Skip to main content

Quý vị cần làm gì sau khi được hoãn trả nợ

Trong khi quý vị đang trong giai đoạn được hoãn trả nợ hoặc làm việc theo lựa chọn hỗ trợ khoản vay thế chấp khác, có một số điều quý vị cần làm để tiếp tục bảo vệ bản thân.

Việc quý vị nên làm ngay

Lời khuyên này áp dụng cho chính sách hoãn trả nợ theo Đạo luật CARES và lựa chọn hỗ trợ khoản vay thế chấp khác mà quý vị có thể nhận được.

  • Lưu giữ văn bản tài liệu. Quý vị cần phải có đầy đủ giấy tờ phòng khi có bất kỳ sai sót nào trong bản kê khai khoản vay thế chấp hàng tháng của mình để chứng minh rằng bản kê khai của quý vị hiển thị đúng sự hỗ trợ mà quý vị nhận được.
  • Hãy lưu ý đến bản kê khai khoản vay thế chấp hàng tháng của quý vị. Hãy tiếp tục theo dõi các bản kê khai về khoản vay thế chấp hàng tháng của mình để bảo đảm không có lỗi nào xảy ra.
  • Ngừng hoặc thay đổi phương pháp tự động trả nợ cho khoản vay thế chấp. Nếu quý vị trả tiền vay thế chấp bằng cách khấu trừ tự động từ tài khoản ngân hàng, hãy điều chỉnh lại để tránh phát sinh phí hoặc phụ phí.
  • Hãy lưu ý theo dõi điểm tín dụng. Quý vị cần thường xuyên kiểm tra các báo cáo tín dụng của mình để bảo đảm không có lỗi hoặc thông tin sai. Nếu quý vị không bị trễ hạn trong tài khoản của mình và đã nhận sự trợ giúp, tài khoản của quý vị sẽ được báo cáo là không bị trễ hạn. Nếu quý vị ngừng trả nợ thế chấp mà không có thỏa thuận hoãn trả nợ, bên cung cấp dịch vụ sẽ báo cáo thông tin này cho công ty báo cáo tín dụng và điều đó có thể có ảnh hưởng xấu đến lịch sử tín dụng của quý vị lâu dài. Tuy nhiên, nếu đã xảy ra lỗi, quý vị có thể tiến hành khiếu nại .
    Tìm hiểu thêm thông tin về bảo vệ tín dụng của quý vị trong đại dịch vi-rút corona.
  • Sau khi thu nhập của quý vị được khôi phục, hãy liên lạc với bên cho vay và tiếp tục trả tiền. Với chính sách hoãn trả nợ, quý vị vẫn nợ những khoản mà quý vị chưa trả, nhưng nếu trả nhiều đều hơn nghĩa là quý vị sẽ nợ ít hơn trong tương lai.
  • Nếu quý vị vẫn gặp khó khăn về tài chính, quý vị có thể yêu cầu gia hạn hoãn trả nợ. Theo Đạo luật CARES, nếu quý vị có tài sản thế chấp được GSE hoặc liên bang tài trợ, quý vị cũng có thể yêu cầu gia hạn hoãn trả nợ tối đa thêm 180 ngày nữa.
  • Nếu quý vị tiếp tục nhận được một số khoản thu nhập nhiều hơn mức cần thiết để trả các hóa đơn và chi phí của mình (bao gồm cả chi phí trả nợ thế chấp), nên tiết kiệm để có thể dự phòng khi cần sau này. Nếu hiện tại quý vị có thể tiết kiệm bất kỳ khoản tiền nào, điều đó sẽ hỗ trợ quý vị rất nhiều khi các khoản chi trả đến hạn trong tương lai.
  • Bảo hiểm và thuế bất động sản của quý vị phải tiếp tục được trả nếu tài sản thế chấp của quý vị có tài khoản ký quỹ (escrow), nhưng quý vị nên xác nhận với bên cung cấp dịch vụ cho vay của mình. Nếu tài sản thế chấp của quý vị không có tài khoản ký quỹ, quý vị sẽ chịu trách nhiệm trả những chi phí này cũng như phí HOA và phí chung cư trong giai đoạn hoãn trả nợ.

