Skip to main content

Tìm công ty cung cấp dịch vụ của quý vị để xem quý vị đủ điều kiện cho phương án nào

Các phương án miễn giảm khoản vay thế chấp của quý vị tùy thuộc vào cơ quan nào sở hữu hoặc hỗ trợ khoản vay thế chấp của quý vị, các chương trình họ cung cấp và điều kiện mà họ đặt ra. Làm theo các bước sau để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không.

1. Tìm ra công ty nào cung cấp dịch vụ vay thế chấp của quý vị

Công ty cung cấp dịch vụ vay thế chấp là công ty mà quý vị gửi các khoản vay thế chấp của mình hàng tháng. Quý vị sẽ cần liên lạc với công ty này về các phương án miễn giảm khoản vay thế chấp của mình.

Nếu quý vị không biết hoặc không thể nhớ công ty đang cung cấp dịch vụ vay thế chấp của mình, thì có một số cách để tìm, như xem bản sao kê vay thế chấp để biết thông tin liên lạc.

Tìm xem công ty sở hữu hoặc cung cấp dịch vụ vay thế chấp cho quý vị

2. Xem khoản vay thế chấp của quý vị có được Fannie Mae, Freddie Mac hay chính phủ liên bang tài trợ hay không

Hầu hết các chủ nhà đủ điều kiện để được hoãn trả nợ tạm thời do khó khăn từ đại dịch COVID và được luật bảo vệ tạm dừng các vụ tịch thu nhà. Luật này chỉ áp dụng nếu khoản vay thế chấp của quý vị được HUD / FHA, USDA, VA hoặc Fannie Mae hoặc Freddie Mac tài trợ. Hầu hết các chủ nhà có khoản vay thế chấp có đủ điều kiện. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp các phươ8ng án hoãn trả nợ tạm thời tương tự cho những khoản vay không được Fannie Mae, Freddie Mac hoặc chính phủ liên bang tài trợ.

Nếu quý vị không biết cơ quan nào bảo đảm hoặc tài trợ khoản vay thế chấp của mình, quý vị có thể gọi cho công ty cung cấp dịch vụ hoặc xem đường dẫn vào trang web ở trên. Công ty cung cấp dịch vụ phải cho quý vị tên, địa chỉ và số điện thoại của công ty sở hữu, bảo đảm hoặc tài trợ khoản vay của quý vị. Giấy tờ vay thế chấp và giấy nợ của quý vị cũng có thông tin đó.

Tìm thêm thông tin về loại khoản vay của quý vị

Các đường dẫn vào trang web này sẽ chuyển quý vị đến trang có nhiều thông tin hơn cho loại khoản vay của quý vị, cũng như thông tin “tìm kiếm khoản vay” có sẵn.

Các đường dẫn vào trang web này sẽ chuyển quý vị đến trang có nhiều thông tin hơn cho loại khoản vay của quý vị, cũng như thông tin “tìm kiếm khoản vay” có sẵn.

Nếu quý vị có một khoản vay thế chấp không được bảo đảm bởi một trong các cơ quan hoặc tổ chức liên bang được liệt kê ở đây, liên lạc với công ty cung cấp dịch vụ khoản vay của quý vị để xem những phương án nào có sẵn cho quý vị. Quý vị có thể tìm thấy tên công ty cung cấp dịch vụ của mình trên bảng sao kê thế chấp của quý vị hoặc bằng cách tìm kiếm Mortgage Electronic Registration Systems (MERS) trang mạng.

CFPB và các cơ quan quản lý tài chính khác đã khuyến khích các tổ chức tài chính làm việc với những người đi vay đang hoặc có thể không thể đáp ứng các nghĩa vụ của họ do ảnh hưởng của COVID-19.

Công ty cung cấp dịch vụ của quý vị sẽ giúp xác định các phương án thay thế có sẵn trong trường hợp cụ thể của quý vị.

3. Xem liệu tiểu bang của quý vị có cung cấp các phương án miễn giảm vay thế chấp bổ sung hay không

Nhiều tiểu bang đang thực hiện hoặc xem xét các phương án miễn giảm vay thế chấp khác nhau, gồm cả việc tạm ngưng các vụ tịch thu nhà (tài sản). Xem trang web chính phủ của tiểu bang của quý vị để biết chi tiết .

Tôi nên làm gì tiếp theo

Liên lạc với công ty cung cấp dịch vụ của quý vị và xin hoãn trả nợ tạm thời.

Nhận trợ giúp của chuyên gia

Nói chuyện với cố vấn viên về nhà ở

Để được trợ giúp, hãy nói chuyện với công ty cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc hiểu các lựa chọn của mình, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận trong khu vực của quý vị. Cố vấn viên về nhà ở có thể lập một kế hoạch phù hợp và giúp quý vị làm việc với công ty cho vay thế chấp, hoàn toàn miễn phí.

Nói chuyện với luật sư

Nếu quý vị cần luật sư, có thể có các nguồn hỗ trợ và quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua trợ giúp pháp lý. Nếu là quân nhân, quý vị nên xin tư vấn vớl Văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương.

Gửi khiếu nại

Nếu quý vị có khiếu nại về khoản vay thế chấp hoặc kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời, hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của quý vị — chúng tôi sẽ chuyển nó đến công ty và làm việc để giúp quý vị nhận được phản hồi, thường là trong vòng 15 ngày.