Skip to main content

Nag-aalala sa mga pagbabayad ng mortgage [mortgage]? Hingin ang tulong na karapatan mo.

Sa panahon ng pandemya ng coronavirus, naging mahirap sa milyon-milyong may-ari ng bahay na manatiling bayad sa kanilang mga pagbabayad sa mortgage. Kung parang katulad mo iyon, sa ilalim ng Batas ng Tulong, Kaluwagan, at Seguridad ng Kabuhayan sa Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security o CARES) makakahingi ka ng tulong.

Makipag-usap sa iyong tagapagsilbi ng mortgage

Ang iyong tagapagsilbi ng mortgage ay ang kompanya na pinadadalhan mo ng iyong mga bayad sa mortgage buwan-buwan. Tumawag sa iyong tagapagsilbi sa numerong nasa iyong pahayag. O, kung huli ka na at tinatawagan ka ng iyong tagapagsilbi—sagutin ang telepono. Sabihin sa iyong tagapagsilbi kung bakit hindi ka makapagbabayad ng buwanang bayad at humingi ng tulong sa kanila upang maiwasan ang pagsamsam ng naka-mortgage.

Humingi ng dalubhasang tulong mula sa isang tagapayo

Para sa tulong sa pakikipag-usap sa iyong tagapagsilbi ng mortgage o pag-unawa sa iyong mga pagpipilian, makipag-ugnayan sa iyong ahensya ng pagpapayo sa pabahay na sinang-ayunan ng HUD sa inyong lugar. Maaaring bumuo ang mga tagapayo ng napasadyang plano ng pagkilos at tulungan ka makipagtulungan sa iyong kompanya ng pag-mortgage, nang wala kang babayaran.

Bisitahin ang consumerfinance.gov/mortgagehelp o tumawag sa Kawanihan ng Pangangalaga ng Pananalapi ng Konsyumer (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) sa (855) 411-CFPB (2372) upang humanap ng tagapayo sa pabahay na sinang-ayunan ng HUD.

Iwasan ang mga scam [pangdaraya]

Sinusubukang samantalahin ng mga nagpapanggap ang mga may-ari ng bahay na nagkakaproblema sa pamamagitan ng paniningil ng maraming pera—maging ng libo-libong dolyar—para sa mga maling pangako ng tulong. Hindi mo kailangang magbayad sa sinuman upang tulungan kang iwasan ang pagsamsam ng naka-mortgage. Maaaring maaabot ang tulong na kailangan mo nang walang bayad mula sa iyong tagapagsilbi, o sa pamamagitan ng isang ahensya sa pagpapayo sa pabahay na sinang-ayunan ng HUD.

Federal Coronavirus resources

White House Coronavirus Task Force

Information about COVID-19 from the White House Coronavirus Task Force in conjunction with CDC, HHS, and other agency stakeholders.
Visit coronavirus.gov

USAGov

Information on what the U.S. Government is doing in response to COVID-19.
Visit usa.gov (English)
Visit usa.gov (Spanish)