Skip to main content

Thông tin về nhà ở công cộng theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES)

Thông tin bổ sung của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development, HUD) từ Văn Phòng Nhà Ở Công Cộng và Nhà Ở Dành Cho Người Mỹ Bản Địa

English | Español | 繁體中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Tìm hiểu các câu hỏi theo chủ đề

Trục xuất

Lệnh cấm trục xuất có áp dụng cho tất cả những người thuê Nhà Ở Công Cộng hay chỉ những người thuê nhà có việc làm bị ảnh hưởng bởi Vi-rút COVID-19?

Lệnh cấm tạm thời về: (1) trục xuất vì không trả tiền thuê nhà và (2) phí và tiền phạt liên quan đến việc không trả tiền thuê nhà, áp dụng cho tất cả những người thuê nhà, bất kể việc làm có bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hay không. Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) khuyến khích Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng cảnh báo cho cư dân rằng bất kỳ khoản tiền thuê nhà nào chưa trả trong thời gian tạm hoãn sẽ được tích lũy và vẫn đến hạn khi kết thúc giai đoạn 120 ngày.

Tôi đã chậm trả tiền thuê nhà trước khi có Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES). Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (Public Housing Authority, PHA) vẫn có thể tiến hành việc chấm dứt và trục xuất không?

Nếu thủ tục trục xuất được bắt đầu trước ngày 27 tháng 3 năm 2020, thủ tục này sẽ không được điều chỉnh theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) và hành động trục xuất có thể tiếp tục. Tuy nhiên, Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) khuyến khích Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) xem xét trì hoãn việc hoàn tất thủ tục trục xuất vì các lý do không liên quan đến ma túy hoặc không liên quan đến tội phạm cho đến khi tình trạng khẩn cấp của tiểu bang hoặc địa phương kết thúc. Người thuê nhà và các viên chức nhà ở công cộng cũng có thể xem xét lệnh tạm hoãn trục xuất nhà ở của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh ngày 1 tháng 9 năm 2020 có thể ảnh hưởng như thế nào đến các bên.

Nếu thủ tục trục xuất chưa bắt đầu trước ngày 27 tháng 3 năm 2020 với một hộ gia đình chậm trả tiền thuê nhà, thì hộ gia đình đó sẽ được bảo vệ theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) và Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA)/chủ nhà không thể bắt đầu một thủ tục trục xuất mới cho đến sau khi lệnh cấm hết hạn.

Ngoài ra, nhiều bang và chính quyền địa phương đã ngừng việc trục xuất vì đại dịch vi-rút corona. Chi tiết về cách người thuê nhà được bảo vệ và trong thời gian bao lâu tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Một số tiểu bang đã:

  • Nghiêm cấm mọi thông báo hoặc hành động trục xuất
  • Dừng tất cả các phiên điều trần trục xuất của tòa án
  • Dừng thi hành lệnh hoặc phán quyết trục xuất

Truy cập danh sách giới hạn tịch thu nhà/đất và trục xuất của tiểu bang và địa phương của Eviction Lab để tìm hiểu xem tiểu bang hoặc cộng đồng địa phương của quý vị có các biện pháp bảo vệ khỏi trục xuất trong thời gian này hay không.

Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA)/chủ nhà có thể trục xuất người thuê nhà vì lạm dụng ma túy và hoạt động phạm tội khác không? Còn đối với các hành vi vi phạm hợp đồng thuê nhà hoặc chương trình khác, như không báo cáo thu nhập hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho nhà ở thì sao?