Cách trả lại tiền đã được hoãn trả nợ

Trước khi giai đoạn hoãn trả nợ của quý vị kết thúc, quý vị sẽ phải sắp xếp với bên cung cấp dịch vụ cho vay để trả hết bất kỳ khoản nào được tạm hoãn hay tạm ngưng.

Hãy lưu ý, theo Đạo luật CARES, nếu quý vị có tài sản thế chấp được GSE hoặc liên bang tài trợ, quý vị cũng có thể yêu cầu gia hạn hoãn trả nợ tối đa thêm 180 ngày nữa.

Có rất nhiều phương pháp trả nợ tùy theo khoản nợ của quý vị và các lựa chọn được cung cấp. Không phải người vay nợ nào cũng hội đủ điều kiện nhận tất cả lựa chọn. Hãy hỏi bên cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị xem những chương trình này hoạt động như thế nào và quý vị cần làm gì để trả nợ.

Vì chính sách hoãn trả nợ có thể khác nhau tùy theo các tổ chức hay cơ quan được liên bang tài trợ, nên cách trả lại khoản tiền được hoãn trả nợ cũng vậy.

Hãy kiểm tra thông tin mới nhất cũng như hỏi ý kiến bên cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị và truy cập trang web của cơ quan hay tổ chức sở hữu hay bảo đảm cho khoản vay của quý vị. Thông tin sau cung cấp một vài lựa chọn hoàn trả khoản tiền được hoãn trả nợ.

Các khoản vay của Fannie Mae & Freddie Mac

Người sở hữu nhà có vay thế chấp hay được bảo đảm bởi Fannie Mae hay Freddie Mac có thể hội đủ điều kiện nhận các lựa chọn hoàn trả khác nhau sau khi kết thúc giai đoạn hoãn trả nợ.

Quý vị không phải trả lại tất cả khoản tiền chưa được trả cùng một lúc.

Bên cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị có thể cung cấp các lựa chọn hồi phục (trả các khoản nợ quá hạn cùng một lúc), kế hoạch hoàn trả (trả các khoản nợ quá hạn trong một khoảng thời gian) hay điều chỉnh nợ (thay đổi điều khoản khoản vay của quý vị để cho phép quý vị đủ khả năng chi trả).

Hãy làm việc với bên cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị để xác định quý vị hợp lệ với lựa chọn hay nhiều lựa chọn nào.

Khoản nợ FHA/HUD (Cơ quan Quản lý Nhà Ở Liên bang/Bộ Phát triển Nhà Ở và Đô thị)

FHA không yêu cầu hoàn trả toàn bộ vào cuối giai đoạn hoãn trả nợ. Người sở hữu nhà tham gia chương trình hỗ trợ Hoãn trả nợ do đại dịch COVID-19 sẽ được bên cung cấp dịch vụ cho vay thẩm định trước để xác định tư cách hội đủ điều kiện nhận lựa chọn giữ nhà trong đại dịch COVID-19 trước khi giai đoạn hoãn trả nợ kết thúc.

Lựa chọn giữ nhà trong đại dịch COVID-19, được gọi là Khiếu nại Một phần Độc lập do đại dịch COVID-19 (COVID-19 Standalone Partial Claim), đặt khoản tiền mà quý vị nợ vào một quyền của chủ nợ thứ giữ tiền thế chấp, khoản này phải được trả lại khi quý vị tái thế chấp hoặc bán nhà hay tài sản thế chấp của quý vị khi đến hạn. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận Khiếu nại Một phần Độc lập do đại dịch COVID-19, FHA cung cấp các công cụ khác để giúp quý vị trả lại các khoản tiền bị lỡ hẹn thanh toán dần dần.

Để biết thêm thông tin về Thế chấp của Cơ quan Quản lý Nhà Ở Liên bang (Federal Housing Administration), hãy truy cập answers@hud.gov, gọi 1-800-CALL-FHA (1-800-225-5342), hoặc truy cập www.hud.gov .

