Skip to main content

Gia hạn thời gian hoãn trả nợ tạm thời

Nếu quý vị đã được hoãn trả nợ tạm thời theo Đạo luật CARES và vẫn đang gặp khó khăn về tài chính vì đại dịch, quý vị có quyền yêu cầu và xin được gia hạn. Điều này sẽ không tự động xảy ra — quý vị cần phải hỏi nhà cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị.

Nhưng nếu quý vị đang được hoãn trả nợ tạm thời và cần thêm thời gian, quý vị có thể yêu cầu xin gia hạn

Nếu khoản vay thế chấp của quý vị được bảo hiểm hoặc đảm bảo bởi Fannie Mae, Freddie Mac hoặc chính phủ liên bang, quý vị có thể được gia hạn nếu quý vị yêu cầu.

Nếu khoản vay thế chấp của quý vị được đảm bảo bởi Fannie Mae hoặc Freddie Mac

Quý vị có thể yêu cầu thêm hai lần gia hạn ba tháng, để được nhận tổng thời gian hoãn trả nợ tạm thời lên đến 18 tháng. Nhưng để đủ điều kiện, quý vị phải đang nằm trong một kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2021. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị về các tùy chọn có sẵn.

Nếu khoản vay thế chấp của quý vị được đảm bảo bởi HUD/FHA, USDA hoặc VA

Quý vị có thể yêu cầu thêm hai lần gia hạn ba tháng, để được nhận tổng thời gian hoãn trả nợ tạm thời lên đến 18 tháng. Nhưng để đủ điều kiện, quý vị phải từng yêu cầu một kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị về các tùy chọn có sẵn.

Quý vị phải liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của mình để được nhận gia hạn

Không phải người vay nào cũng đủ điều kiện được nhận tối đa thời gian gia hạn hoãn trả nợ tạm thời khoản vay thế chấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị về các tùy chọn có sẵn.

Nếu quý vị không có khoản vay được đảm bảo bởi Fannie Mae, Freddie Mac, hoặc chính phủ liên bang - hoặc không chắc chắn - quý vị cũng có thể gia hạn hoãn trả nợ tạm thời. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ đang cung cấp các viện trợ thế chấp giống nhau cho tất cả các chủ nhà. Thực hiện bước tiếp theo và nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc Cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận.

Tiếp theo nên làm gì

Chuẩn bị cho khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời kết thúc. Tìm hiểu về các tùy chọn cho việc hoàn trả các khoản tiền còn nợ của quý vị.

Nhận trợ giúp của chuyên gia

Nói chuyện với cố vấn viên về nhà ở

Để được trợ giúp, hãy nói chuyện với công ty cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc hiểu các lựa chọn của mình, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận trong khu vực của quý vị. Cố vấn viên về nhà ở có thể lập một kế hoạch phù hợp và giúp quý vị làm việc với công ty cho vay thế chấp, hoàn toàn miễn phí.

Nói chuyện với luật sư

Nếu quý vị cần luật sư, có thể có các nguồn hỗ trợ và quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua trợ giúp pháp lý. Nếu là quân nhân, quý vị nên xin tư vấn vớl Văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương.

Gửi khiếu nại

Nếu quý vị có khiếu nại về khoản vay thế chấp hoặc kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời, hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của quý vị — chúng tôi sẽ chuyển nó đến công ty và làm việc để giúp quý vị nhận được phản hồi, thường là trong vòng 15 ngày.