Skip to main content

Tìm hiểu xem quý vị có cần phải thực hiện các bước bổ sung để nhận được tín thuế của mình hay không

English | Español | 中文 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Để hỗ trợ các gia đình trong nỗ lực phục hồi sau đại dịch coronavirus, Quốc hội đã mở rộng Tín Thuế Trẻ Em thông qua Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ để cung cấp thêm khoản cứu trợ tài chính cho hàng triệu gia đình Hoa Kỳ nhằm bù đắp chi phí nuôi dạy con cái.

Được gọi là Tín Thuế Trẻ Em Ứng Trước , lần mở rộng này cung cấp nhiều tiền cho nhiều trẻ em hơn thông qua các khoản thanh toán tự động hàng tháng do IRS phân phối, bắt đầu từ tháng 7 năm 2021.

Mặc dù hầu hết người dân Hoa Kỳ sẽ tự động nhận được các khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em Ứng Trước vào mỗi tháng, quý vị có thể cần cung cấp thông tin cho IRS để nhận tiền của mình.

2. Quý vị có một nơi ở chính của mình ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2020 không?

4. Quý vị có thường phải khai thuế không?

5. Quý vị có khai thuế vào năm 2019 hoặc năm 2020 không?

6. Quý vị đã cung cấp thông tin cho IRS để nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình bằng cách sử dụng công cụ Non-Filers: Enter Payment Info Here chưa?

7. Quý vị có cần cập nhật thông tin gia đình, địa chỉ, ngân hàng hoặc thông tin khác của mình với IRS hoặc không muốn nhận các khoản thanh toán vào hàng tháng không?

Truy cập Cổng cập nhật Tín Thuế Trẻ Em của IRS , khi có thể, để cập nhật thông tin của quý vị. Lưu ý: quý vị có thể không cập nhật được mọi thứ ngay lập tức.

Không

Quý vị không cần làm gì khác. IRS đã có thông tin của quý vị và sẽ tự động gửi cho quý vị khoản thanh toán hàng tháng, bắt đầu vào tháng 7 năm 2021.