Skip to main content

Tìm hiểu về hoãn trả nợ tạm thời

Hầu hết các chủ nhà có thể tạm dừng hoặc giảm các khoản vay thế chấp của họ nếu họ đang gặp khó khăn về tài chính.

Hoãn trả nợ tạm thời là khi nhà cung cấp dịch vụ thế chấp hoặc bên cho vay cho phép quý vị tạm dừng hoặc giảm các khoản vay thế chấp trong một khoản thời gian giới hạn khi đợi quý vị khôi phục lại tài chính của mình.

Hầu hết các khoản vay sẽ không có phí bổ sung, tiền phạt hoặc lãi suất bổ sung (ngoài số tiền đã lên lịch) cộng thêm vào tài khoản của quý vị và quý vị không cần phải nộp thêm tài liệu để hội đủ điều kiện. Quý vị có thể chỉ cần nói với nhà cung cấp dịch vụ của mình rằng quý vị đang gặp khó khăn về tài chính liên quan đến đại dịch.

Hoãn trả nợ tạm thời không có nghĩa là các khoản vay của quý vị được bỏ qua hoặc được xóa. Quý vị vẫn có nghĩa vụ hoàn trả mọi khoản tiền còn nợ, mà trong hầu hết các trường hợp, có thể được trả dần theo thời gian hoặc khi quý vị tái cấp vốn hoặc bán nhà của mình. Trước khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời kết thúc, nhà cung cấp dịch vụ sẽ liên lạc với quý vị về cách hoàn trả các khoản tiền còn nợ.

Ai đủ điều kiện để được hoãn trả nợ tạm thời?

Quý vị có thể có quyền được hoãn trả nợ tạm thời do gặp khó khăn từ COVID nếu:

  • quý vị gặp khó khăn tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp do đại dịch coronavirus gây ra, và
  • quý vị có một khoản vay thế chấp được liên bang bảo đảm, bao gồm các khoản vay HUD/FHA, VA, USDA, Fannie Mae và Freddie Mac.

Đối với các khoản vay thế chấp không được liên bang bảo đảm, các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp các lựa chọn hoãn trả nợ tạm thời tương tự. Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc trả khoản vay thế chấp, các nhà cung cấp dịch vụ thường được yêu cầu thảo luận về các lựa chọn hỗ trợ về khoản vay với quý vị, cho dù khoản vay của quý vị có được liên bang đảm bảo hay không.

Hạn chót nộp hồ sơ là khi nào?

Nếu khoản vay của quý vị do HUD/FHA (bằng tiếng Anh) bảo đảm, USDA (xem thông báo ngày 27 tháng 9 năm 2021 , (bằng tiếng Anh), hoặc VA (bằng tiếng Anh), quý vị có thể xin tạm hoãn trả khoản vay lần đầu vì khó khăn do COVID đến khi Lệnh khẩn cấp quốc gia do đại dịch COVID-19 còn hiệu lực.

Nếu khoản vay của quý vị được đảm bảo bởi Fannie Mae hoặc Freddie Mac, thì hiện tại không có hạn chót để nộp yêu cầu được hoãn trả nợ tạm thời ban đầu.

Việc hoãn trả nợ tạm thời kéo dài trong bao lâu?

Kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời ban đầu của quý vị thường sẽ kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Nếu cần thêm thời gian để khôi phục tài chính, quý vị có thể yêu cầu gia hạn. Đối với hầu hết các khoản vay, kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời của quý vị có thể được gia hạn lên đến 12 tháng. Một số khoản vay có thể đủ điều kiện được gia hạn hoãn trả nợ tạm thời lên đến 18 tháng, tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu gia hạn ban đầu của quý vị. Các giới hạn khác có thể được áp dụng.

  • Nếu khoản vay thế chấp của quý vị do Fannie Mae or Freddie Mac bảo đảm (bằng tiếng Anh): Quý vị có thể yêu cầu thêm tối đa hai lần gia hạn ba tháng, để được nhận tổng thời gian hoãn trả nợ tạm thời lên đến 18 tháng. Nhưng để đủ điều kiện, quý vị phải đang nằm trong một kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2021.
  • Nếu khoản vay thế chấp của quý vị do HUD/FHA bảo đảm (bằng tiếng Anh), USDA (bằng tiếng Anh) hoặc VA (bằng tiếng Anh): Quý vị có thể yêu cầu thêm tối đa hai lần gia hạn ba tháng, để được nhận tổng thời gian hoãn trả nợ tạm thời lên đến 18 tháng. Nhưng để đủ điều kiện, quý vị phải từng yêu cầu một kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời ban đầu vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Không phải người vay nào cũng sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tối đa.

Tiếp theo nên làm gì

Tìm ra nhà cung cấp dịch vụ khoản vay thế chấp của quý vị, và xem liệu khoản vay thế chấp của quý vị có được đảm bảo bởi Fannie Mae, Freddie Mac hay chính phủ liên bang hay không.

Nhận trợ giúp của chuyên gia

Nói chuyện với cố vấn viên về nhà ở

Để được trợ giúp, hãy nói chuyện với công ty cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc hiểu các lựa chọn của mình, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận trong khu vực của quý vị. Cố vấn viên về nhà ở có thể lập một kế hoạch phù hợp và giúp quý vị làm việc với công ty cho vay thế chấp, hoàn toàn miễn phí.

Nói chuyện với luật sư

Nếu quý vị cần luật sư, có thể có các nguồn hỗ trợ và quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua trợ giúp pháp lý. Nếu là quân nhân, quý vị nên xin tư vấn vớl Văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương.

Gửi khiếu nại

Nếu quý vị có khiếu nại về khoản vay thế chấp hoặc kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời, hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của quý vị — chúng tôi sẽ chuyển nó đến công ty và làm việc để giúp quý vị nhận được phản hồi, thường là trong vòng 15 ngày.