Có. Lệnh cấm trục xuất được quy định trong Mục 4024(b) của Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) chỉ áp dụng cho các trường hợp trục xuất liên quan đến việc không trả tiền thuê nhà hoặc không thanh toán các khoản phí khác cho người thuê liên quan đến việc không trả tiền thuê nhà. Lệnh cấm cũng bao gồm các khoản phí khác, tiền phạt hoặc các khoản lệ phí khác do không trả tiền thuê nhà. Do đó, Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA)/chủ nhà vẫn có thể thực hiện việc trục xuất/chấm dứt hành động trợ giúp chống lại người thuê nhà vì lạm dụng ma túy và/hoặc hoạt động phạm tội khác, vì những hành động đó không liên quan đến việc không trả tiền thuê nhà. Điều này cũng đúng với các hành vi vi phạm hợp đồng thuê nhà khác mặc dù Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) khuyến khích Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) xem xét trì hoãn việc hoàn tất thủ tục trục xuất vì các lý do không liên quan đến ma túy hoặc không liên quan đến tội phạm cho đến khi tình trạng khẩn cấp của tiểu bang hoặc địa phương kết thúc.

Phí và trả tiền thuê nhà

Tôi đã trả chậm tiền thuê nhà trước ngày 27 tháng 3 năm 2020 và bị tính phí trả chậm vào Tháng 1 và Tháng 2. Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) của tôi có thể thu phí của tôi vì không trả tiền thuê nhà đã được tính trước khi có lệnh hoãn trả nợ không?

Có, các khoản phí đã được tính nếu không trả tiền thuê nhà trước ngày 27 tháng 3 năm 2020 có thể được thu trong thời kỳ hoãn trả nợ. Tuy nhiên, Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) không thể tính phí mới nếu không trả tiền thuê nhà từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 – ngày 24 tháng 7 năm 2020; Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) không thể tính lãi đối với phí trả chậm trong Tháng 1 và Tháng 2.

Trong thời kỳ hoãn trả nợ, các khoản phí trả chậm có thể tích lũy và được tính sau thời gian hoãn trả nợ không?

Không. Theo Mục 4024(b)(2) của Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES), không thể tính phí liên quan đến việc không trả tiền thuê nhà. Do đó, không thể cộng dồn phí. Sẽ không có phí/lệ phí hoặc phí/lệ phí tích lũy cho tiền thuê nhà đến hạn đầu tiên của tháng trong Tháng 4, 5, 6 và 7 năm 2020.

Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA)/chủ nhà có thể chấm dứt sự trợ giúp về phiếu nhà ở cho gia đình người tham gia nếu họ không trả phần tiền thuê nhà trong thời gian tạm hoãn trục xuất (ngày 27 tháng 3 năm 2020 - ngày 24 tháng 7 năm 2020)?

Thông thường, Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) có thể chấm dứt trợ cấp phiếu nhà ở của một gia đình nếu gia đình đó nợ tiền thuê nhà của chủ nhà. Tuy nhiên, trong thời gian tạm hoãn trục xuất, Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) sẽ không chấm dứt trợ cấp vì không trả tiền thuê nhà. Điều quan trọng là những người tham gia chương trình phiếu nhà ở phải báo cáo những thay đổi về thu nhập cho Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) để phần tiền thuê nhà của họ có thể được điều chỉnh dựa trên mức thu nhập hiện tại của họ. Điều này sẽ giúp các gia đình có khả năng trả tiền thuê nhà và tránh phải đối mặt với việc bị trục xuất và/hoặc mất trợ cấp sau khi lệnh cấm trục xuất kết thúc vào ngày 24 tháng 7.

Các khoản tiền viện trợ kích thích kinh tế $1200, hoặc “Khoản Bồi Hoàn” cho các cá nhân có được coi là thu nhập hàng năm không?

Không. Theo 24 CFR 5.609(c)(9), thu nhập hàng năm không bao gồm thu nhập tạm thời, không liên tục hoặc không thường xuyên. Các khoản tiền viện trợ kích thích kinh tế đang chờ xử lý trực tiếp cho các cá nhân và gia đình sẽ được loại trừ khỏi thu nhập hàng năm vì chúng là các khoản tiền tạm thời, không định kỳ.

Các Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) có coi trợ cấp thất nghiệp là thu nhập không? Còn về các khoản tiền bổ sung được quy định trong dự luật kích thích kinh tế thì thế nào?

