Skip to main content

Tìm hiểu xem quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng loại viện trợ nào

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | 한국어 | Tagalog| اَلْعَرَبِيَّةُ

Các lựa chọn viện trợ thế chấp tùy theo ai là người sở hữu hay tài trợ khoản vay thế chấp của quý vị, chương trình mà họ cung cấp và yêu cầu về tư cách hội đủ điều kiện mà họ đặt ra. Sau đây chúng tôi sẽ giải thích về cách tìm hiểu xem quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận loại viện trợ nào.

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

Đầu tiên, hãy xác định ai là người cung cấp khoản vay thế chấp cho mình

Bên cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp là công ty mà quý vị gửi tiền trả nợ thế chấp mỗi tháng. Đây là người quý vị cần liên lạc.

Nếu quý vị không biết hay không thể nhớ được ai là người hiện cho quý vị vay thế chấp, có một vài cách để quý vị xác định thông tin này, gồm có tìm trên bản kê khai thế chấp để lấy thông tin liên lạc.

Tìm hiểu xem ai là người sở hữu hay cung cấp khoản vay thế chấp cho quý vị

Thứ hai, xác định xem khoản vay thế chấp của quý vị có được GSE hay liên bang tài trợ không

Để hội đủ điều kiện được bảo vệ theo Đạo luật CARES, khoản vay thế chấp của quý vị phải được bảo hiểm, được bảo đảm, sở hữu, tài trợ hay được cấp ngân quỹ bởi một trong các cơ quan liên bang hay Tổ chức được Chính phủ Tài trợ (GSE) bên dưới. Hầu hết khoản vay thế chấp đều được tài trợ bởi liên bang hay GSE.

Nếu quý vị không biết ai là người bảo hiểm, bảo đảm, sở hữu hay tài trợ cho khoản vay thế chấp của mình, quý vị có thể gọi cho bên cung cấp dịch vụ cho vay và xem liên kết trên. Bên cung cấp dịch vụ cho vay có nghĩa vụ cung cấp cho quý vị tên, địa chỉ và số điện thoại của người sở hữu hay tài trợ cho khoản vay của quý vị, theo thông tin mới nhất của họ. Các ghi chú và tài liệu vay thế chấp của quý vị cũng có thể cho quý vị biết thông tin này, đặc biệt nếu quý vị có khoản vay VA, USDA hay FHA.

Nếu khoản vay thế chấp của quý vị được liên bang tài trợ hay cấp ngân quỹ

Danh sách này bao gồm các cơ quan liên bang và những Tổ chức được Chính phủ Tài trợ (GSE) khác tài trợ khoản vay thế chấp. Những liên kết này sẽ chuyển quý vị tới hướng dẫn liên quan đến vi-rút corona mà các cơ quan và tổ chức đó đưa ra, cũng như thông tin “tra cứu khoản vay” hiện có.

Nếu khoản vay thế chấp của quý vị không được tài trợ hay được cấp ngân quỹ bởi bất kỳ tổ chức nào được liệt kê tại đây

Nếu khoản vay thế chấp của quý vị không được tài trợ bởi một trong các tổ chức hay cơ quan được liệt kê ở đây, khoản vay không được bảo vệ theo Đạo luật CARES. Liên lạc với bên cung cấp dịch vụ cho vay để xem họ có những lựa chọn nào dành cho quý vị. Quý vị có thể tìm tên bên cung cấp dịch vụ cho vay trên bản kê khai thế chấp hay bằng cách tìm kiếm trên trang web Hệ thống Đăng ký Thế chấp Điện tử (MERS)

CFBP (Cục Bảo vệ Tài chính Người Tiêu dùng) và các cơ quan kiểm soát tài chính khác khuyến khích các tổ chức tài chính làm việc với những người vay nợ không thể hoàn thành trách nhiệm trả nợ của họ do ảnh hưởng của COVID-19.

Bên cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị phải giúp quý vị xác định những biện pháp thay thế khả thi phù hợp với tình trạng cụ thể của quý vị.

Thứ ba, xác định xem liệu tiểu bang của quý vị có cung cấp các lựa chọn viện trợ thế chấp khác hay không

Nhiều tiểu bang đang áp dụng hay cân nhắc các lựa chọn viện trợ thế chấp, bao gồm cả tạm hoãn tịch biên tài sản để thế nợ. Kiểm tra trang web của chính quyền tiểu bang của quý vị để biết thêm thông tin .

Quý vị cần làm gì tiếp theo

Để yêu cầu một lựa chọn viện trợ, quý vị sẽ cần liên lạc với công ty cho quý vị vay thế chấp. Tìm hiểu xem nên đặt những câu hỏi gì và cần thu thập tài liệu nào khi quý vị yêu cầu viện trợ thế chấp.