Skip to main content

Luật bảo vệ cho những người vay thế chấp ngược

Nếu đại dịch COVID-19 gây khó khăn cho quý vị đáp ứng các trách nhiệm của khoản vay thế chấp ngược, thì quý vị không đơn độc. Rất may có các phương án và nguồn lực có sẵn cho quý vị.

Những trách nhiệm cho Khoản vay thế chấp đổi từ vốn sở hữu nhà (HECMs), loại hình vay thế chấp ngược phổ biến nhất, gồm tình huống quý vị cư ngụ trong nhà là nơi cư trú chính, đóng thuế đất hoặc bảo hiểm nhà đúng hạn và giữ cho ngôi nhà của mình trong tình trạng tốt.

Thông thường, nếu quý vị không thể đáp ứng các nghĩa vụ vay mượn này, công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay của quý vị sẽ thông báo “đến hạn và phải trả”, nghĩa là khoản vay có thể bị vỡ nợ và bị tịch thu nhà. Công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay cũng có thể gọi là khoản vay thế chấp ngược đến hạn và phải trả khi người vay thế chấp ngược qua đời.

Nếu quý vị là người vay thế chấp ngược bị ảnh hưởng COVID19 trực tiếp hoặc gián tiếp, Đạo luật CARES và hướng dẫn của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) có thể bảo vệ quý vị khỏi tình trạng vỡ nợ và tịch thu nhà nếu quý vị có khoản vay thế chấp ngược HECM.

Đây là những điều quý vị cần biết:

Là một người đi vay, quý vị có thể yêu cầu công ty cho vay gia hạn thêm

Xin công ty cung cấp dịch vụ vay của quý vị hoãn gọi khoản vay đến hạn và phải trả. Quý vị phải xin gia hạn lúc đầu không quá ngày 30 tháng 6 năm 2021. Theo yêu cầu lúc đầu của quý vị, công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay phải hoãn việc gọi khoản vay đến hạn và phải trả trong thời gian tối đa sáu tháng. Nếu cần thiết, HUD có thể chấp thuận cho gia hạn thêm thời gian không quá sáu tháng. Quý vị không cần phải cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay để được gia hạn. Trong thời gian gia hạn, công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị không được tính bất kỳ khoản phí và tiền phạt trả trễ nào. Tiền lãi sẽ tiếp tục được cộng dồn.

Nếu quý vị đã yêu cầu gia hạn lần đầu vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, quý vị có thể yêu cầu công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay thêm hai đợt gia hạn ba tháng. Công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay phải chấp thuận yêu cầu của quý vị, nhưng quý vị phải yêu cầu gia hạn ba tháng riêng và không được gia hạn quá ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Quý vị có thể yêu cầu gia hạn, nếu quý vị là người vợ/chồng hoặc người thừa kế đủ điều kiện

Những người vợ/chồng đủ điều kiện hoặc người thừa kế có thể yêu cầu công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay gia hạn khung thời gian trả tiền khi người vay thế chấp ngược qua đời. Quý vị phải yêu cầu không quá ngày 30 tháng 6 năm 2021. Những khung thời gian mà công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay có thể gia hạn, ví dụ như khi người vợ/chồng đủ điều kiện phải chứng minh quyền được ở lại trong nhà hợp pháp và khi những người thừa kế trả hết khoản vay hoặc bán nhà. Thời gian gia hạn có thể lên đến sáu tháng. Nếu cần thiết, HUD có thể chấp thuận cho gia hạn thêm thời gian không quá sáu tháng.

Nếu người vợ/chồng hoặc người thừa kế không vay nợ xin gia hạn lần đầu vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, người vợ/chồng hoặc người thừa kế có thể yêu cầu công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay gia hạn thêm hai đợt ba tháng. Công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay phải chấp thuận yêu cầu, nhưng người vợ/chồng hoặc người thừa kế phải yêu cầu gia hạn ba tháng riêng và không được gia hạn quá ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Công ty cho vay không thể tịch thu nhà của quý vị cho đến sau ngày 30 tháng 6 năm 2021

Do COVID-19, HUD đã báo với những công ty cho vay và công ty cung cấp dịch vụ vay rằng họ không được tịch thu nhà có thế chấp ngược HECM (ngoại trừ những căn nhà bỏ trống hoặc bị bỏ hoang) cho đến sau ngày được chỉ định. Để tìm hiểu thêm, hãy vào trang web https://www.hud.gov/answers . Nhấp vào tab COVID-19 ở phía bên trái và chọn “Dịch vụ LSC HECM.”