Skip to main content

Trợ giúp cho chủ nhà

Quý vị có gặp khó khăn trả khoản vay thế chấp vì lý do liên quan đến COVID-19 không? Nếu có, quý vị không đơn độc. Nhận sự giúp đỡ mà quý vị có quyền được hưởng.

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

Giới thiệu về quy trình hoãn trả nợ vay thế chấp tạm thời

Hoãn trả nợ tạm thời là khi nhà cung cấp dịch vụ vay thế chấp hoặc công ty cho vay cho phép quý vị tạm dừng hoặc giảm các khoản vay thế chấp trong thời gian giới hạn khi quý vị khôi phục lại tài chính của mình. Hoãn trả nợ tạm thời có thể giúp quý vị đối phó với khó khăn về tài chính, chẳng hạn như bị thất nghiệp hoặc giảm thu nhập.

Hoãn trả nợ tạm thời không có nghĩa là quý vị được bỏ hoặc được xóa khoản vay. Trong giai đoạn hoãn trả nợ tạm thời, quý vị vẫn có nghĩa vụ hoàn trả mọi khoản tiền còn thiếu, mà trong hầu hết các trường hợp, có thể được trả dần theo thời gian hoặc khi quý vị vay vốn mua nhà lại hoặc bán nhà.

Quý vị được bảo vệ như thế nào

Hầu hết các chủ nhà được bảo vệ theo luật không bị tịch thu nhà và tạm dừng hoặc giảm các khoản vay thế chấp của họ, nếu họ đang gặp khó khăn về tài chính.

Quý vị được luật bảo vệ nếu khoản vay thế chấp của quý vị được Fannie Mae, Freddie Mac, HUD / FHA, VA hoặc USDA bảo đảm. Đối với các khoản vay khác, quý vị vẫn có thể có các phương án miễn giảm vay thế chấp thông qua công ty cung cấp dịch vụ vay thế chấp hoặc từ tiểu bang của quý vị, ngay cả khi khoản vay không được Fannie Mae, Freddie Mac hoặc chính phủ liên bang bảo đảm.

Các bước để làm theo

Nếu đại dịch tạo khó khăn cho quý vị không thể trả khoản vay thế chấp, hãy làm theo các bước bên dưới để tạm dừng hoặc giảm các khoản tiền của quý vị.

Nếu quý vị có khoản vay thế chấp ngược, hãy tìm hiểu thêm về luật bảo vệ vay thế chấp ngược.