Skip to main content

Tránh bị tịch thu nhà

English | Español | 繁體中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Hầu hết các chủ nhà được bảo vệ không bị tịch thu nhà cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

Tịch thu nhà là khi công ty cho vay lấy lại tài sản sau khi chủ nhà không trả các khoản tiền góp cho khoản vay thế chấp.

Các quy trình tịch thu nhà khác nhau theo từng tiểu bang. Ở một số tiểu bang, công ty cho vay phải ra tòa để tịch thu tài sản của quý vị (tịch thu tài sản theo tư pháp), nhưng các tiểu bang khác không yêu cầu thủ tục tòa án (tịch thu tài sản ngoài tư pháp). Nói chung, người vay phải được thông báo nếu công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ bắt đầu thủ tục tịch thu nhà (tài sản). Theo luật liên bang, một công ty cung cấp dịch vụ thường không thể bắt đầu quá trình tịch thu tài sản cho đến khi khoản vay của quý vị bị trễ hạn hơn 120 ngày. Có thể có những trường hợp ngoại lệ tùy thuộc vào chương trình hoãn trả nợ tạm thời hoặc các chương trình miễn giảm khoản vay thế chấp khác (thường được gọi là “các chương trình giảm tổn thất”).

Các luật tạm ngừng tịch thu nhà

Nếu khoản vay của quý vị được Fannie Mae, Freddie Mac, HUD/FHA, USDA hoặc VA tài trợ, thì công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị không thể đòi nợ cho đến sau ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Nói riêng, những hướng dẫn từ Fannie Mae và Freddie Mac, HUD/FHA, VA và USDA cấm công ty cho vay và công ty cung cấp dịch vụ bắt đầu tịch thu tài sản của quý vị theo tư pháp hoặc ngoài tư pháp, hoặc hoàn thành phán quyết tịch thu hoặc bán tài sản tịch thu. Luật bảo vệ này đã bắt đầu vào ngày 18 tháng 3 năm 2020.

Một số tiểu bang và chính quyền địa phương cũng đã tạm ngừng các vụ tịch thu nhà. Điều này có nghĩa là nếu khoản vay của quý vị không được liên bang tài trợ, quý vị vẫn có thể được bảo vệ không bị tịch thu nhà. Xem trang web của chính phủ tiểu bang quý vị đang sống để biết thêm chi tiết .

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm

Công ty cung cấp dịch vụ có thể hợp tác với quý vị để tránh bị tịch thu nhà.

Bản Hướng Dẫn Giúp Chủ Nhà Thành Công giải thích luật liên bang và quý vị phải làm gì nếu không thể trả tiền vay thế chấp của mình.

Nhận trợ giúp của chuyên gia

Nói chuyện với cố vấn viên về nhà ở

Để được trợ giúp, hãy nói chuyện với công ty cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc hiểu các lựa chọn của mình, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận trong khu vực của quý vị. Cố vấn viên về nhà ở có thể lập một kế hoạch phù hợp và giúp quý vị làm việc với công ty cho vay thế chấp, hoàn toàn miễn phí.

Nói chuyện với luật sư

Nếu quý vị cần luật sư, có thể có các nguồn hỗ trợ và quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua trợ giúp pháp lý. Nếu là quân nhân, quý vị nên xin tư vấn vớl Văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương.

Gửi khiếu nại

Nếu quý vị có khiếu nại về khoản vay thế chấp hoặc kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời, hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của quý vị — chúng tôi sẽ chuyển nó đến công ty và làm việc để giúp quý vị nhận được phản hồi, thường là trong vòng 15 ngày.