Trợ cấp thất nghiệp thường xuyên được coi là thu nhập. Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công Cộng (PHA) sẽ loại trừ khoản bổ sung $600 mỗi tuần quy định theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) vì các khoản tiền này là tạm thời và có khả năng không tiếp tục sau khi tình trạng khẩn cấp của đại dịch kết thúc.

Các lựa chọn cứu trợ

Loại cứu trợ nào dành cho những người đi vay theo Mục 184 và 184A trong tình trạng khẩn cấp quốc gia này?

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) đã phát hành Thư Gửi Bên Cho Vay để thông báo cho những bên cho vay và bên xử lý khoản vay thế chấp đã được chấp thuận theo Mục 184 và Mục 184A về lệnh cấm tịch thu tài sản và trục xuất đối với tất cả các khoản vay được đảm bảo theo Mục 184 Chương Trình Bảo Lãnh Khoản Vay Mua Nhà Cho Người Mỹ Bản Địa và Mục 184A Chương Trình Bảo Lãnh Khoản Vay Mua Nhà Cho Người Hawaii Bản Địa trong thời gian 60 ngày. Sau đó, Quốc Hội đã cung cấp biện pháp cứu trợ tương tự theo luật định đối với những người đi vay theo Mục 184 và Mục 184A trong Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES). Mục 4022 của Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) quy định rằng, ngoại trừ đối với một nhà/đất bị bỏ trống hoặc bị bỏ hoang, bên xử lý khoản vay thế chấp của khoản vay theo Mục 184 hoặc Mục 184A không được bắt đầu thủ tục tịch thu tài sản, bắt đầu phán quyết tịch thu tài sản thế chấp hoặc lệnh bán nhà/đất thế chấp, hoặc thực hiện một vụ bán nhà/đất thế chấp hoặc trục xuất có liên quan đến việc tịch thu nhà/đất thế chấp trong khoảng thời gian không dưới 60 ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 năm 2020.

Ngoài lệnh cấm tịch thu nhà/đất thế chấp, Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) cho phép người đi vay gặp khó khăn tài chính đến hạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với trường hợp khẩn cấp do COVID-19 để yêu cầu tạm miễn giảm khoản vay thế chấp theo Mục 184 hoặc Mục 184A, bất kể tình trạng không trả nợ đúng hạn, bằng cách gửi yêu cầu tới bên xử lý khoản vay thế chấp của người đi vay và xác nhận rằng người đi vay đang gặp khó khăn tài chính vì trường hợp khẩn cấp do COVID-19. Các bên xử lý khoản vay thế chăp được yêu cầu tạm miễn giảm khoản vay thế chấp trong tối đa 180 ngày và thời hạn này có thể được kéo dài thêm đến 180 ngày nữa theo yêu cầu của người đi vay.

Người đi vay cũng có thể yêu cầu rút ngắn thời gian tạm miễn giảm khoản vay thế chấp. Bên xử lý khoản vay thế chấp được yêu cầu phê duyệt yêu cầu tạm miễn giảm khoản vay thế chấp mà không cần thêm tài liệu nào khác ngoài việc người đi vay chứng nhận tình trạng khó khăn tài chính vì trường hợp khẩn cấp do COVID-19 gây ra và không được tính phí, phạt hoặc lãi suất (vượt quá số tiền đã lên lịch hoặc được tính toán như thể người đi vay đã trả đúng hạn và đầy đủ các khoản trong hợp đồng theo các điều khoản của hợp đồng thế chấp). Trong thời gian tạm miễn giảm khoản vay thế chấp, không có phí, tiền phạt hoặc lãi suất nào vượt quá số tiền đã lên lịch hoặc được tính toán như thể người đi vay thực hiện tất cả các khoản trả theo hợp đồng đúng hạn và đầy đủ theo các điều khoản của hợp đồng thế chấp, có thể tích lũy vào tài khoản của người vay.