Thế chấp Vay nợ Bảo đảm Dịch vụ Nhà ở Nông thôn USDA (USDA Rural Housing Service)

Dịch vụ Nhà ở Nông thôn USDA không yêu cầu hoàn trả toàn bộ vào cuối giai đoạn hoãn trả nợ.

Nếu quý vị có thể tiếp tục trả tiền bình thường, bên cung cấp dịch vụ cho vay hoặc bên cho vay của quý vị có thể cung cấp kế hoạch trả nợ phù hợp hay gia hạn thời hạn để hoãn lại bất kỳ khoản thanh toán bị bỏ lỡ nào cho đến khi kết thúc khoản vay. Nếu quý vị không thể tiếp tục trả nữa, bên cung cấp dịch vụ cho vay hoặc bên cho vay của quý vị nên đánh giá tất cả các lựa chọn giảm nợ khả thi cho quý vị.

Sau khi kết thúc giai đoạn hoãn trả nợ, bên cho vay phải liên lạc với người vay và xác định xem liệu người vay có thể tiếp tục trả tiền bình thường theo hợp đồng hay không. Nếu vậy, bên cho vay phải gửi cho người vay tài liệu kế hoạch trả nợ để giải quyết bất kỳ khoản tiền nào đến hạn, theo yêu cầu của người vay, kéo dài thời hạn nợ trong một khoảng thời gian ít nhất là bằng thời gian hoãn trả nợ.

Truy cập trang web vi-rút corona của Sở Phát triển Nông thôn USDA để biết thêm thông tin về hoãn trả nợ đối với các khoản vay bảo đảm của USDA.

Khoản vay của VA (Bộ Cưu Chiến binh Hoa Kỳ)

Bên cung cấp dịch vụ cho vay VA không thể yêu cầu người vay trả nợ toàn bộ ngay lập tức sau khi người vay kết thúc thời gian hoãn trả nợ theo Đạo luật CARES.

VA có các lựa chọn giảm tổn thất, ví dụ như kế hoạch trả nợ và điều chỉnh nợ để hỗ trợ người vay trả các khoản hoàn trả nợ sau giai đoạn hoãn trả nợ theo Đạo luật CARES. Ngoài ra, VA tiếp tục đánh giá những lựa chọn khác để tiếp tục hỗ trợ người vay bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp toàn quốc do vi-rút corona mới (COVID-19).

Để biết thêm thông tin , hãy truy cập trang web của VA tại đó quý vị có thể tìm thấy danh sách các câu hỏi thường gặp về Đạo luật CARES . Ngoài ra quý vị có thể gọi (877) 827-3702 để liên lạc với Trung tâm Vay Nợ Khu vực của VA.

Đối với các khoản nợ không được liên bang tài trợ

Kiểm tra với bên cho vay và bên cung cấp dịch vụ cho vay để biết các lựa chọn hoàn nợ sau giai đoạn hoãn trả nợ mà họ cung cấp. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về chương trình hoãn trả nợ bằng cách kiểm tra trên trang web của bên cho vay và bên cung cấp dịch vụ cho vay để biết thêm thông tin chi tiết.

Đối với mọi khoản vay

Nếu quý vị không nghĩ rằng quý vị có thể tiếp tục trả khoản vay thế chấp sau khi kết thúc giai đoạn hoãn trả nợ, hãy liên lạc với bên cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp của mình ngay lập tức trước khi kết thúc giai đoạn hoãn trả nợ. Họ có thể hỗ trợ quý vị lâu dài.

Hướng dẫn cho Người sở hữu nhà Thành công (Homeowner’s Guide to Success) giải thích những điều cần làm nếu quý vị không thể trả nợ thế chấp. Ngoài ra, Cơ quan có các quy định để bảo vệ người sở hữu nhà trong quy trình tịch biên tài sản để thế nợ. Đến khi kết thúc giai đoạn hoãn trả nợ, quý vị sẽ nhận được thông tin từ bên cung cấp dịch vụ cho vay về các tùy chọn và họ cũng có thể yêu cầu thêm thông tin từ quý vị. Quý vị nên làm việc với bên cung cấp dịch vụ cho vay của mình để hiểu rõ quy trình và những bước tiếp theo.