn trả các khoản tiền còn nợ theo thời gian nếu quý vị không hội đủ điều kiện cho COVID-19 Standalone Partial Claim.

Để biết thêm thông tin về Các khoản vay thế chấp của Federal Housing Administration Mortgages (Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang): answers@hud.gov, hãy gọi 1-800-CALL-FHA (1-800-225-5342), hoặc xem Thông tin của HUD dành cho chủ nhà .

Dịch vụ Nhà ở Nông thôn USDA không yêu cầu hoàn trả một lần các khoản tiền còn nợ khi kết thúc thời gian hoãn trả nợ tạm thời.

Nếu quý vị có thể tiếp tục trả các khoản trả góp thông thường, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cho vay của quý vị nên cung cấp một kế hoạch trả nợ hợp lý hoặc gia hạn thời hạn để hoãn bất kỳ khoản còn nợ đến cuối khoản vay. Nếu quý vị không thể tiếp tục trả các khoản tiền góp thông thường, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên cho vay của quý vị nên đánh giá tình trạng của quý vị để cung cấp tất cả các tùy chọn giảm thiểu tổn thất sẵn có.

Sau khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời hoàn tất, bên cho vay sẽ liên lạc với người vay và xác định xem liệu người vay có thể tiếp tục trả các khoản tiền góp thông thường theo hợp đồng hay không. Nếu vậy, bên cho vay phải cung cấp cho người vay một kế hoạch trả nợ bằng văn bản để giải quyết bất kỳ số tiền nào đến hạn hoặc, theo yêu cầu của người vay, kéo dài thời hạn cho vay trong một khoảng thời gian ít nhất là bằng với khoảng thời gian hoãn trả nợ tạm thời.

Ghé thăm trang web về virus coronavirus của Bộ Phát triển Nông thôn USDA để biết thêm thông tin về việc hoãn trả nợ tạm thời đối với các khoản vay được USDA đảm bảo.

Nhà cung cấp dịch vụ của các khoản vay VA không thể yêu cầu người vay trả một lần ngay lập tức các khoản tiền còn sau khi người vay kết thúc hoãn trả nợ tạm thời theo Đạo luật CARES.

VA có một loạt các tùy chọn giảm thiểu tổn thất như các kế hoạch trả nợ và điều chỉnh khoản vay để hỗ trợ người vay hoàn trả các khoản tiền còn nợ theo quy định của Đạo luật CARES. Ngoài ra, VA đang tiếp tục đánh giá các phương án khác để hỗ trợ thêm cho những người vay bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp quốc gia mới do coronavirus (COVID-19).

Các khoản cho vay Trực tiếp của Người Mỹ bản địa (NADL) do BSI Financial Services quản lý. Người vay NADL có thể yêu cầu một kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời bằng cách liên lạc với đội giải quyết thường trực của BSI theo số 800-327-7861 hoặc customercare@bsifinancial.com.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của VA , nơi quý vị có thể tìm danh sách các câu hỏi thường gặp về Đạo luật CARES . Ngoài ra, quý vị có thể gọi (877) 827-3702 để liên lạc với Trung tâm Cho vay Khu vực của VA.

Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ khoản vay của quý vị để biết các tùy chọn trả nợ mà họ cung cấp. Quý vị có thể tìm thấy thông tin về các chương trình hoãn trả nợ tạm thời bằng cách kiểm tra các trang web của bên cho vay và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để biết thêm thông tin chi tiết. Hãy nhớ hỏi về những giới hạn, tùy chọn và chi phí nào có thể được áp dụng cho việc hoàn trả khoản vay của quý vị do thực tế là khoản vay không được liên bang hậu thuẫn.

Nhận trợ giúp của chuyên gia

Nói chuyện với nhân viên tư vấn nhà ở

Để được trợ giúp nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc hiểu các lựa chọn của mình, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận trong khu vực của quý vị. Nhân viên tư vấn về nhà ở có thể phát triển một kế hoạch hành động phù hợp và giúp quý vị làm việc với công ty cho vay thế chấp, hoàn toàn miễn phí.

Nói chuyện với luật sư

Nếu quý vị cần luật sư, có thể có các nguồn hỗ trợ và quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua trợ giúp pháp lý. Nếu là quân nhân, quý vị nên xin tư vấn vớl Văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương.

Gửi khiếu nại

Nếu quý vị có khiếu nại về khoản vay thế chấp hoặc kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời, hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của quý vị — chúng tôi sẽ chuyển nó đến công ty và làm việc để giúp quý vị nhận được phản hồi, thường là trong vòng 15 ngày.